Μία κρυφὴ πλάνη τῶν Φραγγοπαπικῶν

Share:

Κύριε Διευθυντά,

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἀπὸ τὰ πρῶτα Ἀποστολικὰ χρόνια, διδάσκει αὐτὰ ποὺ οἱ Προφῆται προεφήτευσαν, αὐτὰ ποὺ οἱ Ἀπόστολοι ἐδίδαξαν καὶ κατόπιν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, εἰς τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους ἐθέσπισαν, ἀφ’ ἑνὸς ἀπὸ τὴν μεγάλην ἐπιστημονικήν τους γνῶσιν καὶ ἀφ’ ἑτέρου, ἀπὸ τὴν ἔμπνευσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς καθαρὰ δοχεῖα καὶ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι.

Διδάσκουν λοιπόν, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τὸ δεύτερον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατὰ τὴν προαιώνιον βουλήν, ἐνηθρώπησεν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Ἀειπαρθένου, καὶ εἰς μίαν ὑπόστασιν ἡνώθησαν αἱ δύο φύσεις, ἡ θεϊκὴ καὶ ἡ ἀνθρωπίνη, εἰς τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ Προαιώνιος Θεὸς προσέλαβε τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ τὴν ἐθέωσε, διότι τὸ ἀπρόσληπτον καὶ ἀθεράπευτον κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιον. Ὁ Σωτὴρ ἦλθε καὶ ἔσωσε διὰ τῆς ἑνώσεως τῶν φύσεων, τῆς σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ φραγγοπαπικὴ πλάνη, τὴν ὁποίαν ἐπιτηδείως ἀποκρύπτουν, περιέχει τὴν ἰδέαν ὅτι ὁ Χριστὸς ἐρχόμενος ἐνηγκαλίσθη (ἀγκάλιασε) τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἄλλο ὅμως εἶναι τὸ ἀγκαλιάζω καὶ ἄλλο ἡ ὑποστατικὴ ἕνωσις τῶν δύο φύσεων εἰς τὸν Θεάνθρωπον. Ἡ πλάνη εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παναγία Τριὰς πρὸ τῶν αἰώνων σωτηρίαν εἰργάσατο ἐν μέσῳ τῆς γῆς. Ἔρχεται πρὸς ἡμᾶς ὄχι ἀπὸ ἀνάγκην, τὸ θεῖον ἀνενδεές, ἀλλὰ κινεῖται ἀπὸ ἀγάπην καὶ ἔλεος καὶ καλούμεθα ἡμεῖς νὰ δεχθοῦμε εὐγνωμόνως τὴν εὐεργεσίαν. Οἱ Ἅγιοι ἀπεδέχθησαν τὴν κίνησιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔχυσαν τὸ Τίμιον Αἷμα τους ἤ ἔζησαν ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ἐν ἐξορίαις μὲ μεγάλη χαρὰ διὰ τὸ ὄνομά Του τὸ Ἅγιον τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα. Δὲν ἐχρειάσθησαν κάποιον μεσάζοντα, διὰ νὰ συγχωρήση τὰς ἁμαρτίας των ἤ ἀπὸ κάποιον νὰ ἀγοράσουν τὰς ἀφεσίμους ἀρετὰς τῶν Ἁγίων μας, ποὺ εἶναι οἱ φίλοι μας καὶ οἱ προστάτες μας. Δὲν χρειαζόμεθα κάποιον βικάριον, ἀντιπρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ φροντίση τὴν σωτηρίαν μας.

Ἐν ἐπιλόγῳ νὰ τονίσουμε ὅτι εἶναι καλὸ ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, νὰ δοξολογοῦμε τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν διὰ τὴν εὐεργεσίαν του, καὶ οἱ παπικοὶ κάποια στιγμὴ νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἀνθρώπινες, κοσμικὲς πλάνες τους, ποὺ δὲν ὁδηγοῦν πουθενὰ καὶ ὡς ἐπιστήμονες νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδόξου ζωῆς καὶ σωτηρίας.

Γέρων Φίλιππος Ἱερομόναχος

Previous Article

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

Next Article

Εἴμεθα εἰς ἀδιέξοδον; Ἡ ὀγδόη λύσις!