Οἱ Ἀνόητοι

Share:

Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος

Μὲ μεγάλη λύπη ὅλοι μας, ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ παρακολουθοῦμε τὴν ἀπροσδόκητη καὶ μεγάλη δοκιμασία ποὺ ὑφίσταται ἡ πατρίδα μας ἀπὸ τὸν θανατηφόρο κορωνοϊό. Ὅμως ἡ λύπη μας αὐξάνεται κατὰ πολὺ ὅταν βλέπουμε τὴν κυβέρνηση νὰ ἀρνεῖται τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ἐνάντια σὲ αὐτὴν τὴν ἀπειλή. Πάντοτε ἀγαπητοί μου, στοὺς ἔσχατους κινδύνους ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ Ἐκκλησία βγῆκε μπροστὰ μὲ τὴ Θεία Χάρη ποὺ διαθέτει καὶ νίκησε ὅλους τοὺς ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους κινδύνους ἐλευθερώνοντας τὴν πατρίδα μας. Ἂν κοιτάξουμε τὴν ἱστορία, τοὺς ἀόρατους ἐχθρούς, δηλαδὴ τὶς θανατηφόρες ἐπιδημίες ποὺ πέρασε ἡ χώρα μας πάντα ἡ Ἐκκλησία τὶς θεράπευε καὶ τὶς ἐξουδετέρωνε. Ἡ δὲ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἦταν ἐντελῶς ἀνίσχυρη καὶ ἄχρηστη σὲ αὐτὲς τὶς περιστάσεις.

Στοὺς δὲ ὁρατοὺς ἐχθροὺς πάλι τὸ ἴδιο συνέβη. Μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐλευθερώθηκε ἡ Ἑλλάδα ἀπ’ τὸν τουρκικὸ ζυγό; μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐλευθερώθηκε ἡ πατρίδα μας ἀπ’ τὸν πολεμοχαρῆ Μουσολίνι τοῦ 1940; Οἱ κυβερνῶντες τῆς ἐποχῆς τοῦ ’40 ἕνα σύνθημα εἶχαν ὅλοι τους τὸ ἀλησμόνητο «Ὁ Θεὸς σῴζει τὴν Ἑλλάδα!» Αὐτὸ ἦταν τὸ σύνθημα καὶ μὲ αὐτὸ νίκησαν τοὺς ἐχθρούς!

Ἐρωτοῦμε λοιπὸν τὴ θλιβερή μας κυβέρνηση, γιατί δὲν παρακαλεῖ τὴν Ἐκκλησία μας νὰ σηκώσει τὰ πνευματικά της λάβαρα ποὺ εἶναι τὰ Ἅγια Μυστήριά της, οἱ λιτανεῖ­ες, οἱ ὁλονύκτιες ἀγρύπνιες, οἱ νηστεῖες, ἡ Θεία Μετάληψη, ἡ ἐξομολόγηση, ἡ συγχωρητικότητα, ἡ ἐλεημοσύνη καὶ τόσα ἄλλα;

Ἕως πότε θὰ παραμένουν ἑκούσια ἀνόητοι οἱ κυβερνῶντες; εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ νικηθεῖ αὐτὴ ἡ θανατηφόρα ἐπιδημία μὲ τὴ χρήση μίας γελοίας μάσκας; Γιατί δὲν βροντοφωνάζει ὁ πρωθυπουργὸς τὰ ἀθάνατα λόγια τῶν προκατόχων του «Ὁ Θεὸς σῴζει τὴν Ἑλλάδα»; ἕως πότε θὰ ἀρνεῖται πεισματικὰ τὴ βοήθεια τῆς Θείας Χάριτος, ἡ ὁποία βρίσκεται μόνον στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία;

Ὄντως ἀγαπητοί μου, μεγάλη εἶναι ἡ λύπη μας, διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔρθει ἡ λύτρωση ἀπ’ τὸν ἐπάρατο ἰὸ χωρὶς τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλὰ δυστυχῶς ὄχι μόνον δὲν ζητοῦν τὴ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας οἱ θλιβεροὶ κυβερνῶντες μας, ἀλλὰ τὴν πολεμοῦν μὲ πολὺ θράσος καὶ ἀναίδεια.

