ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΑΛΛΑΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΝ;

Share:

Ὁ Σεβ. Σύρου μοιράζων Ἀντίδωρον,
ἔχων καλυμμένον μετὰ μάκτρου τὸ χέρι του.

 

Ὁ Πατριάρχης θά προχωρήση εἰς τήν ἐπανεξέτασιν
τῆς δογματικῆς κατανοήσεως τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας;

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΑΛΛΑΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΝ;

Ὁ Βααρλαμισμός κυριεύει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν

Τοῦ κ. Γ. Τραμπούλη, θεολόγου

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε στίς 17 Μαΐου ἐπιστολή πρός τούς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους, μέ τήν ὁποία ζητᾶ νά ὑπάρξη συζήτηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τοῦ τρόπου μεταδόσεώς της στούς πιστούς. Ἡ ἐπιστολή μεταξύ τῶν ἄλλων ἔγραφε ὅτι  «Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμόν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας».

Αἱ Μητρ. Γερμανίας, Βελγίου:

«Δέν θά παρέχεται

ἡ θεία Κοινωνία κατά

τήν θείαν Λειτουργίαν»

Καί ἐνῶ ὁ Πατριάρχης ἐπιθυμεῖ νά «ἐνωτισθῆ» τίς σκέψεις τῶν ἄλλων Προκαθημένων, οἱ Μητροπόλεις τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανίας ἀλλά καί Βελγίου, γιά τούς πιστούς τῆς περιοχῆς τοῦ Λουξεμβούργου, ἀνακοίνωσαν ὅτι δέν θά παρέχεται ἡ θεία Κοινωνία κατά τήν θεία Λειτουργία στούς πιστούς, ἐνῶ θά μποροῦν νά ἐκκλησιάζωνται. Θά ἐπιτρέπεται νά κοινωνῆ μόνον ὁ λειτουργός ἱερέας. Ἡ δέ Μητρόπολη Αὐστρίας ἀνακοίνωσε ὅτι θά ἀκολουθῆ τό τυπικό τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ ἁγίου Ἰακώβου, ὅπου τά θεῖα Δῶρα δίδονται ξεχωριστά. Ἐπίσης, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία καί αὐτή ὑπάγεται στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἀνακοίνωσε ὅτι τό μυστήριο τῆς θείας Μεταλήψεως θά τελεῖται χρησιμοποιώντας πολλαπλά μεταλλικά κουταλάκια, πού θά προορίζωνται γιά ἀτομική χρήση, συμπεριλαμβανομένου τοῦ λειτουργοῦ καί ἄλλων κληρικῶν καί  ὅτι τά κουταλάκια θά ἀπολυμαίνωνται μετά ἀπό κάθε χρήση. Βέβαια, ὁ Πατριάρχης στήν ἐπιστολή του δέν διευκρίνισε, ἐάν θά ἤθελε νά ἀκούση καί τούς «λογισμούς καί σκέψεις» τοῦ Ρώσου Προκαθημένου, Πατριάρχη Κυρίλλου.

«Δέν ἀπέκλεισε τήν ἀλλαγή
στήν πρακτική τῆς θείας Εὐχαριστίας
σέ ὁρισμένες Τοπικές Ἐκκλησίες»

Στό ρωσικό πρακτορεῖο RIA News δημοσιεύθηκε ἄρθρο, στό ὁποῖο τό μέλος τῆς συνοδικῆς Βιβλικῆς καί Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, Arkady Mahler ἀναφέρει ὅτι ἡ πρόταση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στόχο ἔχει νά νομιμοποιήση τήν διαδικτυακή θεία κοινωνία, ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἤδη στήν σχισματική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ὁ Ρῶσος θεολόγος «δέν ἀπέκλεισε τήν ἀλλαγή στήν πρακτική τῆς θείας Εὐχαριστίας σέ ὁρισμένες Τοπικές Ἐκκλησίες, κυρίως σέ ἑλληνόφωνες, ὅπου θά συμμετάσχουν σέ πρωτοβουλίες τοῦ Φαναρίου καί θά προχωρήσουν σέ μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικῶν καί μάλιστα πρόκειται νά ἐπανεξετάσουν τήν δογματική κατανόηση τῆς Εὐχαριστίας ἀλλά καί ἄλλων μυστηρίων», τονίζει ὁ κ. Arkady Mahler.

