«Μακεδονικὴ» μειονότης;

Share:

Ἱδρύθη «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας στὴν Ἑλλάδα»! Τί σκοποὺς ἔχουν τὰ Σκόπια; Πῶς τὸ ἐπέτρεψεν ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις; Εἶναι τυχαῖον ὅτι συμπίπτει μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν σχισματικῶν, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ ὀνομάζωνται «Μακεδόνες» τῆς… «Ἀχρίδος»;! Παραθέτομεν πληροφορίας περὶ τῶν σκοπῶν του ἀπὸ τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ «makedonski.gr»:

«Νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀναγνώριση τῆς μακεδονικῆς γλώσσας ὡς μειονοτικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπικύρωσης ἀπὸ τὴ Ἑλλάδα τῆς σύμβασης -πλαισίου γιὰ τὴν προστασία τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χάρτη γιὰ τὶς μειονοτικὲς γλῶσσες.

Ὑποστήριξη πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν προστασία τῶν γλωσσικῶν δικαιωμάτων τῶν Μακεδόνων ὁμιλητῶν στὴν Ἑλλάδα, συμπεριλαμβανομένου τοῦ δικαιώματος στὴ χρήση τῆς δικῆς τους γλώσσας, στὴ χρήση τῶν παραδοσιακῶν ἐπωνύμων τους, στὴν σύσταση πολιτιστικῶν συλλόγων κ.λπ.

Διεξαγωγὴ δημόσιων ἐκστρατειῶν γιὰ τὴν προώθηση τῆς δημόσιας χρήσης τῆς μακεδονικῆς γλώσσας στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητές της, συμπεριλαμβανομένης τῆς χρήσης παραδοσιακῶν τοπωνυμίων στὴ βόρεια Ἑλλάδα, παράλληλα μὲ τὰ σημερινὰ τοπωνύμια.

Ἡ τεκμηρίωση παραβιάσεων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ρητορικῆς μίσους ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἐναντίον ὁμιλητῶν Μακεδόνων καὶ ἐθνοτικῶν Μακεδόνων στὴν Ἑλλάδα».

Previous Article

Εάν ακουμπήσει έδαφος εντός ελληνικής ΑΟΖ το γεωτρύπανο, απαντάς με στρατιωτικά μέσα

Next Article

Τοῦρκος ἱστορικός: Οἱ σημερινοὶ Τοῦρκοι εἶναι ἐξισλαμισμένοι χριστιανοί!