ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Share:

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ OΣΟΥΣ
ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

9ον

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐπίσης ποὺ γεννηθήκαμε μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ Πνεύματος [Ἰω.3,5: «ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ (: Ἀληθινά, ἀληθινὰ σοῦ λέω ὅτι ἐὰν δὲν γεννηθεῖ κανεὶς πνευματικὰ ἀπὸ τὸ νερὸ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο ἀοράτως μὲ τὸ νερὸ αὐτὸ ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ)»], πραγματικὰ υἱοθετηθήκαμε καὶ γίναμε κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ [βλ. Ρωμ. 8,17: «Εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν (: Ἀφοῦ λοιπὸν εἴμαστε παιδιά, εἶναι φυσικὸ νὰ εἴμαστε καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ ὡς πατέρα μας, καὶ συγκληρονόμοι τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀδελφοῦ μας. Καὶ γινόμαστε συγκληρονόμοι τοῦ Χριστοῦ, ἂν βεβαίως πάσχουμε μαζὶ μὲ Αὐτόν, ἔτσι ὥστε καὶ νὰ δοξαστοῦμε μαζί Του)»]. Γι’ αὐτὸ ὁ Παῦλος τοὺς πιστοὺς τοὺς ὀνομάζει ἁγίους. Γι’ αὐτὸ δὲν πενθοῦμε, ἀλλὰ γιορτάζουμε τὸν θάνατο τῶν ἁγίων. Γι’ αὐτὸ δὲν βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ νόμου, ἀλλὰ τῆς χάριτος [Ρωμ. 6,14: «Ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει· οὐ γὰρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ’ ὑπὸ χάριν (:Καὶ μπορεῖτε νὰ τὸ κατορθώσετε αὐτό, διότι ἡ ἁμαρτία δὲν θὰ σᾶς κυριεύσει. Διότι δὲν εἶστε πλέον κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ νόμου, ποὺ πρόσταζε τὸ ὀρθὸ καὶ τὸ δίκαιο, δὲν ἔδινε ὅμως καὶ τὴν ἐνίσχυση προκειμένου νὰ τὸ κατορθώσει κανεὶς αὐτό. Ἀλλὰ εἶστε τώρα μέσα στὴν ἐξουσία τῆς χάριτος, ἡ ὁποία καὶ μᾶς συγχωρεῖ γιὰ ὅσα κακὰ κάναμε στὸ παρελθόν, ἐνῷ παράλληλα μᾶς ἐνισχύει καὶ μᾶς ἀσφαλίζει, γιὰ νὰ βαδίζουμε τὸν δρόμο τῆς ἁγιότητος)»], ἐπειδὴ δικαιωθήκαμε μὲ τὴν πίστη [Ρωμ. 5, 1: «Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (: Ἀφοῦ λοιπὸν γίναμε δίκαιοι μέσῳ τῆς πίστεως, ἔχουμε εἰρήνη μὲ τὸν Θεὸ διαμέσου τῆς μεσιτείας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ)»] καὶ γνωρίσαμε τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεὸ – γιὰ τὸν δίκαιο δὲν ὑπάρχει νόμος [Α΄ Τιμ.1, 9: «Ἂς γνωρίζει λοιπὸν αὐτὸ ὅποιος χρησιμοποιεῖ τὸν νόμο, ὅτι δηλαδὴ ὁ νόμος δὲν ὁρίστηκε οὔτε εἶναι ἀναγκαῖος γιὰ τὸν δίκαιο· διότι αὐτὸς ἔχει ὁδηγό του τὸν ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο, ποὺ φυσικὰ εἶναι γραμμένος στὴν καρδιά του. Ὁ νόμος ὁρίστηκε γιὰ τοὺς ἄνομους καὶ τοὺς ἀνυπότακτους, γιὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλούς, γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο καὶ βεβηλώνουν τὰ πάντα, γιὰ ὅσους κακοποιοῦν καὶ σκοτώνουν τὸν πατέρα τους καὶ τὴ μητέρα τους, γιὰ τοὺς φονιάδες»]-, δὲν εἴμαστε ὑποδουλωμένοι σὰν νήπια στὰ στοιχεῖα τοῦ νόμου, ἀλλά, ἀφοῦ γίναμε ἄνδρες ὥριμοι [Ἐφ. 4,13: «μέχρι νὰ φθάσουμε νὰ ἔχουμε ὅλοι μία καὶ τὴν ἴδια ἀληθινὴ πίστη καὶ τέλεια γνώση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ προοδεύσουμε πνευματικά, ἕως ὅτου γίνουμε ἕνας τέλειος ἄνθρωπος· καὶ νὰ ἀποκτήσουμε τὸ μέτρο τῆς πνευματικῆς ὡριμότητος καὶ τελειότητος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ νὰ ἔχουμε πλήρεις τὶς δωρεὲς καὶ τὴν πνευματικὴ τελειότητά Του»], τρεφόμαστε μὲ στέρεη τροφή, ὄχι μὲ ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν εἰδωλολατρία. Ὁ νόμος εἶναι καλὸς γιατί φωτίζει σὰν λυχνάρι [Ψαλμ. 118,105: «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου (: Ὁ νόμος εἶναι φῶς ποὺ μὲ καθοδηγεῖ γιὰ νὰ πολιτεύομαι ὀρθὰ καὶ ἀπρόσ­κοπτα, ὅπως καὶ ὁ λύχνος φωτίζει τὸν καιρὸ τῆς νύκτας νὰ μὴν σκοντάφτουν τὰ πόδια μου. Τὸ θεῖο Σου αὐτὸ λυχνάρι εἶναι φῶς ποὺ φωτίζει τὶς ὁδοὺς τῆς ζωῆς μου)»] σὲ τόπο κακοτράχαλο, ἀλλὰ μέχρι νὰ φωτίσει ἡ ἡμέρα· ἤδη ὅμως ἀνέτειλε ἥλιος στὶς καρδιές μας καὶ ζωντανὸ νερὸ τῆς θεογνωσίας κάλυψε τὶς θάλασσες τῶν ἐθνῶν καὶ ὅλοι γνωρίσαμε τὸν Κύριο.

