Μητροπολιτικὴ προώθησις τῶν πολεμικῶν τεχνῶν;!

Share:

Ὁ Φιλίππων ἐτέλεσεν ἁγιασμὸν εἰς τὸν ἀθλητικὸν σύλλογον «ταεκβοντὸ» Καβάλας. Δὲν ὑπάρχει καλυτέρα διαφήμισις ἀπὸ τὴν παρουσίαν τοῦ ἰδίου τοῦ Ἐπισκόπου. Τί σημαίνει ὅτι αἱ πολεμικαὶ τέχναι «ἑνοποιοῦν» τὸν ἄνθρωπον; Εἶναι αὐτὸ θεολογικὸς λόγος; Δὲν γνωρίζει ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι ὅλαι αὐταὶ αἱ ἀνατολικαὶ τέχναι ἔχουν καὶ θρησκευτικὸν καὶ φιλοσοφικὸν ὑπόβαθρον; Παραθέτομεν δηλώσεις ἀπὸ τὸ κανάλι «Center TV» τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 2022:

«Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ὑπόθεση αὐτὴ ὀνομάζεται πολεμικὲς τέχνες, ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο συνήθως πολλοὶ λένε καὶ μὲ τὸ ὁποῖο πολλοὶ ἀσχολοῦνται. Ἀντιθέτως. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι εἰρηνικὲς τέχνες. Θὰ ἔλεγα δηλαδὴ ὅτι εἶναι τέχνες, οἱ ὁποῖες τὸν ἄνθρωπο τὸν ἑνοποιοῦν. Τὸν κάνουν δηλαδὴ ἕνα. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος εἶναι κακός, ὁπότε καὶ ἡ τέχνη αὐτὴ γίνεται κακιά. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι καλὸς καὶ ἡ τέχνη αὐτὴ ὠφελεῖ, οἰκοδομεῖ, προσφέρει».

Previous Article

«Γιατί δεν δέχθηκα σε κοινωνία Σκοπιανούς ”Κληρικούς”»

Next Article

ΔΕΝ πρόκειται να σταματήσουν οι Αγρυπνίες!