Κύκκου: Μόνον Σύνοδος δίδει Αὐτοκέφαλον

Share:

Κόλαφος εἶναι ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μητρ. Κύκκου διὰ τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν εἰς τὸν Κιέβου κ. Ὀνούφριον, τὴν ἡμέραν ποὺ ἑώρταζε τὰ ὀνομαστήριά του. Εἰς τὴν ἐπιστολήν, τμῆμα τῆς ὁποίας παραθέτομεν, ἀφ’ ἑνὸς καταγγέλλει ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παρέβη τοὺς Ἱ. Κανόνας καὶ ἀφ’ ἑτέρου ὅτι δὲν εἶναι ἁρμόδιος διὰ τὴν χορήγησιν «αὐτοκεφαλίας»:

«Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς Ὑμῶν ἑορτῆς, εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας χρόνους πολλοὺς καὶ εὐλογημένους, διὰ νὰ ἐξακολουθήσητε νὰ διαποιμαίνητε, μὲ κενωτικὴν ἀγάπην καὶ ὑπηρετικὴν φιλαδελφίαν, τὸ ἐμπερίστατον ποίμνιον τῆς φίλης καὶ ὁμοδόξου χώρας τῆς Οὐκρανίας, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτάς δεινῶς δοκιμάζεται, ἐξαιτίας ἔξωθεν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν, αἱ ὁποῖαι καταπατοῦν τὴν μακραίωνα κανονικὴν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἔχουσα ὡς ὀδυνηρὸν ἀποτέλεσμα, οὐχὶ τὴν ἑνότητα τῆς κατὰ Οὐκρανίαν τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὴν καταστροφικὴν διάσπασιν αὐτῆς, ἡ ὁποία ἐκκολάπτει διαφαινόμενον σχίσμα, ἀπειλοῦν ὅλον τὸ σῶμα τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, πρὸς ἄκραν ἱκανοποίησιν τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς… Ἡ αὐτοκεφαλία, Ἅγιε Ἀδελφέ, οἱασδήποτε τοπικῆς Ἐκκλησίας, δέον ὅπως δίδεται, συμφώνως τοῖς ἱεροῖς ἡμῶν Κανόσι καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν μακραίωνος ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ οὐχὶ διὰ πράξεων μονομερῶν καὶ αὐθαιρέτων, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀπ’ ἀρχῆς ἀντικανονικαὶ καὶ ὡς τοιαῦται χρήζουσι κανονικῆς θεραπείας. Πιστεύομεν ἀκραδάντως, ὅτι μόνον Πανορθόδοξος Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἢ ὁμόθυμος συμφωνία πάντων τῶν Προκαθημένων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἀποτελεῖ τὸ κανονικὸν ὄργανον τοῦ Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τινός”.

Previous Article

Ἰσότιμοι

Next Article

Βουλευτὴς ἀπειλεῖ τὸν Σεβ. Χίου Μᾶρκον;

Διαβάστε ακόμα