Μητροπολῖται μετέρχονται μέσα καταστολῆς!

Share:

Λυπηρὰ εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Σεβ. Μυτιλήνης καὶ τοῦ Σεβ. Σιδηροκάστρου, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν εἰς διώξεις, ἐνῶ οὔτε τὸ κράτος δὲν τὸ πράττει διὰ τοὺς ὑπαλλήλους του… Ἡ ἀδυναμία πατρικῆς ποιμαντικῆς εἶναι ἐμφανής… Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι «κεφαλὴ» εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὄχι οἱ ἴδιοι; Ἂν ὁ πιστὸς ἱερεύς, μοναχὸς κ.λπ. ἀντιληφθῆ ὅτι ὑπάρχει κάτι ἀντορθόδοξον εἰς τὰς ἄνωθεν ἐντολάς, θὰ ἀντισταθῆ. Νὰ ψέξουν τοὺς ἑαυτούς των πρωτίστως, διότι οὐδέποτε ἠπήντησαν ὡς Ἱεραρχία εἰς ὅσα περὶ τῶν ἐμβολίων κατήγγειλεν ὁ π. Στ. Καρπαθίου. Ἑτοιμάζονται νὰ δεχθοῦν τὸν πάπαν (εἰδικῶς εἰς Μυτιλήνην), ἀλλὰ θέτουν εἰς ἀργίαν κληρικοὺς διὰ τὸ ἐμβόλιον. Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἢ ἀστυνόμοι τῆς ἰατρικῆς; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «thepressroom.gr» τῆς 6ης Νοεμβρίου 2021:

«Μετὰ τὸν Μητροπολίτη Μυτιλήνης καὶ τὴν παρέμβαση εἰσαγγελέα γιὰ τὸν ἱερέα, ὁ ὁποῖος διέσπειρε τὸν ἰό, ὁ Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου ζήτησε τὴ βοήθεια τῆς Ἀστυνομίας προκειμένου νὰ συνετιστοῦν οἱ μοναχὲς στὴ μονὴ τῆς Φαιᾶς Πέτρας στὶς Σέρρες, οἱ ὁποῖες ἀρνοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τὰ μέτρα κατὰ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ κ. Μακάριος μιλώντας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «Δίκτυο», ἡ μὴ χρήση προστατευτικῆς μάσκας, ἀλλὰ καὶ ἡ μὴ τήρηση τῶν μέτρων γενικότερα στοὺς χώρους τοῦ μοναστηριοῦ, τὸν στενοχώρησε γιὰ αὐτό, ὅπως διευκρίνισε, “ἐγὼ ὁ ἴδιος ἔστειλα τὴν ἀστυνομία στὸ μοναστήρι, γιὰ νὰ ἔχουν τὸ φόβο ὅτι δὲν εἶναι ἀνεξέλεγκτοι. Δὲν μπορεῖ ὅμως αὐτὸ νὰ γίνεται κάθε μέρα, ἀφοῦ εἶναι θέμα εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι ὑπεύθυνος σὲ ἕνα τόπο. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε ὅλοι μας πάρα πολὺ καλὰ καὶ νὰ μὴ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε”. Μάλιστα, ὅπως ξεκαθάρισε ὁ Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου οἱ ἴδιες οἱ μοναχὲς θὰ πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι, “δὲν πρέπει νὰ κάνουν τοῦ κεφαλιοῦ τους οὔτε νὰ εἶναι ἀνεξέλεγκτες, ἀφοῦ ἕνα μοναστήρι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κέντρο τῶν ἀντιρρησιῶν. Ἢ ὑπάρχει ἡ κεφαλή, ἡ ὁποία καθοδηγεῖ τὰ πράγματα καλῶς ἢ κακῶς, δικαίως ἢ ἀδίκως, ἢ ὁ καθένας κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του”, διεμήνυσε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση ὁ κ. Μακάριος».

Previous Article

«Πές μου τὸν φίλο σου…»

Next Article

Τί συμβαίνει τελικά εἰς Λάρισαν;