Νέον κροῦσμα κακοδιαχειρίσεως ἀπὸ τὸν Αὐστραλίας

Share:

Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη

«Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους τὶς ἐξιχνιάσει», Σεβασμιώτατε, Αὐστραλίας κ. Μακάριε;
Ἐδαπάνησε πρὸς τιμήν του διὰ δεξίωσιν μὲ 1.300 ἄτομα καὶ Ἐπισκόπους ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ἐδαπάνησε διὰ τὰ παράσημα ἀπὸ ἀτόφιον χρυσὸν τοῦ πρωτοστάτου τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐδαπάνησε διὰ τὰ δῶρα τοῦ Πατριάρχου κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ Φανάρι. Ἐδαπάνησε 6.500.000$ διὰ νὰ ἀποκτήση διαμέρισμα. Τώρα, ἐδαπάνησε καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ζώων!
57.208,91$ διὰ τὰ κοάλα!
Ὡς εἶναι γνωστὸν ἡ Αὐστραλία ἐπλήγη ἀπὸ φοβερὰν πυρκαϊὰν ἐπὶ μεγάλον διάστημα καὶ ἡ ὁποία κατέπαυσε πρὸ τριμήνου. Ὅπως θὰ ἔπραττε κάθε Ἐκκλησία εἰς ἀνάλογον περίστασιν, ἔτσι καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας ἀπηυθύνθη πρὸς τὸ ποίμνιον, διὰ στηρίξη ὅλους τοὺς ἐν ἀνάγκῃ εὑρισκομένους συνανθρώπους ἕνεκα τοῦ ὀρυμαγδοῦ ποὺ ἄφησεν ἡ πυρκαϊά. Εἰς τὸ ἐπίσημον μήνυμα ποὺ ὑπέγραψεν ὁ Σεβ. Αὐστραλίας ἀναφέρεται ὁ σκοπὸς τῆς συγκεντρώσεως χρημάτων. Παραθέτομεν ἐνδεικτικῶς τὰ ἑξῆς:
«Πολλοὶ συμπατριῶτες μας χρειάζονται ἔμπρακτη ὑλικὴ βοήθεια… Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὴν Κυριακή, 5 Ἰανουαρίου, θὰ περιαχθεῖ δίσκος σὲ ὅλες τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ἐνορίες τῆς Αὐστραλίας. Τὰ χρήματα ποὺ θὰ συλλεγοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸν ἔρανο, θὰ διασφαλίσουμε ὅτι θὰ φτάσουν στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὰ ἔχουν ἀνάγκη. Παράλληλα καλοῦμε ὅλους… νὰ καταθέσουν χρήματα στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὸν συγκεκριμένο σκοπό… προκειμένου νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας… Σᾶς παρακαλῶ θερμῶς νὰ προσφέρετε ὅσο πιὸ γενναιόδωρα μπορεῖτε… Εἶμαι σίγουρος ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖτε, ὄχι στὴ φωνὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου σας, ἀλλὰ στὸν πόνο τῶν συνανθρώπων μας. Ἀνοῖξτε τὴν καρδιά σας καὶ ἁπλῶστε τὰ χέρια σας».
Ἀμέσως προσέτρεξε πλῆθος κόσμου καὶ ὡς κατέστη γνωστὸν μεταξὺ τῶν δωρητῶν ἦσαν ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς μὲ 75.000$, ὁ Σεβ. Σικάγου μὲ 20.000$ καὶ ὁ Σεβ. Μεσογαίας μὲ 50.000$. Ἀλήθεια, διατί ὁ Σεβ. Σικάγου προσ­έφερε μόνος καὶ δὲν συνεννοήθη μετὰ τοῦ προκαθημένου του; Παραλλήλως, προσέφεραν αἱ ἐνορίαι, αἱ Ἱεραὶ Μοναί, οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ σύλλογοι τῆς Αὐστραλίας, τὸ μεγαλύτερον ποσόν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος συνέδραμε μόλις μὲ 5.000$. Τὸ τελικὸν ποσὸν κατὰ ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας ἀνῆλθεν εἰς 707,208.91$, τὰ ὁποῖα διετέθησαν ὡς ἑξῆς:
«α) στὸν δῆμο Bega Valley Shire, ποὺ δέχθηκε τὴ μεγαλύτερη ζημία ἀπὸ τὴ φωτιά, τὸ ποσὸ τῶν 325.000, β) στὴν Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία τῆς Βικτώριας τὸ ποσὸ τῶν 200.000, γ) στὴν Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία τῆς Νοτίου Αὐστραλίας τὸ ποσὸ τῶν 125.000, καὶ δ) στὸ Νοσοκομεῖο ζώων τοῦ Port Macquarie τὸ ὑπόλοιπο, δηλαδὴ τὸ ποσὸ τῶν 57.208,91».
Παραπλάνησις, ἀναξιοπιστία, τί;
Ὡς ἀντιλαμβάνεται οἱοσδήποτε ἐγείρονται πολὺ σημαντικὰ ἠθικὰ ἐρωτήματα διὰ τὴν διαχείρισιν τῶν χρημάτων. Ὁ ἀρχικὸς σκοπός, ὅπως τὸν ἀνέλυσεν ὁ Σεβ. Αὐστραλίας, ἦτο διὰ τοὺς «ἐμπερίστατους ἀδελφοὺς» καὶ τελικῶς κατέληξεν εἰς τὴν Πυροσβεστικὴν Ὑπηρεσίαν καὶ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον διὰ τὰ κοάλα! Δὲν εἶναι ἔργον τοῦ κράτους ἡ ὑποστήριξις αὐτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν; Δὲν πληρώνουν ἤδη οἱ ἄνθρωποι φόρους δι’ αὐτά; Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φόρους παραδίδει τώρα ὁ κ. Μακάριος καὶ τὰς δωρεάς των εἰς τὸ κράτος; Ποῖοι εἶναι οἱ συγκεκριμένοι ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγεν ὅτι «τὰ ἔχουν ἀνάγκη»; Ὑπάρχουν ἢ ἦτο ἁπλῶς φαντασιοκοπήματα ὅσα ἐγράφησαν; Ἡ ἀλλαγὴ σκοποῦ διαθέσεως τῶν χρημάτων δὲν εἶναι παραπλάνησις;
Ἔπειτα, ἀκόμη καὶ ἂν εἴπη κανεὶς ὅτι ἡ ἐνίσχυσις τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας περιλαμβάνει ἀνθρώπους ποὺ ἔδωσαν κυριολεκτικῶς τὴν ζωὴν τους διὰ τὴν κατάσβεσιν, ἀνήκουν καὶ τὰ κοάλα εἰς τοὺς ἀνθρώπους; Μήπως ὁ Σεβ. Αὐστραλίας πρεσβεύει καὶ τὴν δαρβινικὴν θεωρίαν; Ἢ μήπως τὸ ἔπραξε, διὰ νὰ ἀναδειχθῆ καὶ ὁ ἴδιος «Πράσινος Ἀρχιεπίσκοπος»; Ἐζήλευσε τὴν δόξαν τοῦ «Πράσινου Πατριάρχου» ἢ ἐπιθυμεῖ νὰ τὸν ὑποκαταστήση; Βεβαίως, πλάσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ τὰ ζῶα, ἀλλὰ μήπως ὁ Κύριος, ὅταν ἐχόρτασε τοὺς πεντακισχιλίους, ἔδωσε καὶ εἰς τὰ τετράποδα; Μήπως ἀμφισβητεῖ ὅτι «ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά»; Εἰς τὸ «ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη» προσθέτει ὁ Ἀρχ. Μακάριος αὐθαιρέτως καὶ τὰ κοάλα; Ἀντικατέστησεν ὁ Σεβασμιώτατος τὰς φιλοζωϊκὰς ἑταιρείας μὲ τὴν Ἐκκλησίαν; Δὲν τίθεται, ἑπομένως, ζήτημα ἀναξιοπιστίας εἰς τὰ λεγόμενα καὶ πραττόμενα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας;
