Οἰκουμενιστὴς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης

Share:

Εἶναι δυνατὸν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος νὰ ἐπαινῆ παπικὴν ὡς «καθοδηγητικὴν μορφὴν πρὸς τὴν πνευματικὴν ζωὴν» καὶ νὰ ὁμιλῆ διὰ «διαίρεση μεταξὺ τῶν Ἐκ­κλησιῶν»; Ὁ Σεβ. Κρήτης δὲν ἔπρεπε κἄν νὰ παραστῆ εἰς τοιαύτην ἐκδήλωσιν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ δελτίον τύπου τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2022:

«Στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης Ἐκ­κλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης ἔλαβε χώρα τὴ Δευτέρα, 12.12.2022, ἡ βιβλίο-παρουσίαση τοῦ νέου μεταφρασμένου στὰ ἑλληνικὰ βιβλίου τῆς Chiara Lubich (ἱδρύτριας τοῦ Focolare Movimento) μὲ τίτλο «Ἕνας Νέος Δρόμος – Ἡ πνευματικότητα τῆς ἑνότητας». Ἡ ΠΑΕΑΚ ἀκολουθώντας τὸ πρότυπο τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων καὶ τὴν ποιμαντικὴ γραμμὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὶς σχέσεις του μὲ τὸ Κίνημα τῶν Φοκολάρι ἐνθάρρυνε τὴν ἐν λόγω ἐκδήλωση, καθὼς προάγει τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν καὶ τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμό, θέτοντας ἐν τῶν μέσῳ ἡμῶν τὴν λυτρωτικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

«Ἡ Chiara Lubich ἀφῆκεν ἀνεξίτηλον ἀποτύπωμα εἰς τὸν χῶρον τῆς χριστιανικῆς πνευματικότητος εἰς τὴν ἐποχήν μας, μὲ τὴν προσωπικὴν παρουσίαν καὶ μαρτυρίαν της, μὲ τὰς ἰδέας καὶ τὰ συγγράμματά της καὶ μὲ τὰς δράσεις της εἰς τὴν πορείαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὴν ποθεινὴν ἑνότητα. Κατώρθωσε νὰ ἐγγίση τὰς ψυχάς ἀναριθμήτων συγχρόνων μας, οἱ ὁποῖοι εἶδον καὶ συνεχίζουν νὰ βλέπουν, εἰς τὸ πρόσωπόν της μίαν καθοδηγητικὴν μορφὴν πρὸς τὴν πνευματικὴν ζωήν, τὴν ἔχουσαν κέντρον τὴν βιωμένην ἀγάπην ὡς πεμπτουσίαν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ ὡς ἀπάντησιν εἰς τὰς ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου. Χαρακτηριστικὸν γνώρισμα αὐτῆς τῆς πνευματικότητος εἶναι ἡ ἀδιάσπαστος ἑνότης τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἀδελφόν, δῶρον τῆς φιλανθρώπου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς πάντας ἡμᾶς», ἀναφέρεται στὸ Πατριαρχικὸ Μήνυμα τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας Παναγιωτάτου κ.κ. Βαρθολομαίου, μὲ τὸ ὁποῖο ξεκίνησε ἡ ὅλη ἐκδήλωση καὶ τὸ ὁποῖο ἀνέγνωσε ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ὁ Μέγας Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ Καθηγητὴς τῆς ΠΑΕΑΚ Θεόδωρος Μεϊμάρης.

Ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εὐγένιος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνό, μιλώντας στὸ ἀκροατήριο μὲ τρόπο καρδιακό, ἐξομολογητικό, ἐνῶ τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι κάθε προσ­πάθεια ποὺ συμβάλλει στὴν ἐπικράτηση τῆς ἐν Χριστῷ εἰρήνης καὶ ἀγάπης πρέπει νὰ ἐνισχύεται. Παράλληλα, ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη προαγωγῆς τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἐνθυμούμενος μάλιστα τὸ γεγονὸς τῆς ἐπιστροφῆς τῆς τιμίας κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ὁραματιστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εὐγενίου Α΄, ὅταν καὶ παρέλαβε τὸ ἱερὸ λείψανο ἀπὸ τὸν Καρδινάλιο Augustino Bea. Τέλος συνεχάρη τοὺς διοργανωτές, συντελεστὲς καὶ συμμετέχοντες στὴν ἐκδήλωση…

Συγκεκριμένα, ὁ Μέγας Πρωτοσύγκελλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Καθηγητὴς τῆς ΠΑΕΑΚ Θεόδωρος Μεϊμάρης ἀναφέρθηκε στὸ Κίνημα αὐτὸ λέγοντας ὅτι δημιουργήθηκε γιὰ τὸ σύνολο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἕνα ἵδρυμα ποὺ ἐπικοινωνεῖ τὴ πνευματικότητα τῆς ἀποδοχῆς, τὴ συμφιλίωση, τὴν ἀγάπη, καὶ τὴν ἑνότητα, ἕνα κίνημα τὸ ὁποῖο ξεπέρασε τὰ ὅρια τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἔχει ἐξαπλωθεῖ καὶ στὶς ὑπόλοιπες Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, ἐνῶ ἔχει ἀναπτύξει καὶ σχέσεις διαλόγου καὶ συνεργασίας μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Οἱ πρῶτες ἐπαφὲς εἶχαν ξεκινήσει ἐπὶ πατριαρχίας Ἀθηναγόρα καὶ ἀργότερα συνεχίσθηκαν καὶ ἐπὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου ἀπὸ τὸ 1972 μέχρι τὸ 1991. Ὡστόσο, οἱ σχέσεις αὐτὲς ἀναπτύχθηκαν καὶ ἄνθισαν ἰδιαίτερα κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εἶχε συναντήσει γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Chiara Lubich, ὅταν ἦταν διάκονος, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα ὡς Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας καὶ ὡς Γέρων Χαλκηδόνος.

Σὲ μία ἐπιστολὴ του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος περιγράφει τὴν Chiara Lubich μιλώντας γιὰ τὴν εὐγένειά της, γιὰ τὴ μεγάλη γνώση ποὺ εἶχε τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιὰ τὴν μεγάλη της ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν πλήρη καὶ βαθιὰ κατανόηση ποὺ προκαλεῖ ἡ διαίρεση μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν, γιὰ τὴν ἀντίληψη ποὺ εἶχε ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἀγάπη ἀποτελεῖ μία μορφὴ ἀντανάκλασης τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, γιὰ τὴ βαθειά της πίστη στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καὶ γιὰ τὴν ἄποψή της ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἀποκλειστικότητα καὶ ὁ ἐγωισμὸς ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό.

Τὸ Μάιο τοῦ 2021 ἔλαβε χώρα ἕνα διήμερο συνέδριο μὲ θέμα “Pope Paul Ι, Patriarch Athenagoras, Chiara Lubich: A Prophecy of Unity Between Sister Churches” [Μία προφητεία τῆς ἑνώσεως μεταξὺ ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν], στὸ ὁποῖο ἀναπτύχτηκαν ἐνδιαφέρουσες θέσεις. Ἡ τελευταία κοινή τους πράξη ἦταν τὸ 5ο θερινὸ συνέδριο στὴ Χάλκη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2022, “Sustaining the Future of the Planet Together” [Βαστάζοντας τὸ μέλλον τοῦ πλανήτη μαζί].

Previous Article

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Θεοφανείων

Next Article

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2023 Σεβ. Μητρ. Μάνης Χρυσοστόμου Γ’