Κ. Βελόπουλος: «Θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου Βατοπαιδινό»

Share:

Ὁ Πρόεδρος τῆς «Ἑλληνικῆς Λύσης» κ. Κ. Βελόπουλος μετὰ συνεργατῶν του μετέβη εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀπὸ ὅλα τὰ προσ­κυνήματα τοῦ Ἄθω ὁ κ. Βελόπουλος ἐπέλεξε νὰ ἐπισκεφθῆ μὲ τὴν ἑξῆς σειρὰ τὰς Ἱ. Μονὰς Βατοπαιδίου, Χιλανδαρίου, Σίμωνος Πέτρας, Μεγίστης Λαύρας καὶ Ἰβήρων. Ἐντύπωσιν προεκάλεσε ἡ συνάντησίς του εἰς τὰς Καρυὰς μὲ τὸν Σεβ. Ἀνέων κ. Μακάριον ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιαιτέρα ὑποδοχή του εἰς τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Κωδωνοκρουσίαι, ὕμνοι, ἐπίσημος ὑποδοχὴ διὰ τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου καὶ δέησις ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ. Μετὰ τὴν προσφώνησιν τοῦ Ἡγουμένου κ. Ἐφραὶμ ἠκολούθησε μικρὰ ἀντιφώνησις τοῦ κ. Βελοπούλου, εἰς τὴν ὁποίαν μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε «Θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου Βατοπαιδινὸ καὶ στὰ εὔκολα καὶ στὰ δύσκολα». Θὰ ἦτο καλὸν νὰ εἶναι κανεὶς πλέον φειδωλὸς εἰς ἀνθρώπους ποὺ «ἐμπορεύοντο» τὰς «χειρογράφους ἐπιστολὰς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Πάντως καὶ ὁ κ. Βελόπουλος συνειδητὰ ἐπεσκέφθη τὰς συγκεκριμένας Ἱ. Μονάς.

Previous Article

Ὁ νέας Ἐσφιγμένου ὑπὲρ τῆς μασκοφορίας

Next Article

Καταγγελία – διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπί τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων