Μεγάλη ἡ διακινδύνευσις μὲ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Share:

Μεγαλόπνοα σχέδια ἔχει καταρτίσει τὸ οἰκονομικὸν ἐπιτελεῖον τῆς οἰκονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ δείξη, ἐὰν πράγματι ὑλοποιηθοῦν πρὸς τὴν ὀρθὴν κατεύθυνσιν. Κάθε πιστὸς εὔχεται νὰ ἐπιτύχουν μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ εἶναι διὰ τὸ καλὸν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Ἀπαιτεῖται ὅμως προσ­οχή, ὥστε νὰ μὴ προκύψη ἀπὸ λάθος χειρισμοὺς τὸ μεγαλύτερον οἰκονομικὸν σκάνδαλον. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 26ης Νοεμβρίου 2022:

«Στὴν τελικὴ φάση περνᾶ τώρα ἡ ἀξιοποίηση ἑνὸς σημαντικοῦ μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἔχοντας ἐντοπίσει τὰ ἀκίνητα ποὺ εἶναι ὥριμα πρὸς ἐκμετάλλευση, ἀλλὰ καὶ καταλήξει στὸν τρόπο ποὺ θὰ ἀξιοποιηθοῦν, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν (ποὺ ἔχει στὴν προκειμένη περίπτωση τὴν εὐθύνη) ἑτοιμάζεται σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες νὰ προχωρήσει στὴ διενέργεια τῶν διαγωνισμῶν, σταδιακά, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς καινούργιας χρονιᾶς.

Πρόκειται γιὰ περίπου 25 ἀκίνητα (κυρίως οἰκόπεδα) σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη, τὰ ὁποῖα φέρεται ὅτι συγκεντρώνουν ἰσχυρὸ ἐπενδυτικὸ ἐνδιαφέρον. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ βρίσκονται σὲ ἰδιαίτερα προνομιακὲς περιοχὲς ὑψηλοῦ ἐμπορικοῦ προφίλ, ὅπως ἡ Βουλιαγμένη Ἀττικῆς (Καβούρι), ἀλλὰ καὶ στὴν παραλιακὴ ζώνη τῆς συμπρωτεύουσας. Καλὰ πληροφορημένες πηγὲς ἀναφέρουν πὼς ἔχουν ἐκδηλώσει ἤδη ἐνδιαφέρον περίπου 350 σχήματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, παραλαμβάνοντας τὸν σχετικὸ φάκελο καὶ καταβάλοντας τὸ ἀντίστοιχο τίμημα.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος ἔλαβε χώρα πρὶν ἀπὸ περίπου ἑνάμιση χρόνο. Στὴ συνέχεια, ἔτρεξαν διαδικασίες ὡρίμασης τῶν ἐπίμαχων ἀκινήτων (νὰ διευκρινισθοῦν μεταξὺ ἄλλων οἱ ὅροι δόμησης καὶ νὰ τακτοποιηθοῦν περιβαλλοντικὰ καὶ τοπογραφικὰ ζητήματα ποὺ ἐκκρεμοῦσαν) καὶ ὁρίστηκαν κατόπιν διαγωνισμοῦ τρεῖς ἐκτιμητὲς (μία ἐξ αὐτῶν σύμφωνα μὲ πληροφορίες καὶ ἡ ἑταιρεία Cushman and Wiekfield), οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβαν τὴν εὐθύνη νὰ προτείνουν τοὺς καταλληλότερους τρόπους ἀξιοποίησης γιὰ κάθε ἀκίνητο ξεχωριστά. Τελικά, προκρίθηκαν τρία μοντέλα καὶ συγκριμένα: α) μακροχρόνια μίσθωση β) πώληση καὶ γ) συνεκμετάλλευση (μὲ τὴν ἰδιοκτησία νὰ παραμένει στὴν Ἐκκλησία).

Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους μεσολάβησε ἑνάμισης χρόνος ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος μέχρι καὶ σήμερα, μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ προσωπικὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νὰ ἐμφανίζονται ἀποφασισμένοι νὰ ὁλοκληρώσουν τὸν σχεδιασμό, προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ ὑφίσταται τὸ ποιμαντικό, φιλανθρωπικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ συνθῆκες, ὅπως λένε κύκλοι προσκείμενοι στοὺς ἱεροὺς πατέρες, εἶναι ἰδανικὲς καθὼς ἡ ἐγχώρια ἀγορὰ τοῦ real estate βρίσκεται στὴν καλύτερη φάση της, παρόλη τὴν ἀναστάτωση στὸ διεθνὲς οἰκονομικὸ περιβάλλον. Ἡ διάθεση ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπενδυτῶν, ἐπισημαίνουν, παραμένει ἔντονη γιὰ εὐκαιρίες ποὺ παρουσιάζονται στὸν κλάδο. Ἡ «ἀκτινογραφία» τοῦ project γιὰ logistics στὸ Σχιστὸ

Ὑψηλὲς προσδοκίες ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση κτήματος συνολικῆς ἔκτασης 3.000 στρεμμάτων, στὴν περιοχὴ τοῦ Σχιστοῦ – Σκαραμαγκᾶ. Τὸ project μὲ τὸν διακριτικὸ τίτλο «The Green Σχιστὸ» θὰ προχωρήσει σὲ συν­εργασία μὲ τὸ ΤΑΙΠΕΔ (Τεχνικὸς Σύμβουλος) καὶ ἀφορᾶ τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς σύγχρονου κέντρου logistics ἀλλὰ καὶ τὴ δημιουργία περιβαλλοντικοῦ πάρκου (τὸ 85% τῆς ἔκτασης θὰ καλύπτεται ἀπὸ πράσινο). Ἡ ἐπένδυση ἀφορᾶ τὴ δημιουργία κέντρου logistics ὑπογείως τοῦ κτήματος καὶ τὸ σχέδιο περιλαμβάνει δάσωση γυμνῶν τμημάτων τοῦ κτήματος, πύκνωση καὶ ἐνίσχυση τοῦ πρασίνου καὶ δημιουργία ἑνὸς περιβαλλοντικοῦ πάρκου 700.000 τ.μ., στὸ ὁποῖο θὰ ἔχει πρόσβαση τὸ κοινό. Τὸ ἔργο θὰ χρηματοδοτηθεῖ ἀπὸ ἰδίους πόρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀναμένεται νὰ λειτουργήσει σὲ περίπου τέσσερα χρόνια, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ μεταβιβάσει τὴν κυριότητα τοῦ ἀκινήτου σὲ τρίτο.

Στὸ ἴδιο πλαίσιο ἐντάσσεται καὶ ἡ κίνηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ) μὲ γενικὸ διευθυντὴ τὸν ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Φαρμάκη νὰ προκηρύξει διαγωνισμὸ στὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου γιὰ τὴν ἐκμίσθωση τριῶν ἀκινήτων γιὰ 99 ἔτη στὴν περιοχὴ Μεγάλο Καβούρι, στὴ Βουλιαγμένη Ἀττικῆς. Πρόκειται γιὰ συνολικὴ ἔκταση ἄνω τῶν 17,3 χιλ. τ.μ. ἐντὸς τῆς περίφημης ἔκτασης τῶν περίπου 85 στρεμμάτων. Ἡ ἔκταση τῶν περίπου 85 στρ. ποὺ εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς «Ὀρφανοτροφεῖο», τῆς Ἐκκλησίας στὴ Βουλιαγμένη, θεωρεῖται φιλέτο -ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα, ποὺ ἔχουν ἀπομείνει στὴν Ἀθηναϊκὴ Ριβιέρα-, εἶναι ἰδιαίτερου φυσικοῦ κάλλους καὶ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὴν παραλία τοῦ Ἀστέρα Βουλιαγμένης. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ τιμὴ ἐκκίνησης ἔχει ὁριστεῖ (ἐλάχιστο βασικὸ ἐτήσιο μίσθωμα) σὲ ἐπίπεδα ἄνω τῶν 1,6 ἑκατ. εὐρώ!».

Previous Article

Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ἐξελέγη Πρόεδρος οὐνιτικοῦ ὀργανισμοῦ!

Next Article

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ!