ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣῼ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!

Share:

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Τήν Πέμπτη 8/10 ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν σύγκλησή της ἀποφάσισε τήν ἀναστολή τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τήν σύνταξη νέου, καθώς ἐπίσης τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Μητροπολίτη Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου καί τήν μετάθεσή του στήν Μητρόπολη Σάρδεων, ἐπέβαλε δέ καί τήν ποινή τῆς ἀργίας ἀπό κάθε ἱεροπραξία στόν Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο μέχρι τά Χριστούγεννα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος σχολιάζοντας τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου μεταξύ τῶν ἄλλων σέ γραπτή δήλωσή του τόνισε ὅτι “Μόλις λάβαμε μία ὑπέροχη εὐκαιρία νά ξαναχτίσουμε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς ἀπό τήν ἀρχή… Σήμερα αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερα εὐλογημένοι, γιατί μέ τήν ἀπόφαση τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας δίνει τήν μεγάλη εὐκαιρία νά ὁραματιστοῦμε καί νά σχεδιάσουμε τήν Ἐκκλησία μας μαζί ἐν ὄψει τῆς 100ης ἐπετείου της… θά ἀναπτύξουμε καί θά ὁλοκληρώσουμε ἕνα νέο σχέδιο μέ νέες προοπτικές γιά τήν Ὀρθοδοξία στήν Ἀμερική γιά τά ἑπόμενα 100 χρόνια… Θεωρῶ ὅτι αὐτή ἡ ἀπόφαση εἶναι θεϊκά ἐμπνευσμένη καί εὐοίωνη, ἐπειδή ἔρχεται λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ὀνομαστική ἡμέρα τοῦ ἀξεχάστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου…”.

Ἐξελέγη διά νά ἀλλάξη τό ἰσχῦον

ἐκκλησιαστικόν Σύνταγμα τῆς Ἀμερικῆς

Προφανῶς, αὐτή τήν στιγμή ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος, μέσῳ τοῦ Φαναρίου ἀποσκοπεῖ νά πάρη τήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀμερικῆς ὑπό τόν πλήρη ἔλεγχό του, κάτι γιά τό ὁποῖο βέβαια καί ἐκλέχθηκε. Δέν ἔχει σημασία σέ αὐτή τήν χρονική στιγμή, ἄν τό κάνη λόγῳ προσωπκῶν φιλοδοξιῶν του ἤ ἀκολουθῆ τίς ὁδηγίες τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Γεγονός εἶναι ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος ἐξελέγη πρίν ἑνάμισυ χρόνο, γιά νά ἀλλάξη τό ἰσχῦον ἐκκλησιαστικό Σύνταγμα τῆς Ἀμερικῆς.

Στό παρόν ἐκκλησιαστικό σύστημα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν ἔχει πραγματική ἐξουσία στίς ὑποθέσεις κάθε Μητροπόλεως. Τό σύστημα αὐτό δημιουργήθηκε τό 1997, ὅταν τό Πατριαρχεῖο στήν προσπάθειά του νά ἀντιταχθῆ σέ μία πιθανή προσπάθεια τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου νά ἀνακηρύξη τήν αὐτοκεφαλία στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς (Βορείου καί Νοτίου), χώρισε τήν τοπική Ἐκκλησία σέ ξεχωριστές Μητροπόλεις (Καναδᾶ, Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Μεξικοῦ, Μπουένος Ἄϊρες). Καί στήν περίπτωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὑποχρέωσε ἀντικανονικά τούς Μητροπολίτες νά ἔχουν ἀπευθείας ἀναφορά στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί ὄχι στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς. Τήν διάσπαση δηλαδή μιᾶς ἐκτεταμένης γεωγραφικά καί ἰσχυρῆς οἰκονομικά Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἦταν ὑπό τόν πλήρη ἔλεγχο τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου.

Σήμερα, πού ὁ κίνδυνος αὐτός ἐξαλείφθηκε, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπιστρέφει στό παλαιό σύστημα, ὅπου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπανακτᾶ τίς ἐξουσίες του καί μειώνει τίς ἁρμοδιότητες τῶν Μητροπολιτῶν στό καθεστώς τῶν βοηθῶν ἐπισκόπων, ἀφοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Φαναρίου. Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι τό Φανάρι μετά τήν παραίτηση τοῦ Δημητρίου ἔκανε σαφές ὅτι εἶναι ἀποφασισμένο νά ἀλλάξη τήν κατάσταση στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς. Ἀφοῦ κατά τήν ἐκλογή τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου δέν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας ὑποψήφιος ἀπό τούς Μητροπολίτες πού ὑπηρε­τοῦ­σαν στήν τοπική Ἐκκλησία, ὅπως κανονικά θά ἔπρεπε σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον ἐκκλησιαστικό καθεστώς καί εἶχε ἀγνοηθῆ ἡ γνωμοδότηση τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, πού εἶχε ὑποδείξει στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο νά μή προβῆ στήν ἄμεση ἐκλογή νέου Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπίσης, εἶχε ἀγνοήσει τήν πρόταση τοῦ ὁμογενοῦς κ. Στάθη Βολιώτη πού εἶχε ὑποστηρίξει τήν αὐτοκεφαλία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μία πρόταση πού εἶχαν υἱθετήσει καί ἄλλοι ἐπιφανεῖς Ἕλληνες τῆς ὁμογένειας, ὅπως ὁ κ. Τζόρτζ Ματσούκας, ἐκτελεστικός διευθυντής τῆς ὀργάνωσης “Orthodox Christian Laity”.

