Μωάμεθ: Τὸ πλέον δημοφιλὲς ὄνομα νεογεννήτων εἰς τὴν Βρετανίαν!

Share:

Η ΕΥΡΩΠΗ ἰσλαμοκρατεῖται, μὲ τὴν εὐθύνη τῶν εὐρωπαίων! Καὶ τὸ χειρότερο: δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ κατανοήσει τὴ φρίκη τῆς ἰσλαμοκρατίας, τὴν ὁποία ἀποδέχεται ὡς «ἀξία» καὶ «κατόρθωμα», ἀφοῦ ξεφορτώνεται τὸν Χριστιανισμό! Ἰδοὺ μία τρανταχτὴ ἀπόδειξη: Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὸ ὄνομα Μωάμεθ εἶναι τὸ δημοφιλέστερο ὄνομα νεογέννητων, γιὰ Τρίτη συνεχῆ χρονιά! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μία λίστα μὲ τὰ πιὸ δημοφιλῆ ὀνόματα γιὰ νεογέννητα ἀγόρια  στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο δημοσιεύθηκε πρόσφατα ἀπὸ ἕνα site ποὺ ὀνομάζεται Babycenter. Οἱ λίστες τοῦ 2019 δείχνουν ὅτι τὸ ὄνομα Muhammad – συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν διαφορετικῶν ὀρθογραφιῶν του – εἶναι πρῶτο στὸν κατάλογο γιὰ τὰ πιὸ δημοφιλῆ ὀνόματα ἀγοριῶν παιδιῶν στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο γιὰ τρίτη συνεχῆ χρονιά»! Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτό, ἀλλὰ «Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπάρχει μία ἐκστρατεία, γιὰ νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι στὴ Βρετανία λιγότερα παιδιά. Τὸν περασμένο Νοέμβριο, μία διαφημιστικὴ πινακίδα στὸ Λονδίνο προκάλεσε ἐκτεταμένη ὀργή, ὅταν ἐνθάρρυνε τοὺς λευκοὺς Βρετανοὺς νὰ στειρωθοῦν, γιὰ νὰ μὴ εἶναι ἡ πόλη τόσο γεμάτη»! Καὶ τὸ ἀκόμη χειρότερο: «Κι ἐνῷ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ἕνας πρώην ὑπουργὸς ἀποκάλυψε ὅτι πάνω ἀπὸ 160 καταδικασθέντες τρομοκράτες ἀπελευθερώθηκαν νωρὶς ἀπὸ τὶς φυλακὲς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου μόνο τὰ τελευταῖα ἑπτὰ χρόνια» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Μὴ σᾶς παραξενεύει αὐτὴ ἡ φρικώδης καὶ αὐτοκτονικὴ κατάσταση. Εἶναι ἡ ὑλοποίηση τῆς λατρείας τοῦ «Διαφωτισμοῦ» γιὰ τὸ Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖο χαρακτήριζε ὡς «θρησκεία τῆς λογικῆς»! Κοντολογίς: Ἦρθε τὸ τέλος γιὰ τὴν Εὐρώπη ποὺ ξέραμε!

Previous Article

Ἡ εὐθανασία κάνει θραῦσιν εἰς τὴν Εὐρώπην!

Next Article

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