Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Share:

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον ἔτος, ὡς εἶναι διαταγὴ τῶν Ἱ. Κανόνων, συνέρχεται ἡ κάθε τοπικὴ Ἱεραρχία. Αὐτὸ συμβαίνει εἰς ὅλας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας πλὴν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, εἰς τὸ ὁποῖον τὸ συνοδικὸν σύστημα μένει ἐπὶ δεκαετίας ἀλειτούργητον. Κατὰ τὸν Ὀκτώβριον, λοιπόν, ὁρίζεται κατὰ τὰ εἰωθότα ἡ σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὰ γεγονότα ὅμως προμηνύουν ὅτι ὁδεύομεν εἰς πιθανὴν ἀνάκλησιν τῆς συν­ελεύσεως τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

«Κατάλυσις τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος»

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστοὶ αἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Κερκύρας πρὸ τριμήνου. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχεν ἐπισημάνει ὅτι τόσον ἡ ἐπέμβασις τῆς Πολιτείας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὅσον καὶ ἡ ἀπροθυμία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν νὰ συγκαλέσουν Ἱεραρχίαν διὰ τὰ μείζονα ζητήματα ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊόν, συνιστοῦν κατάλυσιν τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος.  Πρά­γματι, θὰ μείνη εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ὡς ἀποφρὰς ἡμέρα ἡ 16η Μαρτίου 2019, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἀφορισμένος Πρωθυπουργὸς κ. Κ. Μητσοτάκης μὲ μίαν ἀνάρτησιν πέντε γραμμῶν εἰς κοινωνικὸν δίκτυον ἠκύρωσεν ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κλείνων παντελῶς τοὺς ἱ. ναούς, γεγονὸς ποὺ εἶχε συμβῆ μόνον ἀπὸ ἀπηνεῖς διώκτας τῆς Ἐκκλησίας πρὸ χιλίων ἐτῶν!

Ἀνεξαρτήτως ὅμως τοῦ τί πράττει τὸ Κράτος, διὰ τὸ ὁποῖον ὀφείλομεν οἱ συνειδητοὶ πιστοὶ νὰ ἀναλογισθῶμεν τὴν εὐθύνην μας διὰ τὸ ποίους ἀναδεικνύομεν διὰ τῆς ψήφου μας νὰ μᾶς «ποιμαίνουν» πολιτικά, ἠγέρθη καὶ μεῖζον ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα. Οὐδεὶς ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν, κληρικῶν ἢ καὶ λαϊκῶν δὲν προέβαλε σθεναρὰν ἀντίστασιν διὰ τὴν αὐτοκατάργησιν τῆς συνοδικῆς ζωῆς! Καυχόμεθα διὰ τὸ συνοδικὸν σύστημα ποὺ ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ αὐτὸ ἀπεδείχθη εἰς τὴν πρᾶξιν ἀνύπαρκτον! Ἐπὶ μῆνας διοικεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἡ ΔΙΣ, ἕνα ἐκτελεστικὸν ὄργανον μὴ προβλεπόμενον ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνας, τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει τὴν ἀπαραίτητον νομιμοποίησιν ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν, τὴν μόνην κυρίαρχον ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας μας. Σωστά, ἐπίσης, ἐπεσημάνθη ἀπὸ πολλοὺς ὅτι ἀκόμη καὶ αἱ συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ ἔγιναν μὲ τρόπον ὄχι μόνον ἐκκλησιαστικῶς ἀνοίκειον ἀλλὰ καὶ ὑπονομευτικόν τῆς συνοδικότητος. Ζῶμεν μία βίαιον ἀποσάρθρωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας πολιτεύματος, τὸ ὁποῖον πλέον ὑφίσταται μόνον εἰς τὸ φαντασιακὸν συλλογικὸν τῶν Ὀρθοδόξων. Ποῦ εἶναι ἆραγε ἐκεῖνοι ποὺ ἐκαυχῶντο καὶ ἔγραφον μελέτας καὶ ἄρθρα ὅτι τὸ συνοδικὸν σύστημα εἶναι τὸ κέντρον καὶ ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας; Ἐκρύβησαν ὄπισθεν τοῦ φόβου τους… «πέτρα καταφυγὴ τῆς λαγωοῖς»!

Ἡ κατάρρευσις τῆς ἐνοριακῆς συνοδικότητος

Οἱ κατὰ τὰ περασμένα ἔτη λαλίστατοι «κουλτουριάρηδες» νεοπατερικοὶ θεολόγοι ὡμίλουν μὲ ἔπαρσιν χιλίων καρδιναλίων, προπαγανδίζοντες τὴν κακόδοξον «εὐχαριστιακὴν θεολογίαν» καὶ ἔπειθον τοὺς ἀδαεῖς περὶ τῆς ὑπερτάτης ἀξίας τῆς συναθροίσεως τῆς κοινότητος. Ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ μὲ τὴν ἐμφάνισιν τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπεμπόλησαν τὰ φληναφήματά των καὶ διετέλουν ἐσωκατάκοιλοι εἰς τὰς οἰκίας, ζῶντες προτεσταντικῶς διὰ μόνης τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς.

Δὲν εἶναι αὐτὸ ὅμως σημαντικόν, ἀλλὰ ἄξιον περισσοτέρας προσοχῆς εἶναι ὅτι διὰ τοῦ κορωνοϊοῦ διελύθη ἡ ἐνοριακὴ συνοδικότης. Δὲν ὑπῆρξε πλῆγμα μόνον εἰς τὸ συνοδικὸν σύστημα εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς Ἱεραρχίας μας ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἐνοριακὸν αὐτό. Ἰδοὺ τί γράφει ὁ Ἱ. Χρυσόστομος (ὁ ὁποῖος «ἐμωλωπίσθη» ὑπὸ τῆς ΔΙΣ τὴν περίοδον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς προκειμένου νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα ποὺ θὰ ἐστήριζον τὰς κυβερνητικὰς ἀποφάσεις):

«Ἐκκλησία γὰρ γέγονεν, οὐχ ἵνα διηρημένοι ὦμεν καὶ συνελθόντες, ἀλλ’ ἵνα οἱ διηρημένοι συνημμένοι καὶ τοῦτο ἡ σύνοδος δείκνυσι» (= Ἡ Ἐκκλησία ἔγινε, ὄχι γιὰ νὰ εἴμαστε διαιρεμένοι ὅσοι ἔχουμε συνέλθει σὲ αὐτήν, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι ἑνωμένοι οἱ διαιρεμένοι καὶ αὐτὸ τὸ φανερώνει ἡ συνάθροιση). Ἱ. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὴν Α΄ Κορινθίους, Λόγος ΚΖ΄.

Βεβαίως, ἡ ἀφορμὴ εἰς τὸν λόγον του εἶναι διαφορετική, δὲν παύει ὅμως ἡ διάσπασις νὰ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδία. Ὁ λαὸς τῶν ἐνοριῶν διηρέθη ἕως ἐσχάτων. Ἄλλοι μὲ μάσκες ἄλλοι χωρίς. Ἄλλοι νὰ μεταλαμβάνουν καὶ ἕτεροι νὰ φοβοῦνται τὴν Θ. Κοινωνίαν. Ἄλλοι νὰ χαιρετοῦν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ πολλοὶ νὰ ἀπομονώνωνται. Μέλη νὰ παραμένουν παρόντα καὶ ἄλλα νὰ ἀποκόπτωνται πλήρως. Ἱερεὺς μὲ συνεφημέριον καὶ σύζυγος μὲ σύζυγον νὰ λαμβάνουν διαμετρικὰ ἀντιθέτους θέσεις. ΔΙΧΑΣΜΟΣ! Αὐτὸ ἦτο τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ κορωνοϊοῦ: Δὲν ἐπλήγη ἁπλῶς ἡ συνοδικότης, ἀλλὰ διεμερίσθη ἡ μία ποίμνη τοῦ Χριστοῦ! Τὸ ρῆγμα εἶναι ἰδιαιτέρως βαθὺ καὶ δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ κανεὶς τὰς δραματικὰς διαστάσεις του.

Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ: τὸ «Πατριαρχικὸν» σύστημα

«Τὸ ψάρι βρωμάει ἀπὸ τὸ κεφάλι», λέγει ὁ λαός. Ἐπὶ δεκαετίας ἡ ἀνυπαρξία συνοδικοῦ συνειδότος εἰς τὰ πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα προεκάλεσεν ἐθισμὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἕκαστος Πατριάρχης θεωρεῖ ἑαυτὸν ὑπεράνω τῶν ὑπολοίπων συνιεραρχῶν του! Διορίζει ὅποιους ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ καὶ ἀποκλείει ὅποιους δὲν θέλει μὲ προσωπικὰ κριτήρια. Ἀλλάζει ὅποτε μόνος αὐτὸς κρίνει τὴν σύνθεσιν τῆς Συνόδου κ.ἄ. Κορωνὶς τῶν αὐθαιρεσιῶν ἡ στάσις τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Δὲν συγκαλεῖ ποτὲ τὴν Ἱεραρχίαν τοῦ Πατριαρχείου, καίτοι εἶναι ὑποχρεωμένος ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνας, παρὰ μόνον ἀνὰ τριετίαν ποιεῖ μία σύναξιν, ἄνευ οὐσιαστικοῦ λόγου καὶ ἁρμοδιοτήτων, διὰ τὸ φαίνεσθαι! Ἐπιδιώκει νὰ ἀποκτήση τὸ «ἔκκλητον», ἐνῶ δὲν ἔχει ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια! Ἀκόμη καὶ ὅταν δικάζεται κάποιος, αὐτὸ γίνεται χωρὶς νὰ ἀκολουθῆται καμία ἱεροκανονικὴ διαδικασία.

Τραγικώτερον, ὅμως, ὅλων εἶναι ἡ ἐκμηδένισις τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν Μητροπολιτῶν του. ΚΑΝΕΙΣ Μητροπολίτης τοῦ Πατριαρχείου, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χειροτονήση οὔτε διάκονον, ἐὰν δὲν ἐρωτηθῆ καὶ δὲν δώση ἔγκρισιν ὁ Πατριάρχης! Ὁλοκληρωτικὴ καταπάτησις τῆς Ἱερωσύνης καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως! Ἰδού, διατί δὲν συνέρχεται ποτὲ ἡ Ἱεραρχία τοῦ Κων/λεως, διότι δὲν θεωρεῖ τοὺς Ἱεράρχας ὡς Ἀρχιερεῖς! Πρέπει ἐπειγόντως νὰ τὸ συνειδητοποιήσωμεν: Πλέον δὲν ἔχει ἐγκαθιδρυθῆ ἁπλῶς ὁ παπισμὸς εἰς τὸ Φανάρι, ἀλλὰ εὑρισκόμεθα πέραν αὐτοῦ. Ἀκόμη καὶ ὁ Πάπας ἐλέγχεται ἀπὸ κάποια ὄργανα, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Κων/λεως εἶναι ἀνεξ­έλεγκτος! Κακῶς ἀποκαλεῖται «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς», διότι θὰ ἔπρεπε νὰ λέγεται «Μονάρχης». Ἐσχάτως δὲ διακινεῖται καὶ μία καινοφανὴς θεωρία ὅτι δῆθεν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὥρισαν ὅτι ὁ Πατριάρχης Κων/λεως δὲν χρειάζεται καθόλου Σύν­οδον! Κατάπτωσις; Βλασφημία; Ἀνοησία; Τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι πρόκειται περὶ πανουργίας… Εἰς ἄλλην ἐποχὴν θὰ τοὺς εἶχον «πάρει μὲ τὶς πέτρες», σήμερα ὅμως τί κάνωμεν;

Μάσκες φοροῦν οἱ μασκοφόροι καὶ οἱ μασκαράδες

Θλιβόμεθα διὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς ποὺ καμαρώνουν νὰ χοροστατοῦν μὲ μάσκες προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοὺς ὑπενθυμίζομεν ὅτι μάσκες ἐφόρουν οἱ λησταὶ καὶ οἱ θιασῶται τοῦ δαιμονικοῦ βασιλέως Καρναβάλου, διὰ τοῦτο εἶναι ἀναξιοπρεπὲς νὰ φέρουν μάσκα αὐτοὶ ποὺ εἶναι εἰς τύπον τοῦ «Βασιλέως τῶν Οὐρανῶν» καὶ ὄχι εἰς τύπον τῶν συσταυρωθέντων ληστῶν. Συγχαίρομεν τὸν Μακαριώτατον (δι’ ἡμᾶς) Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἔθεσε τὰ πράγματα εἰς τὴν ὀρθήν τους βάσιν λέγων μὲ παρρησίαν ὅτι δὲν συνάδει ἡ μάσκα μὲ τὴν «σύνοδον» τῶν πιστῶν εἰς τοὺς ἱ. ναοὺς ἀλλὰ καὶ διότι σέβεται τὸ Ἱεροσυνοδικον Σύστημα! Συνεκάλεσε ἐπανειλημμένως ΑΠΑΞΑΠΑΝΤΑΣ τοὺς Ἱεράρχας τῆς Κρήτης καὶ ἐσεβάσθη τὰς τοποθετήσεις των.

Ἡ στάσις αὐτὴ ὀφείλει νὰ καταστῆ ὁδοδείκτης καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, διότι ἡ σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας δὲν ἐπαφίεται εἰς τὴν καλὴν θέλησιν τοῦ Προκαθημένου, ἀλλὰ εἶναι ἐπιβεβλημένη νὰ συν­έρχεται καὶ μάλιστα νὰ συνεδριάζη ἱεροπρεπῶς καὶ ὄχι μασκοφορεμένη. Βεβαίως, δὲν θὰ εἶναι εὔκολος ἐν μέσῳ δεινῶν ἡ συνεδρίασις αὐτῆς, ποῖος ὅμως εἶπεν ὅτι ἡ σύγκλησις ἑκάστης Συνόδου εἶναι ἕνας ρομαντικὸς περίπατος «παρὰ θιν’ ἁλός»; Ἡ Ἐκκλησία συνεδρίαζε καὶ δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ συνεδριάζη, ὅταν αἱ συνθῆκαι ἦσαν πολὺ χειρότεραι τῶν σημερινῶν, ὄχι μόνον αἱ ἐξωτερικαὶ ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικαί, καθὼς οὐδέποτε λείπουν αἱ ἀντιθέσεις. Ἂν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μπορεῖ, τότε μπορεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ὡστόσον, μᾶς ἀναφέρουν ὅτι ἡ Κυβέρνησις πιέζει, ὥστε νὰ μὴ συνέλθη ἡ Ἱεραρχία καὶ ἀποφασίση διαφορετικὰ ἀπ’ ὅσα ἀπεφάσιζεν ἕως σήμερα ἡ ΔΙΣ. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν κινεῖται ἐκεῖνο τὸ κῦμα κατευθυνομένης «πληροφορήσεως», ποὺ ἔχει τρομοκρατήσει τοὺς γηραιοὺς Μητροπολίτας, ὅτι μία συνάθροισις 80 ἀτόμων θὰ ἀποτελέση ἑστίαν μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ καὶ ὅτι κινδυνεύουν… Ἂν ὁ φόβος δὲν τελεσφορήση, τότε μᾶλλον εἶναι ἀναμενομένη ΚΥΑ ποὺ θὰ ἀπαγορεύη τὰς συναθροίσεις… Μητροπολιτῶν(!) ἢ θὰ τὰς ἐπιτρέπη μόνον μέσῳ διαδικτύου, ὅπου οἱ μισοὶ δὲν τὸ χειρίζονται καὶ οἱ ὑπόλοιποι ποὺ θὰ ὁμιλήσουν θὰ καταγράφωνται…

Οἱ Μητροπολῖται καὶ ὁ λαὸς νὰ ἀπαιτήσωμεν νὰ συγληθῆ ἡ Ἱεραρχία μὲ τὸν παραδοσιακὸν καὶ παραδεδομένον τρόπον! ΟΧΙ εἰς τὴν ὑποταγὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰ κελεύσματα τοῦ μασονοκρατουμένου Κράτους! ΟΧΙ εἰς τὴν παρωδίαν συνοδικότητος! Εἴμεθα ἡ μόνη Ὀρθόδοξος Χώρα εἰς τὴν ὁποίαν ἀπηγορεύθη ἡ Θεία Κοινωνία, ἔπασε ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἔκλεισαν οἱ Ἱ. Ναοὶ τὴν Μ. Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα! Ἡ Ἱεραρχία ὀφείλει νὰ τοποθετηθῆ!

Previous Article

Επιστολή Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου για την Τακτική Σύγκλιση της Ιεραρχίας

Next Article

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΔΙΣ – Στις 14 Σεπτεμβρίου ο αγιασμός στα σχολεία