Οἱ Μητροπολῖται τῶν «δύο ἄκρων»

Share:

Ὁ δημοσιογράφος κ. Ἄπ. Λακασᾶς μὲ πληροφορίας ποὺ ἀντλεῖ ἀπὸ «ἐκκλησιαστικὸ παράγοντα»(;) κατατάσσει τοὺς Μητροπολίτας εἰς τρεῖς κατηγορίας. Εἶναι προφανὲς ὅτι πλάθει καὶ προωθεῖ ἕνα καλὸν «προφὶλ» διὰ τοὺς διεκδικητὰς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου. Ἐντύπωσιν ὅμως προκαλεῖ ἡ τρίτη κατηγορία, ἡ ὁποία φαίνεται τελικῶς ὅτι δημιουργεῖ τὴν μεγαλυτέραν «ζημίαν» εἰς τὴν Ἐκκλησίαν… Παραθέτομεν τὸ ἐπίμαχον ἀπόσπασμα, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Ἡ πρώτη, λοιπόν, ὁμάδα εἶναι τῶν συντηρητικῶν ποὺ παρουσιάζονται κλειστοὶ στὶς ἀλλαγὲς καὶ μὲ ἰδιαίτερα συντηρητικὲς θέσεις. Σὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα ἀρκετοὶ ἱεράρχες συγκαταλέγουν ὡς βασικοὺς πόλους τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας, ἀλλὰ μὲ σαφῶς διαφορετικὸ ἰδεολογικὸ καὶ θρησκειολογικὸ λόγο καὶ τεκμηρίωση. Στὴ δεύτερη ὁμάδα συγκαταλέγονται οἱ θεωρούμενοι ἐκσυγχρονιστές, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀξιοποιήσει τὰ κεκτημένα της καὶ νὰ δώσει ἕνα διαφορετικὸ στίγμα, ἀκούγοντας τὶς τάσεις ἐντὸς τῆς κοινωνίας. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνονται οἱ Μητροπολίτες Σύρου, Μεσσηνίας, Ἀλεξανδρουπόλεως, Νέας Ἰωνίας. Μία τρίτη ὁμάδα εἶναι ἐκεῖνοι πού, ὅπως λένε τὰ ἐκκλησιαστικὰ στελέχη, «θέλουν νὰ δείξουν ὅτι μποροῦν νὰ συνδέσουν τὰ δύο ἄκρα». Κάποιος ἄλλος, σκωπτικά, σχολίασε ὅτι «λειτουργοῦν μία στὸ καρφὶ καὶ μία στὸ πέταλο». Ναυπάκτου, Νεαπόλεως, Σερρῶν, Ξάνθης, Ἰλίου εἶναι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες ποὺ τοποθετοῦνται στὴν ὁμάδα αὐτή. «Τὸ καλὸ εἶναι ὅτι ἀπορροφοῦν κραδασμοὺς ἐντὸς τῆς Ἱεραρχίας» προσθέτει ἐκκλησιαστικὸς παράγοντας».

Previous Article

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ

Next Article

Μόνο το μέγιστο Συνοδικό προνόμιο της Εκκλησίας θα επαναφέρει την ενότητα

Διαβάστε ακόμα