ΜΜΕ, ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Share:

Τοῦ κ. Γ. Τραμπούλη, θεολόγου

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό πρόβλημα τοῦ Covid-19 ἔχει ὁδηγήσει πολλούς ἕλληνες πολίτες ἀλλά καί πολίτες σέ ὅλο τόν κόσμο σέ μεγάλη σύγχυση καί πανικό, καθώς τά ΜΜΕ καθημερινά τούς βομβαρδίζουν μέ εἰδήσεις καί στατιστικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα πολλές φορές ἀναιροῦνται ἤ ἀποδεικνύονται λανθασμένα. Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ προκλητικές δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ λοιμωξιολόγου κ. Τσιόδρα στίς 5 Μαΐου, πού εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι ἀσθενεῖς πού πέθαιναν ἀπό ἄλλες αἰτίες, ἐπειδή εἶχαν κορωνοϊό καταγράφονταν ὡς θάνατοι ἀπό τόν Covid-19 στά στατιστικά τῆς χώρας.

Τό ζήτημα τοῦ Covid-19 δέν τίθεται εἰς τήν πραγματικήν διάστασίν του

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο χειρίζονται τό ζήτημα τοῦ Covid-19 τόσο οἱ κυβερνήσεις ὅσο καί τά ΜΜΕ στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο εἶναι μονόπλευρος καί δέν τίθεται στήν πραγματική διάστασή του. Καθώς δέν δίνεται ἡ δυνατότητα σέ ἐπιφανεῖς Καθηγητές καί Ἐρευνητές, νά ἐκφράσουν τήν ἀντίθετη γνώμη τους καί νά ἔλθουν σέ μία δημόσια συζήτηση μέ τούς κρατικοδίαιτους συναδέλφους τους πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν τήν γνώμη ὅτι βρισκόμαστε μπροστά σέ μία πανδημία. Αὐτό ἐπιβεβαιώθηκε καί στό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο “Ἐπιστήμη καί Κοινωνία στόν πόλεμο τῆς πανδημίας”, πού πραγματοποιήθηκε μέ τήν πρωτοβουλία τῆς Ἀνεξάρτητης συμμαχίας γιατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, ὅταν δέν τούς παραχωρήθηκε αἴθουσα, γιά νά πραγματοποιήσουν τό συνέδριό τους γιά αὐτό καί ἀναγκάσθηκαν νά τό μεταδώσουν διαδικτυακῶς.

Ἐνῶ οἱ ἐπιστήμονες, πού προβάλλονται ἀπό τήν κυβέρνηση, θεωροῦν ὅτι μόνον ἡ καθολική χρήση μασκῶν σέ ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς χώρους μπορεῖ νά περιορίση τήν διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ, καταξιωμένοι ἐπιστήμονες σέ διεθνές ἐπίπεδο ἀντιδροῦν καί ἀμφισβητοῦν μέ ἐπιστημονικά κριτήρια τήν δυνατότητα νά προστατεύσουν οἱ μάσκες τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Covid-19.

Καθ. Dr. Stefano Montanari: “Στήν Ἰταλία πολλά παιδιά λιποθυμοῦν ἐξαιτίας τῆς πολύωρης χρήσης τῆς μάσκας”

Ὁ Dr. Stefano Montanari, καθηγητής Νανοπαθολογίας ἀνέφερε στό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο ὅτι “ἡ μάσκα δημιουργεῖ ὑγρασία, ἄρα καί καλλιεργεῖ -παθογόνα-, δηλαδή μικρο-οργανισμούς, τά ὁποῖα μποροῦν νά προκαλέσουν ἀσθένειες σέ αὐτούς πού τίς φοροῦν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπιδεινώνεται ἡ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων”. Σύμφωνα μέ τόν Ἰταλό καθηγητή “Ὁ ὑγιής ἄνθρωπος πρέπει νά ἀναπνέη καθαρό ἀέρα, γιά αὐτό ἡ μάσκα εἰδικά στά παιδιά δέν εἶναι ἐπιτρεπτή. Στήν Ἰταλία πολλά παιδιά λιποθυμοῦν ἐξαιτίας τῆς πολύωρης χρήσης τῆς μάσκας, ἀφοῦ ὁ ἐγκέφαλός τους δέν τροφοδοτεῖται μέ τήν ἀπαραίτητη ποσότητα τοῦ ὀξυγόνου”. Καί σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ἀνέφερε ὅτι “οἱ θάνατοι στά νοσοκομεῖα τῆς Ἰταλίας προῆλθαν ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό ἐνδονοσοκομειακές λοιμώξεις καί ἀπό λανθασμένες θεραπεῖες, στίς ὁποῖες ἐπιβλήθηκαν οἱ ἀσθενεῖς”.

Ἐξ ἄλλου, ὅπως καταγγέλλει καί ὁ ἔγκριτος Γάλλος δημοσιογράφος Thierry Meyssen σέ δημοσίευμά του “ἡ ὑποχρεωτική χρήση μασκῶν σέ ὅλους τούς δημόσιους χώρους, ἐνῶ εἶναι καθησυχαστικό μέτρο, εἶναι ἄχρηστο ἐνάντια στό Covid-19. Λόγω ἔλλειψης χειρουργικῶν μασκῶν φτάνουμε στό σημεῖο σήμερα νά φορέσουμε ὁποιοδήποτε κομμάτι ὑφάσματος πού καλύπτει τήν μύτη καί τό στόμα, ἀλλά χωρίς τίς ἰδιότητες φιλτραρίσματος τῶν χειρουργικῶν μασκῶν. Καί μάλιστα, σέ ἀντίθεση μέ τήν δημοφιλῆ πεποίθηση” τονίζει ὁ Γάλλος δημοσιογράφος “ἡ μόλυνση δέν συμβαίνει μέσῳ τῶν ἴδιων τῶν σωματιδίων σάλιου, ἀλλά μέσῳ τῶν ἰῶν πού ἐξαπλώνονται στόν ἀέρα σέ ἀπόσταση ὥς καί 8 μέτρων ἀπό ἕνα ἄτομο πού φωνάζει ἤ φτερνίζεται. Χρειάζεται ἐπίσης νά εἶναι τό ἄτομο δεκτικό νά μολυνθῆ σέ αὐτόν τόν ἰό, κάτι τό ὁποῖο δέν ἰσχύει γιά ὅλους. Καί πρέπει ἀκόμα νά ἔχη εὔθραυστη ἀνοσία, γιά νά ἀναπτύξη τήν νόσο. Ἐπειδή δέν ξέρουν τί νά κάνουν οἱ ἡγέτες μας” συνεχίζει “καταφεύγουν σέ γενικό κατ’ οἶκον περιορισμό καί μάσκες γιά ὅλους. Κανείς δέν ἔχει ἀποδείξει ὅτι αὐτά τά μέτρα ἔχουν ἀντίκτυπο στήν ἐπιδημία, ἀλλά ὅλοι τό πιστεύουν… Οἱ ἐπιδημίες ἀντιμετωπίζονται πάντα μέ τόν ἴδιο τρόπο: μέτρα ὑγιεινῆς -πλύσιμο καί ἀερισμό- καί ἀπομόνωση τῶν ἀσθενῶν στό σπίτι τους ἤ στό νοσοκομεῖο, γιά νά θεραπευθοῦν, ὅλα τά ἄλλα εἶναι θέατρο” ἔγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα μέ τό πολύ ἐπίσημο Folkeheleinstituttet (τό Νορβηγικό Ἰνστιτοῦτο Δημόσιας Ὑγείας), τά ἀποτελέσματα κατά τοῦ Covid-19 εἶναι πανομοιότυπα στίς χῶρες πού ἔχουν ἀσκήσει ὑποχρεωτικό περιορισμό κατ’ οἶκον τοῦ πληθυσμοῦ καί σέ ἐκεῖνες πού ἀρνήθηκαν νά τό πράξουν. Σέ συνέντευξη στό ἐθνικό ραδιόφωνο τῆς Νορβηγίας στίς 22 Μαΐου ἡ διευθύντρια τοῦ Ἰνστιτούτου, ἡ κ. Camilla Stoltenberg, ἀδελφή τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ, κ. Jens Stoltenberg, ἡ ὁποία εἶναι ἰατρός καί ἀνθρωπολόγος, εἶπε ὅτι ἦταν σημαντικό νά παρατηρηθῆ ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ὁ περιορισμός κατ’ οἶκον ἦταν ἄχρηστος.

