ΜΗΔΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟΝ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Τα κόμματα δεν ενδιαφέρονται δια το Ευαγγέλιον, αλλά δια το φραγγέλιον της Ευρώπης!

 

Θέμα χρόνου με το νέον νομοσχέδιον καθίσταται η απόδοσις επισήμου δικαιώματος υιοθεσίας δια τους ομοφύλους μετά την επικειμένην εξίσωσιν με την κατά φύσιν οικογένειαν και την αναγνώρισιν «οικογενειακής καταστάσεως» εις όσους έχουν υπογράψει την κατά Θεόν άνομον «συμβίωσιν»!

Προ οκταμήνου εις το Συμβούλιον της Επικρατείας είχαν προσ­φύγει οι Μητροπολίται Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελόπουλος, Κυθήρων Σεραφείμ Στεργιούλης και Γόρτυνος Ιερεμίας Φούντας, καθώς και ο αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, τρεις πρωτοπρεσβύτεροι, μία μοναχή, η «Εστία Πατερικών Μελετών», δύο δικηγόροι και 21 πολίται κατά της θεσμοθετήσεως του λεγομένου «συμφώνου συμβιώσεως». Αι αιτιάσεις ήσαν εύλογοι και αι προβλέψεις δυσ­οίωνοι, καθώς είχε ήδη γίνει το πρώτον βήμα και δια την υιοθεσίαν τέκνων από ομοφυλοφίλους. Η ψήφισις του «συμφώνου» ανεγνώριζεν νομικώς την σύζευξιν ατόμων του ιδίου φύλου αποδίδουσα κληρονομικά δικαιώματα εις τους υπογράφοντας και επομένως ήτο ζήτημα χρόνου η αναγνώρισις όλων των δικαιωμάτων που διέπουν τον νόμιμον γάμον.

Η Κυβέρνησις με την στήριξιν της πλειονότητος της αντιπολιτεύσεως προχωρεί πλέον ένα βήμα ακόμη με την εισήγησιν του νέου νομοσχεδίου, το οποίον εξομοιώνει πλήρως εις τα εργασιακά το σύμφωνον με τον γάμον. Είναι άραγε μακριά η εξομοίωσις και με τα δικαιώματα υιοθεσίας;

Τι προβλέπει το νομοσχέδιον;

Η αιτιολογική έκθεσις του σχεδίου νόμου, που εξηγεί επακριβώς και ερμηνεύει τα υπό θεσμοθέτησιν αναφέρει:

«…αντικαθίσταται ο αναχρονιστικός όρος «γενετήσιος κατάσταση» με τον όρο «σεξουαλικός προσανατολισμός» και επιπροσθέτως αναφέρεται ρητώς ως λόγος διάκρισης η «ταυτότητα φύλου» και «τα χαρακτηριστικά φύλου»… η προσθήκη του όρου «οικογενειακή κατάσταση» έχει ως στόχο την απόλυτη προστασία στο τομέα της απασχόλησης και της εργασίας των ισχυρών βιοτικών δεσμών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής ανεξαρτήτως του τύπου της ένωσης ενός ζεύγους. Κατά αυτόν τον τρόπο η εξίσωση μεταξύ των προβλεπομένων στον Αστικό Κώδικα τύπων γάμου και του συμφώνου συμβίωσης του ν. 4356/2015 είναι καθολική»… Ας σημειωθεί ότι ο όρος «ταυτότητα φύλου» αναφέρεται σε «διεμφυλικά άτομα» αγγλιστί «transgender», των οποίων η ταυτότητα φύλου είναι διαφορετική από το φύλο της γέννησής τους, ενώ υπό την έννοια «χαρακτηριστικά φύλου» προσδιορίζονται τα «διαφυλικά άτομα»/ «intersex», τα οποία εκ γενετής εμφανίζουν σεξουαλικά χαρακτηριστικά, που δεν πληρούν απολύτως την ανατομική τους κατάταξη σε αρσενικό η θηλυκό φύλο».

Δεν αποτελεί έκπληξιν ότι την έκθεσιν και το νομοσχέδιον υπογράφουν επτά Υπουργοί μεταξύ των οποίων και ο νέος Υπ. Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, τον οποίον επευφήμουν ορισμένοι ως γνήσιον Κωνσταντινοπολίτην,  καθώς ως πολλάκις έχει τονισθή η ακολουθουμένη πολιτική δεν έχει να κάνη με πρόσωπα αλλά με τα ίδια τα κόμματα, τα οποία είναι δεσμευμένα εις το άρμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ήτο η Ε.Ε. η οποία απέστειλεν οδηγίαν προς την Ελλάδα να εναρμονισθή εις αυτά τα ζητήματα με την Ευρώπην, όπου μεταξύ άλλων ωφελούνται και οι αντιρρησίαι συνειδήσεως! Τα κόμματα σπεύδουν να συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις, αφ’ ενός διότι η Ε.Ε. κρατεί την Ελλάδα όμηρον εις τα οικονομικά, αφ’ ετέρου οι πλείστοι εκ των βουλευτών πρόσκεινται ευνοϊκώς προς τέτοια ζητήματα, διότι δεν έχουν πνευματικήν ζωήν ούτε είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, οπότε δεν τους ενδιαφέρει το Ευαγγέλιον αλλά το φραγγέλιον της Ευρώπης.

Από την αιτιολογικήν έκθεσιν γίνεται καταφανές ότι το σύμφωνον συμβιώσεως αναγνωρίζεται ως «οικογενειακή κατάσταση» πλέον, ανεξαρτήτως αν αφορά ακόμη και εις δύο άτομα τα οποία εγεννήθησαν άνδρες, ήλλαξαν φύλον εις θήλεα και σήμερον συμβιώνουν, ενώ εις το μέλλον πιθανώς αλλάξουν και πάλι φύλον. Εφόσον αναγνωρίζεται αυτό ως οικογένεια και ομολογείται ότι η εξίσωσις με την κατά φύσιν οικογένειαν είναι «καθολική», τι θα εμποδίση συντόμως και την υιοθεσίαν, δια την οποίαν όλοι κόπτονται, αλλά αποτελεί μονόδρομον από την στιγμήν που δεν ανεχαιτίσθη εξ αρχής το σύμφωνον; Υπολείπεται πιθανώς ένα προεδρικόν διάταγμα, ώστε να φθάσωμεν εκεί, διότι το νομοσχέδιον εις το «Άρθρο 24» προβλέπει ότι: «Με προεδρικό διάταγμα…μπορεί να επεκταθεί η προστασία που παρέχεται για διακρίσεις λόγω… σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας η χαρακτηριστικών φύλου και πέραν των τομέων εργασίας και απασχόλησης».

Βεβαίως ο κ. Πάνος Νικολόπουλος, Λέκτωρ Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχεν εις άρθρον του υποστηρίξει ότι:

«…φαίνεται δικαιολογημένη και η άρνηση του έλληνα νομοθέτη να επιτρέψει τη γονεϊκή σχέση των συντρόφων ομόφυλων γονέων και την υιοθεσία στο πλαίσιο του συμφώνου συμβίωσης. Κατά το οικογενειακό μας Δίκαιο άλλωστε γονέας γίνεται κάποιος μόνο με τον τοκετό (μητέρα), τον γάμο με τη μητέρα (πατέρας) η με δικαστική άδεια για χρήση παρένθετης μητέρας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Όταν η μία ομόφυλη σύντροφος είναι γονέας, δεν μπορεί να γίνει γονέας και η άλλη, και εφόσον υπάρχει ένας γονέας, ούτε επίτροπος μπορεί να ορισθεί. Αλλά και στην υιοθεσία, το παιδί αποκτά συγγενική σχέση μόνο με τον θετό γονέα και αποκόπτεται από τον φυσικό, οπότε, αν η μία ομόφυλη σύντροφος υιοθετήσει το παιδί της άλλης, θα γίνει αυτή γονέας και θα πάψει να είναι η άλλη. Από τις επισημάνσεις αυτές επομένως γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί να ενταχθεί γονεϊκή σχέση ομόφυλων συντρόφων στο οικογενειακό μας Δίκαιο, όπως είναι σήμερα δομημένο».

Μήπως είναι δύσκολον να μεταβληθή το οικογενειακόν δίκαιον; Μήπως προς τα εκεί δεν οδεύουν αι καταστάσεις; Δεν έχουν υπεισέλθει αλλαγαί εις το οικογενειακόν δίκαιον και άλλοτε; Εις την προ εβδομάδος ημερίδα που επραγματοποιήθη εις το Αμφιθέατρον του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της Μητροπόλεως Φθιώτιδος, που διωργάνωσεν η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Γάμου, Οικογενείας, Προστασίας του Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος και παρηκολούθησαν εκπρόσωποι από 32 Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ο παν. Αρχιμανδρίτης κ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος, Α  Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεολόγος και Νομικός, εις την εισήγησίν του με θέμα: «Σύγχρονες Νομοθετικές ρυθμίσεις για τον Γάμο και την Οικογένεια», εξέθεσε τας νέας νομοθετικάς ρυθμίσεις, που υπεισήλθαν εις το οικογενειακόν δίκαιον της Χώρας μας και αι οποίαι επέφεραν σημαντικάς αλλαγάς εις την έννοιαν και την δομήν της οικογενείας εις το νομοθετικόν πλαίσιον του κράτους μας.

Ακόμη όμως και αν δεν τροποποιηθή, το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν παιδιά που ανατρέφονται εις ζεύγη ομοφυλοφίλων, διεμφύλων, διαφυλικών κ.λπ. μας ευχαριστεί ως Εκκλησία και ως κοινωνία; Ακόμη όμως και Μητροπολίται είχον πεισθή από βουλευτάς, οι οποίοι επανελάμβανον τότε ότι το σύμφωνον συμβιώσεως δεν προβλέπει υιοθεσίαν, ότι δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να ανακατεύεται εις τα προσωπικά των ανθρώπων!

Η συζήτησις εις την Βουλήν

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία (να υπενθυμίσωμεν ότι ο κ. Κ. Μητσοτάκης είχε ψηφίσει το σύμφωνον και την ανέγερσιν μουσουλμανικού τεμένους), η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), το Ποτάμι και οι ΑΝ.ΕΛΛ. θα υπερψηφίσουν ως φαίνεται το νομοσχέδιον. Αντιρρήσεις εξέφρασε ο  Κ. Κατσίκης των ΑΝ.ΕΛΛ. λέγων ότι «ανοίγει ο δρόμος και για την τεκνοθεσία» και ότι «Πάμε να νομιμοποιήσουμε το τρίτο φύλο», καταψηφίσας ως εισηγητής του κόμματός του μόνο τα άρθρα 3 και 4. Το μισό κόμμα του είχε ψηφίσει το σύμφωνον και συνεχίζει να στηρίζη απολύτως την άθεον πολιτικήν της Κυβερνήσεως. Δια τα «μάτια του κόσμου» ο κ. Π. Καμμένος είπεν εις τον Αρχιεπίσκοπον «αν μου πείτε, Μακαριώτατε, θα ρίξω την Κυβέρνησιν», όταν έγινε η συνάντησις εις το Μέγαρον Μαξίμου δια το μάθημα των Θρησκευτικών, διότι το κόμμα του έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια.

Σχετικώς με την Ένωσιν Κεντρώων, ως πληροφορούμεθα από την εφημερίδα «Τo Βήμα» της 16ης Νοεμβρίου 2016:

«Σε σχέση με την έκταση και την εμβέλεια του ορισμού που δίνεται στο σημείο του νομοσχεδίου που αναφέρεται ως οικογενειακή κατάσταση, έχουμε μία εξίσωση, πλέον, των προβλεπόμενων στον Αστικό Κώδικα τύπων γάμου και του Συμφώνου Συμβίωσης του ν.4356/2015 και είναι καθολική, όπως λέει η αιτιολογική έκθεση» είπε στην Βουλή ο Δ. Καρράς από την Ένωση Κεντρώων, διατυπώνοντας επιφύλαξη, παρότι -όπως είπε- ήταν σύμφωνος με το Σύμφωνο Συμβίωσης».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής επεχείρησε να διαψεύση τα περί υιοθεσίας που φημολογούνται λέγων:

«Εδώ, οι διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στο Σύμφωνο Συμβίωσης δεν έχουν, ούτε μπορούν να έχουν κάποια σχέση είτε με το γάμο είτε με την υιοθεσία».

