Νέον ἀτόπημα τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

Share:

Ο Πατρ. Ἱεροσολύμων συν­εχίζει νὰ σκανδαλίζει μὲ τὰ «τολμηρά» του ἀνοίγματα πρὸς τοὺς αἱρετικούς, στοὺς ὁποίους ἔχει ἀναθέσει τὶς ἐλπίδες του γιὰ τὴν «διάσωση» τοῦ Πατριαρχείου. Κάθε τόσο συμμετέχει σὲ ἀπαράδεκτες διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακὲς συναντήσεις. Πρὶν λίγες ἡμέρες ἔλαβε μέρος σὲ διαδικτυακὴ συνάντηση μὲ μέλη τοῦ Βρετανικοῦ Κοινοβουλίου στὸ πλαίσιο τῆς πρωτοβουλίας ἀφιερωμένη στὸν Χριστιανισμὸ στοὺς Ἁγίους Τόπους. Εἶπε ὁ Μακαριώτατος: «Εἶναι προνόμιο γιὰ ἐμᾶς νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἐκπροσωπήσουμε μαζί τούς Χριστιανοὺς τῶν Ἁγίων Τόπων σὲ αὐτὸ τὸ Κοινοβούλιο. Μὲ σταθερότητα, ἐμεῖς, ὡς ἡ χριστιανικὴ κοινότητα τῶν Ἁγίων Τόπων, συν­εργαζόμαστε τόσο στενὰ καὶ παρουσιάζουμε τὴν ἀναγκαία ἑνοποιημένη φωνή. Ἡ ὑποστήριξή σας εἶναι ἀνεκτίμητη καὶ μᾶς βοήθησε ἤδη νὰ ἐπιλύσουμε ὁρισμένα προκλητικὰ ζητήματα. Μὲ τὴ βοήθειά σας, ἐλπίζουμε νὰ δημιουργήσουμε ἕνα λαμπρότερο μέλλον γιὰ ἀνθρώπους ὅλων τῶν θρησκειῶν στοὺς ἀγαπημένους μας Ἁγίους Τόπους» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Ὁ Πατρ. Θεόφιλος ἀναθέτει τὶς ἐλπίδες του στοὺς αἱρετικοὺς ἀγγλικανοὺς, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα «λαμπρὸ μέλλον γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν θρησκειῶν», παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία βεβαιώνει τὸ ὀλέθριο μέλλον τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων! Προσπαθεῖ ἐπίσης νὰ ἀποδείξει στοὺς αἱρετικοὺς συνομιλητὲς του «τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», χωρὶς νὰ διευκρινίζει ποιᾶς «ἐκκλησίας» τὴν ἑνότητα ἐννοεῖ. Προφανῶς τὴν προτεσταντικὴ «ἐκκλησία τῶν κλάδων»! Δυστυχῶς!

Previous Article

Νέο σκάνδαλο διαχείρισης της πανδημίας COVID από τη Γερμανική κυβέρνηση

Next Article

Ο έλεγχος των μαζών μέσω της πανδημίας

Διαβάστε ακόμα