ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Share:

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ
ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

11ον

  1. Νὰ δέχεσαι λοιπὸν τὸ πλῆθος τῶν γραφικῶν καὶ πατερικῶν ρήσεων, πού, ἂν καὶ ἡ Γραφὴ λέγει: «τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων (: τὰ εἴδωλα ποὺ λατρεύουν οἱ ἐθνικοὶ εἶναι μὲν ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ, ὅμως δὲν παύουν νὰ εἶναι μέταλλα ἄψυχα, τὰ ὁποῖα ἐπεξεργάστηκαν καὶ τοὺς προσέδωσαν τὴ μορφὴ τῶν εἰδώλων ἀνθρώπινα χέρια)» [Ψαλμ.113,12], ὅμως δὲν ἀπαγορεύει τὴν προσκύνηση ἄψυχων ἢ χειροποίητων ἔργων, ἀλλὰ τῶν εἰκόνων τῶν δαιμόνων.
  2. Ὅτι βέβαια οἱ προφῆτες προσκύνησαν ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους καὶ βασιλεῖς καὶ ἀσεβεῖς καὶ ράβδο, ἔχει λεχθεῖ· λέει ἐπίσης καὶ ὁ Δαβίδ: «Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι (: Κατανοῆστε λοιπὸν τὸ ὕψος τοῦ Κυρίου καὶ ἀντάξια πρὸς τὸ ὕψος αὐτὸ δοξολογεῖτε Κύριο τὸν Θεό μας καὶ προσ­κυνεῖτε μὲ εὐλάβεια τὸν τόπο μέσα στὸν Ναὸ τῆς Σιών, ἐπάνω στὸν ὁποῖο πατοῦν οἱ πόδες Του, διότι εἶναι αὐτὸς τόπος ἱερὸς καὶ ἅγιος)» [Ψαλμ. 98,5]· [«Ὑποπόδιο» εἶναι τὸ στήριγμα ποὺ ἔβαζαν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους]. Ὁ Ἡσαΐας ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ λέει: «Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; καὶ ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;» (:«ὁ οὐρανὸς ὁλόκληρος εἶναι θρόνος μου, ἐνῷ ἡ γῆ εἶναι στήριγμα κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μου. Ποιὸ λοιπὸν οἶκο θὰ οἰκοδομήσετε γιὰ Ἐμένα, ἱκανὸ νὰ μὲ περιλάβει; Καὶ ποιὸς τόπος εἶναι κατάλληλος γιὰ νὰ ἀναπαυθῶ;» [Ἡσ. 66,1]. Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ στὸν καθένα εἶναι φανερὸ ὅτι εἶναι κτίσματα. Καὶ ὁ Μωυσῆς ἐπίσης καὶ ὁ Ἀαρὼν μαζὶ μὲ ὅλο τὸν λαὸ προσκύνησαν χειροποίητα πράγματα.

Λέει λοιπὸν ὁ Παῦλος, ὁ χρυσὸς μελῳδὸς (τέττιξ) τῆς Ἐκκλησίας στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή: «Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως (: Ἀντίθετα ὁ Χριστὸς ἦλθε ὡς ἀρχιερεὺς τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, τῶν ἀγαθῶν δηλαδὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Καὶ εἰσῆλθε στὰ ἐπουράνια Ἅγια τῶν Ἁγίων μέσα ἀπὸ μία ἀνώτερη καὶ τελειότερη σκηνή, ποὺ δὲν κατασκευάστηκε ἀπὸ χέρια ἀνθρώπων. Δηλαδὴ δὲν εἰσῆλθε μέσα ἀπὸ μία ἐπίγεια σκηνή, ὅπως ἦταν ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου, ἀλλὰ δεδομένου ὅτι τὸ σῶμα Του ἦταν ἡ σκηνὴ καὶ κατοικία τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀσυγκρίτως ἀνώτερη καὶ τελειότερη, εἰσῆλθε μέσα ἀπὸ τὴ σκηνὴ αὐτὴ τοῦ σώματός Του. Ἀκριβῶς μάλιστα τὸ σῶμα Του αὐτό, ἐπειδὴ συνελήφθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, δὲν προερχόταν ἀπὸ τὴν κτίση αὐτή, ἀλλὰ ἀπὸ νέα πνευματικὴ κτίση)» [Ἑβρ. 9,11]· καὶ πάλι ὁ Χριστὸς δὲν εἰσῆλθε σὲ χειροποίητα ἅγια, ἀντίγραφα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλὰ στὸν οὐρανό: «Οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα Ἅγια εἰσῆλθεν ὁ Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν (: διότι ὁ Χριστὸς δὲν μπῆκε σὲ Ἅγια Ἁγίων ποὺ ἔκτισαν ἄνθρωποι καὶ ἀποτελοῦν ἀπομίμηση καὶ εἰκόνα τῶν ἀληθινῶν Ἁγίων· ἀλλὰ μπῆκε στὸν ἴδιο τὸν οὐρανό, γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ τώρα μπροστὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ πρεσβεύει γιὰ μᾶς)» [Ἑβρ. 9,24]. Ὥστε τὰ προηγούμενα ἅγια καὶ ἡ σκηνὴ καὶ ὅλα ὅσα ὑπῆρχαν μέσα σὲ αὐτὴν ἦταν χειροποίητα, καὶ ὅτι τὰ προσκυνοῦσαν κανεὶς δὲν ἀντιλέγει.

ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ,

ἐπιμέλεια κειμένου: Ἑλένη Λιναρδάκη, φιλόλογος

Previous Article

ΕΞΕΤΡΑΠΗ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ; ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ!

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε ακόμα