ΜΜΕ καὶ Ἐκκλησία

Share:

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤδη ἔχουν πραγματοποιηθῆ ἑπτὰ ἡμερίδες τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι: αἱ Ἱ. Μητροπόλεις νὰ ἐκδίδουν δελτία τύπου αὐτοπροβολῆς τῶν Ἐπισκόπων των, νὰ δίδωνται ἄπειροι φωτογραφίαι ἀπὸ τὰς ἱερωτέρας στιγμὰς τῆς Θ. Λατρείας εἰς μέσα ἐνημερώσεως, νὰ ἀναπαράγωνται τὰ αὐτονόητα ὡς κατορθώματα, π.χ. Ὁ Μητροπολίτης ἐτέλεσεν ἑσπερινόν!  κ.ἄ. Εἴτε οἱ διοργανωταὶ δίδουν λάθος πνευματικὰς κατευθύνσεις εἴτε αἱ ἡμερίδες αὐταὶ εἶναι ἀνώφελοι καὶ πραγματοποιοῦνται ἁπλῶς, ὥστε ἡ «κεντρικὴ διοίκησις» νὰ ἀναμειγνύεται εἰς τὰ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων. Παραθέτομεν σχετικὸν ἀνακοινωθὲν τῆς 24ης Μαΐου 2023:

«Πραγματοποιήθηκε τὴν Τρίτη στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ καὶ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἡ Ζ’ ἐνημερωτικὴ Ἡμερίδα γιὰ τοὺς Ὑπευθύνους τῶν Γραφείων Τύπου καὶ ἄλλα πρόσωπα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἕξι Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος.

Ἡ Ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Συνεδρίας τῆς 2ας Ἰουνίου 2016, περὶ διοργανώσεως Ἡμερίδων μὲ τὴ φροντίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων καὶ Διαφωτίσεως γιὰ τὰ εἰδικὰ στελέχη τῶν ἀνὰ Περιφέρεια Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ἔκτοτε ἔχουν διοργανωθεῖ ἐπιτυχῶς ἕξι Ἡμερίδες γιὰ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῶν Περιφερειῶν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης, Πελοποννήσου, Ἠπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικῆς καὶ Δυτικῆς Μακεδονίας. Τὴν ὀργάνωση καὶ φιλοξενία τῆς ἕβδομης Ἡμερίδας ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος».

Previous Article

Ἡ ΔΙΣ θὰ εὐτελισθῆ, ἐὰν βραβεύση τὸν Κ/Πόλεως

Next Article

Καθώς κλιμακώνονται τά «καινοτόμα» κρούσματα τοῦ μεταπατερικοῦ ἀναθεωρητισμοῦ…