Ἐπικρατεῖ μεγάλος ἀναβρασμός εἰς τήν ὁμογένειαν

Τό Φανάρι στήν προσπάθειά του νά ἀποδυναμώση τούς Μητροπολίτες προχώρησε στήν τιμωρία τῶν δύο ἰσχυρῶν, Μητροπολιτῶν Βοστώνης καί Νέας Ἰερσέης. Ὡστόσο, ὅπως ἀνέφερε καί τό ἱστολόγιο Ἑξάψαλμος, ἐπικρατεῖ μεγάλος ἀναβρασμός στήν ὁμογένεια μετά τίς ποινές πού ἀποφασίσθηκαν. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ δήλωση τοῦ ὁμογενοῦς Γεωργίου Σιαμπούλη, ἄρχοντος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί τέως προέδρου τοῦ ὀργανισμοῦ Ἑλλήνων ἑστιατόρων, ὁ ὁποῖος ὅταν πληροφορήθηκε τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Μητροπολίτη Νέας Ἰερσέης, μιλώντας στήν ἐφημερίδα Greek News εἶπε ὅτι τουλάχιστον πενῆντα ἄτομα ἐπικοινώνησαν μαζί του δηλώνοντας ὅτι νοιώθουν δυσαρεστημένοι, διότι ὁ Μητροπολίτης Εὐάγγελος ἔχει κάνει τεράστιο ἔργο στήν πολυετῆ διακονία του στήν Μητρόπολη.

Γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο, ὁ ὁποῖος βοήθησε ἐνεργά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στήν χορήγηση τῆς αὐτοκεφαλίας στήν σχισματική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, βασικός λόγος γιά τόν ὁποῖο καί ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, ἡ ἐκλογή του αὐτή, ὅπως ὅλα δείχνουν, θά χρησιμοποιηθῆ ἀπό τόν ἴδιο ὡς μέσο γιά τήν ἀναρήχησή του στόν θρόνο τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ ὀγδονταετής καί πλέον Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀλλά καί οἱ Ἀμερικανοί πάτρωνες τοῦ Φναρίου βλέπουν στό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου τόν μελλοντικό οἰκήτορα τοῦ Φαναρίου. Ἡ ἀπόφασή του νά ἀντικατασταθῆ τό ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἔχει σκοπό τήν ἀνάδειξή του σέ παπίσκο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς, κάτι τό ὁποῖο ἀνταποκρίνεται πλήρως μέ τήν γνωστή ἀντορθόδοξη καί αἱρετική ἐργασία του “Πρῶτος ἄνευ ἴσων” (Primus sine paribus), μέ τήν ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἄλλος Πάπας δέν εἶναι ἴσος μέ τούς ἄλλους Ὀρθοδόξους Προκαθημένους, ἀφοῦ ἔχει δῆθεν ἔκτακτες διοικητικές ἁρμοδιότητες.

