Μέγας Ἀρχιμανδρίτης συνελήφθη διὰ κλοπήν. Τί συμβαίνει εἰς τὸ Φανάρι;

Share:

Ὁ «Ο.Τ.» δὲν ἀσχολεῖται μὲ προσωπικὰ παραπτώματα κληρικῶν, ἐκτὸς καὶ ἂν αὐτὰ ἔχουν εὐρυτέρας συνεπείας. Ἡ πρόσφατος δημοσιοποίησις κλοπῆς φανερώνει βαθεῖαν παθογένειαν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως. Νεανίσκοι οἱ ὁποῖοι ἀνεβαίνουν ταχέως τὰ ἀξιώματα, φέροντες «βαρύγδουπους» τίτλους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνταποκρίνονται παρὰ μόνον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῶν δημοσίων σχέσεων, τυγχάνουν τῆς εὐνοίας τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐπισκοποποιοῦνται μὲ μόνον κριτήριον τὴν ἀφοσίωσίν των ἀκόμη καὶ εἰς τὰ σφάλματα τῶν Φαναριωτῶν. Τοῦ Προκαθημένου προεξάρχοντος μυοῦνται εἰς τὰ ταξίδια, τὴν ἄνετον ζωήν, τὰ ἀτελείωτα οἰκουμενιστικὰ συνέδρια κ.ἄ. Δὲν ἔχουν οὐσιαστικὰ ποίμνιον, διὰ νὰ ἀσχοληθοῦν καὶ νὰ λογοδοτήσουν εἰς αὐτό, ἀλλὰ διάγουν ἰδιωτικὸν βίον μὲ μόνην ἀναφορὰν εἰς τὸ κοσμικὸν κλῖμα τοῦ Φαναρίου, τὸ ὁποῖον ὀνομάζουν «κέντρον». Πράγματι, δὲν πρόκειται περὶ μοναστηρίου, τὸ ὁποῖον προάγει τὴν ἡσυχαστικὴν ζωὴν τῶν ἀγάμων κληρικῶν, ἀλλὰ κέντρου… ὡς θὰ ἔλεγε κανεὶς εἰς τὰ σύγχρονα δεδομένα, κέντρου διερχομένων πολιτικῶν παντὸς κράτους, κέντρου ἀποκαταστάσεως φιλοδοξιῶν, κέντρου -δίκην ΜΚΟ- διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ οἰκοσυστήματος, ἀλλὰ ἀπωλείας τῆς πίστεως.

Εἰς τὴν συγκεκριμένην ὑπόθεσιν ὅμως συντρέχουν ἐπιπλέον λόγοι, οἱ ὁποῖοι προβληματίζουν τοὺς ἔχοντας γνῶσιν. Διατί παρενέβη ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης εἰς τὰς κρατικάς ἀρχὰς τάξεως, διὰ νὰ ἀποφυλακισθῆ ὁ συγκεκριμένος κληρικός; Δὲν ἔχει ἀπασχολήσει καὶ εἰς τὸ παρελθὸν τὰ μέσα ἐνημερώσεως μὲ ἐξίσου προκλητικὸν τρόπον; Ἐλήφθη μέριμνα ἢ ἁπλῶς γίνεται προσ­πάθεια συγκαλύψεως; Εἰς τὸ βίντεο τὸ ὁποῖον ἐκυκλοφορήθη ἀπὸ τουρκικὸν, ἀλλὰ καὶ ἑλληνικὸν τηλεοπτικὸν δίκτυον ἀναφέρεται ὅτι ὁ τρόπος τοῦ φερομένου ὡς δράστου δεικνύει ὅτι ἦτο δεξιοτέχνης (ἡ κίνησις μὲ τὸ χέρι, ἔπειτα ἡ ἀπόλυτος ψυχραιμία κ.ἄ.). Πρόκειται περὶ «ἐπαγγελματία»; Ἐπιπλέον, φέρεται ὅτι ἦτο πελάτης τῆς ἀντικερί. Ἀλήθεια, εἶναι πνευματικὴ ἀπασχόλησις ἡ περιήγησις εἰς ἀντικερί; Ἡ ἀργία, ἡ ὁποία ἐπεβλήθη ἠκολούθησε τὴν κανονικὴν διαδικασίαν ἢ τὴν «παπικὴν» τοῦ ἑνὸς ἀνδρὸς βουλήν; Εἶναι ὀρθὸν νὰ τίθεται ἡ ἰδία ποινὴ εἰς παραβάτας καὶ εἰς ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖ­ον; Τελικῶς, μόνον ἡ δημοσιότης εἶναι ἱκανὴ νὰ ἐπισύρη τιμωρίαν εἰς κληρικὸν ὄχι ἡ ποιότης του; Πλήρης ἀλλοτρίωσις; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Ἐθνικὸς Κήρυξ» τῆς 21ης Ἀπριλίου 2023:

«Οἱ τουρκικὲς Ἀρχὲς συνέλαβαν τὴ Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 17 Ἀπριλίου, τὸν Μέγα Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἀγαθάγγελο Σίσκο γιὰ κλοπὴ ρολογιοῦ τσέπης μεγάλης ἀξίας, τὸ ὁποῖο εἶχε κατασκευασθεῖ γιὰ συλλεκτικὴ συλλογὴ τὸ 1800 γιὰ λογαριασμὸ τῶν Ἀνακτόρων.

