ΟΤΑΝ Η ΣΕΚΤΑ ΥΠΟΤΑΣΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Share:

Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Θερμά συμβουλεύομε νά ἔχουν τό νοῦ τους, ὅσοι ἔχουν τήν ἀτυχία νά διασχίσουν τήν ὁδό Ἀσκληπιοῦ, ἀπό τήν εἴσοδό της στήν ὁδό Ἀκαδημίας πρός Σόλωνος. Ἐκεῖ, ἀριστερά, στόν ἀριθμό «9» ἐμφωλεύει ὁ κίνδυνος. «Scientology» (Σαηεντολογία) γράφει ἡ πινακίδα καί παραμέσα, βιβλία, πολλά βιβλία… ἀλλά κι ἕνα, δύο νέα, χαμογελαστά πρόσωπα στό πεζοδρόμιο, πού ἀνταγωνίζονται ποιό θά σᾶς πρωτοχαιρετήσει καί ποιό θά σᾶς προτείνει νά περάσετε μέσα γιά ἕνα, ἐντελῶς δωρεάν, «Τέστ Μέτρησης τοῦ Ἄγχους» (Handle stress better) ἤ ἀκόμη, νά κάνετε ἕνα ἐντελῶς δωρεάν «Τέστ Προσωπικότητας» (Free Personality Test).

Θά μπορούσατε νά ἀπαντήσετε βέβαια: «Εἶμαι καλά στήν ὑγεία μου, χωρίς στρές καί εἶμαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός», ἄν γνωρίζατε τό ἱστορικό καί τό παρασκήνιο τῆς σέκτας πού αὐτοπροσδιορίζεται σήμερα στή χώρα μας ὡς «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας» (Scientology Church).

Ἡ σέκτα παρουσιάστηκε ἀρχικά στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, ὡς δύο ὀργανώσεις· ἡ πρώτη ὡς Κ.Ε.Φ.Ε. («Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος»)[1] καί ἡ δεύτερη μέ τίτλο «Φιλοσοφικό Κέντρο Ἀθηνᾶ».

Πρόκειται, δῆθεν, γιά μιά φιλοσοφία αὐτοεξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου. Σύμφωνα μέ τήν κίνηση, «καμιά θρησκεία δέν μπόρεσε νά δώσει ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα: Ποιός εἶμαι; Ἀπό ποῦ ἔρχομαι; Τί εἶναι θάνατος; Ὑπάρχει ἄλλη ζωή, ἡ λεγόμενη μέλλουσα; Μόνο στήν “ἐκκλησία” τῆς Σαηεντολογίας», λέγουν, «ἔχομε τίς ἀπαντήσεις, καί γιά πρώτη φορά σέ ὅλους τούς αἰῶνες οἱ ἀπαντήσεις μας εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια!»[2].

Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος γράφει χαρακτηριστικά: «Θεωροῦμε ὅτι ἡ ὀργάνωση αὐτή εἶναι ἡ πλέον ἐπιθετική καί ἡ πιό ἐπικίνδυνη καί ἔχει πολιτικές βλέψεις! Οἱ Σαηεντολόγοι παρουσιάζονται στή χώρα μας ὡς ἐπιστήμη, ὡς τεχνική, ὡς φιλοσοφία καί τελευταῖα καί ὡς “ἐκκλησία”».

Στό κατάλογο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου -προϊόν τῆς ἄοκνης προσπάθειας τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου- πού καταρτίστηκε ἀπό τήν Ζ΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί Παραθρησκείας (Ἁλίαρτος 20-26.9.1995)[3] καί περιλαμβάνει ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες, ἀσυμβίβαστες μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη, ἡ Σαηεντολογία -μέ διαφορετικούς τίτλους καί ὀνόματα/προσωπεῖα- περιλαμβάνεται 18 φορές[4].

Τό Κ.Ε.Φ.Ε., ὕστερα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Ἀντεισαγγελέα Πρωτοδικῶν Ἰωάννη Ἀγγελῆ, διαλύθηκε, ὡς σωματεῖο, μέ τίς ἀποφάσεις: 7380/1996 τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί 10493/1997 τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, ἀλλά ἀμέσως μετονομάστηκε σέ «Ἑλληνικό Κέντρο Διανοητικῆς καί Σαηεντολογίας» διατηρώντας τίς ἴδιες ἐγκαταστάσεις καί μέ τήν ἴδια δομή καί προσωπικό· ἄλλαξε μόνον τό ὄνομα. Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου ἀναφέρει ὅτι πρόκειται γιά «…ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί τάσεις, πού … περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπο, … προκειμένου καί ἀποκλειστικά νά προσελκύσει μέλη, τά ὁποῖα στή συνέχεια ὑφίστανται, … πλύση ἐγκεφάλου, μέ ἀπώτερο σκοπό τή δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης, … ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀντιρρήσεων … ὥστε νά βρισκόμαστε πλέον ἐνώπιον ἄβουλων ὄντων, τά ὁποῖα ἔχουν χάσει τή δυνατότητα λήψεως ἀποφάσεων…».

Ἀκολουθεῖ στίς 10-11 Μαΐου 1999, ἡ δίκη Σαηεντολόγων γιά «φακελώματα» πολιτικῶν, κληρικῶν, δημοσιογράφων, κ.λπ.

Ἡ ὀργάνωση εἶχε ἤδη αὐτοπροσδιοριστεῖ γιά τρίτη φορά μέ τόν τίτλο: «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας».

Ὁ κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, πρώην Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἦταν συνήγορος ὑπεράσπισης τῆς Σαηεντολογίας καί χαρακτήρισε τή δίκη ὡς «σύγκρουση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας». Στήν ἴδια δίκη ἦταν συνήγορος ὑπεράσπισης καί ὁ μακαρίτης Γεώργιος Μαῦρος, ὁ ὁποῖος ἦταν ταυτόχρονα δικηγόρος τῆς Σαηεντολογίας, τῶν Μορμόνων, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας(!)[5]. Ὁ κ. Πέτρος Εὐθυμίου, Ὑπουργός Παιδείας, τότε, ἦταν συγγενής ἐξ ἀγχιστείας μέ κορυφαία στελέχη τῆς Σαηεντολογίας καί παρέστη στή δίκη ὡς μάρτυρας ὑπεράσπισης τῆς ὀργάνωσης.

Ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ Σαηεντολογία ἔκανε τίς παρακολουθήσεις καί τά φακελώματα προσώπων, ἀλλά γιά νά ἐπιβληθεῖ ποινή στά μέλη της, πού βρέθηκαν ἔνοχοι, ἔπρεπε νά εἶχε ἀσκηθεῖ δίωξη μέσα σέ τρεῖς μῆνες, κάτι πρακτικά ἀδύνατο λόγω τοῦ ὄγκου τῶν ἐγγράφων πού κατασχέθηκαν ἀπό τίς εἰσαγγελικές ἑφόδους.

Ἄλλο σκάνδαλο τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι δέν κλήθηκαν νά καταθέσουν, οὔτε ἐνημερώθηκαν γιά νά προσέλθουν σημαντικά πρόσωπα πού φακελώθηκαν ἀπό τήν ὀργάνωση, ὅπως οἱ κ. κ. Μιλτιάδης Ἔβερτ, Ἀντώνης Σαμαρᾶς, δεκάδες κληρικοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί καί ἄλλοι.

Ἔτσι οἱ ὑπεύθυνοι, ἐλεύθεροι καί μέ τόν τίτλο: «Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας», συνεχίζουν πλέον σήμερα ἀπρόσκοπτα τό ἔργο τους.

Αὐτά, στή χώρα μας…

Ἡ ὀργάνωση ἱδρύθηκε στίς Η.Π.Α., ἀπό τόν Ἀμερικανό Λαφαγιέτ Ρόναλντ Χάμπαρντ (Lafayette Ron Hubbard/1911-1986), πού τίς δεκαετίες τοῦ ’30 καί ’40 ἔγραφε λαϊκά μυθιστορήματα ἐπιστημονικῆς φαντασίας καί στίς ἀρχές τοῦ 1950 τό βιβλίο «Διανοητική: Ἡ Σύγχρονη Ἐπιστήμη τῆς Πνευματικῆς Ὑγείας», ἕνα βιβλίο χωρίς καμία ἐπιστημονική τεκμηρίωση.

Φέρεται ὅτι κάποτε εἶχε δηλώσει: «Ὁ τρόπος γιά νά κάνεις ἕνα ἑκατομμύριο δολλάρια εἶναι νά ξεκινήσεις μιά θρησκεία»[6].

Τό σενάριο/δόγμα τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Πρίν ἀπό ἑβδομηνταπέντε ἑκατομμύρια χρόνια, ὁ γαλαξιακός Πρίγκιπας Ζανού (Xenu) ἔφερε τούς κατοίκους 76 πλανητῶν στή Γῆ, ὅπου τούς ἔριξε σέ ἡφαίστεια, τούς ἀνατίναξε μέ βόμβες ὑδρογόνου καί μάζεψε τίς ψυχές τους σέ δέσμες ἀπό ἠλεκτρονικές παγίδες»[7]. Βέβαια, ὅλο αὐτό ἀκούγεται σάν μυθιστόρημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας καί τέτοιο εἶναι πραγματικά. Ὅμως, οἱ Σαηεντολόγοι πού ἔχουν φθάσει στό βαθμό «μυστικό ἐπίπεδο ΟΤ 3», διδάσκονται ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ν’ ἀνακτήσουν τήν ἀτομικότητά τους, παρά ἄν ἀπεγκλωβιστοῦν ἀπ’ αὐτά τά συμπλέ-γματα ψυχῶν, τούς «Θήταν» (Thetan). Καί πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες δολλάρια, γιά νά ἀσκήσουν τό «Ὤντιτινγκ» (Auditing), μία μορφή συμβουλευτικῆς, ἕνα εἶδος ἐξομολόγησης σέ κατάσταση ἡμιύπνωσης/διαλογισμοῦ, ὅπου τά πάντα καταγράφονται, τηροῦνται σέ φακέλους καί χρησιμεύουν γιά τόν ἐκβιασμό τοῦ μέλους «ἄν κάποτε χρειαστεῖ»…

Ὁ δρόμος λοιπόν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς ψυχῆς, δηλαδή τῶν Θήταν, στή Σαηεντολογία περνάει μέσα ἀπό τό Ὤντιτινγκ. Οἱ συνεδρίες βοηθοῦν, δῆθεν, τό ἄτομο νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό «πνευματικές ἀδυναμίες» καί νά ἀναπτύξει τίς πνευματικές του ἱκανότητες.

Ἡ Σαηεντολογία δέν διστάζει νά ἐμφανίσει τόν Χάμπαρντ ὡς ἀνώτερο τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Μωυσῆ, καθώς καί ὅλων τῶν ἐξωχριστιανικῶν προσώπων τῆς ἱστορίας, ὅπως τοῦ Μωάμεθ, Κομφούκιου κ.ἄ[8].

Εἶναι ἐπίσης γνωστή ἡ διαπλοκή της μέ ἀμερικανικές Μυστικές Ὑπηρεσίες[9].

Ὅπως καταλαβαίνουμε, ἡ περιγραφή μιᾶς τέτοιας ὀργάνωσης δέν ἐξαντλεῖται παρά μέ τήν συγγραφή ὀγκώδους τόμου.

Ἐκεῖνο ὅμως πού δέν καταλαβαίνουμε εἶναι πῶς ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀνέχεται νά διαιωνίζεται ἡ φθοροποιός κατάσταση ἡ ἐγκυμονοῦσα κινδύνους γιά τή ζωή καί τήν ψυχοσωματική ὑγεία τῶν πολιτῶν, ἀλλά καί τό γιατί ἡ Ἐκκλησία δείχνει νά ἔχει καταθέσει τά ὅπλα, ἐπί τοῦ θέματος, γιά πάνω ἀπό δύο δεκαετίες;

Σημειώσεις:

[1] ppu.gr. [2] psychanaptyxis.blogspot.com. [3] ecclesia.gr. [4] Στούς αὔξ. ἀριθ.: 7, 31, 38, 57, 78, 134, 147, 154, 186, 214, 223, 251, 256, 288, 320, 398, 411 καί 414 τοῦ καταλόγου, ἐπί συνόλου 422 ὁμάδων. [5] agiasofia.com. [6] bible.ca. [7] aktines.blogspot.com. [8] ppu.gr. [9] ppu.gr

Previous Article

Μνημόνευση του σχισματικού «Επιφανίου Κιέβου» στο συλλείτουργο Βαρθολομαίου – Ιερώνυμου στη Θεσσαλονίκη

Next Article

ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Διαβάστε ακόμα