ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ἤ ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕΝ ΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ;

Share:

Συμπληρώθηκε ἤδη ἕνας χρόνος ἀπό τήν μεγάλη πληγή –πού ἀποκαλεῖται τεχνηέντως covid-19– καί ἐξαπλώθηκε σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ὄχι ἀπό τόν Θεό μας, ἀλλά (ὅπως καί πλειστάκις ἐπαναλάβαμε) ἀπό τόν «τοῦ σκότους τόν προστάτη», μέσῳ τῆς παγκοσμίως διεσπαρμένης «πομπῆς αὐτοῦ», τῶν πολιτικῶν, γιά νά πετύχουν τόν πολιτικό σκοπό τους μέ τό καμουφλάζ τοῦ ἰατρικοῦ νοσήματος.

Ἐξ ἀρχῆς ἐπεσήμανα ὅτι ὁ ἰατρικός συναγερμός γιά μιά ἁπλῆ ἴωση (σημ.: αὐτό τό διεσάλπισαν καί ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας καί κορυφαῖοι εἰδικοί ἐπιστήμονες, κυρίως δέ, ἡ πραγματικότητα) ἐστόχευε στόν περιορισμό τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καί στήν ἐγκατάσταση μιᾶς παγκόσμιας δικτατορίας «χωρίς τήν συμμετοχή τῶν λαῶν», ὅπως εἶχε προαναγγείλει ἀπό τό 2010 ὁ Rockefeller.

Ἐμεῖς, συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα τῆς διαφωτίσεως γιά ὅσους ἀναγνῶστες ἔχουν μάτια, γιά νά βλέπουν, καί γι’ αὐτό καί στό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας, «Ἐνοριακὴ Εὐλογία», συνεχίζουμε νά παραθέτουμε πολύ διαφωτιστικά ἄρθρα γιά τό θέμα αὐτό.

Ἔχουμε παραθέσει ἄφθονα στοιχεῖα γιά τήν προετοιμασία αὐτῆς τῆς “πανδημίας”, τήν ὁποία, ὄχι μόνο προετοίμασαν οἱ πολιτικοί, ἀλλά τήν ἐκάλεσαν καί ἐπιθυμοῦν, κατά τά λεγόμενά τους, «νά παραμείνῃ καί νά μᾶς ἀλλάξῃ τή ζωή»!

Ἤδη, μέσῳ τῶν ἄρθρων τοῦ τεύχους, θά ἐπαναβεβαιώσουμε μέ ἐπιπρόσθετα τεκμήρια τόν λεπτομερῆ προσχεδιασμό τῆς “πανδημίας” (πού ἀκόμη καί σήμερα βρίσκεται ἀνηρτημένος στό Γερμανικό Κοινοβούλιο), ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Robert Koch, τήν ἄμεση σχέση τοῦ Ἰνστιτούτου αὐτοῦ καί τοῦ ἀποφασιστικοῦ του ρόλου «στή Γερμανία, τόσο στήν διεξαγωγή καί στήν καταγραφή τῶν τέστ, ὅσο καί στήν ἀνακοίνωση τῶν κρουσμάτων καί στήν πρόταση περιοριστικῶν μέτρων» (βλ.ἄρθρο π. Γ. Χάας), ἀλλά καί ὅτι ὅλη αὐτή ἡ ἀναταραχή ἀποσκοπεῖ στήν ἀλλαγή τῶν πάντων, διότι «Οἱ παγκόσμιοι τύραννοι ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει, πώς ὁ κόσμος θά ἀλλάξει τόσο ριζικά, πού πλέον ἀκόμα καί ὁ διαχωρισμός στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία δέν θά καθορίζεται ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ στή γῆ, ἀλλά ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ κορώνα ἰοῦ! Εἶναι ἀδιανόητο, ἀλλά, δυστυχῶς, πραγματικό»! (βλ. ἄρθρο Μαν.Βολουδάκη).

Καί οἱ μέν πολιτικοί τοῦ σκότους «τοιαῦτα καί τηλικαῦτα ἐποίησαν ἀπ’αἰώνων» καί ἐξακολουθοῦν νά ποιοῦν. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τους, ὅπως μᾶς τόν διετύπωσε ὁ Χριστός μας: «οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καί οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν» (Μᾶρκ 10, 42). Ἐκεῖνο, ὅμως, πού ἰδιαιτέρως μᾶς ἀπογοητεύει εἶναι ἡ ἔλλειψη ὁρατότητος ἐκ μέρους πολλῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, μετά τά τόσα στοιχεῖα, πού βροχηδόν καί ἀδιακόπως προστίθενται, μετά τήν βοῶσα πραγματικότητα, ἐξακολουθοῦν νά πιστεύουν ἀποκλειστικά καί μόνον τίς πληροφορίες τῶν ΜΜΕ, ἀρνούμενοι νά ἀκούσουν ἤ νά συζητήσουν ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐπαναπαυόμενοι σέ μιά covidική θεολογία(!), πού ἐπενοήθη ὡς ἐπικάλυμμα τῆς φοβίας καί τῆς ὑποταγῆς στήν ἐξουσία τοῦ Καίσαρος! Ἀντιθέτως, τό γνήσιο Ὀρθόδοξο Πλήρωμα ἀντιδρᾶ καί ἀρνεῖται νά δεχθῆ τόν ὑποβιβασμό τῆς Πίστεως καί τῆς Λατρείας του στό ἐπίπεδο τῶν βιοτικῶν συναλλαγῶν καί ἐνασχολήσεων. Ἀντιδρᾶ σέ ἕνα Προτεσταντικό νεοδοκητισμό, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά λαμβάνῃ εὐλογία …χωρίς τήν προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων καί νά Κοινωνῇ, χωρίς νά εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἐκκλησιασμός του, γιατί φοβᾶται καί τρέμει πώς εἶναι ὑγειονομικῶς …ἀπροστάτευτος(!) στόν χῶρο τῆς Θείας Χάριτος, πού εἶναι ὁ Ναός!

Μεγάλη ἔκπληξη καί παρηγορία λαμβάνουμε συν­εχῶς ἀπό τά ἀστυνομικά Ὄργανα, πολλά ἀπό τά ὁποῖα, χωρίς νά ἔχουν ἕνα στενότερο πνευματικό σύνδεσμο μέ τήν Ἐκκλησία, διασώζουν, ὅμως, μέσα τους, πατρογονικά, τήν Ἱερή αἴσθηση τοῦ Ναοῦ καί τῶν ἐν Αὐτῷ τελουμένων καί μᾶς ἐκφράζουν τήν ἀπορία τους γιά τά μέτρα καί τούς περιορισμούς, πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ σέ ἕνα Ἱερό χῶρο, λέγοντάς μας, χαρακτηριστικά: «Ἄν καί στούς Ναούς ὑπάρχει ὁ φόβος τῆς μολύνσεως, τότε σέ τί χρησιμεύει ὁ Ναός;»! Αὐτά πού οἱ Ἀστυνομικοί μας τά θεωροῦν αὐτονόητα εἶναι γιά πολλούς Κληρικούς μας ἀδιανόητα καί γι’ αὐτό ἀνέλαβαν ἐκεῖνοι τά ἀστυνομικά καθήκοντα ἐκδιώξεως τῶν ἐκκλησιαζομένων, γενόμενοι ἀστυνομικότεροι τῶν ἀστυνομικῶν, πιστεύοντες ὅτι μέ τό νά προπηλακίζουν τούς Πιστούς, προσφέρουν θυσία στόν Θεό!

Μέ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν Ποιμένων δέν εἶναι πλέον παράδοξο ὅτι πολλοί ἀπό τούς μέχρι χθές θεωρουμένους πιστούς δέν προβληματίζονται ἀπό ὅλα αὐτά, οὔτε παραξενεύονται καθόλου, πού δέν τούς ἐπιτρέπουν νά ἐκκλησιάζονται, ἀφοῦ, μάλιστα, μέ Συνοδική προτροπή(!) καλύπτονται νά ἀπέχουν ἀπό τήν Λατρευτική ζωή ἐπί ἕνα ὁλόκληρο χρόνο καί, ὅπως φαίνεται, εἶναι πρόθυμοι νά συνεχίσουν αὐτήν τήν τακτική, ὁλόκληρη τήν τριετία, κατά τόν προγραμματισμό τῶν Κυβερνώντων “νά τραβήξουν τά πράγματα” ὥς τό 2024, γιά τόν ἔτι ἀποχρωματισμό τῆς Πίστεως τῶν Ἑλλήνων!

Οἱ ἰδιόρρυθμοι αὐτοί, μετακοβικά (μετά covid) θρησκευόμενοι, ἀρκοῦνται στό νά ἀεροθεολογοῦν, ἀναμασῶντας θεολογικά ἀπόβλητα, νεολογισμούς τοῦ παραλόγου, γαντζωμένοι σέ μιά κακῶς νοουμένη ὑπακοή σέ Ἀρχιερατικά προστάγματα, πού δέν ἔχουν οὔτε λογική, οὔτε θεολογική θεμελίωση, ἀδιαφορῶντας γιά τήν δισχιλιετῆ Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί γιά τό πρωτοφανές ὑπό τόν ἥλιον κλείσιμο τῶν Ἱ. Ναῶν ἐπί ἕνα ὁλόκληρο χρόνο! Συμπεριφέρονται σάν νά ἀντιμετωπίζουν μιά μοναδική στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία λοιμική λαίλαπα, παρ’ ὅτι οἱ ἐτήσιοι θάνατοι δέν διαφέρουν καθόλου ἀπό τόν ἀριθμό τῶν θανάτων τῶν προηγουμένων ἐτῶν, καί κλείνουν τά μάτια τους, γιά νά μή ἰδοῦν τήν πρα-γματικότητα, κάνοντας συνεχῶς πώς δέν καταλαβαίνουν τούς πολιτικούς ἐμπαιγμούς τῶν Ἱερῶν καί Ὁσίων μας, ἐνῶ γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ἀκόμη καί μέχρι πρίν λίγες μέρες δέν ὑπῆρχε κωδικός οὔτε γιά ἀτομική προσευχή τῶν πιστῶν, ἐνῶ γιά τήν βόλτα τῶν σκυλιῶν καί τῶν λοιπῶν κατοικιδίων ὑπῆρχε!

