«Νὰ σὲ κάψω Γιάννη, νὰ σ’ ἀλείψω λάδι»

Share:

Τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Καισαριανῆς κ. Δανιὴλ εἰς τὸ ἀρχονταρίκιον τοῦ μετοχίου τῆς «Ἀναλήψεως» τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας εἰς Βύρωνα. Ὁ Σεβασμιώτατος οὔτε ἐφίλησε τὴν χεῖρα, οὔτε ἀπεχωρίσθη τὸ ἐγκόλπιόν του, οὔτε τὴν ράβδον αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ εἶπε μᾶλλον ὑπεδείκνυον τί ὀφείλει νὰ πράττη ὁ Πατριάρχης ὡς Ἐπίσκοπος… Τὸ σημαντικώτερον ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ἐκδώσει ὀγκῶδες δίτομον ἔργον περὶ τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ τεκμήρια ὅτι οἱ ἑκάστοτε ἰσχυρισμοὶ τοῦ Φαναρίου εἶναι ἕωλοι… Εἶχε προηγηθῆ ἡ τελετὴ ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου τοῦ Σιμωνοπετρίτου, ὅπου ὁ Ἡγούμενος ὡμίλησε μὲ ἰδιαιτέρως κολακευτικὰ λόγια διὰ τὸν Πατριάρχην… ἄλλωστε τὸ ἐργοστάσιον ἐμφιαλώσεως ὕδατος πρέπει νὰ ἔχη τὴν εὐλογίαν του… Ἀπεναντίας ὁ Πατριάρχης δὲν ἀπέκρυψε τὴν ἔντονον ἐνόχλησίν του διὰ τὸ ἐναντίον του κλῖμα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ μᾶλλον ἀποτελεῖ καὶ τὸν πραγματικὸν λόγον διὰ τὴν ἀκύρωσιν τῆς ἐκεῖ ἐπισκέψεώς του, καθὼς τὸ ἐπιχείρημα περὶ αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύη περισσότερον διὰ τὰς Ἀθήνας. Δὲν ἀνέφερεν οὐδὲν περὶ τοῦ λειτουργικοῦ ἀσπασμοῦ του μὲ τὸν Πάπαν εἰς τὴν Βουδαπέστην… Συγκεκριμένα ἀνέφερεν εἰς τὸν λόγον του καὶ τὰ ἑξῆς:

«Δυστυχέστατα εἰς τοὺς καιρούς μας ἀκόμα καὶ ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ ἀνυποστάτους δικαιολογίας καὶ αἰτιάσεις ἀκούονται φωναὶ αἵτινες ἐπιθυμοῦν τὴν διασάλευσιν τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας, φωναὶ αἵτινες ἀμφισβητοῦν τὰ ὅσια καὶ παραδεδομένα, φωναὶ αἱ ὁποῖαι ταράσσουν τὸν μακάριον ὕπνον τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἐν ὑπακοῇ καὶ ταπεινώσει εὐαρεστησάντων τὸν Θεόν. Ὁ Πατριάρχης δὲν θὰ ἐκφέρει λόγον κρίσεως κατ’ οὐδενός, κριτὴς ἵσταται ὁ ὅσιος Ἱερώνυμος καὶ ὁ βίος του».

Previous Article

Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον Ἡ μακαριστὴ Καθηγουμένη Νεκταρία

Next Article

«Χοῦντα» εἰς Ζάκυνθον;