Μητρ. Ατλάντας: Ανώριμοι οι αντιτιθέμενοι

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ο Μητρ. Ατλάντας κ. Αλέξιος εις το ηλεκτρονικόν περιοδικόν «Πεμπτουσία», εις την οποίαν ανεφέρθη εις την Μ. Σύνοδον. Ο Σεβασμιώτατος εις την προσπάθειάν του να απλοποιήση τα πράγματα είπεν ότι είναι καλόν «να μαζεύονται οι ταγοί (!) ανά εποχή», δια να αποφασίσουν δια κρίσιμα ζητήματα. Προφανώς με τόσην εκκλησιολογικήν αλλοίωσιν που υπάρχει λησμονούνται αι λέξεις Επίσκοποι, Ποιμένες κ.α. Μας εξέπληξεν ότι ωμίλησε περί Οικουμενικής, ενώ ο Πατριάρχης Κων/πόλεως ισχυρίζεται ότι δεν είναι Οικουμενική! Αυτήν την διχογνωμίαν την έχομεν παρατηρήσει και εις άλλους Ιεράρχας του Φαναρίου. Απορίας άξιον ήτο ότι εθεμελίωσε την «ανάγκην» πραγματοποιήσεως της Συνόδου εις το ότι δεν είχε συγκληθή επί 12 αιώνας Οικουμενική, αγνοών ότι αύτη είναι έκτακτος θεσμός εις την Εκκλησίαν. «Δεν χρησιμοποιήσαμε το θεσμό, διότι ένας από τους λόγους ήταν ότι υπήρξαν σχίσματα», είπε, αφήνων εμβρόντητους όλους… αφού σύνοδοι εγίνοντο κυρίως δι αυτούς τους λόγους!
Εν συνεχεία έδωσε μίαν γεύσιν από το πως θεώνται το Πατριαρχείον: «Το οικουμενικό πατριαρχείο που φέρει την ευθύνη να οργανώσει και να προσκαλέσει και τους άλλους…», «Για τον νέο κόσμο υπεύθυνο είναι το οικουμενικό πατριαρχείο…» κ.α. Ποίος έχει αναθέσει αυτάς τας ευθύνας εις το Πατριαρχείον; Ο Σουλτάνος κατά την Τουρκοκρατίαν; Διατί ανήκει όλος ο «νέος κόσμος» εις το Φανάρι; Επειδή το απεφάσισεν ο Πατριάρχης Κων/πόλεως;
Εξ όνυχος τον λέοντα… αν με αυτήν την νοοτροπίαν πορεύονται ορισμένοι Επίσκοποι είναι προδιαγεγραμμένον το αποτέλεσμα της Μ. Συνόδου. Ακριβώς δι᾽ αυτό δεν μας εκπλήσσει ότι ανέφερεν επίσης ότι «Δεν έχουμε δογματικά θέματα μόνο πρακτικά να συζητήσουμε» η το αμίμητον ότι «Τη χρειαζόμαστε, για να καταλάβουμε οι ίδιοι ότι είμαστε σε ένα σύστημα συνοδικό»!!! Ομολογεί επομένως ότι εις το Πατριαρχείον δεν υφίσταται συνοδικότης!
Δια τας ενστάσεις εναντίον της Συν­όδου εδήλωσεν ότι πρόκειται δια «ανωριμότητα» και ότι όσοι αντιτίθενται «Αν πιστεύουν στο συνοδικό σύστημα ας γίνει μία επαφή με όσα λάθη και ας γίνουν και άλλες μεγάλες σύνοδοι… Να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που είπε ο Παναγιώτατος…»!
Πως είναι δυνατόν τόσον ανεύθυνα αντιμετωπίζεται ένα τόσον σοβαρόν ζήτημα! Δηλαδή αν γίνη σχίσμα, Σεβασμιώτατε, θα το διορθώσωμεν εις άλλην Σύνοδον; Πως να εμπιστευθώμεν τον «Παναγιώτατον», όταν αυτός ευρίσκεται εις το μεθόριον μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως; Τυφλή υπακοή εις τον πρώτον τους διδάσκουν εις το Φανάρι!
Τέλος κάτι ιδιαιτέρως σημαντικόν. Συνεχώς εχρησιμοποίει την λέξιν «σύναξη» δια την Σύνοδον. Αυτό μας εθύμισε και ένα άλλο κείμενον, το οποίον είδε το φως της δημοσιότητος αυτάς τας ημέρας εις το amen.gr της 7ης Μαΐου. Ο αρθρογράφος κ. Κώστας Νούσης λέγει: «Να συνηγορήσω επίσης ότι θυμίζει περισσότερο συνέδριο παρά Σύνοδο, αυτό όμως δεν πρέπει κατά την ταπεινή μου γνώμη να οδηγεί σε ακύρωση η απαξίωση της Πανορθόδοξης Συνόδου».
Επομένως: οι ίδιοι έχουν αντιληφθή ότι πρόκειται περί μορφώματος και όχι Συνόδου, αλλά παρ’ όλα αυτά απλώς άγονται και φέρονται, επειδή ακολουθούν το «γκεσέμι». Προσοχή όμως, διότι τυφλός υπό τυφλού αγόμενος, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται!

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

Ομιλία στην αίθουσα της Π.Ο.Ε.: π. Σαράντης Σαράντος: Η λειτουργική και ποιμαντική ευαισθησία του π. Μάρκου

Διαβάστε ακόμα