ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑ

Share:

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

3ον.-Τελευταῖον

«Ἰδοὺ οἱ ἡγέται,

τοὺς ὁποίους σᾶς ἔστειλα»!

Νὰ προσευχηθοῦμε στὸν Κύριο νὰ μᾶς στείλη νέους χαρισματούχους ἡγέτες, πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικούς;

Πρέπει νὰ τὸ κάνουμε.Ὑπάρχει, ὅμως, φόβος ὅτι θ’ ἀκούσουμε φωνὴ Θεοῦ λέγουσα: «Παραπονεῖσθε ὅτι δὲν ἔχετε ἀξίους ἡγέτες! Ἐγώ, πάντως, δὲν ἔχω παύσει νὰ σᾶς ἀποστέλλω. Σεῖς, ὅμως, μιμούμενοι τὸν ἄλλοτε περιούσιο, ἀλλ’ ἀχάριστο λαό μου Ἰσραήλ, ποὺ ἀπέκτεινε τοὺς προφῆτες καὶ λιθοβολοῦ­σε τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτόν,σεῖς πράττετε ὁμοίως καὶ θανατώνετε αὐτοὺς πρὶν κἄν γεννηθοῦν. Πηγαίνετε στὶς χωματερὲς καὶ στοὺς ὑπονόμους καί, ἀληθινά σᾶς λέγω, ἀνάμεσα στὰ ἑκατομμύρια κατακρεουργημένα ἐκτρώματα, εὑρίσκονται καὶ οἱ ἡγέτες, ποὺ σᾶς ἔστειλα νὰ σᾶς κυβερνήσουν. Ἀλλὰ σεῖς, διὰ τῶν φονικῶν ἀμβλώσεων, τοὺς ἀφαιρέσατε τὸ δικαίωμα νὰ ζήσουν. Καὶ ἔπειτα παραπονεῖσθε ὅτι καταργοῦνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά σας»!

Ὁ Ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς δοκιμάζεται

περισσότερον. Κληρικοὶ διώκονται!

Τὸ κάλεσμά μας γιὰ πνευματικὸ ξεσηκωμὸ ἀπευθύνεται καὶ στοὺς Ἀποδήμους ἀδελφούς μας. Αὐτοί, ὡς ἀτυχῶς ἀνήκοντες στὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ-οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου, καὶ ζῶντας σὲ πολυθρησκειακὲς χῶρες, ὑποφέρουν περισσότερο. Στὶς Η.Π.Α.καὶ ἀλλοῦ ἄρχισαν ἤδη διωγμοὶ κατὰ κληρικῶν, ποὺ ἐπέμειναν νὰ μεταδίδουν τὴν Θεία Κοινωνία μὲ τὴν θεία λαβίδα. Ἱερεῖς, κατ’ ἐντολὴν τῶν ἐπισκόπων τους, οἱ ὁποῖοι πρέπει, λέγουν, νὰ πειθαρχήσουν στὶς ὁδηγίες τῶν τοπικῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν, καλοῦν τοὺς πιστοὺς νὰ μεταλαμβάνουν μὲ διαφορετικὰ μεταλλικὰ κουτάλια καὶ νὰ σκουπίζουν τὸ στόμα τους, ἀντὶ τοῦ μάκτρου, μὲ ἀτομικὲς χαρτοπετσέτες! Κάποιοι πιστοὶ ἀντέδρασαν διαμαρτυρόμενοι μέσα στοὺς Ναούς. Πολλοὶ ἄλλοι προτιμοῦν νὰ ἐκκλησιάζωνται σὲ σλαυόφωνες ἐκκλησίες, ὅπου, ὄχι μόνο ἡ Θεία Μετάληψη γίνεται μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο, ἀλλὰ κηρύττεται καὶ ἀντὶ-οἰκουμενιστικὸ κήρυγμα (πρᾶγμα, φυσικά, ἀδιανόητο στοὺς ἑλληνόφωνους Ναούς)! «Βροχὴ πέφτουν» καὶ τὰ τηλεφωνήματα ὁμογενῶν πρὸς παραδοσιακοὺς κληρικοὺς τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν ἀγωνιώδη ἐρώτηση «τί μᾶς συμβουλεύετε νὰ κάνουμε;».

Τὰ ὅπλα μας, εἴπαμε, εἶναι πνευματικά, δὲν φονεύουν ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἀντιχριστιανικοὺς ἰούς, ὡς ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ κάθε εἴδους ἐλευθεριοκτόνους ὁλοκληρωτισμοὺς-φασισμοὺς (πολιτικούς, ἐκκλησιαστικούς, κ.ἄ.) Τὰ ὅπλα μας εἶναι ἡ «μάχαιρα τοῦ Πνεύματος, ὃ ἐστι ρῆμα Θεοῦ», καὶ ἄλλα ὅπλα, ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος (Ἐφ.6,10:17).

Τὰ ραγδαίως ἐξελισσόμενα γεγονότα μᾶς καλοῦν σὲ πνευματικὴ ἑτοιμότητα,ἐγρήγορση καὶ προσευχή. Ἔρχονται καὶ ἄλλα ἀνεπιθύμητα μέτρα. Γιὰ τὸ καλό μας καὶ αὐτά! Εἶναι φυσικὸ νὰ ἔλθουν. Κάποτε, βλέπετε, ὁ λαός μας ἦταν «δυσκολοκυβέρνητος»,τώρα ὅμως, μετὰ τὴν καλοσχεδιασμένη φτωχοποίησή του, ὡρίμασε, ἔβαλε μυαλό, ἔμαθε νὰ συνεργάζεται μὲ ὅσους θέλουν τὸ καλό του, τὴν πρόοδό του, τὸν ἐκσυγχρονισμό του. Ἀμφιβάλλει κανεὶς γιὰ τὸ ὅτι τώρα εἴμαστε σύγχρονοι; Ὅλοι συγκεντρωθήκαμε στὸ τόσο σύγχρονο, ἄνετο, ἀσφαλὲς καὶ εὐέλικτο TAXISnet. Τί κι’ ἂν τέθηκαν περιορισμοὶ στὶς συγκεντρώσεις κλειστῶν καὶ ὑπαίθριων χώρων; Ἡ χωρητικότητα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐγκεφάλων εἶναι πολὺ μεγάλη.Κοιτάξετε πόσο εὔκολα χωρέσαμε ὅλοι στὴν σύγχρονη αὐτὴ βάση δεδομένων! Ἀκόμη καὶ ἡλικιωμένοι βοσκοὶ τῆς Πίνδου καὶ τῶν Ἀγράφων ἀναγκάστηκαν νὰ παραλάβουν τὸν ἀτομικὸ κλειδάριθμό τους! Ποιὸς Ἕλληνας, ἐπίσης δὲν ἔχει πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες μετὰ τὸν ἐξαναγκασμό μας ὅλες οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγές μας νὰ γίνωνται μόνο μ’ αὐτές; Τώρα ἔχομε Κτηματολόγιο, Περιουσιολόγιο καὶ τόσα ἄλλα καλά. Ἦταν τόσο ἀδήριτη ἡ ἀνάγκη νὰ φακελλωθῆ ἠλεκτρονικῶς ὁ ἑλληνικὸς λαός, ποὺ χρειάσθηκε νὰ ἀποκτήσουμε καὶ εἰδικὸ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ Ὑπουργεῖο μὲ ὄνομα «Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης»! Ἕνα μόνο «μέτρο» δὲν μᾶς ἐπέβαλαν ἀκόμη, γιὰ νὰ γίνουμε «εὐκολοκυβέρνητοι». Εἶναι οἱ ἔξυπνες καὶ πανέξυπνες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες! Ἔρχονται καὶ αὐτές. Κοντὰ εἶναι. Ὥστε νὰ παραδοθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες στὸ ἀδηφάγο «θηρίο» τῶν Βρυξελλῶν! Τί ὑπέροχη καὶ πόσο εἰρηνικὴ θὰ εἶναι ἡ συμβίωση τῶν λαῶν μέσα στὴν ἀκόρεστη κοιλία του!

Νὰ φοβηθοῦμε καὶ ν’ ἀπελπιστοῦμε; Ὄχι, μυριάκις ὄχι. Νὰ φοβηθοῦν οἱ παντοειδεῖς ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀνθρωπότητος. Διότι Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας, Κυβερνήτης, καὶ Ἐξουσιαστὴς τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι ὁ Διάβολος ἢ ὁ ἐρχόμενος Ἀντίχριστος. Αὐτοὶ νὰ ἀπελπιστοῦν, διότι γι’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Διότι δὲν θὰ μετανοήσουν. Ἐμᾶς, ὅμως, παρ’ ὅλες τὶς ἁμαρτίες μας, ἂν μετανοήσουμε εἰλικρινά, θὰ μᾶς ἐλεήση ὁ Θεὸς μὲ τὸ μέγα ἔλεός του καὶ θὰ σωθοῦμε ἀπ’ ὅλα τὰ δεινὰ τῆς παρούσας ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν αἰωνία κόλαση.Στὸν Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστὸ ἐδόθη «Πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς» (Ματθ. 28:18) καὶ Αὐτὸν θ’ ἀκολουθήσουμε ὅ,τι καὶ νὰ γίνη. Οἱ ἄλλοι, οἱ ἄπιστοι καὶ θεομάχοι, ποὺ δὲν κοινωνοῦν, γιὰ νὰ μὴ κολλήσουν μικρόβια, εἶναι καταδικασμένοι νὰ φοβοῦνται καὶ τοὺς ἰοὺς καὶ τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὴν σκιά τους ἀκόμη.

Ἂς μετανοήσουμε ὅλοι, λοιπόν, διότι τὰ προφητευμένα δεινὰ ἤδη ἄρχισαν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἡρωικώτερη ἐπανάσταση, στὴν ὁποία καλούμαστε, ἡ Μετάνοια καὶ ὁ πόλεμος κατὰ τῶν παθῶν μας. Χωρὶς ἀγώνα κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν μας παθῶν, κάθε ἀντιαιρετικὸς καὶ ὑπὲρ Πίστεως ἀγώνας εἶναι καταδικασμένος νὰ ἀποτύχη. Εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐλευθερωθοῦ­με ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς Ν. Ἐποχῆς καὶ Ν. Τάξεως, ἐὰν εἴμαστε σκλάβοι τῶν παθῶν μας. Δὲν μᾶς λέγει ὁ θεόπνευστος Εὐαγγελιστὴς «πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας»; (Ἰωάν. 8:34). Ὁ δὲ Ἀπόστολος Παῦλος προσθέτει «τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦ­λοι ἀνθρώπων» (Α΄ Κορ.7:23). Ἂς τὸ καταλάβουν ὅλοι. Δὲν πρόκειται νὰ γίνουμε οἰκειοθελῶς δοῦλοι ἀνθρώπων μήτε ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ποὺ ὑποδουλώνουν ὕπουλα τοὺς ἀνθρώπους. Προειδοποιοῦμε καὶ τοὺς σεπτοὺς Ἱεράρχες μας, εὐχόμενοι ὅπως, ὅταν τεθῆ θέμα νέων ἔξυπνων (ἀλλὰ παμπόνηρων) ταυτοτήτων, αὐτοί, μὲ τὸν ἄνωθεν φωτισμό, νὰ καθοδηγήσουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ μὲ θεάρεστο, ὄχι ἀνθρωπάρεστο τρόπο. Θὰ ἔλθουν κρισιμότερες ἡμέρες καὶ θὰ κληθοῦμε νὰ ἀναλάβουμε ὅλοι, Κλῆρος καὶ Λαός, τὶς ἱστορικὲς εὐθύνες μας.

Previous Article

Ὁ διωγμός τῶν Χριστουγέννων

Next Article

Ετήσιο Μνημόσυνο στον μακαριστό π. Γεώργιο Μεταλληνό