Νὰ ἐπιστρέψουν οἱ πιστοὶ τό φυλλάδιον «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ»!

Share:

Γράφει ὁ θεολόγος κ. Παῦλος Τρακάδας

Τὸ φυλλάδιον ποὺ διενεμήθη εἰς τοὺς ἱ. Ναοὺς τῆς πατρίδος μας μὲ θέμα: «Οἱ χριστιανοὶ μᾶς ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ οἱ γιατροὶ μᾶς ἀπαντοῦν» περιέχει ἐρωταποκρίσεις. Τὰς ἀπαντήσεις συνέταξε τὸ γνωστὸν πνευματικὸν τέκνον τοῦ Σεβ. Μεσογαίας κ. Σ. Τσιόδρας, Καθηγητὴς Λοιμωξιολογίας. Δυστυχῶς πολ­λὰ ἐξ ὅσων γράφει εἶναι παραπειστικά.

Εἰς τὸ πρῶτον ἐρώτημα περὶ τῆς προστασίας ἀπὸ τὴν μετάλλαξιν «Δέλτα», ἰσχυρίζεται ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια προσφέρουν ὑψηλὴν προστασίαν. Εἰς τὴν δευτέραν ὅμως ἐρώτησιν σχετικῶς μὲ τὸ ἂν χρειάζεται καὶ τρίτη ἢ τετάρτη δόσις ὁ κ. Τσιόδρας δηλώνει ὅτι «ἀκόμα μαθαίνουμε πόσο διαρκεῖ ἡ ἀνοσία μετὰ τὸν ἐμβολιασμό». Ἑπομένως, δὲν εἶναι ἀπολύτως σίγουροι διὰ τὸ πόσον παραμένει αὐτὴ ἡ προστασία ἄρα καὶ πόσον ὑψηλὴ εἶναι εἰς τὴν πραγματικότητα…

Τὸ τέταρτον ἐρώτημα εἶναι φλέγον: ἐρωτᾶται ἂν τὸ ἐμβόλιον περιέχει ἐμβρυικὰ κύτταρα. Ὁ κ. Τσιόδρας ἀρνεῖται ὅτι «περιέχουν», ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀληθές, ὅπως ἔχει καταδειχθῆ ἀπὸ μελέτας-δημοσιεύματα τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Ὡστόσον, παραδέχεται ὅτι «χρησιμοποιοῦνται στὴ διαδικασία παρασκευῆς ἐμβολίων»! Ἑπομένως, εἴτε μὲ τὸν ἕνα εἴτε μὲ τὸν ἄλλον τρόπον, αὐτὰ τὰ ἐμβόλια σχετίζονται μὲ ἐκτρώσεις. Ὁ κ. Τσιόδρας διὰ νὰ καλύψη τὸ βιοηθικὸν πρόβλημα ποὺ δημιουργεῖται γράφει: «προέρχονται ἀπὸ ἱστοὺς ἐμβρύων ἀπὸ θεραπευτικὴ διακοπὴ τῆς κύησης καὶ ἐλήφθησαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες», δηλ. μετονομάζει τὴν ἔκτρωσιν εἰς «διακοπὴν κυήσεως» καὶ μάλιστα τὴν ἀπενοχοποιεῖ, μεταθέτων αὐτὴν πρὶν πολλὰ ἔτη! Ἡ ἔκτρωσις εἶναι φόνος καὶ κανένας φόνος δὲν παραγράφεται διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ὅσα ἔτη καὶ ἂν ἔχουν παρέλθει!

Ὁ κ. Τσιόδρας δηλώνει «δὲν τίθεται ζήτημα χριστιανικῆς ἠθικῆς γιὰ τὴ χρήση τῶν ἐμβολίων, τὰ ὁποῖα σῴζουν ζωές». Μὲ ποίαν ἰδιότητα ἀποφαίνεται; Εἶναι κληρικός; Εἶναι θεολόγος; Εἶναι βιοηθικός; Νομίζει ὅτι ὡς ἰατρὸς ἔχει δικαίωμα νὰ ἐκφέρη ἄποψιν ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ καὶ μάλιστα δι’ ἕν ζήτημᾳ τόσον κρίσιμον; Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας, ποὺ φέρει τίτλον βιοηθικοῦ, εἰς ἐπίσημον ἐπιστολήν του ποὺ συνυπέγραψεν ὁμοῦ μετὰ τοῦ παπικοῦ καὶ τοῦ ἀγγλικανοῦ μὲ ἀποδέκτην τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Αὐστραλίας, ἐκφράζει σοβαρὰς ἐνστάσεις, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς τὸν ἀντίποδα ὅσων ἰσχυρίζεται ὁ κ. Τσιόδρας.

Εἶναι καταφανὲς ὅτι ἡ θέσις ποὺ λαμβάνει εἶναι ἡ ἰδία μὲ τοῦ πνευματικοῦ του! Προφανῶς, ἱκανοποιεῖ ἁπλῶς καὶ παρέχει στήριξιν εἰς ὅσα ἄνευ σοβαρῆς ἐξετάσεως εἶπε καὶ ὁ Σεβ. Μεσογαίας, ἀφοῦ τόσον ἡ ἄποψις ὅτι δὲν ἐγείρεται ζήτημα ἠθικῆς, ὅσον καὶ ἡ φράσις «διακοπὴ κυήσεως» ἦσαν λόγοι τοῦ Μητροπολίτου!

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία λεπτομέρεια: ἀπὸ τὰ λόγια ποὺ παρεθέσαμεν συμπεραίνει κανεὶς ὅτι ἐφόσον τὰ ἐμβόλια σῴζουν ζωὲς δὲν τίθεται ζήτημα ἠθικῆς. Μήπως θυμίζει κάτι αὐτὴ ἡ τοποθέτησις; Βεβαίως! Εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδία ποὺ ἔλαβεν ἡ παπικὴ ἕδρα! Τὴν παπικὴν θεολογίαν, λοιπόν, μᾶς «διδάσκει» ὡς Ὀρθοδοξία τὸ φυλλάδιον τῆς ΔΙΣ!

Εἰς τὴν πέμπτην καὶ ἕκτην ἀπάντησιν ὁ κ. Τσιόδρας ἐπιχειρεῖ νὰ πείση τὸν λαὸν ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν ἐπιδροῦν εἰς τὴν προσωπικότητα καὶ ὅτι δὲν περιέχουν κάτι ποὺ ἴσως τὴν ἐπηρεάζει. Ἐφόσον δὲν γνωρίζουν τὸ πλέον ἁπλό, δηλαδὴ τὸ πόσο διάστημα διαρκεῖ ἡ ἀνοσία ἀπὸ τὸ ἐμβόλιον, πῶς εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀπαντᾶ κατηγορηματικὰ διὰ ἐπιπτώσεις εἰς τὴν προσωπικότητα ποὺ ὄχι μόνον εἶναι πλέον σύνθετοι, ἀλλὰ καὶ ἀπαιτοῦν μακροπρόθεσμον παρατήρησιν τῶν ἐμβολιασμένων;

Εἶναι πάντως σημαντικὸν πώς παραδέχεται ὅτι περιέχονται «νανοσωματίδια», ἀλλὰ σημειώνει ὅτι αὐτὰ ἀποβάλλονται. Ὡς εἶχεν ἀναφέρει καὶ ὁ Καθηγητὴς τῆς Φαρμακολογίας κ. Δ. Κούβελας εἰς συν­έντευξίν του ἀφ’ ἧς στιγμῆς περιέχουν τοιαύτην τεχνολογίαν τότε δὲν ὑπάγονται εἰς τὰ ἐμβόλια, ἀλλὰ πρόκειται διὰ κάτι ἄλλο ποὺ ὑπόκειται εἰς τοὺς νόμους τῆς μηχανικῆς. Πῶς λοιπὸν παραμένει βέβαιος ὁ κ. Τσιόδρας ὅτι αὐτὰ τὰ νανοσωματίδια δὲν ἔχουν ἐπιδράσεις; Ἔχουν λάβει ἐγκρίσεις πρωτοκόλλων μηχανικῆς ἢ μόνον ἐκτάκτους ἀδειοδοτήσεις ὡς «ἐμβόλια»; Πῶς κανεὶς θὰ ἐμπιστευθῆ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὸ σῶμα του ξένων κατασκευασμένων σωματιδίων;

Εἰς τὴν ἑβδόμην ἐρώτησιν, ἂν θὰ ὑπάρξουν θανατηφόροι παρενέργειαι, ὁ κ. Τσιόδρας φέρει ὡς παράδειγμα τὰ ἀσφαλῆ παιδικὰ ἐμβόλια καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι καὶ στὰ παρόντα αἱ παρανέργειαι εἶναι «ἤπιες καὶ βραχυπρόσθεσμες». Ἡ σύγκρισις προφανῶς εἶναι ἀτυχὴς ἐφόσον εἶναι διαφορετικὴ ἡ τεχνολογία τῶν νέων ἐμβολίων καὶ ἐπειδὴ ἐπίσης δὲν ἔχουν ἀκόμη λάβει κανονικὴν ἄδειαν. Ὅμως δὲν εἶναι ψευδὴς ἡ ἀπόκρυψις θανατηφόρων παρενεργειῶν, ὅταν ἤδη ὄχι μόνον εἰς ΜΜΕ ἀλλὰ καὶ εἰς ἐπισήμους δέλτους καταγράφωνται θάνατοι, παραλυσίαι κ.ἄ., ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὰ ἐμβόλια;

Εἶναι ἀπολύτως λογικὸν νὰ συμβαίνη, καθὼς αὐτὸ ἐμφαίνει καὶ ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Τσιόδρα εἰς τὸ ἔνατον ἐρώτημα: «-Τὰ ἐμβόλια εἶναι σὲ πειραματικὸ στάδιο; -Τὰ ἐμβόλια δοκιμάζονται πρὶν πάρουν τὴν ἄδεια κυκλοφορίας σὲ χιλιάδες ἐθελοντὲς καί, ἐφόσον κριθοῦν ἀποτελεσματικὰ καὶ ἀσφαλῆ, χορηγοῦνται στὸ εὐρὺ κοινό. Μέχρι σήμερα ἔχουν γίνει 3.510.000.000 δόσεις ἐμβολίων σὲ ὅλον τὸν κόσμο». Ἀπὸ αὐτὰ κατανοεῖ οἱοσδήποτε ὅτι ὁ κ. Τσιόδρας δὲν ἀπαντᾶ! Ἕνα ναὶ ἢ ἕνα ὄχι θὰ ἦτο ἀρκετό, ὅμως προκειμένου νὰ ἀποφύγη τὴν ἀλήθειαν ὁμιλεῖ γενικῶς τί συμβαίνει περὶ τῶν ἐμβολίων. Ἀκόμη χειρότερα, τὰ τρισεκατομμύρια δόσεων μὲ τὸν τρόπον ποὺ παρατίθενται εἶναι ὡς ἂν ἡ δοκιμὴ νὰ γίνεται εἰς τὸν πληθυσμὸν τῆς ἀνθρωπότητος! «Τόσες δόσεις ἔγιναν παντοῦ ἄρα εἶναι δοκιμασμένα στὴν πράξη», ὅπως λέγουν τελευταῖα κάποιοι συνάδελφοί του εἰς τὰ ΜΜΕ…

Εἰς τὴν ὀγδόην ἐρώτησιν, ἂν ὑπάρχη πρόβλημα νὰ ἐμβολιασθοῦν ζευγάρια ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τεκνοποιήσουν, ὁ κ. Τσιόδρας ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἐπιφυλακτικός, ἀλλὰ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀσφαλὲς νὰ ἐμβολιασθῆ κανεὶς καὶ «κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κύησης καὶ τοῦ θηλασμοῦ». Τὰ περισσότερα φάρμακα, ὅπως γνωρίζομε, ἀντεδείκνυνται διὰ ἐγκύους, ἐνῷ ἀκόμη καὶ τὰ παιδικὰ ἐμβόλια ἀποφεύγουν οἱ ἰατροὶ νὰ τὰ χορηγοῦν, ὅταν ἔχη ὑψηλὰς θερμοκρασίας. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχει παρέλθει ἀκόμη πλήρως ἐννεάμηνον ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ὁ κ. Καθηγητὴς εἶναι πεπεισμένος ὅτι δὲν ἐλλοχεύει ὁ παραμικρὸς κίνδυνος διὰ τὰ κυοφορούμενα βρέφη.

Εἰς τὰ δύο τελευταῖα ἐρωτήματα, 11ον καὶ 12ον, ὁ κ. Τσιόδρας ἐξηγεῖ διὰ ποῖον λόγον τόσον σύντομα παρήχθησαν ἐμβόλια, ἐνῷ λέει ὅτι τὰ «μονοκλωνικὰ» δὲν ἀποτελοῦν ἀκόμη θεραπευτικὴν λύσιν. Δὲν ἐτέθη ὅμως τὸ ἐρώτημα: διατί ἐδόθησαν τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων, διὰ νὰ ἐπιταχυνθῆ ἡ κατασκευὴ ἐμβολίων, ἀντὶ νὰ δοθοῦν αὐτὰ διὰ τὴν παραγωγὴν φαρμάκων; Τελικῶς, ὁ σκοπὸς τῆς ἰατρικῆς εἶναι νὰ θεραπεύση τοὺς ἀσθενεῖς ἢ νὰ καταστήση ὅλον τὸν πληθυσμὸν «πρὸ-ἀρρώστους»; Ἔχουν πιθανολογήσει τί ἐπιπτώσεις μπορεῖ νὰ ἔχη καὶ στὴν ὑγείαν καὶ στὸν πολιτισμὸν ἡ πρώτη φορά εἰς τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν ἐπιχείρησις ἀνοσιοποιήσεως 6.000.000.000 ἀνθρώπων;

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐφάνη κατωτέρα τῶν περιστάσεων, ἐπιτρέπουσα ἐντὸς τῶν λατρευτικῶν συνάξεων ποὺ τὴν συνιστοῦν καὶ τὴν καθορίζουν ὡς Σῶμα Χριστοῦ νὰ ἐπιβληθῆ ὡς κήρυγμα ἡ πολιτικὴ τῆς ὑγείας, ποὺ ὡς ἐνθυμούμεθα καλῶς παραμονὰς Χριστουγέννων ἐξύμνει ὡς σωτηρία ὄχι τὸν Σωτῆρα ἀλλὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Σωτηρίου Τσιόδρα μέτρα καὶ ἐμβόλια καὶ τώρα προβάλλει τὴν «διακοπὴ κυήσεως» ὡς ἠθικήν…

Οἱ πιστοὶ νὰ ἐπιστρέψουν τὰ φυλλάδια. Ἡ ΔΙΣ νὰ ἐνημερώνη τὸν λαὸν, ὅταν βεβαιωθῆ ὅτι οἱ ἰατροὶ γνωρίζουν ὄντως τὰς παρενεργείας καὶ ὅταν λάβουν κανονικὴν ἄδειαν τὰ ἐμβόλια.

Previous Article

Ποιοὺς νὰ ἐμπιστευθοῦμε καὶ σὲ ποιοὺς νὰ κάνουμε ὑπακοή;

Next Article

Αβάσιμη και αστήρικτη η εγκύκλιος της Δ.Ι.Σ