«Μπροστὰ στὸ “χρῆμα”, προσκυνοῦν τὸν Πάπαν»!

Share:

  Πρόσφατα παρακολούθησα τὴν συνάντηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸν αἱρετικὸν Πάπα τῆς Ρώμης κ. Φραγκίσκο.

  Ὁ ἐν λόγῳ Ἀρχιερεύς, λόγῳ μεγάλης βοήθειας ἀπὸ τὸν Παπισμό, ὑποκλίνεται καὶ ἀσπάζεται τὸ χέρι τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα. (Αὐτὸ τὸ γεγονὸς κατέγραψαν τὰ ΜΜΕ καὶ κυρίως τὸ διαδίκτυο). Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ κ. Ἀγαθάγγελος προσκύνησε αὐτὸν ποὺ ἐκφράζει ὅλες τὶς αἱρέσεις τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ὁμολογίας! Ἐδῶ διευκρινίζω, ὅτι δὲν ὀνομάζω τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ ὡς “Ἐκκλησία”, ἀλλὰ “Ὁμολογία”. Διότι, ἂς τὸ συνειδητοποιήσουμε καλὰ ὅλοι, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἵδρυσε Μία καὶ μόνον Ἐκκλησία. Δὲν ὑπάρχουν ἄλλες “ἐκκλησίες”, ὅπως κακῶς διακήρυξε ἡ Σύνοδος στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. Κατ’ οἰκονομία τὶς ὀνομάζω “ὁμολογίες”, διότι ὁμολογοῦν πίστη στὸν Χριστὸν καὶ στὴν Ἁγία Τριάδα.

  Μπροστὰ ὅμως στήν ἐξουσία, παραμερίζονται οἱ δογματικές, ἐκκλησιολογικές, πολιτιστικὲς καὶ ἱστορικὲς διαφορές! Οἱ Οἰκουμενιστὲς προτιμοῦν τὸν “χρυσὸ” παρὰ τὸν Χριστό.

  Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες προτίμησαν νὰ ὑποστοῦν τὸ μαρτύριο καὶ τὸν ἔνδοξο θάνατο, παρὰ νὰ ἐνδώσουν στὴν προσκύνηση τοῦ Πάπα.

  Ὅσο καλὸ ἔργο καὶ ἂν προγραμματίστηκε ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ Διακονία, δὲν δικαιολογεῖ τὸ νὰ προσπίπτει ἕνας Ἀρχιερέας καὶ νὰ ἀσπάζεται τὸν αἱρετικὸ Πάπα. Πραγματικά, πόσο χαμηλὰ ἐξέπεσαν οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς! Ἀντὶ νὰ ἔχουν τὶς ἐλπίδες τους στὸν Χριστό, εὐελπιστοῦν στὶς ἐπιχορηγήσεις, δηλαδὴ στὸν “χρυσό”!

  Ὅσοι μαρτύρησαν ἀναδείχθηκαν Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῷ ὅσοι ἐνέδωσαν στὸν Πάπα ἔγιναν βρυκόλακες!

  Βέβαια, στὸν Σεβ. Ἀγαθάγγελο δὲν πρόκειται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐπιβάλει κάποιο ἐπιτίμιο. Ὅταν μάλιστα εἶναι κανεὶς εὐνοούμενος. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες δὲν ἔχουν καμία ἀπολύτως σημασία!

  Εὔχομαι, ὅπως ὁ Σεβ. Ἀγαθάγγελος νὰ μετανοήσει εἰλικρινὰ καὶ νὰ ζητήσει συγχώρεση ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο λαό, ποὺ τόσο πολὺ σκανδάλισε μὲ τὸ βίντεο ποὺ ἀνεβάστηκε.

† Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων

Κάλυμνος, 17 Ἰουνίου, 2024.

Previous Article

Ἐγκατάλειψη δρόμου – Τρομερά ἐμπόδια προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ

Next Article

Κύριος στόχος ἐπιθέσεων ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία!