Μιὰ ὑπόσχεσις 200 χρόνια ἀπραγματοποίητος

Share:

Tὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

καὶ οἱ Πατριαρχικοὶ Ἀφορισμοί

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Βλάσιος

Φέτος τὴν ἄνοιξη συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρὸς ἀποτίναξη τοῦ Τουρκικοῦ Μωαμεθανικοῦ Ζυγοῦ. «Ἐλευθερία ἢ θάνατος», ἦταν τὸ σύνθημα τῶν Ἐπαναστατῶν. Καὶ ὁ Ἀγώνας ἔγινε -κατὰ τὸν Κολοκοτρώνη- γιὰ τοῦ «Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία».

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, βλέποντας τὶς πρῶτες νίκες ἔκαμε τάμα, μαζὶ μὲ ἄλλους ἀγωνιστές, ὅταν ἐλευθερωθεῖ ἡ Πατρίδα νὰ κτίσει ἕνα μεγάλο ναὸ στὸν Σωτῆρα Χριστό. Γιαυτὸ καὶ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Τετάρτης Ἐθνοσυνελεύσεως στὸ Ἄργος τῆς Πελοποννήσου (31/7/1829), ἀναφέρεται γιὰ τὸ Τάμα. Ὑπεγράφη καὶ ὑπὸ τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια.

Μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς Κυβερνήσεως ὑπὸ τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος Α΄, δύο Βασιλικὰ Διατάγματα (25/1/1834 καὶ 3/4/1838) ἀναφέρουν καὶ ὁρίζουν ρητῶς τὸ Τάμα νὰ γίνει στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν (στὴν πρωτεύουσα τοῦ κράτους).

Προσπάθειες πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος ἔγιναν καὶ τὸ 1891, ἐπὶ κυβερνήσεως Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη.

Τὸ 1910 ἔγιναν πάλιν προσπάθειες ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Χωρὶς βέβαια κανένα ἀποτέλεσμα.

Καὶ τελευταία προσπάθεια ἔγινε τὸ 1969 ἐπὶ Συνταγματαρχῶν (τὴν περίοδο τῆς Δικτατορίας), ὅπου ἐξεδόθη τὸ Νομοθετικὸ Διάταγμα 320 (18.10.1969), ποὺ ἀπεφάσιζε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ γίνει στὸ Ἀττικὸν Ἄλσος τῶν Ἀθηνῶν. Μάλιστα τότε μὲ ἔρανο μαζεύθηκαν ἀρκετὰ χρήματα γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τάματος. Ὅμως καταναλώθησαν σὲ ἄλλες ὑποθέσεις καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Ἀπὸ τὸ 1998 περίπου μέχρι σήμερα, στὸν στίβο τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους βγῆκε ἕνας ἄλλος φιλόπατρις, εὐσεβὴς καὶ ἀγωνιστής, ὁ κύριος Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε καὶ τὸ Σωματεῖο «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὅπου ἀγωνίζονται προσπαθώντας γιὰ τὴν πραγμάτωσή του.

Τὸ 2012 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐνέκρινε τὶς προσπάθειες τῶν ἐν λόγῳ ἀγωνιστῶν νὰ οἰκοδομηθεῖ ὁ Ναὸς τοῦ Τάματος καὶ τὸ ἔτος 2021, ποὺ θὰ ἑορτασθεῖ ἡ διακοσιετηρίδα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, νὰ γίνουν καὶ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ.

Ὅμως, τίποτα δὲν ἔχει γίνει μέχρι σήμερα. Οὔτε ὁ θεμέλιος λίθος δὲν ἐτέθη, ὄχι ἐγκαίνια νὰ γίνουν. Καὶ ἐδῶ διαφαίνεται τὸ ἀνεξήγητο μυστήριο, ὅτι κάποια ἀόρατη δύναμις τὸ ἐμποδίζει νὰ πραγματοποιηθεῖ. Καὶ αὐτὸ τὸ μυστήριο φαίνεται νὰ ἔχει ἀντανάκλαση στοὺς Ἀφορισμοὺς τῶν Πατριαρχῶν τῆς τουρκοκρατούμενης μέχρι σήμερον Κωνσταντινουπόλεως.

Ἀφορισμοὺς λέγω, ὄχι μόνον τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ἐ΄ (†1822). Καὶ ἂν ὑποθέσομεν ὅτι οἱ Ἀφορισμοὶ Γρηγορίου τοῦ Ἐ΄ ἔχουν λυθεῖ, ἔστω καὶ μυστικῶς, μαζὶ μὲ τοὺς 7 Ἀρχιερεῖς τὴν ἄλλη μέρα στὸν Ναὸ τοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ θυσία τοῦ Πατριάρχου καὶ κάποιων Ἀρχιερέων, ὡς καὶ ἡ σφαγὴ τῶν 10 περίπου χιλιάδων Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κατόπιν ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐξελήφθησαν ὡς ἐξιλέωση καὶ ἔτσι δὲν ἰσχύουν, ὑπάρχουν ὅμως τῶν Καλλινίκου τοῦ Ε΄ καὶ Εὐγενίου τοῦ Β΄, ποὺ δὲν ὑπάρχουν ἱστορικὲς μαρτυρίες ὅτι ἔχουν λυθεῖ. Βέβαια μὲ τὴν πίεση τῶν Σουλτάνων ἔγιναν οἱ Ἀφορισμοί, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ εἶναι εὐκαταφρόνητοι.

Μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθεῖ κάποιος ὅτι, οἱ Ἀφορισμοὶ ἦσαν εἰκονικοί. Μά, δὲν μποροῦμε νὰ παίζουμε μὲ τὰ θεῖα, ἐφόσον ὁ Ἐθνοϊερομάρτυς Γρηγόριος ἀναφέρει στοὺς Ἀφορισμούς, ὅτι ὑπεγράφησαν πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα ὑπὸ 21 Ἀρχιερέων, ὡς καὶ τοῦ παρευρεθέντος τότε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Πολυκάρπου.

Κάτωθι ἀναφέρονται οἱ ὑπογράψαντες τοὺς Ἀφορισμοὺς Ἀρχιερεῖς: 1) Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος E΄, 2) Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Πολύκαρπος, 3) Καισαρείας Ἰωαννίκιος, 4) Νικομηδείας Ἀθανάσιος, 5) Δέρκων Γρηγόριος, 6) Ἀνδριανουπόλεως Δωρόθεος, 7) Βιζύης Ἰερεμίας, 8) Σίφνου Καλλίνικος, 9) Ἡρακλείου Μελέτιος, 10) Νικαίας Μακάριος, 11) Θεσσαλονίκης Ἰωσήφ, 12) Βεροίας Ζαχαρίας, 13) Διδυμοτείχου Καλλίνικος, 14) Βάρνης Φιλόθεος, 15) Ρέοντος Διονύσιος, 16) Κυζίκου Κωνστάντιος, 17) Χαλκιδόνος Γρηγόριος, 18) Τουρνόβου Ἰωαννίκιος, 19) Δρύστας Ἄνθιμος, 20) Σωζοπόλεως Παΐσιος, 21) Φαναρίου – Φαρσάλων Δαμασκηνός, 22) Καὶ Ναυπάκτου – Ἄρτης Ἄνθιμος.

Ἂν οἱ Ἀρχιερεῖς οἱ σημερινοί, οἱ διάδοχοι τῶν ἀνωτέρω Ἑδρῶν καὶ Μητροπόλεων, (ὅσες βέβαια ἔχουν Ποιμένες, καὶ Ποιμένα) παραστοῦν σὲ μνημόσυνα τῶν Ἡρῴων καὶ Πεσόντων κατὰ τὸν Ἐθνικὸν Ἀγῶνα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, στὶς 25 Μαρτίου 2021, δηλαδὴ στὴν 200ετηρίδα, καὶ λύσουν καὶ τοὺς Ἀφορισμοὺς (καὶ τίποτ’ ἄλλο δὲν εἶναι ἡ λύσις τῶν Ἀφορισμῶν παρὰ ἡ ἀνάγνωσις Συγχωρητικῶν Εὐχῶν), τότε τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ ἡ Χώρα Ἑλλάς, μπαίνουν σὲ μιὰ νέα περίοδο ἀνακουφίσεως πνευματικῆς, ὅπου ἀπομένουν πλέον οἱ πνευματικοὶ καρποί, ἤγουν ἡ φιλοπατρία, ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν καὶ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀντίδρασις καὶ ἀντεπίθεσις σὲ κάθε σατανικὸ νόμο καὶ θεσμὸ ποὺ εἰσήγαγαν οἱ Σκοτεινὲς Δυνάμεις διὰ μέσου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Καὶ σὺν τούτοις καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀνεμποδίστως πλέον μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ.

Previous Article

Μαζικοί εμβολιασμοί και πιστοποιητικά εμβολιασμού ενέχουν κινδύνους για την δημόσια υγεία;

Next Article

Περὶ ἐπικρίσεων κατὰ τοῦ «Ο.Τ.»