Μακαριώτατε! «Τί θέλετε νὰ χυθῆ αἷμα;»

Share:

Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου

Ἀπὸ τὰ δύο κείμενα ποὺ ἐπισυνάπτω καὶ ποὺ εἶχα στείλει σ’ ὅλους τοὺς Ἱεράρχες (Τὸ ἀναφερόμενο στὴν Μασωνία πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια καὶ τὸ ἀναφερόμενο στὸν Οἰκουμενισμὸ πρὶν ἀπὸ 7 χρόνια) συνάγεται νομίζω τὸ συμπέρασμα, ποὺ ἄκουσα καὶ υἱοθέτησα ἀπὸ ἕνα πνευματικό, τὸν π. Συμεὼν Κραγιόπουλο: «Ἄν κυνηγοῦμε τὸν διάβολο, θὰ προσποιηθῆ ὅτι ὑποχωρεῖ, γιὰ νὰ μᾶς πάει τελικὰ ὅπου θέλει αὐτὸς (δηλ. ἑρμηνεύω, σὲ ἀνθρώπους ποὺ στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ γίνονται σταυρωτές Του).

Τὸ σιωνιστικὸ τέρας ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ τὸν σατανᾶ ἔχει, ὅπως ὁμολογοῦν οἱ σιωνιστὲς στὰ «Πρωτόκολλα», δύο πλοκάμια ποὺ πνίγουν τὴν Πατρίδα μας1. Τὸ ἕνα εἶναι ὁ σοσιαλισμὸς (Ἐθνικοσοσιαλισμὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, σοσιαλισμὸς ΠΑΣΟΚ, σοσιαλισμὸς ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὑπαρκτὸς σοσιαλισμὸς τοῦ ΚΚΕ) τὸ ἄλλο εἶναι ἡ μασωνία. Αὐτὰ τὰ δύο πλοκάμια ἀλληλοπεριχωροῦνται καὶ συνεργάζονται ὑπόγεια, ἄσχετα ἄν ἐξωτερικὰ φαίνονται ἀντιπαλότητες. Μέσα στὴ μασωνία κυοφορήθηκε ὁ Οἰκουμενισμός, ποὺ προσέβαλε τὶς κεφαλὲς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Μοῦ κάνει ἐντύπωσι ὅτι ἐπὶ 25 χρόνια στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τῆς Γ΄ Λυκείου, πέραν τῶν ἄλλων πολλῶν διαστρεβλωτικῶν, διδάσκονταν τὰ ἑλληνόπουλα ὅτι ὁ δεσμὸς ἑνὸς νέου μὲ μιὰ νέα πρὸ τοῦ γάμου δὲν εἶναι οὔτε ἀνήθικος οὔτε πορνικὸς ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχη πιστότητα καὶ ὅτι ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐκτρώσεις ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις ποὺ γίνονται δεκτὲς (ἀποδυναμώνοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ ἐπιχειρήματα ἐναντίον τους) εἰσάγοντας ἔτσι ὕπουλα τὴν πορνεία, ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο ψυχικό, ποὺ δὲν θέλει τὰ τοῦ πνεύματος. Κανεὶς δὲν ἀντέδρασε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἐπίσης ἀκοῦμε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ ἐξισώνη κατὰ καιροὺς τοὺς μονοφυσίτες μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους ἤ νὰ λέη στοὺς Ἱεράρχες ὅσον ἀφορᾶ τὴν στάσι του σὲ καίρια θέματα2: «Τί θέλετε νὰ χυθῆ αἷμα;» ἤ «δὲν μποροῦμε νὰ τὰ βάλουμε μὲ τὰ θηρία». Τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Χριστός: «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν», καὶ εἶναι τὸ προσ­φορότερο ἔδαφος γιὰ τὴν διάδοσι τῆς ἀληθείας, πᾶνε περίπατο. Λὲς καὶ στὸν Χριστιανικὸ ἀγῶνα μας θὰ εἴμαστε μόνοι χωρὶς τὴν βοήθειά Του καὶ ἄρα δὲν μποροῦμε νὰ τὰ βάλουμε μὲ τὰ θηρία. Οἱ ἱεράρχες μας σ’ αὐτὰ δὲν ἀντιδροῦν, ὑποτάσσονται στὴν νόθευσι τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος. Ἡ σιωπὴ εἶναι ἡ πιὸ ὕπουλη μορφὴ ἀθεΐας καὶ ἄς τὰ βάζουμε μὲ τὴν φανερή ἀθεΐα.