Ὡς πρός τό θέμα τῶν ἐμβολίων, γιά τό ὁποῖο μᾶς ἐρωτοῦν πολλοί, παραθέτουμε στό ἴδιο τεῦχος, ἄρθρο τοῦ δρ. Θεολογίας καί Ψυχιατρικῆς πρωτ. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, τό ὁποῖο ἔρχεται νά προσ­τεθῆ στήν σπουδαία ἐπιστημονική του μελέτη γιά τό ἴδιο θέμα μέ τίτλο «Φοβοῦ τούς Δαναούς καί δῶρα φέροντας», τήν ὁποία ἀπέστειλε στήν Ἱερά Σύνοδο.

Γιά τό θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν πληθυσμῶν, τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης (εἶναι ὁ διεθνής Ὀργανισμός στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ τό Δικαστήριο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, στό ὁποῖο ἔχουμε ὡς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗ προσφύγει γιά τό κλείσιμο τῶν Ἱ. Ναῶν) ἐξέδωσε πολύ πρόσφατα Ἀπόφαση-κόλαφο γιά ὅλους τούς Κυβερνῆτες Κρατῶν –πού τρομοκρατοῦν τούς πολίτες ὅτι πρέπει νά ἐμβολιασθοῦν ὑποχρεωτικά, προκειμένου νά ταξιδέψουν– ὅτι ὁ ἐμβολιασμός εἶναι προαιρετικός!

Συγκεκριμένα: Στήν Ἀπόφαση τοῦ 2361/2021, παράγραφος 7.3 ἀναγράφεται ὅτι «τά κράτη πρέπει νά ἐνημερώσουν τούς πολίτες ὅτι ὁ ἐμβολιασμός ΔΕΝ εἶναι ὑποχρεωτικός καί ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά τούς ἀσκηθεῖ καμία πίεση πολιτική, κοινωνική ἤ ἄλλη γιά νά ἐμβολιασθοῦν, ἐάν δέν τό ἐπιθυμοῦν, γιά λόγους ὑγείας, ἤ, γιά ὁποιονδήποτε λόγο». Ἀκόμη, γράφεται ὅτι τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ θά ἔχει μόνο ἰατρικό σκοπό.

Προέκυψε, ὅμως, καί ἕνα μεγάλο καλό ἀπό ὅλη αὐτήν τήν περιπέτεια. Ὅτι ἔγινε ἡ «κρίσις τοῦ κόσμου» μας. Ἔγινε πλέον αἰσθητό ὅτι: Νῦν κρίσις τῶν Ἐπισκόπων ἐστί καί κρίσις Πρεσβυτέρων καί κρίσις Πιστῶν! Καί ἡ κρίσις αὐτή συνεχῶς ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Πιστοί ἐγκαταλείπουν τούς Ποιμένες, πού ταὐτίζουν τήν Ἐκκλησία μέ τίς Ἐπισκοπικές ἀποφάσεις, πού εἶναι παντελῶς ἀντίθετες μέ τό τῆς Ὀρθοδοξίας μας Ἀλάθητο Φρόνημα, πώς Ὀρθόδοξη Πίστη εἶναι μόνο: «ὅ,τι πανταχοῦ, ὅ,τι πάντοτε καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη»!

Ἡ κρίσις αὐτή ἔδειξε καί κάτι ἄλλο: Ὅτι πολλοί μέχρι χθές μακράν τῆς Ἐκκλησίας, ἔγιναν ἐγγύς καί οἱ θεωρούμενοι ἐγγύς, ἔδειξαν καί δείχνουν συνεχῶς ὅτι πόρρῳ ἀπέχουν! Ἡ Ἱστορία θά μᾶς βαθμολογήσῃ ὅλους!

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Σημ. «Ο.Τ.»: Τὸ παρόν ἄρθρον ὡς λίαν σημαντικὸν ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ τὸ περιοδικὸν «Ἐνοριακὴ Εὐλογία» (Φεβρουάριος 2021/ τ. 222).

Previous Article

Ἡ Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀπορρίψει τό δαιμονικό τραγούδι

Next Article

Ἡ λατρεία τοῦ «Ἐγὼ» στὰ κοινωνικὰ δίκτυα