Μήπως νὰ ἀπαντήση ὁ Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος;

Share:

Ὁ θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κ. Θεόδωρος Καλμοῦκος, ἐδημοσίευσεν ἄρθρον εἰς τὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα», τὸν ὁποῖον διευθύνει, σχετικῶς μὲ τὰ ἄτοπα ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς πεπραγμένα, δηλ. τὴν κατάργησιν τοῦ καταστατικοῦ χάρτου ἀλλὰ καὶ τὴν «ἐπισκοποποίηση» τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθ. Ζηλιασκοπούλου. Ὁ Σεβ. Γερμανίας, εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐγγύς του τὸν π. Ζηλιασκόπουλον καὶ ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἀπεστάλη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς, μήπως δύναται νὰ διασαφηνίση τὰ ὅσα γράφονται ἀκολούθως; Παραθέτομεν τὸ δημοσίευμα τῆς 15ης Μαρτίου 2022:

«Ἂν κάτι ἀποδεικνύουν τὰ ἀποκαλυπτόμενα ἀπὸ τὸν «Ε.Κ.» τὶς τελευταῖες μέρες γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ νέου Καταστατικοῦ, εἶναι ὅτι ὑπῆρξε βιασύνη καὶ ἀπρονοησία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἀδιέξοδα μειωτικὰ δυστυχῶς τοῦ γοήτρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πατριαρχείου. Καὶ ἐξηγῶ ἀμέσως.

Προτοῦ ἀκόμα ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος γνωρίσει καὶ γνωριστεῖ μὲ τὴν ἐνταῦθα Ἐκκλησία μας, τῆς ὁποίας δὲν εἶναι «σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός της καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων της» καὶ ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε ἐργασθεῖ, δὲν εἶχε ματώσα, δὲν εἶχε τρέξει, δὲν εἶχε κοπιάσει, δὲν εἶχε βιώσει στὸ πετσὶ του τὶς δυσκολίες, τὶς ἰδιαιτερότητες καὶ τὴν ἰδιοπροσωπία τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ὁμογενειακῆς μας Κοινότητας, ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ δύο πρὸ αὐτοῦ ὁ Σπυρίδων καὶ ὁ Δημήτριος, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκριβοδίκαιοι, βιάστηκε νὰ προβεῖ σὲ ἐπικίνδυνες ἀνατροπές…

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς μὲ ἀνεσταλμένο τὸ Καταστατικό της, πλὴν ὅμως ἰσχύει, γιατί δὲν ὑπάρχει καινούργιο καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει μέχρι τὴν Κληρικολαϊκὴ τοῦ 2024, ὅπως ἀποκαλύψαμε πρὶν μερικὲς μέρες, μὲ ἕνα Μητροπολίτη ἔκπτωτο καὶ ἀναπολόγητο στὶς αἰτιάσεις τοῦ Ἐλπιδοφόρου, ὁ ὁποῖος εἶχε βάλει στὸ μάτι πρὶν ἐνθρονιστεῖ ἀκόμα νὰ πάρει τὴ Μητρόπολή του. Κι ἀκόμα μὲ ἕνα ἀπροκάλυπτο ἐμπαιγμὸ ἀκύρωσης καὶ καταστρατήγησης ἐν τῇ πράξει τοῦ Καταστατικοῦ καὶ τῶν ἰσχυόντων θεσμίων ἐπὶ μακρὰ σειρὰ ἐτῶν στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς γιὰ τὶς Ἐπισκοποιήσεις. Ἀναφέρομαι συγκεκριμένα στὴν ἐπισκοποίηση τοῦ Ἀθηναγόρα Ζηλιασκόπουλου, τὸν ὁποῖον ἔφερε ἐδῶ ὁ Ἐλπιδοφόρος ἐπειγόντως ἀπὸ τὸν Καναδὰ χωρὶς νὰ ἔχει κἄν τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικὰ παραμονῆς καὶ ἄδεια ἐργασίας, ἀλλὰ μὲ φοιτητικὴ βίζα. Ὁ Ἀθηναγόρας ἔχει μία ἐνδιαφέρουσα διαδρομή, γνωστὴ εὐρέως σὲ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους τῆς Γερμανίας, τῆς Βορείου Ἑλλάδος, τοῦ Φαναρίου, τοῦ Καναδᾶ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσπάθησε μέσα σὲ λίγους μῆνες νὰ τὸν κάνει Ἐπίσκοπο, ἀλλὰ τὸν φρέναρε ἡ ἐνταῦθα Ἐπαρχιακὴ Σύν­οδος λέγοντάς του πὼς χτὲς ἦλθε καὶ δὲν ἔχει συμπληρώσει πενταετία ὑπηρεσίας ἐν Ἀμερικῇ, ὅπως προβλέπει τὸ Καταστατικό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Παράλληλα, ὑπῆρχαν καὶ πολὺ σοβαρὲς ἐνστάσεις ἐκ Φαναρίου, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ σημειωθοῦν ἐν λεπτομερείᾳ.

