«Οἱ ψευδοεσφιγμενίτες σὲ συντονισμένη ἐπιχείρηση, ἔκλεψαν τὸ λάδι τῆς μονῆς μας»

Share:

Σήμερα Κυριακὴ Ἡμέρα Κυρίου, οἱ διῶκτες μας, τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενοι καὶ ἀνθρώπους μὴ ἐντρεπόμενοι, ἔπραξαν νέο ἀνοσιούργημα. Ὑπὸ τὶς «σο­φὲς» ὁδηγίες τοῦ ἀχυρανθρώπου ψευδοηγουμένου Βαρθολομαίου, καὶ ὑπὸ τὴν προστασία ἰσχυρῆς ἀστυνομικῆς δυνάμεως, μαζὶ μὲ τὴν συνδρομὴ δεκάδων λαϊκῶν ἐργατῶν, εἰσέβαλαν στὸν ἐλαιῶνα τῆς μονῆς μας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου, λίγες ἑκατοντάδες μέτρα ἀνατολικὰ τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου καὶ κατέκλεψαν ὅλη τὴ φετινὴ σοδειὰ τῶν ἐλαιοκάρπων μας!

Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ ἀδελφότητά μας ζεῖ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ λάδι, τὸ ὁποῖο παράγεται στοὺς πέριξ τῆς μονῆς μας ἐλαιῶνες, ἐνῷ τὰ συγκεκριμένα ἐλαιόδενδρα εἶχαν φυτευθεῖ ἀπὸ τὴν ἀδελφότητά μας δεκαετίες πρὶν καὶ τὰ φρόντιζαν προσωπικὰ τόσο ἐγὼ ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, ὅσο καὶ ὁ πατέρας Δωρόθεος, μαζὶ μὲ ἄλλους μοναχούς μας.

Βέβαια, οἱ ταλαίπωροι διῶ­κτες μας ἀνέμεναν νὰ ἀπαντήσουμε μὲ ἐπεισόδια καὶ βιαιοπραγίες, ὅμως διεψεύσθησαν. Ἡ ἀδελφότητά μας προτίμησε νὰ στερηθεῖ τὰ ἐπίγεια, γιὰ τὰ οὐράνια. Προτίμησε τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὴν μάχη. Προέκρινε τὴν προσωρινὴ ζημία καὶ τὴν στέρηση κάποιων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, παρὰ τὴν ἐκδίκηση καὶ τὴν ἀνταπόδοση. Γιὰ πολλοστὴ φορά, ἡ σεμνὴ ἀδελφότητά μας ἀπέδειξε τὴν ἠθική της ἀνωτερότητα, καὶ ἐπιβεβαίωσε ἔμπρακτα τὰ ὅσα λέμε κατὰ διαστήματα στὶς διάφορες συνεντεύξεις μας, ὅτι στὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἤρθαμε γιὰ νὰ καλοπεράσουμε καὶ νὰ πλουτήσουμε, ἀλλὰ πρωτίστως, γιὰ νὰ κρατήσουμε τὴν πίστη μας καὶ ὕστερα γιὰ νὰ κακοπαθήσουμε ἐὰν χρειαστεῖ στὴν προσπάθειά μας αὐτή, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας.

Καὶ ἐμεῖς μέν, ψευδοηγούμενε Βαρθολομαῖε, θὰ ἀπολαύσουμε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως τὸν μισθό μας ἀπὸ τὴν ἑκούσια στέρηση. Ἐσὺ ὅμως τί ψυχὴ θὰ παραδώσεις; Παλαιὰ οἱ μοναχοὶ ἔδιναν ἐλεημοσύνες, ἐσὺ ὅμως θὰ εἶσαι ὁ πρῶτος στὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναφέρεται ὅτι ἔκλεβε καὶ σφετεριζόταν ὄχι χρήματα ἢ περιουσίες ἄλλων, ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ φαγητὸ τῶν συνανθρώπων του. Εὖγε νέε Ἰούδα! Εὖγε τοῦ Ἄθωνος ἡ ντροπὴ καὶ ἡ καταισχύνη. Εὖγε, τέλος, τῆς ἀδιανόητης ὑποκρισίας σου! Γιατί τὸ λέμε αὐτό; Διότι τὴν ὥρα ποὺ κλέβεις τὸ βιός μας, ἐσὺ τολμᾶς, ἀναίσχυντε, καὶ ἐκδίδεις τὸ βιβλίο «Ἀπὸ καρδιᾶς», στὸ ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι μοιράζεσαι μὲ τοὺς πιστοὺς λόγια καὶ σκέψεις «ἀγάπης», ὅπως τὰ κατωτέρω:

Ἀγάπη εἶναι νὰ ἀγαπᾶς (σελ. 49)

Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγαπᾶ δὲν μπορεῖ νὰ βγάλει τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ ἀγάπη!!! (σελ. 30)

Ἡ ἀγάπη μόνο ὡς λέξη σὲ κάνει νὰ νιώθεις ἕνα σκίρτημα. Φαντάσου νὰ τὴν κάνεις καὶ τρόπο ζωῆς!….. ἔτσι ἁπλά! (σελ.53)

Θὲς νὰ «τιμωρήσεις» κάποιον; Δῶσ’ του ἀγάπη! Δὲν θὰ ἀντέξει. Ἔτσι ἁπλά! (σελ. 54)

Αὐτὰ εἶναι ἁπλὰ σταχυολογήματα ἀπὸ τὸ ξεχείλισμα ἀγάπης τοῦ νεοεποχίτη ψευδοηγουμένου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος τὴν ἑπομένη ἦρθε καὶ μᾶς κατέκλεψε…. Ἔτσι ἁπλά!

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπὸ τέτοιου εἴδους «ἀγάπης». Ὅμως τὸ παράδειγμα τοῦ Βαρθολομαίου μᾶς ἐμπνέει. Διότι ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι τόσο ὑποκριτὲς καὶ δόλιοι, τόσο ξεπουλημένοι στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν πονηριά, ἄλλο τόσο πρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ζωή τους καὶ τὸ παράδειγμά τους, ὀφείλουν νὰ φέρνουν ἰσορροπία καὶ γαλήνη στὸ Ἅγιον Ὄρος!

Ψευδοηγούμενε κ. Βαρθολομαῖε, πράγματι, τὸ κατάντημά σου μᾶς ἐμπνέει!

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Υ.Γ. Νὰ συμπληρώσουμε, ὅτι πρὶν λίγες ὧρες ἀφίχθη στὸν λιμένα τῆς μονῆς μας καὶ τὸ λιμενικὸ σκάφος, προφανῶς γιὰ νὰ ἀποκλειστοῦμε καὶ ἀπὸ θαλάσσης. Μήπως ὅμως ὁ σκοπὸς τῆς παρουσίας τοῦ λιμενικοῦ δὲν εἶναι ἁπλὰ ὁ ἀποκλεισμός μας, ἀλλὰ καὶ ἡ προστασία τῶν ἡμεδαπῶν καὶ ἀλλοδαπῶν ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι αὐτὴν τὴν στιγμὴ κατακλέβουν τὸν ἐλαιόκαρπο τῆς μονῆς μας; Ἂν κάτι τέτοιο ἀληθεύει, τότε δηλώνουμε τὸν ἀποτροπιασμό μας, διότι βρισκόμαστε μάρτυρες σὲ πρωτοφανῆ γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ Ἁγίου Ὄρους συμπαιγνία καὶ συνεργασία. Ἐλπίζουμε τὸ σενάριο αὐτὸ νὰ μὴ εὐσταθεῖ…

Previous Article

Ἡ Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου συμφωνεῖ;

Next Article

Ἐπέμβασις τῆς Ἀστυνομίας εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου