ΟΧΙ “ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ” ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ

Share:

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

Εὐαγγελική Συνέχεια: Περιμένουν νὰ ἰδοῦν τὸ θάνατον τοῦ Δικαίου

[Ἀπόστολος Πέτρος]: «ὁ δὲ Πέτρος // ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν // ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, // καὶ εἰσελθὼν ἔσω // ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν // ἰδεῖν τὸ τέλος» (Ματθ. Κστ΄ 58).

[Παράφρασις]: [(Μὲ τὴν σύλληψι τοῦ Κυρίου) // ὁ Ἀπόστολος Πέτρος // ἀκολουθοῦσε ἀπὸ μακριά, μὲ ὅλες τὶς προφυλάξεις. // Καὶ εἰσῆλθε στὴν αὐλὴ τοῦ Σταυρωτοῦ Ἀρχιερέως Ἄννα // καὶ καθόταν μαζὶ μὲ τοὺς ὑπηρέτες, // περιμένοντας νὰ δῆ τὸ τέλος // τῆς αἰσχρῆς καταδίκης τοῦ Κυρίου].

Ἐπίσκοποι δὲν ἀνέγνωσαν τὴν Ἐγκύκλιον τῆς ΔΙΣ

Σύμφωνα μὲ ἀξιόπιστες καὶ διασταυρωμένες πληροφορίες, τὴν Κυριακὴ 25/7/21, πολλοὶ Ἐπίσκοποι, παρέβησαν τὴν αὐστηρὴ ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ. ΔΕΝ ἀνέγνωσαν τὴν ἀπαράδεκτο Ἐγκύκλιό της, τὴν 3045, (τῆς 14/7/2021), ὑπὲρ τῶν “Πειραματικῶν” καὶ ἄνευ ἀδείας “Γενετικῶν Μηχανῶν”, τῶν “Ἐμβολίων” τοῦ κορωνοϊοῦ Covid 19.

Καὶ δὲν ἀναφερόμεθα εἰς θεωρουμένους “Παραδοσιακούς”, ἀλλὰ στοὺς “Μοντερνιστές” καὶ ἀνήκοντας στὸ Ἱερωνυμικὸ “Μπλόκ”. Ὁ Προκαθήμενος, καθὼς καὶ ἡ φοβικὴ Κυβερνητικὴ παντοδυναμία, ἂς ἐξαπολύσουν τὰ “Λαγωνικά” τους καὶ τοὺς “Σπιούνους” των, γιὰ νὰ ἐντοπίσουν τοὺς “Ἐνόχους-Ἀμφισβητίες”.

Αὐτοὶ οἱ Ἱεράρχες, οἱ μὴ ἀναγνώσαντες, ἀπέστειλαν Ρητὲς γραπτὲς ἐντολὲς πρὸς τοὺς Πατέρες τῶν Ἐνοριῶν καὶ πρὸς τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες, νὰ ἀναγνωσθῆ ἀνυπερθέτως τὸ Συνοδικὸ “Κατάστιχο”. Ὡστόσο, οἱ ἴδιοι, τρομοκρατημένοι, φοβούμενοι τὴν Λαϊκὴ ἀντίδρασι, ἀπέφυγαν τὶς ἐπικίνδυνες κακοτοπιές. Ἐκήρυξαν μόνον, ἀναφερόμενοι ἐπάνω στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, τῶν Γεργεσηνῶν (Ματθ. η΄ 28- θ΄ 1).

Ἐπὶ πλέον, ἀξιοσημείωτο, πώς, σὲ πολλὲς Ἱ. Μητροπόλεις ἀπέφυγαν, μὲ διάφορες προφάσεις, ἀκόμη καὶ νὰ ἀποστείλλουν στὶς Ἱ. Ἐνορίες καὶ στὶς Ἱ. Μονὲς τὰ πακέτα μὲ τὸ ἀποδοκιμασθὲν φυλλάδιο (ἀρ. 53, Ἰούλιος 2021). Αὐτὸ ὅπου, ὁ φόνος τῶν ἐκτρώσεων ἀποκαλεῖται μιαρώτατα, «θεραπευτικὴ διακοπὴ κυήσεως».

Πρόκλησις πρὸς τὸν “Δῆθεν” Ὑπουργὸν καὶ τὸν Τετράγαμον

Ὁ “Δῆθεν Ὑπουργός”, ποὺ ἐδήλωσε ὅτι τὰ Χριστούγεννα καὶ τὰ Θεοφάνεια εἶναι “Δῆθεν Γιορτὴ” (20/12/21), ἂς κινητοποιηθῆ. Διότι δικό του “Ἐπίτευγμα” ὑπῆρξε τὸ ψευδεπίγραφο Φυλλάδιο. Ἐπίσης καὶ ὁ “Τετράγαμος” μὲ τὰ πέντε παιδιὰ Ὑπουργός. Αὐτὸς ποὺ ἐφυλάκισε μὲ ἀστυνομικὲς κορδέλλες τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τοὺς Πανηγυρίζοντας Ἱ. Ναούς. Ἂς ἀναζητήση σχετικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὶς Ἀστυνομίες.

Αὐτός, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ποὺ γνωρίζει τί συμβαίνει μὲ τὰ γλέντια στὰ τουριστικὰ νησιὰ μὲ τῆς Ἐλίτ. Ἀλλὰ ἀπαγορεύει τὶς Ἱ. Λιτανεῖ­ες, τὶς “Ἀγάπες” καὶ τοὺς παραδοσιακοὺς χοροὺς στὰ πανηγυράκια τῶν γραφικῶν χωριῶν μας. Στὰ κλὰμπ καὶ στὰ μπὰρ τῆς τουριστικῆς ἀποκαλουμένης βιομηχανίας δὲν μεταδίδεται ὁ Κορωνοϊός. Ἀλλὰ μόνον στὶς παραδοσιακὲς Ἑορτὲς τῆς ἰδιαιτέρας Πατρίδος κάθε Ἕλληνος.

Πόσο ἀσύνετοι καὶ πόσο ἀντίθεοι καὶ κυρίως πόσο ἀνορθόδοξοι δοτοὶ Τυραννίσκοι!

Ἀτμόσφαιρα ξεσπάσματος “Λαίλαπος”

Ἐπανερχόμεθα στὴν μὴ ἀνάγνωσι τῆς Ἐγκυκλίου ἀπὸ μερικοὺς Ἐπισκόπους. Πῶς νὰ χαρακτηρίσουμε καὶ πῶς νὰ ἀξιολογήσουμε τὸ πρωτοφανὲς γεγονός;

• Ἀνδρεία ἢ μήπως Δειλία;

• Φρόνησι ἢ μήπως κουτοπονηρία;

• Μετάνοια ἢ μήπως σιωπηλὴ Ἐπανάστασι;

• Σκοπιμότητα ἢ μήπως ὑποδόριο ἀμφισβήτησι τῆς νῦν Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς;

Τ’ ἀφουγκράζεται ὁ Προκαθήμενος καὶ ὅσοι δουλικοὶ Ἐπίσκοποι Συνοδοιπόροι του;

• Μὴ ξεχνᾶτε ὅτι, κινεῖσθε σὲ “Δανεισμένο” χρόνο.

• Ὅσο καὶ νὰ κολακεύετε τὴν Ἀνάλγητο Ἐξουσία, θὰ σᾶς ἀποτελειώση καὶ θὰ σᾶς πετάξη σὰν μία στημένη “Λεμονόκουπα”.

• Καὶ αὐτὴ ἡ Τυραννικὴ Κρατικὴ Ἐξουσία, σύμφωνα μὲ τὰ μελετημένα πρόδρομα γεγονότα, σχεδιάζει πρῶτα νὰ σᾶς διαπομπεύση δεόντως. Κατόπιν νὰ σᾶς ἐξαποστείλη. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐμπειρογώμονες μᾶς πληροφοροῦν ἀναλόγως. Ἐπὶ πλέον, ἡ λογικὴ διεργασία, ἀφήνει μόνο λίγα περιθώρια ἄλλης ἐκβάσεως.

• Ὁ Δυνάστης σχεδιάζει νὰ ἐπαναλάβη τὴν παλαιὰ δοκιμασμένη μεθοδολογία. Αὐτὴ ποὺ ἐνεργοποίησαν καὶ μὲ τὸν Προκαθήμενο Χριστόδουλο τὸ 2005, μὲ τὸ ξέσπασμα τῶν τότε πρωτοφανῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σκανδάλων.

• Φυσικά, Μακαριώτατε, παραμένετε ἀναπολόγητος πρὸς τὸ Πιστὸ Λαό, πρὸς τοὺς Κληρικούς, πρὸς τοὺς Μοναχούς, πρὸς τὶς Μοναχὲς καὶ πρὸς ὁλόκληρο τὸ Εὐλαβὲς Ἑλληνικὸ Γένος.

• Πρωτίστως ὅμως θὰ ἀποδώσετε βαρὺ λόγο πρὸς τὸν Ἴδιο τὸν Κύριο καὶ Θεό μας.

Χωρὶς ἀμφιβολία, ἐν προκειμένῳ, «Φωνὴ Λαοῦ, Ὀργὴ Θεοῦ», ἀλλὰ καὶ ἀντιστρόφως «Φωνὴ Θεοῦ, Ὀργὴ Λαοῦ».

Καταδικαστήριον: “Κυβερνητικόν”,

“Φαναριώτικον”, “Ἱερωνυμικὸν”

Παρεπιπτόντως, ἂς ἐξετάσουμε τὴν Δεσποτικὴ ἀνδρεία, τὴ Φιλαδελφία καὶ τὴν ἀγάπη τῶν συγχρόνων Δεσποτάδων καὶ ἀπὸ ἕνα ἄλλο σύγχρονο ἀλγεινὸ γεγονός.

Ἀπὸ τριμήνου, ἀσκεῖται αἰσχρὴ πολεμικὴ ἐναντίον δύο Μητροπολιτῶν, τοῦ Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ τοῦ Μεσολογγίου κ. Κοσμᾶ. Ἐπιθέσεις λοιδορίας, μέσῳ τῶν στρατευμένων ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι “Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως”.

Γιὰ ποιὸ λόγο; Διότι δὲν “Ἀνέστησαν” τὸν Κύριό μας, κατὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Ἀφωρισμένου, στὶς δύο, ἀλλὰ στὶς τρεῖς ἡμέρες, κατὰ τὸ Πάσχα τοῦ 2021.

Συνάμα, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, καὶ κατὰ “Φαναριώτικη” προσταγὴ γιὰ τὴν “Οὐκρανικὴ” Βυσσοδομία τῶν Ἀχειροτονήτων, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δουλικά, στήνονται Δικαστήρια καὶ Καταδικαστήρια. Μὲ Κατηγορίες ἀνυπόστατες καὶ φαιδρὲς αἰτιάσεις.

Π.χ. «ἐπὶ θεολογικῇ πλάνῃ!!!». Τόσο ἁπλά. Μὲ ἀφάνταστη ἀσάφεια βαρυτάτης κατηγορίας. Τουτέστιν, μὲ προειλημμένες καὶ δεδομένες καταδικαστικὲς ἀποφάσεις.

Ἐκτὸς ἐὰν ἐπέμβη δυναμικῶς ὁ Λαὸς καὶ καταλυτικῶς ὁ Δίκαιος Θεός.

«Ἐκτὸς ἐὰν ὁ Θεὸς // ἐπέμβη μὲ τὸ φτυάρι, // ὅπως τὸ κάνει πολλὲς φορὲς» (Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως, 1980-2012).

Πολλοὶ οἱ “Παραβάται”, δύο πρὸς σφαγιασμόν

Οἱ πάντες γνωρίζουν πώς, τουλάχιστον ἄλλοι δέκα πέντε (15) Ἐπίσκοποι “Ἀνέστησαν” Τριήμερο τὸν Κύριο κατὰ τὸ Πάσχα. Ἀλλά, γι’ αὐτοὺς δὲν τίθεται θέμα, διότι μερικοὶ εἶναι ἡμέτεροι.

Ἐπίσης, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἀντιδρᾶ γιὰ τὸ “Οὐκρανικὸ” τῶν Ἀχειροτονήτων, ἀλλὰ γι’ αὐτοὺς εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ μιλήση ἡ Ἐξουσία. Καὶ ἐπὶ πλέον κάποιοι προβαίνουν καὶ σὲ διπλωματικὲς κινήσεις ὑποταγῆς καὶ πειθαρχίας «πρὸς τὰς ὑποδείξεις». Ἐπιβάλλεται λοιπόν, νὰ σφαγιασθοῦν ὁπωσδήποτε οἱ δύο, κυρίως ὁ Κυθήρων, γιὰ νὰ νιώσουν τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὸ σὸκ καὶ τὸ δέος οἱ ὑπόλοιποι.

Σημειωτέον πώς, ἀπὸ τοὺς ἑκατὸν εἴκοσι (120) Ἑλλαδίτες Ἀρχιερεῖς, μόνον πέντε ἀπετόλμησαν νὰ λειτουργήσουν μὲ τοὺς Ἀχειροτονήτους “Ψευτο-Οὐκρανούς”.

Καὶ μάλιστα ὁ πρῶτος διαπράξας τὴν ἀσέβεια, καὶ ὑπεραιρόμενος γι’ αὐτό, “Ἔφυγε” αἰφνιδίως. Καὶ δεύτερος, ἐπίσης μέσα στὸ ἴδιο πλάνο ἀντικανονικότητος, ἀκολούθησε τὴν ἴδια ἔκτακτο “Ἔξοδο”.

Τρομοκρατία Ἐκκλησιαστικὴ συμπλεκομένη μὲ ἀφιλίαν

Καὶ οἱ ἀνδρεῖοι μας Ἐπίσκοποι; Πῶς ἀντέδρασαν ἐν προκειμένῳ γιὰ τὸν διωγμὸ τῶν “Δύο”; Πῶς ἐνήργησαν φανερῶς ἢ μυστικῶς;

Ἐκπληκτικό! Οὐδείς! Οὔτε ΕΝΑΣ δὲν ἀπετόλμησε νὰ ἐπικοινωνήση, ἔστω τηλεφωνικῶς, μὲ τοὺς δύο ἀδίκως διωκομένους Μητροπολίτες, γιὰ ἐνίσχυσι, γιὰ βοήθεια καὶ γιὰ συμπαράστασι.

Καταγράφεται ὡς λυπηρὸ πώς, κάθε φορά ἐπιβεβαιώνεται, ὁ πιστὸς ἁγιογράφος, ὁ Φώτιος Κόντογλου. Αὐτός, κατέγραψε περιγράφοντας ἐναργέστατα, πῶς χαρακτηρίζονται,

«… οἱ «ποιμένες οἱ μισθωτοί», // οἱ τρίδουλοι τῶν ἀρχόντων // τοῦ σκοτεινοῦ κόσμου τοῦ χρήματος, // τῆς ἀθεΐας, // τοῦ ἐκφυλισμοῦ καὶ πάσης ἀκολασίας. …» (Φωτίου Κόντογλου, Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, Ἀπρίλιος 1965).

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ προσωπικότητά τους. Μία διαρκὴς Ἀφιλία. Μία ἀνεπανάληπτος συμφεροντολογία καὶ σκοπιμότητα. Ἕνα κυνήγι τῆς ἐπίπλαστης δόξης καὶ τοῦ καταχθονίου φευγαλέου πλούτου, τοῦ Μαμωνᾶ.

Καὶ κυρίως, μία ἀέναος Ὑποταγὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐξουσία. Καί… πρὸς τὴν Πολιτικὴ Ντόπια καὶ Ἀνθ-ΗΠΑ-τικὴ Ἀφεντία.

Ψαλμική ὑπόμνησις: Οἱ φίλοι

ἀπομακρύνονται, κοιτάζουν ἄσπλαγχνα

[Ἀβάστακτος Πόνος Βασιλέως Δαβίδ]: «οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου //ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, // καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν·» (Ψαλμ. λζ΄ 12).

[Παράφρασις]: [(Κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς θλίψεώς μου) // οἱ παλιοὶ φίλοι μου καὶ οἱ γνωστοί μου // ἐπλησίασαν πρὸς στιγμήν, // ἀλλὰ μὲ ἐγκατέλειψαν, // καὶ οἱ πλησιέστεροι συγγενεῖς μου // ἐστάθηκαν καὶ μὲ κοίταζαν ἀπὸ μακρυὰ ἀδιάφορα].

Previous Article

Δικολαβικὴ ἐγκύκλιος

Next Article

Περί αμέσου βοηθείας των πυροπλήκτων