Μόνον τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι – ὄχι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ!

Share:

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζῆ, Δικηγόρου, Δρ. Νομικῆς

Σχολιασμὸς τῆς ἀποφάσεως τῆς Ι.Σ. τῆς 13/7/2021 (οἱ Χριστιανοὶ μᾶς ρωτοῦν διὰ τὸ ἐμβόλιον καὶ οἱ ἰατροὶ μᾶς ἀπαντοῦν) Ἀπόδοτε οὖν τὰ τοῦ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ Ματθ. κβ΄, 21, Μᾶρκ. ιβ΄, 17, Λουκ. κ΄, 25 Ἆραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοὶ Ματθ. ιζ΄, 26

Θεωροῦμε ὅτι ἀδικεῖ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς Ι.Σ. «πρὸς τὸν Λαό», «οἱ Χριστιανοὶ μᾶς ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ οἱ γιατροὶ μᾶς ἀπαντοῦν», ποὺ ἐγκρίθηκε στὴν Ι.Σ. τῆς Τρίτης, 13/7/2021, καὶ κυκλοφόρησε σὲ φυλλάδιο.

Γιὰ ποιὸ λόγο, καταρχάς, προσφέρθηκε ἡ Ἱεραρχία γιὰ τὸν ρόλο τοῦ «γραμματοκομιστῆ» τῶν «γιατρῶν»; Καὶ ποιῶν «γιατρῶν»;

Φοβούμαστε, μάλιστα, ὅτι οἱ «ἀπαντήσεις τῶν γιατρῶν» ἦταν παγίδες, γεμάτες ψεύδη (καὶ τὸ ψεῦδος εἶναι τοῦ διαβόλου, σύμφωνα μὲ τὸ δό­γμα), καὶ ἡ Ἐκκλησία, μὲ τὸ νὰ τὶς προσυπογράψει, ἀνέλαβε εὐθύνη γι’ αὐτές, εὐθύνη ἡ ὁποία δὲν τῆς ἀνήκει. Δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τοῦ Καίσαρα. Γιὰ ποιὸ λόγο ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία τὰ τοῦ Καίσαρος;

Εἰδικότερα, κατάφωρα ψευδεῖς εἶναι οἱ παρακάτω ἐρωταποκρίσεις ἀπὸ τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση καὶ τὸ σχετικὸ φυλλάδιο.

* * *

Ἐρώτηση ἀρ. 3: Ἂν ἀρρωστήσω ἀπὸ κορωνοϊό, παρότι ἔχω κάνει τὸ ἐμβόλιο, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ χρειαστῶ διασωλήνωση;

Ἀπάντηση τῆς Ι.Σ.: Μέχρι σήμερα σχεδὸν ὅλοι ὅσοι νοσηλεύονται σὲ ΜΕΘ εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Ὁ ἐμβολιασμὸς μειώνει σημαντικὰ τὸν κίνδυνο ἐκδήλωσης σοβαρῆς νόσησης ἀπὸ τὸν ἰό, διασωλήνωσης καὶ εἰσαγωγῆς σὲ ΜΕΘ. Ἡ περίπτωση νὰ νοσήσει βαριὰ κάποιος πλήρως ἐμβολιασμένος καὶ νὰ νοσηλευτεῖ εἶναι σπάνια καί, ὅταν συμβαίνει αὐτό, συνήθως συνυπάρχει ὑποκείμενο νόσημα.

Ἡ ἀλήθεια: στὴν Ἀγγλία καὶ στὸ Ἰσραήλ, ποὺ ἔχουν ὑψηλὰ ποσοστὰ ἐμβολιασμοῦ, τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν νοσηλευομένων στὶς ΜΕΘ καὶ τῶν διασωληνωμένων, ἀλλὰ καὶ τῶν ΝΕΚΡΩΝ, εἶναι ἐμβολιασμένοι. Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση, ἀλλιῶς ἡ ἀνακοίνωση εἶναι ψευδής.

* * *

Ἐρώτηση ἀρ. 7: Στὸν ἐμβολιασμένο θὰ ὑπάρξουν θανατηφόρες παρενέργειες τὰ ἑπόμενα χρόνια;

Ἀπάντηση τῆς Ι.Σ. Τὰ σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ὅτι τὰ ἐμβόλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ SARS-CoV-2 εἶναι ἀσφαλῆ. Ἀπὸ ὅλα τὰ γνωστὰ ἐμβόλια ποὺ χορηγοῦνται στὴν παιδικὴ ἡλικία, δὲν καταγράφονται θανατηφόρες παρενέργειες ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Ἄλλωστε τὸ συστατικὸ (ἀντιγόνο) τῶν ἐμβολίων καταστρέφεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ὀργανισμὸ μόλις προκαλέσει τὴν παραγωγὴ ἀντισωμάτων ποὺ συμβάλλουν στὴν προστασία μας. Οἱ περισσότερες ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες τῶν ἐμβολίων παρουσιάζονται τὶς πρῶτες ἑβδομάδες μετὰ τὴ χορήγησή τους, εἶναι ἤπιες καὶ βραχυπρόθεσμες καὶ δὲν ἐμφανίζονται σὲ ὅλους.

Ἡ ἀλήθεια. Ἐδῶ, ἡ Ἐκκλησία παγιδεύεται σὲ μία καθαρόαιμη παραπληροφόρηση καὶ fake news. Στὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ ἔχουν ἀποδοθεῖ ΕΠΙΣΗΜΑ οἱ ἑξῆς θανατηφόρες ἢ πολὺ σοβαρὲς παρενέργειες:

– οἱ νεκροὶ τῶν ἐμβολιασμῶν καταμετροῦνται στὴν Εὐρώπη σὲ 18.928 στὶς 17/7, ἀπὸ τοὺς ὁποίους, 8.939 ἀπὸ Pfitzer/Biontech. Μέχρι τὶς 25/6/2021 καταμετροῦνται σὲ 6.985 στὶς ΗΠΑ, σὲ ἐπίσημη καταγραφὴ ἀπὸ τὸ VAERS.

– οἱ σακατεμένοι τῶν ἐμβολιασμῶν, μὲ σοβαρὲς βλάβες στὴν ὑγεία τοὺς (αἱματολογικές, καρδιακές, νευρολογικές, ἀκουστικές, καὶ ὀφθαλμολογικὲς βλάβες, μέχρι ἀποβολές, ψυχολογικὲς διαταραχές, σοβαρὰ δερματικὰ προβλήματα καὶ πολλὰ ἄλλα) καταμετρῶνται σὲ 753.657 στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὥς τὶς 19/6/2021 καὶ σὲ 23.065 στὶς ΗΠΑ ὥς τὶς 25/6/2021.

Ἡ ἀπόκρυψη τῶν στοιχείων αὐτῶν καὶ τὰ «ἄλλα λόγια ν’ ἀγαπιόμαστε» στὴν ἀνακοίνωση τῆς Ι.Σ. μὲ τὰ «γνωστὰ ἐμβόλια ποὺ χορηγοῦνται στὴν παιδικὴ ἡλικία» δείχνει ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ἡ ὁποία μετατρέπει ἕνα δημόσιο πρόβλημα ὑγειονομικῆς πολιτικῆς σὲ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας.

Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Ι.Σ. ἐκτίθεται ἔτσι στὸ παραπάνω ζήτημα;

Ἡ μεγαλύτερη ὁμολογία φαρμακευτικῆς ἀπάτης στὴν ἱστορία: Πφίτσερ, 2009! Τὸ ὅτι τὸν CEO τῆς Πφίτσερ τὸν παρασημοφόρησε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας – δείχνει ποιὸ στρατόπεδο διάλεξε ὁ Καῖσαρ. Ἄν, ὅμως, ὁ Καῖσαρ εἶναι ἀπατεώνας, γιὰ ποιὸ λόγο νὰ τρέξει ἡ Ἑλλαδικὴ Ἱεραρχία νὰ «πάρει λιγάκι εὐχούλα», ἀγγίζοντας τὸ κράσπεδο τοῦ ἱματίου του;

