Νά γίνη ὀνομαστική ψηφοφορία εἰς τήν Βουλήν

Share:

Ἐξοχώτατοι Κύριοι Ὑπουργοί καί Βουλευταί,

Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἡμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ θέσωμεν ὑπ’ ὄψιν Ὑμῶν τὰ κάτωθι:

Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὰς σχεδιαζομένας μεταβολάς τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, μὲ τὰς ὁποίας καταργοῦνται τὰ ἄρθρα 198, 199 καὶ 201, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν κακόβουλον βλασφημίαν, τὴν καθύβρισιν θρησκευμάτων καὶ τὴν περιΰβρισιν νεκρῶν, ἀντιστοίχως.

Ἡ προτεινομένη κατάργησις τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων θὰ ἔχη σοβαρὰς ἀρνητικὰς συνεπείας εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωὴν καὶ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὁδηγοῦσα πολλάκις εἰς τὴν ἀπευκταίαν χρῆσιν τῆς αὐτοδικίας, ἐλλείψει ποινῆς ὑπὸ τοῦ Νόμου. Ὡσαύτως, ἡ ἱστορία καὶ ἡ Ὀρθόδοξος παράδοσις τοῦ ἔθνους μας, ἐπιτάσσουν τὸν σεβασμὸν τοῦ νεκροῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἔστω καὶ ἐὰν τοῦτο ἀνήκη εἰς ἐχθροὺς τῆς πατρίδος.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς παρέδωσε τὸν χρυσοῦν κανόνα καὶ θεμέλιον λίθον διὰ τὴν εἰρήνην τῶν κοινωνιῶν καὶ τὴν ἁρμονικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων, μὲ τὴν ρῆσιν «ὅ σὺ μισεῖς ἑτέρῳ μὴ ποιήσεις», διδάσκων οὕτως καὶ τὸν σεβασμὸν εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον, τὸν ὁποῖον ἔχουν υἱοθετήσει καὶ αἱ νομοθεσίαι πλείστων χωρῶν. Ὅταν ὁ σεβασμὸς οὗτος ἐξαφανισθῆ διὰ τῆς πλήρους ἀσυδοσίας ὅσων προσβάλλουν τὰς θρησκευτικὰς πεποιθήσεις τῶν συνανθρώπων των, αἱ ὁποῖαι διὰ πλείστους ἐξ αὐτῶν εἶναι ὅ,τι ἱερώτερον καὶ προσφιλέστερον ἔχουν, ἀσφαλῶς ἡ κοινωνία μας θὰ δεχθῆ πλῆγμα εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς.

Διερωτώμεθα, ποία ἀνάγκη ἐπιβάλλει τὰς προτεινομένας ἀλλαγὰς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πατρίδα μας, εἰς καιροὺς μάλιστα ἐξάρσεως τῆς θρησκευτικῆς βίας. Ζητεῖται εἰς τὸ ἑξῆς νὰ ὑβρίζεται καὶ νὰ βλασφημῆται ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία ἤ νὰ προσ­βάλωνται ἐλευθέρως οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τάφοι, χωρὶς τὸν κίνδυνον ἐπιβολῆς ποινικῶν κυρώσεων; Μήπως τελικῶς ἐπιδιώκεται ἡ ἀποξήλωσις τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ Ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Ἐν τέλει, ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν προκαλεῖ ἡ προτεινομένη ψήφισις ὑπὸ τῆς Βουλῆς τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικος ὡς ἑνιαίου, χωρὶς δηλαδὴ νὰ δίδεται ἡ δυνατότης καταψηφίσεως ὡρισμένων ἄρθρων του. Διατὶ προτιμᾶται αὐτὴ ἡ διαδικασία ψηφίσεως εἰς ἕνα νομοθέτημα ὑψίστης σημασίας διὰ τὴν ὁμαλὴν κοινωνικὴν συμβίωσιν καὶ εἰρήνην, ὅπως εἶναι ὁ Ποινικὸς Κῶδιξ; Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμόζεται τοιαύτη μεθόδευσις εἰς τὸ Κοινοβούλιον τῆς πατρίδος μας;

Ἀπευθυνόμενοι πρὸς πάντας Ὑμᾶς, ἐπισημαίνομεν τὴν ἀδήριτον ἀνάγκην νὰ διαφυλάξωμεν, κατὰ τὴν σύγχρονον ταύτην ἐποχήν, μὲ ὅλας μας τὰς δυνάμεις ὅλα ὅσα μᾶς ἐκληρονόμησεν ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις τῆς πατρίδος μας.

Παρακαλοῦμεν λοιπὸν θερ­μῶς, ὅπως συμβάλλετε εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῶν ἐπικειμένων δυσμενεστάτων συνεπειῶν, μὲ τὴν διατήρησιν τῶν διατυπώσεων τῶν ἐν λόγῳ ἄρθρων ἐπακριβῶς ὡς ἔχουν ἤ τουλάχιστον παρέχοντες τὸ δικαίωμα ψηφίσεως ἑνὸς ἑκάστου ἄρθρου κεχωρισμένως, δίδοντες οὕτω τὴν δυνατότητα εἰς ἕκαστον ἐκπρόσωπον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου νὰ ἐκφράση ἐλευθέρως τὴν ἄποψίν του, αἰρόμενος εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.

Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ παράκλησις ἡμῶν θὰ τύχη τῆς δεούσης προσοχῆς πάντων Ὑμῶν καὶ εὐχόμενοι ὁ Κύριος νὰ χαρίση εἰρήνην εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πατρίδα ἡμῶν, εἰς δὲ τὸ πολυεύθυνον ἔργον Ὑμῶν ἐνίσχυσιν καὶ φωτισμόν, διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ

Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι

τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοὺ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

Previous Article

Καταστρέφονται αγιογραφίες του Κόντογλου στον Άγ Χαράλαμπο Πεδίου του Άρεως

Next Article

ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ: ΘΑΥΜΑ Ἤ ΤΕΛΕΤΗ;

Διαβάστε ακόμα