«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ»!!!

Share:

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ»!!!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΛΑΜΠΡΟΙ, ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τοῦ κ. Δημητρίου Γ. Μπράνη, Ἐρευνητή,

Πολιτικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Σχολιαστῆ

«Οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες τῆς Τρισηλίου θεότητος». Εἶναι: Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἔζησαν καὶ ἔδρασαν τὸν 4° μ.Χ. αἰῶνα. Ὁ αἰῶνας αὐτὸς ὑπῆρξε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν Πολιτισμὸ αἰῶνας ἱστορικός!!! Ἰσρτορικὸς καὶ γιὰ ὅλη τὴν Ἀνθρωπότητα!!!

Τὸ 313 μ.Χ. ἐκδίδεται τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο. Καὶ παύουν πλέον οἱ ἀπηνεῖς κατὰ τῶν Χριστιανῶν διώξεις καὶ οἱ διωγμοὶ καὶ ἡ Χριστιανικὴ Θρησκεία ἀνακηρύσσεται ὡς ἡ ἐπίσημη θρησκεία τοῦ Κράτους. Ἡ δὲ ἡμέρα Κυριακὴ ἀνακηρύσσεται ἐπίσημα ὡς ἡμέρα ἀργίας.

Ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες, ὁ Χριστιανισμός, ἡ Νέα Θρησκεία, ἡ τῆς Ἀνατολῆς Θρησκεία, «εὑρισκομένη ἐν ἀπηνεῖ διώξει καὶ διωγμῶ», δὲν εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ κινηθεῖ καὶ νὰ δράσει ἐλευθέρως καὶ εὐρέως. Τώρα πλέον, εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἀνεμπόδιστος, γιὰ νὰ γίνει «τὸ φῶς τοῦ Κόσμου καὶ τὸ ἅλας τῆς Γῆς». Τὸ διπλὸ αὐτὸ ἔργο, λαμπρὸ καὶ μεγαλειῶδες, πραγματοποίησαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες!!! «Οἱ Τρεῖς Μέγιστοι φωστῆρες» τῆς Τρισηλίου Θεότητος». Οἱ τρεῖς λαμπροί, ἅγιοι καὶ εὐκλεεῖς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας!!!

Εἶναι οἱ ἱεροφάντες καὶ μυσταγωγοίτων χριστιανικῶν δογμάτων. Οἱ Γνῶστες τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Οἱ κάτοχοί της Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ Παιδείας. Θεολόγοι σπουδαῖοι. Ρήτορες δεινοί. Πνευματικοὶ ἡγέτες ὑπέροχοι. Ἐκκλησιαστικοὶ ἡγήτορες καὶ ποιμένες ἔξοχοι, φιλάνθρωποι ἀπαράμιλλοι. Ποιητὲς καὶ συγγραφεῖς ἐξαίρετοι.

Διαθέτουν πίστη θερμουργό! Ἦθος ὑποδειγματικό!!! Πνεῦμα εὐρύ. Εἶναι διορατικοὶ καὶ προορατικοί. Ψυχολόγοι καὶ κοινωνιολόγοι. Καλοὶ Σαμαρεῖτες. Φιλάνθρωποι!!!

Εἶναι οἱ Προστάτες τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας!!! Μελετητὲς καὶ θαυμαστές της Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματολογίας. Θαυμαστές της Ἑλληνικῆς Φιολοσοφίας καὶ Παιδείας. Κήρυκες διαπρύσιοί της καθόλου Χριστιανοπρεποὺς καὶ Ἑλληνοπρεποῦς ἀγωγῆς!!! Ἀγωνιστές. Ἀγωνιστὲς ἀληθινοί. Ἀγωνιστὲς τῆς ἀρετῆς!!! Καὶ ὁ Κύριος ἀγωνιστὴς τῆς ἀρετῆς ἦταν. Ἀγωνιστὴς τῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ δικαίου. Τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ μεγαλειώδους!!! Καὶ χάριν τῆς ἀρετῆς ἔχυσε τὸ τίμιο αἷμα Του.

Τόνιζαν μὲ ἔμφαση, ὅτι, ὅση σοφία κι ἂν διαθέτει ὁ ἄνθρωπος, ὅσες γνώσεις κι ἂν κατέχει, ἂν λείπει ἡ ἀρετή, τὸ ἦθος, δὲν ἀξίζουν. Τόνιζαν: «σοφία, γνώση, ἐπιστήμη, χωριζόμενη ἀρετῆς, χωριζόμενη ἤθους, χωριζόμενη δικαιοσύνης, πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται». Χωρὶς τὴν ἀρετή, δὲν εἶναι γνώση. Δὲν εἶναι ἐπιστήμη. Εἶναι πανουργία.

