Μακαριώτατε, ἀναταραχθῆτε σεισμικῶς

Share:

Ὁ κ. Πάιατ καὶ ἕτεροι διπλωμάται τῶν ΗΠΑ εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον παραμονὰς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἀμερικῆς (6.5.2019). Συγκυρία;…

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ
Τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
π. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Μακαριώτατε, Χριστὸς ἀνέστη.
«Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται» (Ἰω. ιβ΄ 27). Μακαριώτατε, αἰφνιδιάσατε ἐν πάσῃ ἀγνοίᾳ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ συμφιλίωσις καὶ ἡ διαλλαγὴ εἶναι εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπεν, ὅμως, νὰ γνωρίζωμεν ὅλοι ποῦ ὀφείλεται ἡ αἰφνίδιος μεταστροφὴ Ὑμῶν ἔναντι τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου, μετὰ τοῦ ὁποίου εἴχατε ἀποφύγει συν­άντησιν κατὰ τὸ πρόσφατον παρελθόν, ἕνεκα προστριβῶν, ἐὰν τὰ σχετικὰ δημοσιεύματα εἶχον ἐκφράσει τὴν πραγματικότητα.
Μὲ τὴν ἐπίσημον πρόσκλησιν Ὑμῶν πρὸς τὸν Πατριάρχην καὶ μὲ τὸν τρόπον ἐπιδόσεως τῆς προσκλήσεως αὐτῆς ἐπεδείξατε ἰδιάζουσαν τιμὴν πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐπειδὴ Ὑμεῖς δὲν ἐκάματε ἀκόμη οὐδεμίαν σχετικὴν ἐνημέρωσιν, ἤρχισαν καὶ συνεχίζουν νὰ συζητοῦνται διάφορα σενάρια ἐπὶ τῆς δημιουργηθείσης νέας αὐτῆς καταστάσεως. Οἱ περισσότεροι ἀναλυταὶ συγκλίνουν εἰς τὸ ὅτι τὰ πάντα συντονίζονται (ἄγνωστα τὰ ἀνταλλάγματα) μὲ κομβικὸν κέντρον τὴν ἀναγνώρισιν τῆς αὐτοκεφαλίας εἰς ἐκκλησιαστικὴν παράταξιν τῆς Οὐκρανίας. Ὁ Πατριάρχης εὑρίσκεται εἰς ἀγωνιώδη δεινὴν θέσιν, διότι οὐδὲν Πατριαρχεῖον καὶ οὐδεμία ἄλλη αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἔχουν ἀναγνωρίσει τὸ ἐκκλησιαστικὸν αὐτὸ αὐτοκέφαλον.
Εἰς τὴν μυστικὴν αὐτὴν κατάστασιν, προφανῶς, ἐμπλέκεται καὶ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ἱερόθεος Βλάχος, ὁ ὁποῖος, εἰς σχετικὸν ἔγγραφόν του πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, αὐθαιρέτως, καὶ ἐξωπραγματικῶς, ἔγραψεν ὅτι:
«Ὑπάρχει δεδομένον ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθῇ τὴν δοθεῖσαν αὐτοκεφαλίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας».
Ἀπήντησα εἰς τὸν Ναυπάκτου ὅτι ἤ πλανᾶ­ται οἰκτρῶς ἤ ψεύδεται ἀσυστόλως. Τοιοῦτον ἀδιανόητον «δεδομένον» οὐδαμῶς ὑπάρχει («Ὀρθόδοξος Τύπος», 19-4-2019).
Μακαριώτατε, ἀναταραχθῆτε σεισμικῶς. Ἡ ἐφημερὶς «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» (24-4-2019) ἠσχολήθη μὲ τὰ ἐνταῦθα συζητούμενα. Τὸ σχετικὸν δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος αὐτῆς τελειώνει μὲ τὸ ἑξῆς συμπέρασμα:
«Ὁ Ἱερώνυμος διαλύει κάθε ψῆγμα ἀντιπολιτεύσεως καὶ ὁ Βαρθολομαῖος ἀποκτᾷ τὸν πρῶτο ἰσχυρὸ σύμμαχο ποὺ θὰ ἀναγνωρίσει τὴν αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἴσως αὐτὸ γίνει νωρίτερα ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου».
Ἡ ἐφημερὶς δὲν ἀποκαλύπτει τὰ δεδομένα ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζει τὴν ἀνεπιφύλακτον βεβαιότητά της ὅτι Ὑμεῖς θὰ ἐνεργήσητε ὑπὲρ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανίας.
Μακαριώτατε, θὰ εἶναι μεγάλη συμφορὰ δι’ Ὑμᾶς, ἐὰν δημοσιοποιηθῇ οἱαδήποτε ἐνέργεια Ὑμῶν ἤ καὶ πρόθεσις διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς ἐν λόγῳ αὐτοκεφαλίας, διὰ τοὺς ἀκολούθους οὐχὶ ἀγνώστους εἰς Ὑμᾶς λόγους:
1) Τὸ ἐνδεχόμενον, κατὰ τὴν ἐφημερίδα, νὰ προβῆτε εἰς οἱανδήποτε σχετικὴν ἐνέργειαν πρὸ τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου, θὰ ἀποτελέσῃ καταρράκωσιν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ κύρους, διότι, ὡς γνωστόν, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος παρέπεμψε τὴν λῆψιν σχετικῆς ἀποφάσεως εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου.
2) Ἐὰν εἰσηγηθῆτε εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τὴν ἀναγνώρισιν τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς, θὰ ὑπάρξῃ συγκλονιστικὴ ἀναταραχὴ ἐντὸς τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θάψει τὴν αὐτοκεφαλίαν αὐτὴν καὶ δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξῃ θετικὴ κοινὴ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας. Ἀκόμη δέ, θὰ ἀποδοκιμασθῆτε ἀναταρακτικῶς ἀπὸ Κλῆρον καὶ Λαὸν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
3) Θὰ προκαλέσητε ἀντιπαράθεσιν μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ Κράτος τῆς Ρωσίας, εἰς βάρος τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἑλλὰς στηρίζεται εἰς τὴν Ρωσίαν. Ἡ δὲ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀντιπροσωπεύει περίπου τὸ ἥμισυ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας,
4) Θὰ εἶναι ἀκόμη καὶ μία προσβολὴ ἐκ μέρους Ὑμῶν ἐναντίον τῆς θεολογικῆς Κοινότητος, ἡ ὁποία κατὰ τὸ πλεῖστον δὲν ἐγκρίνει τὴν αὐτοκεφαλίαν.
5) Καὶ αἱ Ἐκκλησίαι ἐκεῖναι, αἱ ὁποῖαι ἐξεδηλώθησαν ἀρνητικῶς κατὰ τῆς αὐτοκεφαλίας, θὰ αἰσθανθοῦν ὅτι προσβάλλονται ἐκ μέρους Ὑμῶν.
6) Θὰ κατηγορηθῆτε εὐρέως ὅτι παραβιάζετε τὸ Κανονικὸν Δίκαιον, διότι ἡ ἐκκλησιαστικὴ αὐτοκεφαλία ἐδόθη εἰς τὴν Οὐκρανίαν αὐθαιρέτως καὶ πραξικοπηματικῶς ἐκτὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἱερῶν Κανόνων.
7) Ἡ αὐτοκεφαλία αὐτὴ δὲν ἐδόθη εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ εἰς τοὺς ἀμετανοήτους σχισματικούς, καθῃρημένους, οὐνιτίζοντας καὶ αὐτοχειροτονήτους.
8) Ἡ αὐτοκεφαλία ἐδόθη κατόπιν ἀπαιτήσεως, ἐνεργειῶν καὶ καταθλιπτικῆς πιέσεως τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας.
9) Ἡ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ αἰώνων ἀνήκει εἰς τὴν ἐν Ρωσίᾳ Ἐκκλησίαν. Ἐκκλησιαστικὸν καθεστὼς αἰώνων δὲν καταργεῖται μονομερῶς χωρὶς τὴν συναίνεσιν ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων πλευρῶν.
10) Τὸ ὀξύτατον πρόβλημα εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἦτο καὶ εἶναι τὸ ἐκκλησιαστικὸν σχίσμα καὶ ὄχι ἡ αὐτοκεφαλία, τὴν ὁποίαν δὲν ἐζήτησεν ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία.
11) Ἡ αὐτοκεφαλία ἐπεδείνωσε τὸ σχίσμα μὲ ἀγρίους διωγμοὺς Κληρικῶν καὶ ἁρπαγὰς ἱερῶν Ναῶν.
12) Τυχὸν ἐμπλοκὴ Ὑμῶν ὑπὲρ ἀναγνωρίσεως τῆς αὐτοκεφαλίας θὰ γενικεύσῃ τὸ σχίσμα ἀνὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν ὅλην. Πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ διαφυλαχθῇ ἡ ἑνότης εἰς ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν.
13) Ἔχουν ἀνατραπῆ τὰ πολιτειακὰ δεδομένα εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Ὁ ἐκλεγεὶς νέος Πρόεδρος (μὲ 73%) κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι ἐπεσκέφθη τὴν 30ὴν Ἀπριλίου 2019 τὸν Μητροπολίτην Ὀνούφριον τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὡς φαίνεται, τίθενται εἰς τὸ περιθώριον οἱ σχισματικοί.
Μακαριώτατε, ποιοῦμαι ἔκκλησιν πρὸς Ὑμᾶς νὰ προστατεύσητε τὴν ὑστεροφημίαν Ὑμῶν. Ἀπὸ τὰς πολλαπλᾶς συναντήσεις καὶ συζητήσεις μου μὲ τὴν Μακαριότητα Ὑμῶν, γνωρίζετε κάλλιστα πόσον σέβομαι Ὑμᾶς, πόσον τιμῶ Ὑμᾶς καὶ πόσον ἀγαπῶ Ὑμᾶς. Ἐπίσης καὶ μὲ τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην π. Βαρθολομαῖον ἔχω γνωριμίαν δεκαετιῶν.
Μακαριώτατε, ὁσάκις ἐπισκέπτεται Ὑμᾶς ὁ ἄθεος, ἀντίχριστος καὶ πολέμιος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως τοῦ Γένους ἡμῶν Πρωθυπουργὸς Ἀλέξιος Τσίπρας, πρὸ πάσης οἱασδήποτε φιλοφρονήσεως, νὰ νουθετῆτε αὐτὸν καὶ νὰ ἐλέγχητε αὐστηρῶς αὐτὸν διὰ τὴν ἀνθελληνικὴν καὶ ἀντιεκκλησιαστικὴν καταστρεπτικὴν συμπεριφοράν του.
Ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ εἶναι ἀνοικτή, διότι ἀναφέρεται εἰς δημοσιεύματα καὶ τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα ἀπασχολεῖ ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου π. Χρυσόστομος προτείνει σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συν­όδου.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαΐου 2019
Μὲ τὰ γνωστὰ εἰς Ὑμᾶς πρὸς Ὑμᾶς αἰσθήματά μου
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος – Δημοσιογράφος – Συγγραφεὺς – Ἐκδότης

Previous Article

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΑΙ Ἤ ΕΞΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;

Next Article

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΗΓΕΤAΣ ΟΧΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε ακόμα