Σὲ τί διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς Σιωνιστὲς (μάλιστα ἐμεῖς εἴμαστε χειρότεροι, ἀφοῦ ἔχουμε τὴν ἐμπειρία 2000 ἐτῶν), ὅταν ὅπως αὐτοὶ παρασύρθηκαν ἀπὸ τὸν διάβολο ἔτσι κι ἐμεῖς παρασυρόμαστε μέσῳ αὐτῶν.

Ἔχουν βγῆ στὴν ἐπιφάνεια πάρα πολλά, ὥστε μὲ βεβαιότητα νὰ ποῦμε ὅτι πίσω ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τοὺς Βούλγαρους, τοὺς Κομιτατζῆδες, τοὺς Σκοπιανοὺς ὅσον ἀφορᾶ τὴν Μακεδονία βρίσκεται ὁ Σιωνισμός.

Ὁ Οἰκουμενισμὸς (Πανθρησκεία) εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ διαβόλου. Ἀκριβῶς σ’ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς ὑποψηφίους Σταυρωτές Του «Ἐσεῖς ἔχετε πατέρα τὸν διάβολο» τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα, ποὺ ἀντέταξαν οἱ Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ἀκούγονται καὶ σήμερα δηλ. ἄν τὸν ἀφήσουμε (τὸν Χριστὸ) δηλαδή, ἄν ἐπιμείνουμε στὴν πίστη (ἀνόθευτη), καὶ δὲν ὑποχωρήσουμε στὴν Παράδοσι, στοὺς κανόνες, στὴν ἀκρίβεια τῆς πίστεως, θὰ βλάψουμε τὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ Τοῦρκοι ὑποκινούμενοι ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, ποὺ κατευθύνονται ἀπὸ τὸν Σιωνισμό, ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ τὸν σατανᾶ, θὰ διαλύσουν τὸ Ἔθνος μας.

Ἡ πίστι μας (ἡ συνειδητὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ἡ συμμόρφωσι μὲ τὴν παράδοσι καὶ τοὺς κανόνες) ἔχει ὅλα ὅσα χρειάζονται, γιὰ νὰ μὴν ἐξαπατηθοῦμε. Μᾶς προειδοποιεῖ μόλις ἀνάβει ἡ φωτιά, ὥστε νὰ τὴν σβήνουμε ἀμέσως, ἀλλὰ καὶ θεραπεύει τὰ τραύματά μας, ὅταν πέφτουμε. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀποστομώνει τὴν προπαγάνδα τῶν ἀποστατῶν. Ὁ Χριστὸς ἦλθε νὰ λύση τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. Ὅλα τὰ κακὰ τὰ προξενεῖ ἡ ἀπιστία μας.

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ σὲ βλάψη, ἄν δὲν βλάψης ἐσὺ ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό σου, λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (πρᾶγμα ποὺ ἰσχύει καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ λαό μας).

Ἄς εἶναι αὐτὴ ἡ δι’ ἐπιστολῆς ἐπικοινωνία μας μιὰ παρακίνησις νὰ εὔχεσθε καὶ γιὰ μένα.

Ὑγεία καὶ μακροημέρευσι πρὸς Δόξαν Χριστοῦ

Σημειώσεις:

1. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστι μας νικάει τὸν κόσμο! Ἄν ταυτιστοῦμε μὲ ὅσα μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δὲν χρειάζεται νὰ γνωρίζουμε τίποτε σχετικὰ μὲ τὰ σχέδια καὶ τὶς παγίδες τοῦ σατανᾶ. Ὄχι μόνο θὰ ἀχρηστέψουμε τὰ ὅπλα του, ἀλλὰ θὰ μετατρέψουμε τὶς προσβολές του σὲ εὐεργεσίες. Τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ θὰ ξεσκεπάση τὴν ψευτιὰ καὶ τὴν ἀνθρωποκτόνο ἀσχήμια. 2. π.χ. Κολυμπάρι.

Previous Article

Στο Φανάρι σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Next Article

«Ἑνότης τοῦ Μαρτυρίου»: Τὸ νέο τέχνασμα τοῦ παπισμοῦ διὰ τὴν «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν»!

Διαβάστε ακόμα