Μία πρότασις ἐξορθολογισμοῦ καὶ διεξόδου εἰς τὴν δυστοπίαν ποὺ βιώνομεν

Share:

Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἐν ὄψει τοῦ νέου διαγγέλματος τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ:

Ἐνδιαφέρεσθε εἰλικρινὰ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν, τὴ δημόσια ὑγεία, τὴν ὑγεία τῶν πολλῶν; Ἂν ναί…

Τότε, μὲ κυβερνητικὴ ἀπόφαση ἂς σταματήσει ἄμεσα ἡ ἐγκληματικὴ δημιουργία ψυχολογικῶν προβλημάτων στὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας ἀπὸ τὰ “Δελτία Εἰδήσεων”, τὰ ὁποῖα μὲ σαφῶς ἀντιεπιστημονικό, προπαγανδιστικὸ καὶ τρομολαγνικὸ τρόπο, ἀτελέσφορο γιὰ τὸ ζητούμενο ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ὑπεύθυνη ἐνημέρωση καὶ προστασία τῶν πολιτῶν, ἐπὶ δύο χρόνια βομβαρδίζουν μὲ ἄχρηστες, ἀντιφατικές, ψευδεῖς καὶ παραποιημένες πληροφορίες τοὺς πολίτες, προκαλώντας κλῖμα παράνοιας, διανοητικῆς ἀσφυξίας καὶ ἀπόγνωσης.

Ἐπιτέλους, ἂς σταματήσει ἡ προπαγάνδα ἢ ὁ ἀποτυχημένος πειραματισμός, καὶ ἂς ὁριστεῖ ἕνα εἰδικὸ καθημερινὸ ὀλιγόλεπτο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο ἐκτὸς τοῦ Δελτίου τῶν Εἰδήσεων, ὅπου ἐπιστήμονες καὶ ὄχι δημοσιογράφοι (αὐτοὶ θὰ μποροῦν μόνο νὰ συντονίζουν, χωρὶς νὰ ἐκφέρουν ἄποψη ὡς φερέφωνα ὁμίλων καὶ παραγόντων ἢ ἁπλὰ ἄνευ γνώσεως) μὲ ἐγκυρότητα καὶ ὑπευθυνότητα θὰ ἐνημερώνουν, θὰ πληροφοροῦν, θὰ προωθοῦν τὴν πρόληψη καὶ τὴν προστασία μὲ ἐκλαϊκευμένο, ἀλλὰ ὑπεύθυνο τρόπο γιὰ τὴν πορεία καὶ ἐξέλιξη τῆς νόσου βάσει στοιχείων καὶ μελετῶν καὶ ἐπιπλέον (ἐκεῖ) θὰ προβάλλονται κατὰ καιροὺς καὶ συζητήσεις μὲ τυχὸν διαφορετικὲς ἢ ἐναλλακτικὲς ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις τοῦ προβλήματος. Αὐτὸ θὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ καταξιώσει τὴν ἐλευθερία καὶ δημοκρατία ποὺ πρέπει νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλοι σὲ μία εὐνομούμενη χώρα.

Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ εὐκαίρως-ἀκαίρως ὁμιλεῖτε γιὰ ἐξορθολογισμό, γιατί δὲν ἐνεργεῖτε ἀνάλογα;

Σήμερα ἔχει πλέον ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι ὁ μεγαλύτερος τροφοδότης τῆς καχυποψίας καὶ τοῦ φόβου ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιφυλάξεων πολλῶν πολιτῶν, ἀπέναντι στὰ προτεινόμενα ὑγειονομικὰ μέτρα καὶ μέσα ἀντιμετώπισης τοῦ ὑγειονομικοῦ προβλήματος, εἶναι ἡ πρωτοφανὴς διαχείριση τῆς “ὑγειονομικῆς κρίσης” μέσῳ τῆς ἐπιβολῆς, τοῦ ἐκφοβισμοῦ καὶ τῶν ἀπαγορεύσεων.

Ἂν ἔστω καὶ τώρα, ποὺ ὅλοι διαπιστώνουμε τὰ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα τῆς διαχείρισης καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ὑγειονομικοῦ προβλήματος στὴν οἰκονομία, τὴν κοινωνικὴ γαλήνη καὶ τὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν πολιτῶν, δὲν ὑπάρξει ἀλλαγὴ πορείας, ΤΟΤΕ ἡ ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ ὅλες τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες, ἐξελίξεις καὶ ἀντιδράσεις θὰ ἀνήκουν στοὺς ὑπεύθυνους-ἁρμόδιους καὶ δὴ τοὺς κυβερνῶντες ποὺ δικαίως θὰ δεχθοῦν τὴν κατάκριση ὄχι μόνο τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τὴν καταδίκη τῆς ἱστορίας.

Ἡ πρόταση εἶναι εἰδικὴ καὶ ἴσως φαίνεται δευτερεύουσας σημασίας, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἡ υἱοθέτησή της μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἄρδην τὸ ἐκρηκτικὸ κλῖμα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ ἀφρόνως συντηρεῖται, χωρὶς ἐπίγνωση τῶν ἀπρόβλεπτων καὶ καταστροφικῶν γιὰ ὅλους συνεπειῶν του.

Ἡ τελευταία πολιτική ἀπόφαση, πε­­­­­ρί ἐλέγχου τῆς εἰσόδου τῶν πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς, συνιστᾶ συνταγματική ἐκτροπή καί ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας,

ΠΟΤΕ στή δισχιλιόχρονη ἐκκλησιαστική ἱστορία δέν ἀπαιτήθηκε κανενός εἴδους πιστοποιητικό προκειμένου νά ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος τῶν πιστῶν στούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Πέραν τῆς προφανοῦς Συνταγματικῆς ἐκ­τροπῆς, ἡ τελευταία πολιτική ἀπόφαση γιά ἀπαγόρευση εἰσόδου τῶν πιστῶν στούς Ναούς, ἐάν δέν διαθέτουν ἀποδεικτικό ἀρνητικοῦ ἀποτελέσματος ἰατρικοῦ ἐλέγχου γιά τόν κορωνοϊό, ἀποτελεῖ ἀντίχριστη ἐπιβολή ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας καί Ἀρχηγός τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ καί σωτηρίας τῶν πιστῶν Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἐκ-καλῶν αὐτούς νά ἐκκλησιασθοῦν καί συμμετάσχουν στήν λατρευτική ζωή Της “μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης”, ἐναντιουμένη βλασφήμως πρός Αὐτόν λέγοντα “τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλλω ἔξω”.

Previous Article

Ἄνθρωπος: Ὑλικὴ ἢ πνευματικὴ ὀντότης;

Next Article

Το Βατικανό είναι το πρώτο κράτος που με διάταγμα έκανε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό