ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑ

Share:

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

1ον

Αἰσθανόμεθα ὡς οἱ «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι» Μεσολογγῖ­ται, ἡ δὲ Ἱστορία μᾶς καλεῖ νὰ τολμήσωμε τὴν ἰδική μας ἡρωικὴ Ἔξοδο ἀπ’ αὐτὸν τὸν ἀσφυκτικὸν κλοιόν. Ἡ ἐποχή μας εἶναι πανομοιότυπος τῶν παραμονῶν τῆς ἁλώσεως τῆς Κπλεως καὶ τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου. Διὰ ν’ἀποφύγωμε τὰς συνεπείας τῆς Ἀποστασίας μας, ἐπιβάλλονται ἡ καθολικὴ Μετάνοια ὅλων, πόλεμος κατὰ τῶν παθῶν μας καὶ ἀνένδοτος ἀγὼν κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Στὸ σημερινὸ ἄρθρο ὁ λόγος μας ἀρχικὰ θὰ εἶναι παραβολικός, ὅπως ἦταν πολλάκις καὶ ὁ ἐπίγειος λόγος τοῦ Θεοῦ Λόγου, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θέτοντας εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους τὰ ἑξῆς ὑποθετικὰ ἐρωτήματα:

  1. Ἐὰν σὲ μία πόλη ἕνας ἰατρός, κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς Ἰατρικῆς, παραβαίνη συστηματικὰ τὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη, θέτοντας σὲ κίνδυνο τὴν ζωή τῶν ἀσθενῶν, δὲν θὰ ἀσκηθῆ ἀπὸ τὸν τοπικὸ Ἰατρικὸ Σύλλογο πειθαρχικὴ δίωξη κατ’ αὐτοῦ καὶ διαγραφή του;
  2. Ἐὰν πολίτες διαπιστώνουν ἔντρομοι, ὅτι ἕνας φαρμακοποιὸς τοὺς ἔδωσε φάρμακα διαφορετικὰ ἀπὸ ἐκεῖνα, ποὺ συνταγογράφησαν οἱ ἰατροί, καὶ ἀκόμη χειρότερα, μὴ ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὸν ΕΟΦ, δὲν θὰ ἀσκηθῆ ποινικὴ δίωξη κατ’ αὐτοῦ;
  3. Ἐὰν πελάτες κάποιου σουπερμάρκετ διαπιστώνουν ὅτι πολλὰ προϊόντα  εἶναι ἀλλοιωμένα, δὲν θὰ διαμαρτυρηθοῦν στοὺς ὑπαλλήλους, στὸν διευθυντὴ ἢ καὶ στὸν ἰδιοκτήτη;
  4. Ἐὰν καταναλωτὲς ἀντιληφθοῦν ὅτι τὸ γαλακτοπωλεῖο, ποὺ ἐκαυχᾶτο ὅτι διαθέτει τὰ φρεσκότερα καὶ ἁγνότερα γαλακτοκομικὰ προϊόντα, νοθεύει τὸ γάλα, θὰ συνέχιζαν νὰ τὸ ἐπισκέπτωνται;
  5. Ἐὰν ὁδηγοὶ ὑποπτεύωνται ὅτι ἡ βενζίνη, ποὺ βάζουν στὰ αὐτοκίνητά τους ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο πρατήριο ὑγρῶν καυσίμων,εἶναι νοθευμένη, δὲν θὰ παύσουν νὰ πηγαίνουν σ’ αὐτό;

Οἱ ἀπαντήσεις στὰ πιὸ πάνω ἐρωτήματα, πιστεύουμε ὅτι εἶναι εὐνόητες.

Ἡ νοθεία τῆς Πίστεως

Καὶ ἕνα τελευταῖο (μὴ ὑποθετικὸ) ἐρώτημα:

Ἐφόσον, λοιπόν, ἐννοεῖται ὅτι κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ ἀνεχόταν νοθευμένα καὶ ἀκατάλληλα πρὸς κατανάλωση τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, τσιγάρα, καύσιμα,ἢ ἀκόμη καὶ τὴ νοθεία στὶς ἐκλογικὲς κάλπες, ἀλλὰ καὶ κανενὸς ἄλλου εἴδους νοθεία, γιατί οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἀνέχονται τὴ νοθεία τῆς Πίστεώς των;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Διότι ὅλα τ’ ἄλλα, ποὺ ἀναφέραμε, ἀφοροῦν στὶς βιοτικές τους ἀνάγκες,στὰ γήινα καὶ πρόσκαιρα, ἐνῷ τὸ τελευταῖο εἶναι πνευματικῆς φύσεως. Καὶ μὲ τὰ πνευματικά, δυστυχῶς, δὲν ἔχουν καλὲς σχέσεις οἱ περισσότεροι Ἕλληνες σήμερα. Τὰ αἴτια πολλά. Δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ τ’ ἀναφέρωμε. Λίγο πολύ, ἄλλωστε, τὰ γνωρίζομε. Ἕνα πρᾶγμα δὲν γνωρίζομε, ἢ μᾶλλον τὸ γνωρίζομε, ἀλλὰ τὸ λησμονοῦμε. Ὅτι ἡ ἀδιαφορία αὐτὴ γιὰ τὰ πνευματικὰ  ζητήματα ἐξοργίζει πολὺ τὸν Θεό. Διότι ἐκδηλώνεται ἀπὸ ἑλληνορθοδόξους χριστιανούς. Καὶ αὐτὸ εἶναι μεγάλη ἀχαριστία. Ἐνθυμηθῆτε τοὺς 10 λεπρούς, ποὺ θεράπευσε ὁ Χριστός. Ἕνας μόνον ἐπέστρεψε  καὶ εὐχαρίστησε τὸν Εὐεργέτη του γιὰ τὴν θεραπεία του, καὶ αὐτὸς δὲν ἦταν Ἰουδαῖος, ἀλλὰ Σαμαρείτης! Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐρώτησε «Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος;» (Λουκ.17:17-18).

Σήμερα στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ποὺ θεράπευσε κάποτε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν πνευματικὴ «λέπρα» τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἔκτοτε συνεχῶς καὶ ποικιλοτρόπως τὴν διασῴζει καὶ εὐεργετεῖ, ἡ ἀναλογία ἀγνωμόνων- εὐγνωμόνων, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ σκληρὴ πραγματικότητα, εἶναι περίπου ἡ ἴδια, 9 πρὸς 1, ἴσως καὶ μεγαλύτερη.  Ἂς ἀναλογισθοῦμε καὶ τὰ κάτωθι στοιχεῖα, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὰ γραφόμενά μας.

Ἐπὶ δεκαετίες οἰκουμενιστὲς ἀρχιερεῖς φθείρουν, διαστρέφουν καὶ νοθεύουν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ ἐλάχιστοι ἀγανακτοῦν καὶ ἀντιδροῦν. Ὅταν, ὅμως, πρὸ ἐτῶν ἡ οἰκονομικὴ κρίση, οἱ ξένοι δανειστὲς καὶ οἱ ἄγριες φοροεπιδρομὲς ἔπλητταν τὰ πορτοφόλια τῶν Ἑλλήνων, δημιουργήθηκε μὲ κέντρο τὴν Πλ. Συντάγματος τὸ κίνημα τῶν «ἀγανακτισμένων», οἱ δὲ πολιτικοὶ δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο, φοβούμενοι τὶς ἀποδοκιμασίες τοῦ ἀγανακτισμένου πλήθους! Ἔτσι εἶναι. Ὅταν ὑβρίζεται ὁ Θεὸς καὶ Σωτήρας μας,ὅταν καταπατῶνται οἱ Νόμοι του καὶ νοθεύεται ἡ Διδασκαλία του οἱ πολλοὶ ἀδιαφοροῦν. Ὅταν, ὅμως, θίγωνται τὰ οἰκονομικά τους συμφέροντα, τότε σύσσωμοι οἱ Ἕλληνες συσπειρώνονται, ὀργανώνονται, κάμουν πορεῖες, καταλήψεις, διαδηλώσεις καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀποφασίσουν τὰ πολιτικὰ κόμματα, οἱ συνδικαλιστικοὶ φορεῖς, καὶ ἄλλοι γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι ἀρχηγοί, ἀκτιβιστὲς καὶ ἡγέτες. Τί ἀπολογία θὰ δώσουμε στὸν Χριστό;

Ὤ, πόσο ἄξιοι τοῦ ὀνόματος «χριστιανοὶ» ἦταν οἱ πιστοὶ περασμένων αἰώνων καὶ πόσο ἀνάξιοι εἴμαστε ἐμεῖς! Τὶς ἐποχὲς τῶν μεγάλων αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, χειμαρρώδης ἦταν ἡ κάθοδος τῶν χριστιανῶν στοὺς δρόμους τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τῶν ἄλλων μεγαλοπόλεων τῆς Αὐτοκρατορίας, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως.

Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Συνόδου Φερράρας- Φλωρεντίας, (1438-1439) τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν Βυζαντινῶν γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου ἦταν μεγάλο καὶ ἀμείωτο. Δὲν ὑπῆρχαν τότε ΜΜΕ καὶ Δελτία Εἰδήσεων. Ἀγγελιαφόροι ἔφεραν ἀπὸ τὴν Ἰταλία τὰ δυσάρεστα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία νέα καὶ σὲ ὅλη τὴν Αὐτοκρατορία ἐπικρατοῦσε ἀγανάκτηση καὶ ἀναστάτωση. Ἡ δὲ ὑποδοχή, ποὺ ἐπιφύλαξαν Κλῆρος καὶ λαός, κατὰ τὴν ἐπιστροφή της, στὴν Ὀρθοδόξη Ἀντιπροσωπία στὴν προβλῆτα τῆς Κωνσταντινούπολης ἦταν πάνδημη, μνημειώδης καὶ ἱστορική. Καὶ ἐνῷ τὸν ἅγιο Μᾶρκο Ἐφέσου τὸν Εὐγενικὸ ὑποδέχθηκαν ἐνθουσιωδῶς καὶ μὲ οὐρανομήκεις ἐπευφημίες ὡς Ἅγιο καὶ Ὁμολογητή, τοὺς λατινόφρονες καὶ ἑνωτικοὺς ἀρχιερεῖς, ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ψευδῆ ἐκείνη ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀμετανόητους Λατίνους, (ὑποδέχθηκαν) ὡς ἐξωμότες, ἀποστάτες καὶ προδότες τῆς Ὀρθοδοξίας! Νὰ συγκρίνουμε τὸ τότε μὲ τὸ τώρα;

Φερράρα-Φλωρεντία καὶ Κολυμπάρι, δύο μελαναὶ σελίδες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016, στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης,  σύγχρονοι οἰκουμενιστὲς ἀρχιερεῖς, πρωτοστατοῦντος τοῦ ΚΠλεως Βαρθολομαίου, μὲ μία ἀντικανονικὴ καὶ κακόδοξη σύνοδο ἀναγνώρισαν τὸν ἑωσφορικὸ παπισμό,  τοὺς μονοφυσίτες,ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς αἱρετικὲς παραφυάδες τοῦ προτεσταντισμοῦ ὡς κανονικὲς «ἐκκλησίες»! Προφανῶς, κατὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς ὁμόφρονές του, ἡ Μία καὶ Ἁγία Ἐκκλησία, ποὺ ἵδρυσε ὁ Χριστός, εἶναι τὸ σημερινὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν! Προδοσία Πίστεως ἀπείρως χειρότερη ἐκείνης τῆς Φερράρας- Φλωρεντίας! Νοθεία τῆς Ὀρθοδοξίας πρωτοφανής.  Ἀλήθεια, πόσοι Ἕλληνες διαμαρτυρήθηκαν γι’ αὐτὴ μέχρι σήμερα; Ἐλάχιστοι. Οἱ πολλοὶ προσκυνοῦν,  κολακεύουν καὶ «λιβανίζουν» τοὺς οἰκουμενιστές, γιὰ ν’ ἀπολαμβάνουν τὴν εὔνοιά τους. Τοὺς δὲ πιστοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, ποὺ ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς πανδημίας τοῦ ἐπάρατου οἰκουμενισμοῦ μυκτηρίζουν ὡς φανατικούς!  Δὲν ἀσπάζονται τὰ ἁγιασμένα χέρια τῶν ἱερέων, ποὺ ὅταν λειτουργοῦν κρατοῦν τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, γιὰ νὰ μὴ κολλήσουν τὸν ἰό, φιλοῦν, ὅμως, τὴν δεξιὰ τῶν οἰκουμενιστῶν,ποὺ ὑπογράφει προδοτικὲς συμφωνίες μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἔχουν τὴν συνείδησή τους ἥσυχη!  Εἶναι χριστιανοὶ αὐτοί;  Ἂς τὸ παραδεχθοῦμε. Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Δὲν τὴν θεωροῦν Μάνα καὶ Τροφό τους. Καὶ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς των καλοὺς καὶ ὑποδειγματικοὺς χριστιανούς! Ἡ Ὀρθόδοξη Διδασκαλία, ὅμως, προειδοποιεῖ, διὰ τῶν ἁγίων Πατέρων, ὅτι «ὅποιος δὲν ἔχει τὴν Ἐκκλησία Μητέρα, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη τὸν Θεὸ Πατέρα»!

Καὶ ἔπειτα ἀποροῦμε, γιατί ὁ Θεὸς μᾶς ἐγκατέλειψε στὸ ἔλεος ἐχθρικῶν ἀπειλῶν, ἐθνικῶν ταπεινώσεων, λαθρομεταναστευτικῶν εἰσ­βολῶν, πλημμυρῶν, ἀσθενειῶν καὶ ἄλλων θεομηνιῶν καὶ ὀδυνηρῶν πληγῶν!

 Ἡ Ἁγιά-Σοφιὰ εἶναι καὶ ἰδική σας!

Ὡς γνωστόν, ἕνα ἐπιχείρημα, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ πολιτικοί μας, γιὰ νὰ πείσουν τοὺς Εὐρωπαίους φίλους (;) καὶ ἑταίρους μας νὰ ὑποστηρίξουν τὰ δίκαια τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τοῦ ἐπικίνδυνου (γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη) τουρκικοῦ ἐπεκ­τατισμοῦ εἶναι ἡ διπλωματικὴ ὑπενθύμιση ὅτι  «τὰ ἐξωτερικὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι καὶ σύνορα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης». Ὡστόσο, παρὰ τὶς συνεχεῖς αὐτὲς ὑπενθυμίσεις, λόγῳ τῆς «γεροντικῆς» της «ἄνοιας», ἡ Γηραιὰ Ἤπειρος  λησμονεῖ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα ἀφήνοντας τὴν «φίλη» της Ἑλλάδα  στὴ μοναξιά της καὶ τοὺς φιλότιμους Ἕλληνες συνοριοφύλακες καὶ στρατιῶτες νὰ φρουροῦν ἄγρυπνοι καὶ ἀβοήθητοι τὰ σύνορα τῆς Ε.Ε., ὥστε νὰ κοιμοῦνται ἥσυχοι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖ­οι. Κάθε φορά, ποὺ οἱ «γκρίζοι λύκοι» οὐρλιάζουν, Ἕλληνες τοὺς κρατοῦν μακριὰ ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, ὅποτε δὲ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀναχαιτίζονται ἀπὸ τοὺς  ἡρωικοὺς πιλότους τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας ἐπάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, ἂς τὸ καταλάβουν ὅλοι οἱ δῆθεν σύμμαχοί μας ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες προστατεύουμε ἀπὸ τὶς ἐχθρικές, θρασύτατες καὶ θρασύδειλες παραβιάσεις ὄχι μόνο τὸν ἑλληνικό, ἀλλὰ καὶ τὸν εὐρωπαϊκὸ ἐναέριο χῶρο.

Τὴν ἴδια ἀναποτελεσματικὴ τακτικὴ τῶν πολιτικῶν, δηλ. «τὰ σύνορά μας εἶναι καὶ δικά σας» βλέπουμε μὲ ἐπιφυλάξεις νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ πολλούς, γιὰ νὰ εὐαισθητοποιήσουν τοὺς Δυτικοὺς ἡγέτες σχετικὰ μὲ τὸν κίνδυνο, ποὺ διατρέχει ἀπὸ τὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς τῆς Τουρκίας ἡ Ἁγιά-Σοφιά! Τὴν προκλητικὴ ἀπὸ τὸν νεοθωμανὸ «σουλτάνο» Ἐρντογάν μετατροπὴ τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς ἀπὸ μουσεῖο σὲ ἰσλαμικὸ τζαμὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν, παρουσιάζοντας τὴν Ἁγια-Σοφιὰ ὡς «οἰκουμενικὸ» μνημεῖο καὶ ὑπερτονίζοντας τὴν ἀναγνώρισή του ἀπὸ τὴν UNESCO ὡς «παγκόσμιου» μνημείου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. Λέγουν, δηλαδή, στοὺς ἰσχυροὺς κατὰ κόσμον Δυτικοὺς οἱ πανίσχυροι κατὰ Χριστὸν δικοί μας διπλωματικῷ τῷ τρόπῳ «ἡ Ἁγία Σοφία  ἀνήκει καὶ σὲ σᾶς καὶ σὲ ὅλη τὴν χριστιανοσύνη, ὑπερασπίσατε καὶ προστατεύσατε αὐτήν»!

Τὸ βδελυρὸν Συλλείτουργον τοῦ 1452 εἰς τὴν Ἁγιά-Σοφιά

Ἐπὶ ἕξι αἰῶνες τώρα, γιὰ τὸ Γένος μας ἡ 29η Μαΐου 1453 θεωρεῖται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα. Καὶ ἦταν. Πρὶν τὴν Ἅλωση, ὅμως, ἡ Ἱστορία ἀναφέρει, ὅτι στὶς 12 Δεκεμβρίου 1452, γιὰ νὰ ἐπισημοποιηθῆ ἡ ψευδοένωση Φερράρας-Φλωρεντίας, ἔγινε στὴν Ἁγιά-Σοφιὰ μία «ἑνωτικὴ λειτουργία» παρόντος τοῦ ἐξωμότου καρδιναλίου Ἰσιδώρου, ἀπεσταλμένου τοῦ Πάπα! Πολλοὶ ἀνθενωτικοὶ καὶ ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξοι χρονογράφοι καὶ συγγραφεῖς (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας) θεώρησαν τὸ βδελυρὸ ἐκεῖνο συλλείτουργο ὡς βασική, ἂν ὄχι τὴν βασικώτερη αἰτία τῆς Ἁλώσεως, ποὺ νομοτελειακῶς ἀκολούθησε τὸ ἑπόμενο ἔτος. Ναί! Ἡ Ἱστορία ἔχει καταγράψει δύο, ἀντὶ μιᾶς, ἀποφράδες ἡμέρες. Αὐτὴ εἶναι ἡ πικρὴ ἀλήθεια.

Previous Article

Επικοινωνία Μητσοτάκη και Αρχιεπισκόπου για τις εκκλησίες

Next Article

«COVID-19, ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ νομίσματος»

Διαβάστε ακόμα