Να ματαιωθή το εν τη γενέσει σχίσμα

Share:

Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή!

Να ματαιωθή το εν τη γενέσει σχίσμα

Προς τα Πατριαρχεία και όλας τας άλλας αυτοκεφάλους Εκκλησίας

Απέστειλα προς τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην π. Βαρθολομαίον με κοινοποίησιν εις το Πατριαρχεί­ον Μόσχας την ακόλουθον από 3-1-2019 επιστολήν μου:

Το περιεχόμενον της επιστολής εδημοσιεύθη εις τον «Ο.Τ.» (φ. 2242/ 11.01.2019). Ως είναι γνωστόν, τελικώς παρεδόθη ο τόμος της αυτοκεφαλίας εις την σχισματικήν πλευράν με την απαράδεκτον και καταδικαστέαν πρωτοβουλίαν της κοσμικής εξουσίας.

Προς αποτροπήν γενικού σχίσματος εν τη Ορθοδοξία, ποιούμαι υικήν, και εκ βαθέων έκκλησιν προς τας Ιεράς Συνόδους των τοπικών Εκκλησιών να μη αναγνωρίση ουδεμία Εκκλησία την σκανδαλώδη αυτοκεφαλίαν εις τους σχισματικούς της Ουκρανίας, δια τους οποίους δεν είναι βέβαιον αν έχουν Ιερωσύνην. Εάν διχασθούν αι Εκκλησίαι, τότε το σχίσμα θα είναι τετελεσμένον. Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Ουαί! Ουαί! Ουαί!

Τιμώ πολύ το σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον και αναγνωρίζω την κανονικήν θέσιν του. Όμως, μετά από τον Θεόν, την Παναγίαν και τους Αγίους μας, το μεγαλύτερον στήριγμα ολοκλήρου της Ορθοδοξίας είναι η Ρωσική Ορθόδοξος Εκκλησία. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι αιχμάλωτον.

Το Κίεβον δι’ ολόκληρον την Ρωσίαν είναι όπως η Κωνσταντινούπολις δια τον απανταχού Ελληνισμόν. Δια ποίον ουσιαστικόν και ωφέλιμον λόγον να αποσπασθή η Κανονική Εκκλησία του Κιέβου από το Πατριαρχείον της Μόσχας; Ουδείς τοιούτος λόγος υπάρχει. Ιστορικώς και φυσιολογικώς η Εκκλησία του Κιέβου ανήκει εις την Μόσχαν.

Όταν ουδεμία Εκκλησία αναγνωρίση το σχισματικόν εκκλησιαστικόν μόρφωμα του Κιέβου, τότε η εν λόγω αυτοκεφαλία θα ακυρωθή αφ’ εαυτής και εν συνεχεία θα καταβληθούν όλαι αι προσπάθειαι των δυναμένων δια την διευθέτησιν του οδυνηρού τοπικού εκκλησιαστικού σχίσματος του Κιέβου.

Τέλος, επισημαίνω ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν εγκαίρως και αποτελεσματικώς αι δημιουργηθείσαι τεταραγμέναι εκκλησιαστικαί καταστάσεις εις τα Σκόπια και εις το Κόσσοβον.

Εν Αθήναις

τη 6η Φεβρουαρίου 2019,

Μετά βαθυτάτου σεβασμού

και εξιδιασμένης τιμής

Πρωτοπρεσβύτερος

Ιωάννης Κ. Διώτης

Previous Article

«Βόμβα» Σεβ. Πριγκηποννήσων δια «Νέες Χώρες»

Next Article

Ανησυχία και επιφυλάξεις από Φανάρι για τις προωθούμενες τροποποιήσεις του Συντάγματος