«Μένουν οὐδέτεροι, ἐπειδή δέν διαβάζουν Ο.Τ.»

Share:

Γράφει ὁ κ. Γαβριὴλ Θ. Λαμψίδης, Δημοσιογράφος διὰ βίου

  Περαία Θεσσαλονίκης, 28 Μαΐου 2024

  Πρὸς τὸν διευθυντὴ σύνταξης,

  Κύριε διευθυντά, ὡς τακτικὸς ἀναγνώστης τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» μὲ ὁμολογία πίστεως στὸν τριαδικὸ Θεὸ καὶ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ διὰ βίου δημοσιογράφου, ἐπικοινωνώντας μαζί σας, πρῶτα ἀπ’ ὅλα θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω μὲ βαθιὰ συναίσθηση γιὰ τὸν ἐξαιρετικὰ ὑπεύθυνο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀνταποκρίνεστε καὶ ὑπηρετεῖ­τε τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο τῆς σύνταξης, ἐπιμέλειας καὶ ἔκδοσης αὐτῆς τῆς ὑπερπολύτιμης ἐφημερίδας γιὰ κάθε Χριστιανό, ποὺ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του πλεούμενο μέσα σὲ ἕνα ὠκεανὸ προκλήσεων καὶ παγίδων.

  Ὑπῆρξα, πρὸ πολλῶν χρόνων, ἀνταποκριτὴς τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» καὶ τὸ θεωρῶ αὐτὸ πολὺ τιμητικὸ γιὰ μένα, διότι ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερα μοῦ εἶναι ἀδιανόητο νὰ εἶμαι θρησκευόμενο ἄτομο καὶ νὰ μὴ ἐνδιαφέρομαι νὰ διασφαλίσω τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴ γνησιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ μου πιστεύω, διαβάζοντας καί, στὴν πραγματικότητα, μελετώντας τὸ σύνολο τῆς ψυχικὰ ὠφέλιμης καὶ σωτήριας ὕλης τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου».

  Σχημάτισα τὴν ἄποψη ὅτι ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀποτελεῖ τὴν ταυτότητα κάθε γνήσιου Χριστιανοῦ καὶ ὅτι ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημερίδα ἐκείνη τὴ στερεὴ βάση, ὥστε νὰ διασφαλίζεται ἡ μὴ νόθευση τοῦ φρονήματός του, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι ἀγωνιστικό, μὲ ὑποστήριξη ὀρθῆς κατηχήσεως.

  Πρέπει ὅμως νὰ σᾶς ἀποκαλύψω ὅτι ἡ ὤθηση νὰ ἐκδηλώσω τὴν ἱκανοποίησή μου γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη προσφορὰ τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» ὑπῆρξε ἡ φιλοξενία στὶς στῆλες του τῶν ἀφυπνιστικῶν κειμένων τοῦ σεβαστοῦ πατέρα Ἰωάννη Διώτη, ὑπερήλικα ἀλλὰ μὲ ἀγέραστο μυαλὸ ἱερωμένου, οἱ παρεμβάσεις τοῦ ὁποίου μὲ βοηθοῦν νὰ ἀντιληφθῶ ὅτι τὸ φωτισμένο γράψιμο ποὺ ὠφελεῖ καὶ φθάνει ὥς τὸν Οὐρανὸ εἶναι τὸ δικό του, ὥστε νὰ παραμένω μαθητὴς παρότι ὑπῆρξα καὶ συνεχίζω νὰ εἶμαι μαχητικὸς ἐργάτης τῆς ἐλεύθερης δημοσιογραφίας.

  Ὁ π. Ἰωάννης μὲ τὰ τόσο ἄριστα δομημένα κείμενά του μᾶς δείχνει ποῦ ἔπρεπε νὰ ἤμασταν, ἀλλὰ καὶ πόσο πίσω μείναμε, παραμένοντας θεατὲς αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν στὴ δύσμοιρη πατρίδα μας, ποὺ ἔχει μεταβληθεῖ σὲ σωρὸ χαλασμάτων. Τὰ λόγια του βρίσκουν τὸ στόχο τους καὶ εἶναι τέτοια τὰ πλήγματα ποὺ ἐπιφέρουν, ὥστε καὶ οἱ πιστοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἀγωνιστικὸ φρόνημα, νὰ παρηγοροῦνται ὅτι ἀντιπροσωπεύονται μὲ τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ὡς ἀληθινὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ὁ π. Ἰωάννης, παρότι αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ καθόλου καὶ θὰ ὑποστήριζα ὅτι ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι ὅσοι μένουν οὐδέτεροι, εἶναι γιατί δὲν διαβάζουν τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο».

  Διαβάζοντας τὰ κείμενα ἀπροκάλυπτης κριτικῆς τοῦ π. Ἰωάννη αἰσθάνομαι μεγάλη ὅσο πραγματικὰ εἶναι τὴν πατρίδα μας καὶ μικροὺς ἕως ἀνύπαρκτους τούς ὑπονομευτὲς τοῦ μεγαλείου της. Ὡς γνήσιος ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ἀνταποκρίνεται σὲ αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἱεράρχησε ὡς τὸ κύριο καθῆκον τῶν μαθητῶν Του, νὰ ποιμαίνουν τὰ πρόβατά του ἂν τὸν ἀγαποῦν, ὥστε νὰ μὴ κατασπαράσσονται ἀπὸ τοὺς γυμνοὺς λύκους ἢ τοὺς προβατόσχημους.

  Ἐνισχύει ὁ πολὺ σεβαστὸς καὶ ἀπαράμιλλος μαχητὴς καὶ νικητὴς τῆς ἀντίπαλης δύναμης τοῦ κόσμου τῆς σήψης καὶ τῆς διαφθορᾶς, π. Ἰωάννης, τοὺς ἀγῶνες τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», ἡ δικαίωση τοῦ ὁποίου τὸν συμπεριλαμβάνει ὡς συνδημιουργοῦ καὶ συνοδοιπόρου τοῦ μακαριστοῦ  ἱδρυτῆ του, Χαραλάμπους Βασιλόπουλου.

Τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς μνημονεύει, ὥστε ἔχοντας ἐκλέξει νὰ φέρουμε διὰ βίου τὴ δημοσιογραφικὴ ἰδιότητα, τουλάχιστον, νὰ μὴ εἴμαστε ἐπιζήμιοι, ἀλλὰ νὰ ὑπηρετοῦμε κατὰ δύναμη αὐτὸ ποὺ μᾶς δόθηκε ἄνωθεν καὶ δὲν μᾶς ἀνήκει.

  Μὲ πολλὴν ἐκτίμηση καὶ βαθιὰ ἱκανοποιημένος καὶ εὐεργετημένος ἀπὸ τὸ ἀκαταπόνητο ἔργο ὅλων τῶν συντελεστῶν τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου»  πού, θὰ τολμοῦσα νὰ γράψω,  συγκρατεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ παρὰ τὴν πτώση μας ἰδίως αὐτῆς τῆς περιόδου.

 Μὲ τιμὴ καὶ μὲ ἐν Χριστῷ ἀγάπη

Previous Article

Η CIA είναι μια …. τρομοκρατική οργάνωση

Next Article

Βεβηλωτὴς τῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σύνεδρος μὲ ἀντιπροσώπους Ἱ. Μητροπόλεων!