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος:
«Εἴμαστε χαρούμενοι νά βλέπουμε
πῶς οἱ τεχνολογίες ἑνώνουν
τίς προσπάθειές τους
στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν
τῶν πιστῶν»

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στίς 16/4 ἔδωσε συνέντευξη στό Οὐκρανικό ἱστότοπο Ukrinform μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τό παγκόσμιο ζήτημα τῆς γρίππης, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε ὅτι καί «Στό παρελθόν ὑπῆρξαν στιγμές πού οἱ Χριστιανοί δέν εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γιορτάσουν τό Πάσχα… Ἡ διαφορά μέ τό παρόν ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ἀναγνωρίζουμε τήν ἐπιστήμη καί τήν ἰατρική, τά ὁποῖα, στήν περίπτωση τῆς πανδημίας COVID-19, προσ­φέρουν αὐτο-απομόνωση γιά τήν προστασία τῆς ζωῆς μας. Θά μείνουμε στά σπίτια μας. Ἄς εἴμαστε προσεκτικοί, νά προστατέψουμε τούς γύρω μας καί ἄς προσευχόμαστε γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα… Δέν μποροῦμε πλέον νά θεωροῦμε δεδομένες τίς παραδοσιακές ἤ συμβατικές προσεγγίσεις – συγκεκριμένα, παρακολουθώντας θεϊκές ὑπηρεσίες, ἀνάβοντας κεριά, φιλώντας εἰκονίδια, τραγουδώντας μέ μία χορωδία καί παραμένοντας στή γραμμή γιά τό μυστήριο… Καί σέ αὐτήν τήν κρίση, μάθαμε ὅτι ἡ ἐκκλησία δέν εἶναι μόνον ἕνα κτίριο. Ἀνακαλύψαμε ὅτι τά σπίτια καί οἱ οἰκογένειές μας καλοῦνται νά γίνουν καί νά εἶναι αὐτό πού ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος περιγράφει ὡς ‟μικρή ἐκκλησία”».

Στήν ἐρώτηση τοῦ δημοσιγράφου: «Τώρα μποροῦμε νά δοῦμε πολλά παραδείγματα τῆς ‟μετάβασης” τῆς ἐκκλησίας στό Διαδίκτυο; Αὐτή εἶναι μία θετική πρακτική, κατά τή γνώμη σας; Θά ὑπάρξη μία ζωντανή μετάδοση τῆς ἑορταστικῆς Λειτουργίας τοῦ Πάσχα ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο;». Ὁ Πατριάρχης ἀπάντησε: «Ἕνα ἀπό τά θετικά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς κοινῆς πρόκλησης εἶναι ὅτι τώρα πρέπει νά προσεγγίσουμε συνειδητά καί δημιουργικά τίς σχέσεις μεταξύ μας. Ἡ ἐξ ἀποστάσεως ἀλληλεπίδραση πραγματοποιεῖται χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, μᾶς ἐπιτρέπει ὄχι μόνον νά ὑποστηρίζουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ σκοπό τήν ἄνεση καί τή σωτηρία, ἀλλά καί νά συνεισφέρουμε στά ὄνειρα καί τά προγράμματά μας στό δρόμο τῆς συνεργασίας καί τῆς προόδου. Ἐνθαρρύνουμε βαθειά τή γνώση τῶν νέων τρόπων, μέ τούς ὁποίους καθοδηγοῦνται οἱ ἐκκλησίες καί ἦταν προηγουμένως προετοιμασμένες γιά τέτοιες ἀλλαγές. Τελικά, ἐμεῖς -ἡ ζωντανή παράδοση, καί τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ- εἴμαστε μία ὀργανική καί ζωντανή κοινότητα. Πρέπει πάντα νά εἴμαστε προσεκτικοί, ἀλλά σέ καμία περίπτωση δέν φοβόμαστε νά χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες πού πρέπει νά χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσο πρός ὄφελος τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, χαιρόμαστε ὅταν μαθαίνουμε γιά τούς διαφορετικούς τρόπους, μέ τούς ὁποίους οἱ ἐκκλησίες πραγματοποιοῦν τήν κλήση τους σέ αὐτήν τήν κρίσιμη στιγμή. Εἴμαστε χαρούμενοι νά βλέπουμε πῶς οἱ τεχνολογίες ἑνώνουν τίς προσπάθειές τους στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν καί ἐπικεντρώνουν τήν προσοχή τους στίς ποιμαντικές τους αὐτές ἀνάγκες».

