Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων πρός τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας

Share:

Προς την Α.Θ. Μακαριότητα

τον Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής

Κύριον Κύριον Ιωάννην

εις Δαμασκόν

 

Μακαριώτατε,

Μετά συνοχής καρδίας παρακολουθούμεν την μεγάλην δοκιμασίαν των διαβιούντων εν Συρία συνεπεία του προσφάτου ισχυροτάτου καταστροφικού σεισμού.

Ου παυόμεθα δεόμενοι όπως ο Θεός των οικτιρμών και της παρακλήσεως ανακουφίζη και παρηγορή τους εν χαλεπαίς συμφοραίς και θλίψεσιν δοκιμαζομένους αδελφούς ημών και καθοδηγή τας Υμετέρας σκέψεις και ενεργείας προς στήριξιν και ενίσχυσιν αυτών.

Μετ’  εξαιρέτου τιμής και ειλικρινούς πάντοτε αγάπης εν Χριστώ τω Σωτήρι ημών

Εν Τιράνοις τη 6η Φεβρουαρίου 2023

Ο Τιράνων Αναστάσιος

Previous Article

Ἐπιστολή συμπαράστασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας πρός τόν Οἰκ. Πατριάρχη

Next Article

«Ἀλλοῦ παπάς, ἀλλοῦ τὰ ράσα του»