«Μία Διηνεκής Ἄσκηση στὴν Αὐτοεξυπηρέτηση»

Share:

Γράφει ὁ κ. Ν. Σταματάκης

Ἂν ὑπάρχει κάποια χειρονομία ποὺ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες μισοῦμε μὲ πάθος εἶναι τὸ ἰσλαμικὸ/τουρκικὸ ἔθιμο νὰ φιλᾶμε τὸ χέρι, ἐκεῖ ὅπου εἶναι παροῦσα μία «διαφοροποίηση ἐξουσίας/δύναμης». Ναί, φίλοι μου ἡ προέλευση αὐτοῦ τοῦ ἐθίμου εἶναι ἰσλαμικὴ/τουρκικὴ καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ δυτικὴ ρομαντικὴ ἐθιμοτυπία νὰ φιλάει κανεὶς τὸ χέρι μίας κυρίας. Ὁ π. Καρλοῦτσος ἐπιδίδεται ὄχι μόνο στὸ φιλὶ τῆς χειρός, ἀλλὰ σὲ ὅλες τὶς μορφὲς καὶ τοὺς βαθμοὺς τῆς κολακείας ὑπερβάλλοντας ἑαυ­τὸν τὸ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα, καὶ ὅταν φύγει ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, αὐτὸ θὰ μείνει ὡς τὸ πιὸ ἀξέχαστο ἐπίτευγμά του…

Ἡ κύρια φωτογραφία μας σήμερα ἦταν ἀπὸ τὴν περιβόητη ἐπίσκεψη τοῦ «Νονοῦ», τότε κυβερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης, Ἄντριου Κουόμο στὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῆς GOA 79th Street στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου 2020. Εἶχε ξεφύγει μυστηριωδῶς ἀπὸ τὴ ροὴ τῶν φωτογραφιῶν ποὺ ὅλοι εἴχαμε δεῖ τότε – ἀλλὰ προσγειώθηκε χθὲς στὰ “εἰσερχόμενά” μας, ποὺ στάλθηκαν ἀπὸ ἕνα μέλος τοῦ τάγματος ἀντίστασης, ποὺ ὑποστηρίζει οἰκειοθελῶς τὸ «Ἑλληνοσκόπιο» σὲ ὅλη τὴ χώρα καὶ στὴν πραγματικότητα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὅλοι θυμόμαστε νὰ βλέπουμε τὸν Cuomo νὰ φιλάει τὸ χέρι τοῦ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρου, μία χειρονομία ποὺ φυσικὰ ἔδειχνε σεβασμό:

Ἀλλὰ γιὰ κάποιο λόγο δὲν ἔχουμε δεῖ ποτὲ αὐτὴ τὴ φωτογραφία… Καταπληκτικό!

Ναί, καὶ οἱ τρεῖς (Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος, Cuomo καὶ Rick Cotton) γελοῦν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου ἀστεῖο … Ὅταν ὁ π. Καρλοῦτσος ἐξασκεῖ αὐτὸ τὸ ἰσλαμικὸ / τουρκικὸ ἔθιμο «σεβασμοῦ» ἀνακαλεῖ ὅλες τὶς λάθος ἀναμνήσεις καὶ συνειρμοὺς ἀπὸ 400 χρόνια σκλαβιᾶς στοὺς Ὀθωμανούς… Δὲν εἶναι ἁπλῶς ὁ σεβασμὸς μίας ἀνώτερης ἀρχῆς, εἶναι δουλικὴ ὑποτέλεια … Ὅπως σὲ ἄλλη περίπτωση, ὅπου οἱ παγκοσμιοποιημένοι «Οἰκουμενιστὲς» τοῦ Πατριαρχείου ἀποφάσισαν ἐδῶ καὶ καιρὸ νὰ ὑποτάξουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν Ὀρθοδοξία στὸν Πάπα μὲ ἀντάλλαγμα (τί ἄλλο;) ἕνα ἐτήσιο ἐπίδομα -Κύριος οἶδε-πόσων ἑκατομμυρίων δολλαρίων…

Λοιπόν, ἐὰν κάποιος ἔχει λάβει, ὅπως ὁ π. Καρλοῦτσος ἀπὸ τὸν Cuomo, δύο ἀξιόλογες θέσεις (Chaplain of Port Authority καὶ Stony Brook Trustee) ποὺ τοῦ ἀποφέρουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐτησίως μὲ μία (ἴσως) ἐμφάνιση μηνιαίως, τότε ὁ συμβολισμός του νὰ φιλάει τὸ χέρι καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο γίνεται ξεκάθαρος… Ναί, τὸ φίλημα στὸ χέρι εἶναι διαδεδομένο ὄχι μόνο στὴν Ἰταλία ἀλλὰ καὶ στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα, ὅπου ἔχουμε ἀκούσει πολυάριθμες ἀναφορὲς σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ ἀείμνηστου πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γνωστὸ ὅτι ἔχει περίπου 8-10.000 βαφτιστήρια, κυρίως στὸ νησὶ τῆς Κρήτης…

Κλείνοντας, ἀναρωτιέται κανείς, γιατί ποτὲ δὲν ἀποκαλοῦμε τὸν Καρλοῦτσο «Πατέρα»;

Πηγή: Ἱστοσελὶς «helleniscope.com», 29.8.2021. Μετάφρασις ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ: «Ο.Τ.»

Previous Article

Συνέδριο του Πατριαρχείου Μόσχας για το πρωτείο και την Συνοδικότητα στην Ορθοδοξία

Next Article

Σεβ. Κρήτης, μὴ σιωπήσετε ἄλλο!