Ποίος πείθεται από την φερεγγυότητα της Κυβερνήσεως; Τα μέλη της προσπαθούν να υποβάλουν τον ελληνικόν ορθόδοξον λαόν να ενστερνισθή την άποψιν ο,τι αφορά εις διακρίσεις που κάνουν οι εργοδόται προς τους εργαζομένους, ενώ τώρα θα απειλούνται με φυλάκισιν 6 μηνών έως 3 ετών και χρηματικήν ποινήν 1.000 έως 5.000 ευρώ, παραβλέποντες ότι με την κατάρρευσιν της οικονομικής πολιτικής τα 5.000 ευρώ τα έχει εισπράξει πολλαπλάσια ο εργοδότης, όταν υπάλληλοι εργάζωνται δια ψίχουλα! Η μήπως δεν γίνονται και διακρίσεις εις το θρήσκευμα από την ιδίαν την Κυβέρνησιν, όταν επιτρέπουν εις άλλας θρησκείας να ορίζουν τα θρησκευτικά και όταν υπάρχη η κατ’ εξαίρεσις είσοδος εις τα Πανεπιστήμια με ποσόστωσιν δια μαθητάς που ανήκουν εις την μουσουλμανικήν μειονότητα της Θράκης;

Αντιδράσεις εις την Ιεραρχίαν

Πρώτος αντέδρασεν ο Σεβ. Φθιώτιδος, ο οποίος εδήλωσεν εις το STAR κεντρικής Ελλάδος την 14ην Νοεμβρίου 2016 τα ακόλουθα, τα οποία απεμαγνητοφωνήσαμεν:

«Μα δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί που προτείνουν αυτά τα νομοθετήματα που αποβλέπουν. Ο γάμος είναι ένας θεσμός αιώνιος και όλοι οι λαοί στηρίζονται στην οικογένεια. Αυτή η ισοπέδωση, η βρώμα και η διαφθορά θα διαλύσει την κοινωνία μας. Δηλαδή που αποβλέπουν αυτοί οι άνθρωποι; Μπορεί να σταθεί μία κοινωνία μέσα στη διαφθορά και στην παρά φύση ζωή; Εδώ όλα λέμε να είναι φυσικά. Το ψωμί, ο αέρας, τα τρόφιμα να είναι βιολογικά, να είναι φυσικά και στις ιδέες και σε όλα αυτά να πάμε στη μη γνησιότητα; Να πάμε στη μολυσμένη κατάσταση; Θα σαπίσει μία κοινωνία με αυτές τις αποφάσεις. Να καταλάβουν οι πολιτικοί μας ότι έχουν ευθύνη απέναντι στο λαό. Η Εκκλησία θα αναλάβει ρόλο ενημερωτικό απέναντι στο λαό. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο τι συμβαίνει, τι τεκταίνεται, τι ετοιμάζουν, διότι δεν είναι μόνο αυτά ακολουθούν και άλλα και ανάλογα ο λαός να αντιμετωπίσει την ώρα που πρέπει τον υποψήφιο πολιτικό, αν μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει στη Βουλή η όχι. Αλλάζουν τα πράγματα αλλά η Εκκλησία και οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούμαστε να κρατήσουμε τη γραμμή τη σωστή, την παραδοσιακή. Οι εξελίξεις φέρνουν διάφορες μεταλλαγές σε όλα τα πράγματα. Βεβαίως, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το δούμε αυτό, δεν παίρνουμε κεφάλια, αλλά να που­με αυτή είναι η αλήθεια και αυτός είναι ο γάμος. Ούτε σύμφωνα συμβίωσης, ούτε οικογένειες που λένε μονογονεϊκές. Τι είναι αυτά; Αυτά τα γνωρίζουμε τώρα. Ήρθαν από την Ευρώπη που γνωρίζουμε ότι οι ηγέτες και αυτοί που νομοθετούν σε ποιά ηθική κατάσταση είναι».

Επίλογος

Εις μίαν χώραν η οποία μαστίζεται από την υπογεννητικότητα, οι νέοι άνθρωποι αναχωρούν δια το εξωτερικόν, αι εισροαί μεταναστών είναι ακατάπαυστοι δεν οφείλομεν όλοι να στηρίξωμεν τον θεσμόν της οικογενείας, αντί να δίδωνται κίνητρα εις την ελευθεριότητα; Ας παροτρύνη τουλάχιστον έκαστος τους οικείους του, ας αναζητήσωμεν εις ποίους πολιτικούς ηγέτας ευρίσκεται η λύσις, ας παρακαλέσωμεν τους εκκλησιαστικούς ηγέτας να αγωνισθούν δι’ αυτό και είμεθα βέβαιοι ότι ο Κύριος θα δώση την χάριν Του.

Previous Article

ΜΑΣΩΝΙΑ – ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Next Article

Νέα δεδομένα περί Φαναρίου και CIA

Διαβάστε ακόμα