Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Share:

Η Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὸν μεγάλο ἅγιο, πατέρα, διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὁμολογητὴ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. Στὴ μεγάλη αὐτὴ πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ μορφή, ὁ ὁποῖος ὁριοθέτησε, ὑπερασπίστηκε μὲ σθένος καὶ διέσωσε τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ καιροὺς δύσκολους, ὅπου τὸ θεόσωστο κράτος βρισκόταν σὲ παρακμὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀπειλοῦνταν ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ φραγκικὸ παπισμό. Ἔζησε σὲ μία πολὺ ταραγμένη ἱστορικὴ περίοδο γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ κίνδυνος νοθεύσεως τῆς ἀλήθειας ὑπῆρξε μεγάλος καὶ ὅπου ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα κινδύνευε νὰ ἁλωθεῖ ἀπὸ τὸν δυτικὸ σχολαστικισμό. Ἡ ὑπερ­άσπισή της ἔλαχε στὴν μεγάλη αὐτὴ πνευματικὴ μορφή. Ἔχοντας ὡς ἐφόδια τὴν ἄσκηση, τὴν προσευχή, τὴ νήψη, τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν κάθαρση ἀπὸ τὰ πάθη, κατόρθωσε νὰ φωτιστεῖ, νὰ κατανοήσει σὲ βάθος τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ γίνει φορέας τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας. Γιὰ τοῦτο ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε νὰ τιμᾶται κατὰ τὴν ἱερὴ καὶ κατανυκτικὴ αὐτὴ περίοδο, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε οἱ πιστοὶ ὅτι ὀφείλουμε νὰ ἐντάξουμε στὸν ἀγώνα μας καὶ τὴν προσήλωσή μας στὴν γνησιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἄλλωστε, ἀσκητικότητα καὶ «πνευματικὸ» ἀγώνα ἐπιτάσσουν καὶ ἄλλες θρησκευτικὲς πίστεις, ὅμως σωτηρία παρέχει μόνον ἡ Ὀρθοδοξία μας!

Previous Article

500.000 € ζητεῖ ἡ νέα ἀδελφότης ἀπὸ τὴν παλαιὰν

Next Article

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ κήρυξ τῆς θείας Χάριτος

Διαβάστε ακόμα