Ἡ ἀναφορά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου

εἰς τόν πρώην Ἀρχιεπίσκοπον Ἰάκωβον

δέν ὑπῆρξε καθόλου τυχαία

Ἡ ἀναφορά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου στόν πρώην Ἀρχιεπίσκοπο Ἰάκωβο δέν ὑπῆρξε καθόλου τυχαία. Ἀφοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος Κουκούζης ὑπηρέτησε ὅσο λίγοι στήν ἐποχή του τά σχέδια τοῦ οἰκουμενισμοῦ εἰς βάρος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, σκανδαλίζοντας τό ὀρθόδοξο ποίμνιο, ποδοπατώντας τούς θείους καί Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, συμπροσευχόμενος μέ τούς αἱρετικούς καί προετοιμάζοντας τό ἔδαφος γιά τήν ἕνωση μέ τούς παπικούς. Τά βήματα τοῦ Ἰακώβου ἀκολουθεῖ σήμερα καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος τόσο μέ τούς λόγους ὅσο καί μέ τίς πράξεις του. Προσφάτως μάλιστα δήλωσε, ὅπως ἀναφέρθηκε ἀπό τήν “Καθολική” “Ἀρχιεπισκοπή” νήσων, ὅτι “ὁποιοσδήποτε ἔχει νυμφευθῆ σέ ὀρθόδοξη ἐκκλησία μπορεῖ νά λάβη θεία Κοινωνία, ἀνεξ­άρτητα ἄν εἶναι Ὀρθόδοξος”.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μιλώντας στίς 23 Σεπτέμβριο στό Πανεπιστήμιο Fordham γιά τό μέλλον τῶν σχέσεων τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς Παπικούς στίς ΗΠΑ, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε “Πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι πίσω ἀπό τά παρασκήνια, ἡ γέφυρα στήν ὁποία οἱ καθολικοί καί οἱ Ὀρθόδοξοι περπατοῦν στό οἰκουμενικό τους ταξίδι ἱδρύθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν προκάτοχο μου τόν ὑπέροχο, Ἀρχιεπίσκοπο Ἰάκωβο….Σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ πρέπει νά σκεφτοῦμε ὄχι μόνον τίς διαφορές μας ἀλλά καί πῶς μποροῦμε νά προβλέψουμε τήν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν μας μέσῳ μιᾶς ἀνακάλυψης ἐμπειρίας κοινωνίας πού βασίζεται σέ ἀμοιβαία ἀναγνώριση, κοινή ὁμολογία πίστης, ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητας, λειτουργική ἀνταλλαγή, συνδιαμόρφωση καί οἰκειότητα, ἀποστολή καί εὐαγγελισμός, ἐπικουρικότητα, ἀνανέωση καί μεταρρυθμίσεις καί τέλος ὁ ρόλος τοῦ παπισμοῦ…. Ὑπάρχουν σημάδια πού θά μαρτυροῦν ἁπλῶς τήν δίψα μας γιά ἑνότητα. Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα σέ μία κοινή ἡμερομηνία δέν πρέπει νά εἶναι δύσκολος, ἀλλά δέν εἴμαστε ἀκόμη ἐκεῖ, ἀκόμη καί μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων…. Ὅταν οἱ Ὀρθόδοξοι καί οἱ Καθολικοί συναντιοῦνται, πρέπει νά εἴμαστε σέ θέση νά ἔχουμε τήν ἴδια καί ταυτόσημη ὁμολογία πίστης. Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό βῆμα…”.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος μέ τήν παροῦσα ὁμιλία του, στήν ὁποία μάλιστα ὀνόμασε τούς παπικούς “ἀδελφή ἐκκλησία”, ἀποδεικνύεται ἄξιος συνεχιστής τῶν ἑνωτικῶν ὁραμάτων τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς μασώνου Πατριάρχου Ἀθηναγόρα.

Ἡ Ἀρχ. Ἀμερικῆς πρέπει νὰ εὑρίσκεται

ὑπὸ τὴν στενὴν ἐποπτείαν τοῦ Φαναρίου

Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς εἶναι ἀπό οἰκονομικῆς ἄποψης ἡ πλουσιότερη καί ἀπό πολιτικῆς ἰσχυρότερη ἐπαρχία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τό γεγονός αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά βρίσκεται ὑπό τήν στενή ἐποπτεία καί ἔλεγχο τοῦ Φαναρίου. Ἔτσι, τό νέο σχέδιο γιά τήν Ὀρθοδοξία στήν Ἀμερική γιά τά ἑπόμενα 100 χρόνια πού ὁραματίζεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος ἀποβλέπει στόν πλήρη διοικητικό ἔλεγχο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὥστε νά ἀποφευχθῆ ὁποιαδήποτε πρόθεση γιά αὐτοκεφαλία στό μέλλον. Ἀλλά καί τόν οἰκονομικό ἔλεγχό της, ἀφοῦ πρόκειται γιά τόν βασικότερο οἰκονομικό σιτοβολώνα τοῦ μελλοντικοῦ Πατριάρχου.

Τό ὅραμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, νά καταστῆ ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας, περνᾶ ἀπό ἕνα συγκεντρωτικό, παπικοῦ τύπου ἐκκλησιαστικό σύστημα, πού βασίζεται στήν καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί σέ ἀνύπαρκτα δικαιώματα. Ἕνα σύστημα τό ὁποῖο ἄλλοτε παρέχει αὐτοκεφαλίες, ἐάν πρόκειται νά ἀποσπάση Ἐκκλησίες πού ἔχουν κανονική ἀναφορά σέ ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅπως οἱ σχισματικές τῆς Οὐκρανίας ἤ τῶν Σκοπίων, ἐνῶ ἄλλοτε ἀρνεῖται νά παραχωρήση αὐτοκεφαλίες, ἐάν πρόκειται γιά Ἐκκλησίες πού ἔχουν τήν ἀναφορά τους σέ αὐτό. Ἕνα ὅραμα πού ἔχει κατασκανδαλίσει τόν Ὀρθόδοξο κόσμο καί ἔχει ὁδηγήσει σέ σχίσματα καί ἀποτειχίσεις. Νά εὐχηθοῦμε τό ὅραμα αὐτό νά μή περιλαμβάνη καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποσπώντας τίς Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἀλλά καί καταργώντας τήν ἡμιαυτονομία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἄν καὶ ἀπώτερος σκοπὸς εἶναι ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες νὰ καταστοῦν Μητροπόλεις ὑπαγόμενες στὸ Φανάρι.

Previous Article

Γονατιστοί μέσα στο χιόνι για τον Άγιο Ανδρέα

Next Article

Το ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Κύπρου και η διαφωνία του Μ. Μόρφου