Καθ. C. Hofmann: “Ἡ μάσκα στά παιδιά δέν εἶναι μία ἰατρική ἀπόφαση, ἀλλά μία πολιτική”

Ὁ Γερμανός καθηγητής C. Hofmann τόνισε στό Διεθνές Συνέδριο στήν Ἀθήνα ὅτι “οἱ μάσκες προκαλοῦν στά παιδιά φόβο, πονοκέφαλο καί κούραση, μέ ἀποτέλεσμα τήν κοινωνική τους ἀποστασιοποίηση, τήν ἀντικοινωνική συμπεριφορά τους καί τήν μείωση τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ τους συστήματος. Ἡ μάσκα, τόνισε ὁ καθηγητής, καί εἰδικά ἡ μάσκα στά παιδιά δέν εἶναι μία ἰατρική ἀπόφαση, ἀλλά μία πολιτική, διότι οἱ ἄνθρωποι πού ἐπέβαλαν τό μέτρο θέλουν νά χειραγωγήσουν τόν τρόπο σκέψης καί συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί νά προκαλέσουν στήν ἀδύναμη καί εὐάλωτη προσωπικότητα τῶν παιδιῶν ἀνεξίτηλα ψυχικά τραύματα. Καί ἀνέφερε ὡς παράδειγμα ἀπό τήν ἐμπειρία του ὅτι πολλά παιδιά σήμερα στήν Γερμανία ἀρνοῦνται νά βγάλουν τήν μάσκα, διότι φοβοῦνται ὅτι θά κολλήσουν “ἀόρατα ζωύφια”, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, τά ὁποῖα θά μεταδώσουν στούς παπποῦδες τους καί γιαγιάδες τους, ὅταν θά γυρίσουν σπίτι.

“Ἐπικίνδυνους φρουρούς τοῦ παραλόγου”

Ἡ Κυριακάτικη Καθημερινή τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου δημοσίευσε μία σειρά ἄρθρων, τά ὁποῖα παρουσιάζουν τούς ὑποστηρικτές τῆς μή πανδημίας καί τῶν ἀρνητῶν τῆς μάσκας ὡς “Ἐπικίνδυνους φρουρούς τοῦ παραλόγου”, ὡς “ἀνθρώπους μέ δυσπιστία πρός τήν ἐπιστήμη”, “λαϊκιστές”, πού “κοπιάζουν νά συγκεντρώσουν τά δικά τους (ψευδο)επιστιμονικά δεδομένα, μέ τά ὁποῖα θά ἐπιτεθοῦν στήν ἐπιστήμη”, ὅτι “τό ἀνθρώπινο μυαλό δυσκολεύεται νά κατανοήσει πώς μείζονα γεγονότα μποροῦν νά παραχθοῦν ἀπό τετριμμένη αἰτία”, ὅπως ὁ κορωνοϊός, γιά αὐτό “ὅταν τά συμβάντα εἶναι ὀδυνηρά, θεωρεῖται αὐτονόητο ὅτι ἔχουν προκύψει κακόβουλα -συνωμοτικά- σχέδια.” καί τέλος ὅτι “οἱ πολιτικοί ἔχουν βραχυπρόθεσμο χρονικό ὁρίζοντα (τίς ἑπόμενες ἐκλογές) καί προτιμοῦν νά ἀνεχθοῦν τόν λαϊκισμό ἀπό τό νά συγκρουσθοῦν μαζί του”.

Τό ἐμβόλιον ἀποτελεῖ σημαντικήν οἰκονομικήν πρόκλησιν διά τάς φαρμακευτικάς ἑταιρείας

Ὅμως ἡ κατάλυση τῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου πού καταγγέλλεται ἐδῶ καί μῆνες λόγω τῶν παράλογων περιοριστικῶν ἀποφάσεων τῶν κυβερνήσεων εἶναι ἆραγε λαϊκισμός γιά τούς ἀρθρογράφους τῆς Καθημερινῆς; Ἡ δημόσια ὑγεία δέν γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ποτέ δέν ἐξασφαλίζεται μέ περιορισμούς, ἀλλά μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ πολίτη πρός αὐτούς πού διαχειρίζονται τό πρόβλημα; Ἆραγε εἶναι συνωμοσιολογία ὁ φόβος πού ἔχει κατακλύσει τίς κοινωνίες σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο; Ὅταν μάλιστα γνωρίζουμε ὅτι αὐτοί πού διαχειρίζονται τό ζήτημα δέν ἐπιτρέπουν τόν ἀντίλογο;

Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήση ὅτι τό ἐμβόλιο καί τά νέα φάρμακα ἀποτελοῦν σημαντικές οἰκονομικές προκλήσεις γιά τίς μεγάλες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες, καθώς ὅσο χειρότερη θά παρουσιάζεται ἡ πανδημία τόσο ὑψηλότερα θά εἶναι τά οἰκονομικά τους ὀφέλη ἀπό αὐτήν. Εἶναι ἆραγε λαϊκισμός καί συνωμοσιολογία ὅτι θεωροῦμε ὡς πρόοδο καί ἐκσυγχρονισμό τήν ὑποταγή τῆς πολιτικῆς στήν λογική τῶν διεθνῶν ἑταιρειῶν, πού ἀπό τήν φύση τους διψοῦν γιά τεράστιες νέες ἀγορές χωρίς ρυθμίσεις καί κανονισμούς; Ἤ ὅτι ἡ κοινωνική λειτουργία τῶν ΜΜΕ συνίσταται στήν ὑπεράσπιση τῶν οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν σχεδιασμῶν τῶν προνομιούχων ὁμάδων, οἱ ὁποῖοι κατευθύνουν τόν κόσμο σέ ἕνα ἀπάνθρωπο ὁλοκληρωτισμό;

Ἆραγε εἶναι συνωμοσιολογία ὅτι στήν παγκοσμιοποιημένη κοινωνία πού εἶναι σχεδιασμένη, γιά νά ἱκανοποιεῖ τίς ἀνάγκες τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ὅπως εἶναι καί οἱ μεγαλοφαρμακευτικές, ἡ ἐπιστήμη λειτουργεῖ ὡς ἐργαλεῖο τῶν σχεδιασμῶν τους καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἀντικείμενο γιά αὐτούς ἱκανό μόνο νά καταναλώνη; Γιά αὐτό σωστά “τό ἀνθρώπινο μυαλό δυσκολεύεται νά κατανοήσει πώς μείζονα γεγονότα μποροῦν νά παραχθοῦν ἀπό τετριμμένη αἰτία”, ὅπως ὁ κορωνοϊός γι’ αὐτὸ ὁ πολίτης ἔχει ὑποχρέωση νά παρακολουθῆ καί νά ἐλέγχη.

Οἱ Ἱεράρχαι ἔχουν ἐμπεδώσει τήν “ἀναθεωρητική θρησκευτική ταυτότητα”

Εἶναι τόσο πανοῦργοι αὐτοί πού διαχειρίζονται τόν δημόσιο λόγο, πού γράφουν χαρακτηριστικά “Ἡ ἄρνηση τῆς ἐπιστήμης” ἀπό αὐτούς πού τήν ἀμφισβητοῦν “δέν γίνεται τόσο γιατί τά ἄτομα ἀρνοῦνται τά δεδομένα ὅσο γιατί τά ἐκλαμβάνουν ὡς ἄρνηση τῆς ταυτότητάς τους. Ὅσο πιό ἀναστοχαστικά πλάθεται ἡ ταυτότητα, τόσο περισσότερο ἀναθεωρήσιμη εἶναι. Γι’ αὐτό χρειάζεται, μεταξύ ἄλλων, ἡγεσία – γιά νά δείξει στόν πιστό λ.χ. πῶς μία ἀναθεωρημένη θρησκευτική ταυτότητα εἶναι ἐφικτή. Δυστυχῶς, ἐλάχιστοι ἱεράρχες τό κατανοοῦν”.

Στίς ἡμέρες μας ὁ Καίσαρας καί τά φερέφωνά του ὄχι μόνον θέλουν νά καθορίσουν τί καί πῶς θά πιστεύουμε, ἀλλά καί ποιός θά εἶναι ὁ τύπος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱεράρχη. Δυστυχῶς, τό γένος τῶν χριστιανῶν στίς ἡμέρες μας εἶναι πράγματι ἀξιοθρήνητο, ἀφοῦ παντοῦ ἡ κακία σηκώνει κεφάλι, ἐπειδή στερούμεθα ποιμαντικῆς πρόνοιας, ἀφοῦ οἱ ἱεράρχες μας ἔχουν ὑποταχθῆ στίς ὑποδείξεις τοῦ Καίσαρα καί ἔχουν ἐμπεδόσει τήν “ἀναθεωρητική θρησκευτική ταυτότητα”.

Previous Article

Ὁ κ. Ἐρντογάν, τὰ ρωσικὰ ἀρχεῖα καὶ ἡ «Συνθήκη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας»

Next Article

Προσπάθησε να γκρεμίσει τον ξύλινο σταυρό εκκλησίας στο Λονδίνο