Μπορεῖ νά εἶναι παθητή

ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ;

Γίνεται ἀντιληπτό ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπικροτεῖ τήν ἀπαγόρευση τῆς προσέλευσης τῶν πιστῶν στούς ναούς, τόν ἀποκλεισμό τους ἀπό τίς ἱερές ἀκολουθίες ἀκόμα καί κατά τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα ἀλλά καί τήν παρεμπόδισή τους στήν μετάδοση τῆς θείας Κοινωνίας. Ὁ Πατριάρχης φαίνεται ὅτι ἔχει σκοπό, μέ ἀφορμή τήν δῆθεν πανδημία, νά προχωρήση στήν ἀναμόρφωση τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας, στήν σχεδιαζόμενη ἐδῶ καί δεκαετίες λειτουργική ἀναγέννηση. Καί μάλιστα, ὄχι μόνον τοῦ τυπικοῦ καί τῶν εὐχῶν, ἀλλά καί τοῦ τρόπου μετάδοσης τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Κοινωνίας, ἀκόμα καί στήν ἐπανεξέταση τῆς δογματικῆς κατανόησης τοῦ μυστηρίου, κατά πόσο μπορεῖ νά εἶναι παθητό τό ἄχραντο Σῶμα καί το τίμιο Αἷμα, ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ἐάν μπορῆ νά ὑπάρξουν μικρόβια, τά ὁποῖα θά εἶναι δυνατόν νά μεταδοθοῦν στόν ἄνθρωπο κατά τήν θεία μετάληψη.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ὅμως μέ κάθε ἀκρίβεια μᾶς τονίζει γιά τά ἅγια καί ἄχραντα μυστήρια τοῦ Κυρίου ὅτι «Σῶμά ἐστιν ἀληθῶς ἡνωμένον θεότητι, τό ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου σῶμα, οὐχ ὅτι αὐτό τό σῶμα τό ἀναληφθέν ἐξ οὐρανῶν κατέρχεται, ἀλλ’ ὅτι αὐτός ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταποιεῖται εἰς σῶμα καί αἷμα Θεοῦ. Εἰ δέ τόν τρόπον ἐπιζητεῖς, πῶς γίνεται, ἀρκεῖ σοι ἀκοῦσαι, ὅτι διά Πνεύματος Ἁγίου, ὥσπερ καί ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου διά Πνεύματος Ἁγίου ἑαυτῷ καί ἐν ἑαυτῷ ὁ Κύριος σάρκα ὑπεστήσατο (ἔφτιαξε σάρκα γιά τόν ἑαυτό του καί στόν ἑαυτό του)· καί πλέον οὐδέν γινώσκομεν, ἀλλ’ ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀληθής καί ἐνεργής ἐστι καί παντοδύναμος, ὁ δέ τρόπος ἀνεξερεύνητος».

Ἡ θεία Εὐχαριστία ὡς δυνατότης

πηγῆς ζωῆς, ποτέ μέσον μεταδόσεως νοσογόνων μικροβίων

Ὁ Πατριάρχης μετά τήν ἀθέτηση τῶν ἱερῶν Κανόνων μέ τήν νομιμοποίηση τῶν σχισματικῶν, ἀχειροτόνητων καί καθηρημένων στήν Οὐκρανία σκοπεύει τώρα στόν ἐξορθολογισμό καί ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας, στήν ἀλλοίωση τοῦ μυστικοῦ καί ἀσκητικοῦ χαρακτήρα της. Ἡ ἀπόρριψη ὅμως τῆς ἐμπειρικῆς ὁδοῦ τῆς προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ καί ἡ κατάφαση στήν γνώση ὡς τρόπου κατανοήσεως τοῦ θείου, θά ἔχει σωτηριολογικές ἀλλά καί πνευματικές ἐπιπτώσεις στήν ζωή τῶν πιστῶν.

Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγη ὅτι μεταξύ τῶν λόγων πού ὁδήγησαν ὑπέρ τῆς ἀποχῆς τῶν λαϊκῶν καί τῶν μή ἱερουργούντων ἱερέων ἀπό τό ἅγιο Ποτήριο στήν παπική ἐκκλησία, πού ἀποφασίσθηκε στήν ἐν Τριδέντῳ σύνοδο τό 1562, ἦταν καί «τό ἐνδεχόμενον τῆς διά τῆς κοινωνίας ἐκ τοῦ Ποτηρίου μεταδόσεως νοσογόνων μικροβίων». Ἀπορρίπτοντας τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας πού θεωρεῖ τήν θεία Εὐχαριστία ὡς δυνατότητα πηγῆς ζωῆς, ἀλλά καί κολάσεως γιά αὐτούς πού μετέχουν ἀναξίως, ποτέ ὅμως μέσον μεταδόσεως νοσογόνων μικροβίων, ἀποκαλύπτεται τό ὀρθολογιστικό πνεῦμα τῆς παπικῆς ἐκκλησίας.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀλλά καί οἱ ἄλλοι Προκαθήμενοι κλείνοντας τίς ἐκκλησίες καί ἀλλάζοντας τόν τρόπο μετάδοσης τῶν θείων Δώρων, δέν προσεγγίζουν πλέον τήν Ἐκκλησία ὡς ταμειοῦχο τῆς θείας χάριτος, ἀλλά τήν ἐμφανίζουν περισσότερο ὡς ὀργανισμό, καθίδρυμα, ὅπως ἀκριβῶς ἡ παπική ἐκκλησία, τοῦ ὁποίου ἐπικεφαλῆς εἶναι ὁ Τοπικός Προκαθήμενος ἤ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Παρατηρεῖται μία προσπάθεια ἀποδέσμευσης ἀπό τήν παράδοση τῶν Πατέρων ὑπέρ ἑνός ἐλεύθερου θεολογικοῦ στοχασμοῦ μέ στόχο, ὅπως θέλουν νά διατείνωνται, νά ἀπαντήσουν στίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Ὅμως, ὅταν ὁ στοχασμός εἰσέρχεται στήν πίστη ἀναπόφευκτα ἐπιφέρει τόν ἐξορθολογισμό τοῦ μυστηρίου, μέ ἀποτέλεσμα ἡ πίστη νά φαίνεται ὡς ἔργο ἀνθρώπινο καί ὄχι ὡς ἀποκάλυψη καί δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.

Ὅταν κλείνωνται οἱ ἱ. ναοί καί ἀπαγορεύεται ἡ μετάδοση τῶν θείων Δώρων, γιά νά ἀποφευχθῆ ἡ μετάδοση τοῦ ἰοῦ, ἔμμεσα ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ θεία χάρις εἶναι κτιστή, κατά συνέπεια ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά εἶναι κοινωνία ἁγιαμοῦ καί θεώσεως, ἀλλά ἕνα ἵδρυμα πού παρέχει τήν ἠθική βελτίωση τῶν πιστῶν, ὅπως πιστεύουν καί οἱ παπικοί.

Ἄν ξεσπάση μία νέα δῆθεν ‟πανδημία”

θά ξανακλείσουν οἱ ναοί;

Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι, ἄν τό φθινόπωρο ξεσπάση μία νέα δῆθεν ‟πανδημία” καί ἡ Πολιτεία ἀπαιτήση ἀπό τήν διοικοῦσα Ἐκκλησία νά ξανακλείση τούς ναούς, οἱ ἐπίσκοποι θά τό ἀποδε­χθοῦν; Μήπως θά προχωρήσουν καί στήν διαδικτυακή θεία κοινωνία, ὅπως κάνουν οἱ παπικοί; Μήπως θά ἀλλάξουν καί τούς τρόπους μετάδοσης τῶν θείων Δώρων;

Δυστυχῶς τό οὐκρανικό ζήτημα ἀπέδειξε ὅτι οἱ διοικοῦντες εἶναι πολύ εὐάλωτοι στίς ὅποιες πιέσεις, τόσο τοῦ Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅσο καί τῆς Πολιτείας. Ἡ σημερινή εἰκόνα τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων ἔχει ἐπικίνδυνα ἀλλοτριωθῆ, ἀντί νά ἐπιβάλλεται ἡ αὐτοπροσφορά καί ἡ θυσία, δεσπόζει ἡ σιωπή καί ἡ καλοπέραση. Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ, μπροστά στήν σημερινή κατάσταση θά ἐπαναλάμβανε μέ δριμύτητα τόν θεόπνευστο ἔλεγχό του «Ὤ ποιμένες, μή βόσκουσιν ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τά πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες; ἰδού τό γάλα κατέσθετε καί τά ἔρια περιβάλεσθε καί τό παχύ σφάζετε καί τά πρόβατά μου οὐ βόσκετε» (Ποιμένες, μήπως ἡ ἀποστολή σας εἶναι νά βόσκετε τούς ἑαυτούς σας; Ἀποστολή τῶν ποιμένων δέν εἶναι νά βόσκουν τά ποίμνια; Σεῖς τρῶτε τό γάλα καί ντύνεσθε μέ τό μαλλί καί σφάζετε τά παχιά πρόβατα, ἀλλά δέν τά βόσκετε, τά ἔχετε ἐγκαταλείψει ἀπροστάτευτα καί δέν τά φροντίζετε).

Previous Article

Εἶναι ἔγκυρος ὁ ἀφορισμὸς τοῦ Ἀμβροσίου κατὰ Πρωθυπουργοῦ, Κεραμέως καὶ Χαρδαλιᾶ;

Next Article

Ἡρωϊκὰ παραδείγματα πίστεως

Διαβάστε ακόμα