Μηνύματα συμπαραστάσεως εἰς τὴν πληγεῖσαν ἀπὸ τὸν σεισμὸν Κρήτην

Share:

Ἡ πατρὶς ἡμῶν πλήττεται συνεχῶς ἀπὸ φυσικὰ φαινόμενα, ποὺ βεβαίως ὁ Παντοκράτωρ Κύριος ἐπιτρέπει, ὥστε νὰ συνετισθῶμεν τόσον οἱ λαϊκοὶ ὅσον καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ νὰ ζητήσωμεν συγχώρεσιν τόσον διὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς παύσεως τῆς Θ. Λατρείας ὅσον καὶ διὰ τὰ «ἐκτρωματικὰ» ἐμβόλια. Παραθέτομεν ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τῆς 27ης Σεπτεμβρίου 2021:

«Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετὰ ἀπὸ τὸ σημερινὸ μεγάλο σεισμό, ὁ ὁποῖος συγκλόνισε πολλὲς περιοχὲς τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ἡρακλείου, κυρίως δὲ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἀρκαλοχωρίου, ἐκφράζει τὰ θερμὰ συλλυπητήρια ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν στὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς οἰκείους του μακαριστοῦ Ἰακώβου Τσαγκαράκη, καθὼς καὶ τὶς θερμὲς εὐχὲς γιὰ ταχεῖα ἀνάρρωση πρὸς τοὺς τραυματίες. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐντείνει τὶς προσευχὲς καὶ τὶς δεήσεις Της στὸν Πανάγαθο Θεό, γιὰ τὴν παρέλευση τοῦ ἐκτάκτου καὶ καταστροφικοῦ αὐτοῦ φαινομένου καὶ εὔχεται σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους δύναμη, ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν καὶ τῶν συνεπειῶν τοῦ σεισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης θὰ ἀναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἔμπρακτη ὑποστήριξη σεισμοπλήκτων ἀδελφῶν μας, μετὰ ἀπὸ τὴν καταγραφὴ τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν τους. Ὁ Κύριός μας, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, νὰ σκεπάζει τὸν Τόπο μας ἀπὸ κάθε κακὸ καὶ κίνδυνο!»

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν «Συνοδικὸν Γράμμα» ἀπέστειλεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης:

«Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, Ὑπέρτιμε καὶ Ἔξαρχε Εὐρὼπης, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ κύριε Εἰρηναῖε,

Μετὰ θλίψεως βαθυτάτης καὶ ἀλγούσης καρδίας ἐπληροφορήθημεν τὸ γεγονὸς τοῦ καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ, ὅστις ἔπληξε πρότριτα τὴν Μεγαλόνησον καὶ τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν καθ’ Ὑμᾶς Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κρήτης καὶ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀρκαλοχωρίου, ὡς καὶ τὸν συνεπείᾳ τούτου θάνατον ἑνὸς καὶ τὸν τραυματισμὸν πλείστων ὅσων συνανθρώπων ἡμῶν καὶ τὴν καταστροφὴν πολλῶν οἰκιῶν καὶ λοιπῶν κτιρίων. Διό, διὰ τῶν μετὰ χεῖρας Συνοδικῶν Γραμμάτων, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως, συνοδυνόμενοι καὶ ἡμεῖς μετὰ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ Αὐτῆς, ἐκφράσωμεν ὑμῖν, καὶ δι’ ὑμῶν παντὶ τῷ εὐσεβεῖ τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας λαῷ, τὴν εἰλικρινῆ συμπαράστασιν, τὴν ἀμέριστον συμπὰθειαν καὶ τὴν χριστιανικὴν ἀλληλεγγύην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Προσέτι, εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας τῷ Πανοικτίρμονι Θεῷ, ὅπως καταπέμψη τῷ δεινῶς δοκιμαζομένῳ προσφιλεῖ ἐν Κρήτῃ λαῷ εὐτονίαν, παράκλησιν, ὑπομονήν, δύναμιν, ἐλπίδα καὶ ἀκαταίσχυντον θάρρος διὰ τὴν αἰσίαν ἀντιμετώπισιν τῆς ἀπροσδοκήτου συμφορᾶς.

Σεβασμιώτατε, οἴκοθεν νο­εῖται ὅτι ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θέλει συμπαρασταθῆ ἐμπράκτως εἰς τὴν ἀδελφὴν ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίαν, ἐπὶ τῷ τέλει της, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀνακουφίσεως καὶ τῆς παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας εἰς τοὺς σεισμοπαθεῖς ἀδελφοὺς ἡμῶν. Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν σὺν Θεῷ ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισιν καὶ ὑπέρβασιν τῆς ἐνεστώσης ἐκ τοῦ Ἐγκελάδου συμφορᾶς, εὐχὸμεθα ταχεῖαν ἀποκατάστασιν ἐν εὐσεβείᾳ, εὐημερίᾳ καὶ προόδῳ τοῦ βίου τῶν πληγέντων κατοίκων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, κατασπαζόμεθα τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ καὶ διατελοῦμεν μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος»

Τὴν 27ην Σεπτεμβρίου ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἔστειλεν ἐπιστολὴν εἰς τὸν Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ καὶ περιπόθητε ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἀνδρέα, τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν. Συγκλονισμένοι εἰσέτι ἀπὸ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμό, ὁ ὁποῖος ἔπληξε τὴν νῆσον Κρήτην καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὸ Ἀρκαλοχώρι καὶ τὸ εὐσεβὲς Ὑμῶν ποίμνιον, ἡ προσ­ευχὴ καὶ ἡ μέριμνά μας εἶναι ἐστραμμέναι εἰς τοὺς πληθυσμοὺς τῆς δοκιμασθείσης Ἐπαρχίας Σας. Δέον νὰ γνωρίζετε, ὅτι εἰς τὸν τόπον αὐτὸν, ὁ ὁποῖος δοκιμάσθηκε ἀπὸ τὸν ἐγκέλαδον, εἴμεθα ἰδιαίτερα συν­αισθηματικὰ δεμένοι, διὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ ἀγωνία δοκιμάζουν, ἔτι περαιτέρω τὴν καρδίαν μου. Γονυκλινεῖς ἱκετεύσαμεν τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὅπως ἐπισκιάση διὰ τῆς μητρικῆς Αὐτῆς χάριτος καὶ προστασίας τοὺς πληγέντας ἀδελφούς μας καὶ παραμυθήση ἅπαντας, τῶν ὁποίων αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκογένειαι ἐδοκιμάσθησαν.

ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄

Πάπας καὶ Πατριάρχης

Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

Τὴν 28ην Σεπτεμβρίου ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἀπέστειλε τηλεγράφημα πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης:

«Τῷ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κρήτης κυρίῳ Εἰρηναίῳ, Εἰς Ἡράκλειον. Ἐπὶ τῇ πληξάσῃ τὴν Μεγαλόνησον συμφορᾷ τοῦ σεισμοῦ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία συμπροσευχομένη μεθ’ ὑμῶν πάντων ἐπικαλεῖται τὴν θείαν βοήθειαν καὶ ἀρωγὴν ἐπὶ τοὺς πληγέντας καὶ ἱκετεύει τὸν Κύριον τοῦ παντὸς, ὅπως διαφυλάττη ποιμένας καὶ ποίμνιον ἀπὸ πάσης περαιτέρω δοκιμασίας, χαριζόμενος ὑμῖν πλούσια τὰ ἐλέη καὶ τὰ δωρήματα Αὐτοῦ.

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος»

Previous Article

Φωτιά στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ

Next Article

Ο νόμος περί μετονομασίας αποσκοπεί στην εκκαθάριση της Ορθόδοξης Ουκρανικής ΕκκλησίαςUOC