Οἱ Πανεπιστημιακοὶ διαφωνοῦν…

Share:

Ἀνεγνώσαμεν ἄρθρον τοῦ Καθηγητοῦ Θρησκευμάτων εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῶν Ἀθηνῶν κ. Μ. Μαριόρα εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 23ης Μαΐου 2019, ἀπὸ τὸ ὁποῖον παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Ἡ παραχώρηση Αὐτοκεφαλίας στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἔχει γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα πληθώρα προβλημάτων, ἐνῷ δὲν ἔχει ἀποσοβηθεῖ ὁ κίνδυνος σχίσματος. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα ἔχει μεγάλη σημασία, καθὼς ἀναμένεται νὰ ἐπηρεάσει τὶς ἀποφάσεις καὶ ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Ἡ τελικὴ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι, κατὰ τὴ γνώμη μας, ἱστορικά, ἐθνικὰ καὶ κυρίως ἐκκλησιαστικὰ ἀδύνατον νὰ πλήξει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Μὲ μεγάλη πιθανότητα, εἰκάζουμε ὅτι στὴν κατ’ ἰδίαν συνάντησή τους οἱ δύο ἡγέτες θὰ ἀναφέρθηκαν στὸ καθεστὼς τοῦ κτήματος Προμπονᾶ ποὺ τόσο ἔχει ταλαιπωρήσει καὶ τὶς δύο πλευρὲς ἀναζητώντας κοινὰ ἀποδεκτὴ λύση, ἡ ὁποία ὅμως δὲν φαίνεται ἐφικτή. Ἐπίσης, δὲν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νὰ ἀναφέρθηκαν καὶ σὲ ἄλλα, πιὸ σύνθετα καὶ αἰχμηρὰ θέματα ποὺ διαχρονικὰ κλυδωνίζουν τὶς εὔθραυστες ἰσορροπίες μεταξὺ Μητέρας καὶ Θυγατέρας Ἐκκλησίας. Αὐτὰ ἴσως προκαλέσουν μεγαλύτερες ἐντάσεις στὸ ἐγγὺς μέλλον σὲ συγκεκριμένες περιοχὲς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας…»

Ὁ κ. Καθηγητὴς δηλαδὴ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ στηρίξη τὸ Φανάρι ποὺ ἐνεπλάκη εἰς ἄλλον ἔδαφος, ἐνῷ τὸ Φανάρι ἔχει δικαίωμα νὰ κλυδωνίζη τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ἔδαφός της; Εἰς τὸν ἀντίποδα κινεῖται ἡ γνώμη τοῦ Καθηγητοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Μπούμη εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸ περιοδικὸν «Ἐπίκαιρα» τῆς 25ης Μαΐου 2019, ἀποσπάσματα τῆς ὁποίας παραθέτομεν:

«Δημ: Οἱ μὴ κανονικῶς χειροτονημένοι μποροῦν νὰ συμμετέχουν μὲ ψῆφο σὲ μία συγκαλούμενη τοπικὴ ἢ Οἰκουμενικὴ Σύν­οδο;

Καθ: Οἱ μὴ κανονικῶς καὶ μὲ ἀποστολικὴ διαδοχὴ χειροτονημένοι δὲν μποροῦν νὰ συμμετέχουν σὲ Σύνοδο, ἐφόσον οὔτε τοὺς Ἀποστόλους ἀντιπροσωπεύουν οὔτε φυσικὰ μέρος τοῦ πληρώματος τῆς (μιᾶς) τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Δημ: Ἂν παρὰ ταῦτα συμμετέχουν, π.χ., ἐξ ἀγνοίας ἢ καὶ πιέσεως, τί συνέπειες ἔχουμε;

Καθ: Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ Σύνοδος καὶ οἱ ἀποφάσεις της εἶναι ἄκυρες καὶ ἀνίσχυρες, ἐκτὸς καὶ ἂν μία μείζων ἢ ἄλλη ἀνωτέρα ἱεραρχικῶς Σύνοδος ἐκ τῶν ὑστέρων υἱοθετήσει καὶ ἀναγνωρίσει (κατ’ οἰκονομία) τὶς ἀποφάσεις της…

Δημ: Ἡ αὐτοκεφαλία δίδεται-ἀναγνωρίζεται σὲ ὑπάρχουσα κανονικὴ Ἐκκλησία ἢ σὲ μία ποὺ θὰ ἱδρυθεῖ;

Καθ: Ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ λογικότερο, ἡ αὐτοκεφαλία ἀναγνωρίζεται σὲ κάτι, σὲ κάποιο σῶμα ποὺ ὑπάρχει, ὄχι σὲ ἐκεῖ­νο ποὺ πρόκειται νὰ γεννηθεῖ…».

Previous Article

Ἠρνήθησαν ἄσυλον εἰς Ἰρανὸν Χριστιανόν!

Next Article

Πόσον ἐνδιαφέρονται οἱ Προκαθήμενοι διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;

Διαβάστε ακόμα