Τὸ μεγαλύτερον μέρος ἀπὸ τὸ ποσὸν τῶν 707,208.91$ δὲν ἀνήκει εἰς ἰδιώτας, ἀλλὰ εἰς συλλογικότητας. Αἱ ἐνορίαι καὶ αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ συνεκέντρωσαν χρήματα πείθοντες τοὺς πιστοὺς ὅτι ὁ «πλησίον» στερεῖται, λέγοντες πρὸς αὐτοὺς ὅτι «ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῷ»! Πρόκειται διὰ χρήματα πτωχῶν ἀνθρώπων ποὺ ὄχι μόνον, τὰ ἐστερήθησαν οἱ ἴδιοι ἀλλὰ καὶ τὰ ἐστέρησαν ἀπὸ τὰς ἐνορίας καὶ τὰ μοναστήρια, προκειμένου αὐτὰ νὰ καταλήξουν εἰς πυροπαθεῖς. Ἀκόμη καὶ αἱ 5.000 τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου εἶναι ἀπὸ τὸν μισθὸν τῆς Ὁμογενείας! Καὶ ἂν δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν Ὁμογένειαν εἶναι ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, ἡ ὁποία τὸν ἔχει εὐεργετήσει. Ἄλλωστε αὐτὸς εἶναι ἄγαμος κληρικὸς καὶ ἔχει ὑποχρέωσιν νὰ εἶναι ἀκτήμων. Τί θὰ εἴπει εἰς τοὺς γεμάτους ἀπογοήτευσιν διὰ τὰς πράξεις του πιστούς; «Οἱ ἀδελφοί μας, τὰ κοάλα εἶχον μεγαλυτέραν ἀνάγκην ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας»; Ἐπιθυμεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπογοήτευσιν νὰ προκαλέση καὶ τὴν ὀργήν τους; Ἤδη καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τοῦ ἀναγνωρίσωμεν ὅτι εἶναι προσωπικὸν ἐπίτευγμα.
Ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τόσον μόνον ὑπολογίζει τὸ ποσὸν τῶν 57.208,91! Ὡς νὰ ἦτο εὐκαταφρόνητον. Ἂς ἐρωτήση μίαν πολύτεκνον οἰκογένειαν, τί θὰ ἔκανε μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα. Τοῦ φαίνεται ὅμως ἀσήμαντον ἔναντι τῶν 6.500.000$ ποὺ ἐκόστισε τὸ διαμέρισμά του μὲ τὰ μπάνια, τὶς κρεββατοκάμαρες καὶ τὴν θέαν ἀφ’ ὑψηλοῦ…
Ἐκάησαν εἰς τὸ «Μάτι» διὰ τὰ κοάλα;
Τὸ μεγαλύτερον ὅμως σκάνδαλον εἶναι ὅτι ἐνέπλεξε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Δὲν ἔχει πλέον μόνον νὰ ἀπολογηθῆ εἰς τὸ ποίμνιόν του ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ὁμογένειαν τῆς Ἀμερικῆς καὶ πολὺ περισσότερον εἰς τὴν πατρίδα μας. Ἐρωτήθησαν οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν καὶ προσ­φάτως μεταναστεύσει ἕνεκα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς πατρίδος μας, διὰ τοὺς σκοποὺς διαθέσεως τῶν χρημάτων;
Ἀμείλικτον εἶναι ὅμως τὸ ἐρώτημα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ μνήματα τῆς ἑκατόμβης τῶν νεκρῶν εἰς τὸ «Μάτι», ἀπὸ τὴν περιοχὴν ποὺ ὑπάγεται εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Σεβ. Μεσογαίας: Ἐμεῖς ἀπεθάναμεν ἀδίκως καὶ αἱ ἀποζημιώσεις εἰς τοὺς οἰκείους μας εἶναι πενιχραί, ἀλλὰ ἐσεῖς πῶς ἐσκέφθητε ἀπὸ τὰ ἰδικά μας χρήματα νὰ εὐεργετήσητε τὰ κοάλα; Συγγενεῖς, φίλοι, γνωστοί, συγχωριανοί μας δὲν εἶναι αὐτοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων μὲ τὰ μνημόσυνα, τὸν ἐκκλησιασμόν, τὰς δωρεὰς κ.ἄ. προσ­φέρουν εἰς τὴν Ἱ. Μ. Μεσογαίας τὸν ὀβολὸν τους δι’ ἔργα εὐποιίας καὶ φιλανθρωπίας; Διατί, κ. Μακάριε, τὰ προσεφέρατε εἰς νοσοκομεῖον διὰ ζῶα, ὅταν ἐδῶ εἰς τὴν μητέρα πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα μας, ἔχουν πλῆθος ἐλλείψεων τὰ νοσοκομεῖα τῶν ἀνθρώπων;
Μάλιστα, τώρα μὲ τὸν κορωνοϊὸν σχεδὸν δὲν ἐπαρκοῦν οἱ ΜΕΘ καὶ διὰ νὰ μὴ καταρρεύση τὸ σύστημα ὑγείας 10.000.000 Ἕλληνες ἔχομεν κλεισθῆ εἰς τὰς οἰκίας μας καὶ Ἐσεῖς Σεβ. Μεσογαίας δωρίζετε τόσα χρήματα, ἐνῶ θὰ ἠδύναντο νὰ ἀνοίξη μὲ αὐτὰ μία ἀκόμη πτέρυγα ἐντατικῆς θεραπείας; Πῶς τὰ ἐδώσατε εἰς ἄνθρωπον ποὺ ἐσκόρπισε 6.500.000$ εἰς διαμέρισμα διὰ τὴν προσωπικήν του ἄνεσιν; Δὲν γνωρίζετε τίποτε; Δὲν ἠκούσατε οὐδέν; Δὲν ἤσασθε εἰς τὰ συλλαλητήρια διὰ τὴν Μακεδονίαν, ὅπου πολλάκις ἠκούσθη ὅτι ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς εἰς τὸ ἔργον του «Ἡ λειτουργιὰ δὲν τελείωσε» ἔγραψε: «Κριτές, θὰ μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί»; Ἀλλὰ καὶ οἱ δύο τελικῶς ἐσιώπησαν ἀποδεχόμενοι τὸ «Βόρεια Μακεδονία», πειθόμενοι εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Θὰ σιωπήση καὶ τώρα ὁ Σεβ. Μεσογαίας ποὺ τὰ χρήματα τῶν πιστῶν του ἔγιναν ἀναπνευστῆρες διά… τὰ κοάλα;
Νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν Ἐσθονίαν!
Ἀδελφοὶ Ὁμογενεῖς, ὁ Σεβ. Αὐστραλίας δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ διαχειρισθῆ τίποτε ἑλληνικὸν μήτε Ὀρθόδοξον! Τὴν μὲν ἱστορίαν μας παραδίδει εἰς τοὺς Σλάβους, διὰ τοὺς κλειστοὺς ναοὺς ἀποφασίζει τὸ κράτος, τὰ προτάγματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στηρίζει, σιωπᾶ διὰ τὰ κακῶς κείμενα, δέχεται καθηρημένους! Τοῦ ἀπέμεινεν ἡ διαχείρισις τῶν οἰκονομικῶν καὶ εἰς αὐτὴν ἀπέτυχε πολλαπλῶς καὶ παταγωδῶς. Ἠρωτήθητε ἂν τὸν θέλετε δι’ Ἀρχιεπίσκοπον; Ἡ Ἱ. Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἶχεν ὑποχρέωσιν, βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων, νὰ ἐρωτήση τὸ ποίμνιον, ποὺ μάλιστα τὸ χρηματοδοτεῖ! Τυχαίως, ἄλλωστε, ἦλθε καθ’ ὅσον προωρίζετο διὰ Ἐσθονίας. Μήπως τώρα ὅμως σᾶς ἐρωτᾶ; Συνεχίζετε νὰ τὸν θέλετε; Ἂν ναί, τότε προετοιμασθῆτε καὶ διὰ τὰς ἑπομένας ἀγαθοεργίας… Ἂν ὄχι, εἶναι καιρὸς νὰ ἀπέλθη καὶ νὰ ἐκλεγῆ ἕνας σοβαρὸς καὶ ἄξιος.

Previous Article

Ἡ ΔΙΣ διχάζει

Next Article

Ἤρχισε τὸ «ξήλωμα» τοῦ Βατικανοῦ;

Διαβάστε ακόμα