Ἔλεγε πρόσφατα ἕνας γέροντας Ἁγιορείτης: «Εὐτυχῶς ὁ Θεὸς δὲν μπαίνει στὰ μυαλὰ αὐτῶν τῶν σημερινῶν πολιτικῶν καὶ βοηθάει τὴν Ἑλλάδα, διότι ἂν ἔμπαινε στὰ μυαλά τους, θὰ εἴχαμε ξεπεράσει σὲ κρούσματα τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἰταλία». Θέλει νὰ μᾶς πεῖ αὐτὸς ὁ ἁπλὸς γέροντας πὼς οἱ σημερινοὶ κυβερνῶντες καὶ ὄχι μόνον προκαλοῦν τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἀναιδῆ καὶ ἀπαράδεκτη πολιτική τους καὶ μάλιστα σὲ ἕνα κράτος Ὀρθόδοξο καὶ ἔνδοξο, ὅπως εἶναι ἡ πατρίδα μας.

Παρατηροῦμε ἐπίσης πὼς ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐκτελοῦν στὸ ἀκέραιο ἐντολὲς τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδας μας ἀμερικανῶν καὶ εὐρωπαίων συγχρόνως, ἐκτελοῦν καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ ἀνθελληνικοῦ Σύριζα!

Σὰν δαμόκλειος σπάθη κρέμονται τὰ βλέμματα τοῦ Σύριζα πάνω ἀπ’ τὴν κυβέρνηση! Ὅταν κάνει παρατηρήσεις ὁ θλιβερὸς Τσίπρας πρὸς τὴν κυβέρνηση, φόβος, τρόμος καὶ πανικὸς ἐπικρατεῖ στὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Μητσοτάκη! Καὶ γιατί γίνεται αὐτό; διότι ἀγαπητοί μου, τὸ ἔχω ἀναφέρει καὶ σὲ παλαιότερό μου κείμενο, πὼς ἡ ἀριστερὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ ἀντιχρίστου συστήματος. Καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία τὸ γνωρίζει πολὺ καλά. Γὶ αὐτὸ καὶ ἔγινε αὐτὴ ἡ μετάλλαξη τοῦ κόμματος. Δηλαδὴ ἀπὸ δεξιό, ἔγινε ἀριστερό! Καὶ νομίζω κανεὶς δὲν ἀμφιβάλλει γι’ αὐτό. Ἀφοῦ ὅλοι μας εἴδαμε τὸ δεξιὸ κόμμα, ἡ Νέα Δημοκρατία νὰ κλείνει τὶς Ἐκκλησίες, νὰ στέλνει τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς πιστοὺς στὸν εἰσαγγελέα μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἔλαβαν τὴ Θεία Κοινωνία καὶ τόσα ἄλλα ἀπαράδεκτα καὶ ἐχθρικά. Μήπως θὰ ἔκανε περισσότερα ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἂν ἦταν κυβέρνηση; δὲ νομίζω. Ἄρα λοιπὸν οὔτε δεξιὸ κόμμα ὑπάρχει πλέον, οὔτε γνήσιο ἀριστερό. Ἀλλὰ μία πολιτικὴ τῆς καταραμένης παγκοσμιοποίησης. Μία παγκοσμιοποίηση ποὺ δὲν θέλει πατρίδα, θρησκεία κι οἰκογένεια. Ὄντως, οἱ σημερινοὶ ἀνάξιοι πολιτικοί μας, μισοῦν πολὺ αὐτὲς τὶς τρεῖς ἱερὲς λέξεις ποὺ προαναφέραμε. Θέλουν νὰ τὶς ἐξαλείψουν ἐντελῶς ἂν εἶναι δυνατόν. Κι ὁ λόγος εἶναι τὸ ὅραμά τους, ἡ παγκόσμια κυβέρνηση. Ποὺ δουλεύουν μὲ πολλὴ σπουδὴ γι’ αὐτήν. Ἔτσι λοιπὸν ἔχουν θεοποιήσει τὰ μέτρα ποὺ τοὺς συνιστοῦν οἱ «Εἰδικοὶ» καὶ κάθε τόσο προσθέτουν καὶ καινούργια μέτρα. Ταλαιπωρώντας ἀφάνταστα τοὺς ἤδη κουρασμένους Ἕλληνες πολίτες. Ἐνῷ, ἂν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφάνισης τῆς «χολέρας» τοῦ ἰοῦ, ἡ κυβέρνηση ζητοῦσε τὴ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως προείπαμε, τὰ πράγματα τώρα θὰ ἦταν ἐντελῶς διαφορετικά. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀπειλὴ ἐκ τοῦ ἰοῦ θὰ εἶχε ἐξαφανιστεῖ ἐντελῶς μὲ τὴ βοήθεια τῆς Θείας Χάριτος ποὺ διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ ἀνόητοι κυβερνῶντες μας κάθε μέρα μᾶς ἀποδεικνύουν πὼς γίνονται ἀνοητότεροι τῶν ἀνοήτων.

Previous Article

Ὁ διωγμός τῶν Χριστουγέννων

Next Article

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε ακόμα