Πέρασαν τὰ παλαιά, νά, ὅλα ἔγιναν καινούργια [Β΄ Κορ. 5,17: «ἀλλὰ ἐφόσον πεθάναμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, αὐτὸ σημαίνει ὅτι καθένας ποὺ εἶναι ἑνωμένος μὲ Αὐτὸν εἶναι νέο δημιούργημα. Ἡ ἀρχαία κατάσταση, τὴν ὁποία εἶχε δημιουργήσει ὁ μωσαϊκὸς νόμος καὶ ἡ ἁμαρτία, πέρασε. Ἰδού, ἔχουν γίνει ὅλα νέα»]. Λέει λοιπὸν ὁ θεῖος ἀπόστολος στὸν Πέτρο, τὸν πρωτοκορυφαῖο τῶν ἀποστόλων:  [Γαλ. 2,14: «Ἐὰν ἐσύ, ἐνῷ εἶσαι γεννημένος Ἰουδαῖος, τώρα ποὺ ἔγινες μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ ζεῖς καὶ συμπεριφέρεσαι ὅπως οἱ ἐθνικοὶ Χριστιανοὶ καὶ ὄχι ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι, γιατί μὲ αὐτὸ ποὺ κάνεις τώρα ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς Χριστιανοὺς νὰ ἀκολουθοῦν τὰ ἔθιμα καὶ τὶς παραδόσεις τῶν Ἰουδαίων;»].

Πρὸς τοὺς Γαλάτες πάλι γράφει: «Πληροφορῶ κάθε ἄνθρωπο ποὺ περιτέμνεται ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τηρήσει ὁλόκληρο τὸν νόμο» (Γαλ. 5, 3:).

  1. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζαμε τὸν Θεό, δουλεύαμε σὲ θεοὺς ποὺ δὲν ἦταν ἐκ φύσεως θεοί· τώρα ὅμως ποὺ γνωρίσαμε τὸν Θεό, ἢ καλύτερα ποὺ μᾶς γνώρισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, πῶς νὰ ἐπιστρέψουμε πάλι στὰ ἀνίσχυρα καὶ φτωχὰ στοιχεῖα; (Γαλ. 4, 8-9): Εἶδα τὴ μορφὴ τοῦ Θεοῦ τὴν ἀνθρώπινη «καὶ σώθηκε ἡ ψυχή μου» (Γέν. 32, 30) “Εἶδα τὸν Θεὸ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο καὶ ὅμως δὲν πέθανα, ἀλλὰ ἐξακολουθῶ νὰ ζῶ! Μεγάλη ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ”». Βλέπω τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὅπως τὴν εἶδε ὁ Ἰακώβ, ἂν καὶ διαφορετικὰ στὴ μία καὶ διαφορετικὰ στὴν ἄλλη περίπτωση· γιατί ἐκεῖνος εἶδε τὴν ἄυλη μορφή Του, ποὺ προμήνυε τὸ μελλοντικὸ γεγονός, μὲ τὰ ἄυλα μάτια τοῦ νοῦ, ἐνῷ ἐγὼ βλέπω τὴν εἰκόνα ποὺ ζωντανεύει σὰν φωτιὰ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ὁρατὸς μὲ τὴ σάρκα. Ἡ σκιὰ τῶν ἀποστόλων καὶ τὰ σουδάρια καὶ τὰ μαντήλια ἀπομάκρυναν τὶς ἀρρώστιες καὶ φυγάδευαν τὰ δαιμόνια· πῶς λοιπὸν νὰ μὴ δοξάζεται ἡ σκιὰ καὶ ἡ εἰκόνα τῶν ἁγίων; Ἢ κατάργησε τὴν προσκύνηση κάθε ὕλης, ἢ μὴ καινοτομεῖς οὔτε νὰ μετακινεῖς ὅρια αἰώνια ποὺ ἔθεσαν οἱ πατέρες σου [Παροιμ. 22,28: «Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου»].

ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ,

ἐπιμέλεια κειμένου: Ἑλένη Λιναρδάκη,

φιλόλογος

Previous Article

ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ;!

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε ακόμα