Ὁ Ἐλπιδοφόρος ὡστόσο, ἂν καὶ γνώριζε τὴν κατάσταση, κατόρθωσε καὶ ἔπεισε τὸν Πατριάρχη νὰ προχωρήσει στὴν ἐπισκοποίηση τοῦ Ζηλιασκόπουλου κάνοντάς τον δικό του Βοηθὸ Ἐπίσκοπο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ παραχωρώντας τον «κατ’ ἀνάθεση» στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς.

Βέβαια οἱ ἐνταῦθα ἱεράρχες, ἱερεῖς, καὶ ἡ πλήθουσα Ἐκκλησία κατάλαβαν πέρα ὡς πέρα τὰ γενόμενα τοῦ κόλπου τὸ «δι’ ἄλλης ὁδοῦ», πλὴν ὅμως «οὐδὲν ἀποκρίνονται» ὑψίφωνα, ἄλλο τί γίνεται χαμηλόφωνα. Οἱ μὲν Μητροπολίτες ἐπειδὴ εἶναι τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὴν ἀναίτια καὶ ἀναπολόγητη ἐκθρόνιση τοῦ Εὐαγγέλου ἐκ τῶν θερμοτέρων ὑποστηρικτῶν παντοιοτρόπως τοῦ Πατριαρχείου, συμπεριλαμβανομένης βέβαια καὶ οἰκονομικῆς ὑποστήριξης, οἱ δὲ ἱερεῖς φοβοῦνται κι αὐτοὶ νὰ μὴν τοὺς βγάλει ἀπὸ τὶς κοινότητές τους καὶ τοποθετήσει αὐτοὺς ποὺ ἔφερε ἀπὸ τὴ Χάλκη, τὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἀλλοῦ. Οἱ λαϊκοί τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου σχολιάζουν ἱεροκρυφίως, γιατί δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ χάσουν τὶς φωτογραφίες καὶ τὰ δεῖπνα, ἐνῶ ἡ πλήθουσα Ἐκκλησία καὶ Ὁμογένεια τηροῦν ἐκ τοῦ μακρόθεν κουνώντας τὰ κεφάλια τους μὲ δοκησισοφία θρηνώντας τὴ χαμένη ἐλπίδα…

Κι ἔτσι φτάσαμε στὸν σημερινὸ τραγέλαφο τῆς ἀναστολῆς τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ὅμως ἰσχύει ἂν καὶ ἀνασταλέν, δηλαδὴ μιλοῦμε γιὰ αὐτογελοιοποίηση.

Οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν καὶ σέβονται τὸν Πατριάρχη διερωτῶνται τί συμβαίνει; Πῶς ἐπιτρέπει στὸν Ἐλπιδοφόρο καὶ τὸν συμπαρασύρει σὲ τέτοια σοβαρὰ ὀλισθήματα;

Ἂν τὸ Καταστατικὸ ἔχρηζε ἀναθεώρησης ὄφειλε νὰ γίνει στὸν καιρό του, μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση στὴν ἐδῶ Ἱεραρχία, στὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαό, τοὺς ὁποίους ἀγνόησε παντελῶς ὁ Ἐλπιδοφόρος καὶ τὸ πληροφορήθηκαν ἀπὸ τὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» ἐκεῖνο τὸ μοιραῖο πρωϊνὸ τῆς Πέμπτης 8 Ὀκτωβρίου 2020. Ποῦ εἶναι ἡ συνεργασία καὶ ἡ διαφάνεια ποὺ ὑποσχέθηκε ὁ Ἐλπιδοφόρος, ρωτοῦν πλεῖστοι ὅσοι ἐκ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ; Πῶς εἰσηγήθηκε ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα στὸν Πατριάρχη «δίχα τῆς γνώμης τῶν πλειόνων», δηλαδὴ τῶν συνεπισκόπων του τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου;

Βέβαια ὁ Ἐλπιδοφόρος κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο, λέγοντας καὶ γράφοντας δυσ­τυχῶς (ἀνακοινωθέντα) πὼς ὅλα αὐτὰ ἦταν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη καὶ τῆς Συνόδου, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὁ ἴδιος ὁ Ἐλπιδοφόρος τὰ εἰσηγήθηκε. Βέβαια θὰ μποροῦσε κάλλιστα ὁ Πατριάρχης νὰ τὰ ἀπορρίψει, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα.

Ὑπομονὴ λοιπὸν δυόμισι χρόνια γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ νέου Καταστατικοῦ, στὴν Κληρικολαϊκὴ τοῦ 2024…Παρήγορο σημάδι ποὺ ἀρχίζει νὰ διαφαίνεται εἶναι ὅτι πολλοὶ ἱεράρχες τοῦ Φαναρίου δὲν φαίνονται διατεθειμένοι νὰ συναινέσουν στὰ προτεινόμενα τοῦ Ἐλπιδοφόρου. Βέβαια τὸ ἐρώτημα εἶναι ποία στάση θὰ τηρήσει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, διότι στὸ τέλος θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ θὰ εἰσηγηθεῖ ἐκεῖνος».

Previous Article

Η Ουκρανία κήρυξε τον πόλεμο στην Ορθοδοξία!

Next Article

Ὅταν οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας τιμοῦν Ὀρθοδόξους ἡγέτας…