Ἦταν ἀγωνιστὲς τῆς ἀλήθειας, τοῦ δικαίου, τῆς ἠθικῆς. Πρότυπα χριστιανικῆς ἀρετῆς. Ἐναρμονιστὲς θεωρίας καὶ πράξης. Ἀναδείχτηκαν φυσιογνωμίες ἱστορικές. Συνένωσαν ἁρμονικὰ δύο πολιτισμούς, τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὸ χριστιανικὸ πολιτισμό!!! Ἀπὸ τὴν ἁρμονικὴ συνένωση τῶν δύο αὐτῶν πολιτισμῶν, προῆλθε ὁ λεγόμενος: «ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

Εἶναι οἱ δημιουργοὶ καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ λεγόμενου: «ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Εἶναι δύο ὑπέροχα ἰδεώδη, ἁρμονικὰ συνηνωμένα.

Ὁ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ εἶναι μία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ!!! Ἰδού. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ + ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ = ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!!! ΕΠΙΣΤΗΜΗ + ΑΡΕΤΗ = ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!!!

«Κὰθε ἐπιστήμη, χωριζόμενη ἀρετῆς -ἠθικῆς, δικαιοσύνης- πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται». Ἐπιστήμη χωρὶς ἦθος, χωρὶς ἀρετή, χωρὶς φιλοσοφία, χωρὶς ἀνθρωπισμό, παύει νὰ λέγεται ἐπιστήμη.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν πανεπιστήμονες καὶ πανάρετοι!!! Πολυσχιδεῖς προσωπικότητες καὶ πολύεδρα διαμάντια!!! Ἄριστοι πνευματικοὶ ἡγέτες!!! Μέγιστοι φωστῆρες, διδάσκαλοι, παιδαγωγοὶ καὶ χειραγωγοὶ τῆς Οἰκουμένης!!! Γνῶστες βαθεῖς ὅλων τῶν θεμάτων καὶ τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς καὶ τῆς κοινωνίας. Πολέμιοι σφοδροὶ τῶν εἰδώλων. Θεμελιωτὲς τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ!!! Ἐμπεδωτὲς καὶ στερεωτὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ!!!

Παρέμειναν ἄτρωτοι καὶ ἀλώβητοι ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Πειραστῆ. Ὄρθιοι, ἀκέραιοι, ἄθικτοι. Κράτησαν στιβαρὰ καὶ ψηλὰ τὸ Λάβαρο τῶν Ἰδανικῶν: τῆς Θρησκείας, τῆς Πατρίδας, τοῦ Ἔθνους, τῆς Οἰκογένειας!!!

Ἦταν προορατικοί, διορατικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, μελετητές. Μελέτησαν τὰ ἀτομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ ἔδωσαν λύσεις σὲ ὅλα. Λύσεις ἀτομικὲς καὶ κοινωνικές. Ὅταν τὸ ἄτομο εἶναι θρῆσκο, ἠθικό, ἐνάρετο, μορφωμένο, τότε καὶ ἡ κοινωνία δὲν σπαράσσεται, δὲν στενάζει. Τότε πρυτανεύει καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη. Καὶ ἀπολαμβάνει τὰ ἀγαθά της.

Εὐεργέτησαν τὸν ἄνθρωπο!!! Διαμόρφωσαν κοινωνικὴ πολιτικὴ ἀπαράμιλλη, μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη. Κανένα κράτος, ἕως σήμερα, δὲν ἔφθασε τὸ ὕψος τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, δὲν ἐπέδειξε τόση ἀγάπη, τόση φιλανθρωπία, τόσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὅση ἐπέδειξαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, μὲ πρωταθλητὴ καὶ πρωτοπόρο τὸ Μέγα Βασίλειο, ποὺ ἵδρυσε τὴν περίφημη: «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ» καὶ θεράπευε ὅλες τὶς σωματικές, ψυχικὲς καὶ πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου!!! Πόνεσαν καὶ εὐεργέτησαν τὸ φτωχὸ καὶ ἀδύναμο ἄνθρωπο, ὅσο «οὐδείς» καὶ ποτὲ ἔκτοτε πολιτικὸς ἢ κοινωνικὸς φορέας, ἀνὰ τὴ Γῆ καὶ τὴν Οἰκουμένη!!!

Διατύπωσαν, ἐπίσης, γνῶμες σοφὲς καὶ διαχρονικὲς καὶ γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα!!!

Ὁ Μέγας Βασίλειος προτρέπει τὴ Νεότητα νὰ μελετᾶ τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ συγγράμματα. Εἶναι ἡ σοφία καὶ ἡ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ζητεῖ, ἐπίσης, οἱ Κυβερνῆτες τῆς Πατρίδας νὰ εἶναι σώφρονες καὶ συνετοί!!! Τὰ δύο φῦλα, θεωρεῖ ἴσα!!! Καὶ τὰ δύο εἶναι: ἀχειροποίητες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ!!! Καὶ τὰ δύο ἔχουν ψυχή!!! Καὶ τὰ δύο πλάστηκαν: «κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, θεωρεῖ τὴν παίδευση, τόσο τὴν Ἐθνική, ὅσο καὶ τὴ Χριστιανική, ὡς τὸ πρῶτο τῶν ἐπίγειων ἀγαθῶν. Τὰ δὲ ὁμηρικὰ ἔπη τὰ ἀποκαλεῖ: «θαυμαστά». Ἡ Πατρίδα, γράφει, εἶναι τὸ πλέον ἱερὸ καὶ ὅσιο πρᾶγμα!!!

Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπαναλαμβάνει τὴν ὁμηρικὴ ρήση: «Οὐδὲν γλύκιον -γλυκύτερον- τῆς Πατρίδος». Ὁ πλοῦτος, κατὰ τὸν ἴδιο Ἱεράρχη, «οὐ κακὸν εἶναι. Κακὸν εἶναι ἡ πλεονεξία καὶ ὁ ἀθέμιτος πλοῦτος». Ὁ θάνατος, λέει ὁ ἴδιος, εἶναι ἕνα φυσικὸ γεγονός. Τὸ δάκρυ καὶ τὸ κλάμα εἶναι νοητό. Νοητὸ δὲν εἶναι ἡ πολλὴ θλίψη. «Τὸ γὰρ πολύ τῆς θλίψεως, παραφροσύνη φέρει». Γιὰ τὸ γάμο λέει: «Ἡ εὐτυχία τοῦ γάμου εἶναι ὁ ἄνδρας νὰ κατανοεῖ τὴ γυναίκα καί, ἀντιστρόφως, ἡ γυναίκα νὰ κατανοεῖ τὸν ἄνδρα. Ὁ ἐγωισμὸς ἐχθρεύεται τὸ γάμο. Τὸν διαλύει. Ἡ νηστεία, γράφει ὁ ἴδιος, ὠφελεῖ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή. Δίνει ὑγεία στὸν ὀργανισμό. Ἠρεμεῖ τὸν χαρακτῆρα. Αὐξάνει τὰ ἔτη ζωῆς.

Κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχολεῖο καὶ ὄχι μόνο, ὀφείλει νὰ δίνει στὸ παιδὶ ἀγωγὴ ἑλληνοπρεπῆ καὶ χριστιανοπρεπῆ! Νὰ τὸ διδάσκει καὶ νὰ τὸ παιδαγωγεῖ ἑλληνοπρεπῶς καὶ χριστιανοπρεπῶς! Νὰ τὸ φωτίζει μὲ τὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ χριστιανικὸ φῶς. Νὰ τὸ κάνει νὰ πιστεύει στὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀγαπᾶ τὴν Πατρίδα του, τὴν Ἑλλάδα!!! Νὰ ἔχει ἰδανικά!!! Νὰ ἔχει ὁράματα!!! Νὰ γίνει μέλος τῆς κοινωνίας ἄξιο καὶ ἱκανό, χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο, παραγωγικὸ καὶ δημιουργικό. Ἄξιο καὶ ἐπαινετό!!!

Ἦταν οἱ γίγαντες τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἀρετῆς!!! Καὶ οἱ εὐεργέτες τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας! Ἦταν οἱ θεμελιωτὲς τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ!!! Ἦταν οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἀλήθειας!!! Οἱ πιστοὶ καὶ γνήσιοι ὀπαδοὶ τοῦ Θείου Διδασκάλου!!!

Ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπὲρ τῆς Πατρίδος, ὑπὲρ τῆς Κοινωνίας. Ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ τῆς Παιδείας. Ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ τῆς Ἀνθρωπότητας. Ἔγιναν: «τὸ φῶς τοῦ Κόσμου καὶ τὸ ἅλας τῆς Γῆς». Ἔγιναν οἱ οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι καὶ παιδαγωγοί. Ἀγωνίστηκαν γιὰ τὰ αἰώνια ἰδανικά, γιὰ τὶς αἰώνιες καὶ ἀκατάλυτες ἀξίες τῆς ζωῆς.

Δίδαξαν τὴν ἀρετή!!! «Ἐπιστήμη χωρὶς ἀρετή, χωρὶς δικαιοσύνη, πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται». Ἐπανέλαβαν τὴ σοφὴ ρήση τοῦ Πλάτωνα: «Πᾶσα ἐπιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται».

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οἱ προστάτες τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας. Ἡ 30ή Ἰανουαρίου εἶναι ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παιδείας!!! Εἶναι ἑορτὴ ἐκκλησιαστικὴ καὶ σχολική!!!

ΣΗΜ.: Ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς Πολιτισμός, λαμπρὸ δημιούργημα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θὰ πρέπει νὰ γίνει μάθημα σχολικὸ καὶ νὰ διδάσκεται καὶ στὶς δύο βαθμίδες τῆς Ἐκπαίδευσης.

Previous Article

Σύγχρονη Παιδεία και Ελληνορθόδοξη Παράδοση

Next Article

Όσο (οι Κόπτες) βρίσκονται στην πλάνη δεν μπορούμε να τους πούμε ότι αποτελούμε την Μία Εκκλησία.

Διαβάστε ακόμα