Μόνον ὁ Σεβ. Κυθήρων εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ κλήρου

Share:

Διὰ τὸ περιστατικὸν ποὺ θυμίζει δικτατορίαν ἡ ΔΙΣ σιωπᾶ καὶ μόνον ὁ Σεβ. Κυθήρων ὑπερασπίζεται τὸν ἱερέα! Παραθέτομεν ὑστερόγραφόν του εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν:

«Ὁ γέροντας Ἱερεὺς π.Γεώργιος, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 7ης Φεβρουαρίου 2021, τὴν ὁποία ἐτέλεσε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ ἐν ὥρᾳ τῆς καλουμένης «ἀτομικῆς προσ­ευχῆς» ἐκοινώνησε, ὡς γνωστόν, δύο παιδιὰ -τὸ ἕνα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες- καὶ ὁ Διοικητὴς τῆς Ἀστυνομίας, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε ἐκείνη τὴν στιγμὴ μὲ πολιτικὴ ἐνδυμασία, ἐζήτησε τὴν ταυτότητα τοῦ Ἱερέα (ὁ ὁποῖ­ος μόλις εἶχε κοινωνήσει τὰ δύο παιδιὰ) καὶ τοῦ εἶπε νὰ τὸν ἀκολουθήση εἰς τὸ τμῆμα. Ἐπέβαλε πρόστιμο 1.500 εὐρὼ εἰς τὸν Ἱερέα. Εἰς τὸ Α.Τ. ἐπῆραν ἀποτυπώματα ἀπὸ τὰ 10 δάκτυλα τοῦ Ἱερέως (!), ὁ ὁποῖος ἐκρατήθη ἐπὶ 1½ τῆς ὥρας εἰς τὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα, τοῦ ἀπηγγέλθη ἡ κατηγορία τῆς παραβιάσεως τῆς ΚΥΑ καὶ ὡρίσθη τακτικὴ δικάσιμος!!!

Καὶ ὅταν ἐρώτησε ὁ Ἱερεὺς τί παρεβίασε, τοῦ ἀπήντησαν ὅτι ἐκοινώνησε ἀνθρώπους.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Βλέπετε ὅτι ἐπαληθεύεται καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ παροιμία : «ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται». Ἡ ὠμή, ἐπέμβασις τῆς Πολιτείας εἰς τὰ τῆς Ἐκκλησίας ἰδοὺ ποία ἀποτελέσματα φέρει. Τὸ ἀνέφερα καὶ εἰς προηγούμενα ἔγγραφά μου πρὸς Ὑμᾶς. Τὰ μέτρα τῶν ΚΥΑ, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀντικανονικὰ καὶ ἀντισυνταγματικά, ἐξελίσσονται εἰς φανερὸν καὶ ἀφανῆ διωγμὸν κατ’ Αὐτῆς. Εἰδικώτερα, ὁ παντελὴς ἀποκλεισμὸς τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, καὶ συνεπῶς ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία, τί ἄλλο εἶναι παρὰ διωγμὸς τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος;

Μὲ ποιὸ δικαίωμα ὁ ἐν θέματι Διοικητὴς τῆς Ἀστυνομίας εἰσῆλθε εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, διὰ νὰ ἀσκήση δίωξιν κατὰ τοῦ Ἱερέως, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, καὶ δὴ ἐν ὥρᾳ Θείας Λατρείας; Διατὶ ἠνωχλήθη ὁ κ.Διοικητὴς ἀπὸ τὴν μετάδοσιν τῶν Τιμίων Δώρων, καὶ μάλιστα σὲ παιδὶ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες; Πῶς δικαιολογεῖται τὸ βαρὺ πρόστιμο, τὰ δακτυλικὰ ἀποτυπώματα καὶ ἡ παραπομπὴ σὲ τακτικὴ δικάσιμο; «Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν;».

Παρακαλῶ πολὺ τὸ ἐξωφρενικὸ αὐτὸ περιστατικὸ τῆς Σαντορίνης νὰ ἐνσωματωθῆ εἰς τὴν δικογραφίαν τῆς προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μας (5-1-2021) εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ καὶ τὰ παρόμοια ἄλλα περιστατικὰ παραπέμπουν εἰς ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα βορείων γειτόνων μας καὶ δὲν πρέπει νὰ μείνουν ἀπαρατήρητα.-

† Κ.Σ.»

Previous Article

Ο ελληνικός Στόλος… πνίγει τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Next Article

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης: Ο αγιασμένος Νεοφανής Γέροντας

Διαβάστε ακόμα