* * *

Αἰσθάνεται ἡ Ἐκκλησία διασφαλισμένη ἀπὸ τὴν κατηγορία τῆς διασπορᾶς ψευδῶν εἰδήσεων, ὅπως «τὰ σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ὅτι τὰ ἐμβόλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ SARS-CoV-2 εἶναι ἀσφαλῆ»; Καὶ τί θὰ ἀπαντήσει ἐὰν ἕνας πιστός, ὁ ὁποῖος θὰ λάβει πληροφόρηση ΜΟΝΟ ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ι.Σ., λάβει τὴν ἀπόφαση νὰ ἐμβολιαστεῖ, καὶ πάθει θρόμβωση, τοῦ κόψουν τὸ πόδι, ἢ μυοκαρδίτιδα ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ χρόνιο πρόβλημα ὑγείας, ἢ πάθει ἀνακοπή, ἢ μείνει φυτὸ ἢ πεθάνει; (στὶς τελευταῖες περιπτώσεις, τί θὰ ἀπαντήσει στοὺς συγγενεῖς του;). «Αὐτὰ μᾶς εἶπαν οἱ γιατροί, ἐμεῖς ἁπλοὶ διαβιβαστὲς ἤμασταν;». Καὶ ποιὸς σᾶς ἀνέθεσε αὐτὸν τὸν ρόλο; Καὶ ποιὸς θὰ σᾶς ἀπαλλάξει, μετά, ἂν ὁ ἀνάπηρος, ἢ οἱ συγγενεῖς τοῦ πιστοῦ-φυτοῦ, ἢ τοῦ τεθνεῶτος, σᾶς ἐναγάγει ὅτι, μὲ βάση τὴν δική σας παραπληροφόρηση, πῆρε τὴν ἀπόφαση ἐμβολιασμοῦ καὶ πέθανε;

Τί θὰ πεῖτε; «Ἔτσι κι ἀλλιῶς θὰ πέθαινε ἀπὸ κορωνοϊό»; «Ἔτσι μᾶς εἴπανε οἱ γιατροί, ἔτσι σᾶς λέμε»; Ἢ «κακῶς μᾶς πιστέψατε, ἐμεῖς βγάλαμε τὴν ἀνακοίνωση γιὰ λόγους δημοσίων σχέσεων, ἂς ἐνημερωνόσασταν ἀπὸ ἀλλοῦ»; Ἢ «αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπίσημη προπαγάνδα, ἐμεῖς τὴν προσυπογράψαμε, θὰ βροῦμε καὶ τὸν μπελά μας τώρα;»; (!!!)

Ὑπάρχει ΣΟΒΑΡΟΣ δικαστὴς ποὺ θὰ πειθόταν ἀπὸ τέτοια ἐπιχειρηματολογία;

Ὑπάρχουν δικαστὲς καὶ στὴν … Ἱσπανία. Ἀνακοίνωση Τύπου τῆς Προεδρίας τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῆς Μαδρίτης. Ἐνημερωτικὸ Δελτίο ἀρ. 76/2021 τῆς 22/7/2021. Μεταφράζουμε, γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν φρεσκάρει τὰ … Ἱσπανικούλια τους: «Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συντα­γματικοῦ Δικαστηρίου Ὁμόφωνα ἀναστέλλει τὸ διάταγμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας τῆς Γαλικίας ποὺ ἐπιβάλλει ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό. Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου ὁμόφωνα ἀναστέλλει τὴν διάταξη τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 38.2β) τοῦ Νόμου 8/2008 τῆς 10/8 τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Γαλικίας, ἡ ὁποία ἐξουσιοδοτεῖ τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχὲς νὰ ἐπιβάλλουν τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ στοὺς πολίτες τῆς Γαλικίας, προκειμένου νὰ ἐλέγξουν μεταδοτικὲς νόσους (ὁποιεσδήποτε, ὄχι μόνον τὸν Covid-19) ὑπὸ συνθῆκες σοβαροῦ κινδύνου τῆς δημόσιας ὑγείας …. Γιὰ ὅποιον διαβάσει παρακάτω, τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Ἱσπανίας ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς μπορεῖ νὰ προκαλέσει «βλάβες ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτες ἢ δύσκολες σὲ ἐπανόρθωση, στὸ βαθμὸ ποὺ ὁ ἐμβολιασμὸς μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ παρὰ τὴ βούληση τοῦ πολίτη». Ἀκόμα καὶ δικαστικὰ ἀναγνωρισμένα γεγονότα, κι ἐσεῖς κάνετε – στὴν ἀνακοίνωσή σας – ὅτι δὲν τὰ βλέπετε; Μία ἀπόφαση τοῦ Ἱσπανικοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου ποὺ κυκλοφορεῖ ἤδη καὶ σὲ Χριστιανικὲς ἱστοσελίδες. Καὶ σᾶς ἐκθέτει, μὲ αὐτὰ ποὺ υἱοθετεῖτε καὶ διαδίδετε, στὸ ἴδιο τὸ ποίμνιό σας. Ἢ σᾶς ἔδωσε ἐγγύηση ὁ … Μητσοτάκης ὅτι … ἔχει «πιάσει» τοὺς Συμβούλους τῆς Ἐπικρατείας καὶ θὰ τοῦ «περάσουν» τὶς τελευταῖες του νομοθετικὲς χαριτωμενιές;

* * *

Ἐξάλλου, οὔτε οἱ «γιατροὶ» εἶναι σύμφωνοι μεταξύ τους στὰ παραπάνω «12 σημεῖα». Ἤδη ὁρισμένοι ἀπ’ αὐτοὺς (λ.χ. ὁ ἰατρὸς καὶ ἐρευνητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν κ. Κωνσταντῖνος Φαρσαλινός, πάνω στὰ σημεῖα 4 καὶ 12), κατηγοροῦν τὴν Ἱεραρχία γιὰ fake news. Ἀλήθεια, παρουσιάζοντας τὰ παραπάνω «12 σημεῖα» ἡ Ἐκκλησία «ψηφίζει» «ἰατρική»; Ἢ «Καίσαρα»;

Ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ πιὸ σκληροπυρηνικοὶ «καισαρικοὶ» «γιατροὶ» δὲν λένε αὐτὸ ποὺ λέει ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱεραρχίας.

Οἱ γιατροὶ αὐτοὶ λένε: «ὑπάρχουν, βέβαια, παρενέργειες, σοβαρές, θανάτου ἢ σοβαρῆς βλάβης τῆς ὑγείας, ἀκρωτηριασμοῦ ἢ ἀναπηρίας, ἀλλὰ αὐτὲς εἶναι σὲ μικρὸ ποσοστό, καὶ ΣΥΜΦΕΡΕΙ, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς πολιτικῆς μας, νὰ πεθάνουν, ἢ νὰ μείνουν ἀνάπηροι, ἢ νὰ ἀρρωστήσουν σοβαρὰ κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο, ὁπότε … ἐμεῖς τὸ προωθοῦμε».

Ὅπερ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον, δηλαδή: συμφέρει ΑΠΩΛΕΣΑΙ (= ἵνα ἀποθάνουν) τούτους, δηλαδὴ ὅσους θὰ πεθάνουν ἀπὸ ἐμβόλιο, «ὑπὲρ τοῦ λαοῦ», δηλαδὴ ὑπὲρ ἐκείνων ποὺ θὰ πέθαιναν ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, μὲ βάση τὸ («πειραγμένο») θανατόμετρό μας καὶ τὰ (αὐθαίρετα) μοντέλα μας».

* * *

Αὐτὸ τὸ «συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ» (Ἰω ια΄,50, ιη΄,14), Σεβασμιώτατοι, προφανῶς τὸ γνωρίζετε, καθὼς καὶ ποιὸς τὸ πρωτοεῖπε (ὁ Καϊάφας). ΑΥΤΗ εἶναι ἡ στάση τῆς «καισαρικῆς ἰατρικῆς» σήμερα! Ποιὸς ὁ λόγος νὰ υἱοθετήσετε ΑΥΤΕΣ τὶς θέσεις, νὰ τὶς διαδώσετε, καὶ νὰ προτρέψετε τοὺς πιστοὺς νὰ τὶς «πιστέψουν καὶ νὰ μὴ ἐρευνοῦν»;

Καὶ μήτε ἄς μοῦ εἰπῆ τινάς: ἐμεῖς δὲν ἐζηλώσαμε δόξαν Καϊάφα, ἀλλὰ Πιλάτου (γιὰ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς ἰατρικῆς, ἐμεῖς νίπτουμε τὰς χεῖρας μας, Ματθ. κζ΄,24, εἶναι δικές της, αὐτοὶ ὄψονται, …).

Ἂν ἀνατρέξει κανεὶς στὴν ἁγιολογικὴ παράδοση, δὲν θὰ ζήλευε τὰ στερνά, οὔτε τοῦ Καϊάφα, οὔτε τοῦ Πιλάτου.

Previous Article

ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΝΙΟΝ

Next Article

Στη ΔΙΣ η πρόταση του Μητροπολίτη Μάνης για απαλλαγή των δύο Μητροπολιτών