Μπῆκε στὴ φυλακή, ἀπὸ τὴν ὁποία ὡστόσο ἀποφυλακίσθηκε μὲ παρέμβαση τῆς ἀστυνομικῆς φρουρᾶς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ὁ Πατριάρχης τὸν ἔβαλε σὲ ἀργία ἐπ’ ἀόριστο. Πηγὲς ἐκ τῶν ἔσω τοῦ Φαναρίου εἶπαν στὸν «Ε.Κ.» ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι πάρα πολὺ προβληματισμένος καὶ λυπημένος γιὰ τὸ συμβὰν, διότι διασύρεται τὸ Πατριαρχεῖο, ἀφοῦ τὸ θέμα ἔχει λάβει ἐκτενεῖς διαστάσεις στὸν τουρκικὸ Τύπο καὶ στὸ ἴντερνετ μὲ προβολὴ σχετικοῦ βίντεο.

Ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ καταστήματος σὲ δηλώσεις της στὰ Μέσα Ἐνημέρωσης ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, εἶπε, πὼς «εἶναι κρῖμα, διότι ὁ δράστης εἶναι μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς κι ἔπρεπε νὰ σκέπτεται τὸν θεσμὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ καὶ νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικός».

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Μέγας Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθάγγελος Σίσκος εἶναι σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ Ἀρχαιοφύλακας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Κατάγεται ἀπὸ τὴν Καστοριὰ καὶ πῆγε στὸ Πατριαρχεῖο ὡς λαϊκὸς καὶ ἐκεῖ χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος.

Σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκα» μὲ τὸν Μέγα Ἀρχιμανδρίτη Ἀγαθάγγελο Σίσκο μᾶς εἶπε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ μιλήσει, διότι ἦταν μέσα στὸ Μετρό. Σὲ δεύτερη ἐπικοινωνία μας μία ὥρα ἀργότερα διημείφθη ἡ ἀκόλουθη στιχομυθία:

«Ἐθνικὸς Κήρυξ»: π. Ἀγαθάγγελε, ἔχετε κάποιο σχόλιο γιὰ τὸ θέμα τῆς κλοπῆς τοῦ ρολογιοῦ, στὸ ὁποῖο ἐμπλέκεσθε;

π. Ἀγαθάγγελος: Εὐχαριστῶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ δείχνετε, δημοσιογραφικὸ προφανῶς. Ἔχει ἀνατεθεῖ τὸ θέμα σὲ νομικό. Ὅσο γίνεται ἔρευνα δὲν μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ πῶ κάτι καὶ ἐπίσης δὲν ἔχω καὶ τὴν ἄδεια τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διότι εἶναι θεσμικὸ τὸ ζήτημα, διότι στὸ ἐν λόγῳ βίντεο ἀναφέρεται στὴν ἰδιότητα κάποιου κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐν λόγω κυρία, ὁπότε εἶναι θεσμικὸ τὸ ζήτημα καὶ δὲν μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ πῶ κάτι.

«Ε.Κ.»: Ὡστόσο τὸ πρόσωπο στὸ βίντεο εἶσθε ἐσεῖς.

π. Ἀγαθάγγελος: Σᾶς εἶπα αὐτό, δὲν μπορῶ νὰ σᾶς πῶ κάτι ἄλλο.

«Ε.Κ.»: Γιατί ὁ Πατριάρχης σᾶς ἔβαλε σὲ ἀργία ἐπ’ ἀόριστο;

π. Ἀγαθάγγελος: Αὐτὸ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ζήτημα πού τὸ γνωρίζει ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης, τώρα τί νὰ σᾶς πῶ;

Ἐπισημαίνεται ὅτι «ὁ Ἐθνικὸς Κήρυκας» ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἀπεκάλυψε τὸ θέμα στὴν ἠλεκτρονική του ἔκδοση τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 20 Ἀπριλίου, τὸ ὁποῖο ἀναπαρήγαγαν πολλὰ Μέσα Ἐνημέρωσης τῆς Ἑλλάδας μὲ ἀναφορὰ στὸν «Ε.Κ.».

Τὴν Παρασκευὴ 21 Ἀπριλίου τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐξέδωσε τὸ ἀκόλουθο ἀνακοινωθέν:

«Ἀνακοινωθὲν περὶ δημοσιοποιηθείσας ὑποθέσεως, στὴν ὁποία φέρεται νὰ ἐμπλέκεται κληρικὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἀναφορικὰ μὲ δημοσιοποιηθεῖσα ὑπόθεση, στὴν ὁποία φέρεται νὰ ἐνεπλάκη κληρικὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γίνεται γνωστὸ ὅτι μὲ ἀπόφαση τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στὸν κληρικὸ αὐτὸν ἐπιβλήθηκε, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἔγινε γνωστὴ ἡ ὑπόθεση, τὸ πνευματικὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀργίας, ἐν ἀναμονῇ τῆς πλήρους διαλευκάνσεως αὐτῆς.

Ἕως τότε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν θὰ προβεῖ σὲ καμμία ἄλλη δήλωση».

Previous Article

Νέα σκανδαλώδης ἁγιοκατάταξις

Next Article

Ὁ Κων/λεως δὲν συγκαλεῖ Πανορθόδοξον, διότι ἡ πλειοψηφία τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι ἐναντίον του