«Οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἱ. Συνόδου ἐγκλημάτησαν»

Share:

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος

Ὅταν διεξάγεται ἕνας πόλεμος τὸ πρῶτον, τό ὁποῖον ὀφείλει κανεὶς νὰ διερωτηθῆ εἶναι περὶ τοῦ «cui bono», δηλ. «ποιὸς ὠφελεῖ­ται;». Προφανῶς αἱ ἐμπλεκόμεναι στρατιωτικὰ χῶραι -καὶ ὅσο ἡ ἔκβασις τοῦ ἀποτελέσματος παραμένει ἄγνωστος- πρέπει νὰ θεωρήση κανεὶς ὅτι εἶναι αἱ ὀλιγώτερο κερδισμέναι. Ἡ Ρωσία ἐκέρδισε μερικὰ ἐδάφη ἀποτρέπουσα παραλλήλως τὴν μελλοντικὴν ἐνέδραν, τήν ὁποίαν ἔστηνεν ἡ Ἀμερική, ἡ Οὐκρανία ἐκέρδισε τὰς ἐντυπώσεις καὶ τὴν διεθνῆ συμπάθειαν τῆς κοινῆς γνώμης. Ποῖος ὅμως δρέπει τοὺς καρποὺς τοῦ πολέμου;

Αἱ ΗΠΑ ἔχουν «ἐπενδύσει» περισσότερα ἀπὸ 2,3 δισεκατομμύρια δολλάρια διὰ τὸν πόλεμον εἰς τὸ πλευρὸν τῆς Οὐκρανίας καὶ εἶναι βέβαιον ὅτι δὲν τὰ ἔρριξαν εἰς «μία μαύρη τρύπα»… Ἡ Γερμανία μὲ ἀφορμὴν τὸν πόλεμον ἀνεκοίνωσε διὰ τοῦ Καγκελλαρίου της Ὄλαφ Σόλτς –καταχειροκροτουμένου ἐντός τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Κοινοβουλίου της- τὸν στρατιωτικὸν ὑπερσύγχρονον ἐπαναξοπλισμόν της, διὰ τὸν ὁποῖον θὰ διαθέση 100 δισεκατομμύρια εὐρώ! Τὸ πλέον ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος κ. Ἐρντογάν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ πολέμου δέν κατέστη ἁπλῶς ἰσχυρὸς παράγων εἰς τὰς διεθνεῖς συν­εννοήσεις, ἀλλὰ ἐπέτυχε τὸ τελευταῖον διάστημα νὰ εἰσπράξη συγχαρητήρια ἀπὸ ὅλας τὰς ἀντιμαχομένας πλευράς: Ὁ Γ. Γ. τοῦ ΝΑΤΟ κ. Στόλτενμπεργκ ηὐχαρίστησε δημοσίως τὴν Τουρκίαν διὰ τὴν πρωτοβουλίαν τῶν διαπραγματεύσεων, ὁ Ρῶσος Πρόεδρος κ. Πούτιν εἰς τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τὸν κ. Ἐρντογάν ἐδήλωσε τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς αὐτὸν καὶ τέλος ὁ ἴδιος ὁ κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκυ προσφάτως εἰς ἀνάρτησίν του εἰς κοινωνικὸν δίκτυον τὸν ἐχαρακτήρισεν ὡς «πραγματικὸ φίλο τῆς Οὐκρανίας»!

Ἡ ἐπικίνδυνος ἑλληνικὴ πολιτικὴ

Ἐνῶ ἡ Τουρκία ὄχι μόνον παρουσιάζεται δυναμικὰ εἰς τὸ προσκήνιον, ἱκανοποιοῦσα τὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ παραμένουσα εἰς ἀνοικτὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τὴν Ρωσίαν, ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκηνὴ ἐμφανίζεται ὄχι μόνον ἀπρόθυμος νὰ κρατήση ἰσορροπίας ἀλλὰ σκοπίμως(;) νὰ ἀνακινῆ ζητήματα εἰς τὸ Αἰγαῖον! Προσφάτως ὁ πρ. Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Εὐ. Βενιζέλος ἐδήλωσεν ὅτι «ἡ Ἑλλάδα προφανῶς δὲν θεωρεῖ τὸ Αἰγαῖο ἑλληνικὴ λίμνη», συμπληρώνων ὅτι:

«Ἡ φράση συνιστᾶ ὑπενθύμιση καὶ ἐπανάληψη ἱστορικῆς δήλωσης τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ποὺ διατυπώθηκε πρὸς τὸν Μπουλὲντ Ἐτσεβὶτ κατὰ τὴ συνάντηση τῶν δύο τότε πρωθυπουργῶν στὸ Μοντραὶ στὶς 10-11 Μαρτίου 1978»!

Ἡ τοποθέτησις αὐτὴ καταδεικνύει ποία εἶναι ἡ πολιτικὴ ποὺ ἠκολουθήθη ἐπὶ δεκαετίας, ὑπὸ τὴν ἐπίνευσιν τῶν ΗΠΑ. Δὲν θὰ ἔδινε κανεὶς τόσην σημασίαν εἰς τὰς δηλώσεις τοῦ συγκυβερνήσαντος τὴν πατρίδα μας μὲ τὴν ἑτέραν παράταξιν, ἐὰν δὲν προσέθετεν ὅτι «Ἑλλάδα προφανῶς δὲν θέλει νὰ ἀποκλείση τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴ Μεσόγειο, ἀπὸ τὶς πολυμερεῖς συνεργασίες καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων φυσικῶν πόρων». Πρόκειται δι’ ἐπανάληψιν ὅσων πρὸ ἡμερῶν δημοσίως ἐδήλωσε καὶ ὁ κ. Ἄγγελος Συρίγος Ὑφ. Παιδείας, εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Βραδυνὴ» τῆς 19ης Μαρτίου 2022, σχολιάζων ὅσα ὁ Τοῦρκος Ὑπ. Ἀμύνης κ. Ἀκὰρ ἀνέφερε περὶ συνεκμεταλλεύσεως τοῦ Αἰγαίου μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντησίν του μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογόν του κ. Ν. Παναγιωτόπουλον: «ἐὰν βρεθεῖ κοινὸ κοίτασμα σὲ κάποια περιοχή, ποὺ προϋποθέτει ὁριοθέτηση…Τότε θὰ ἔχεις συνεκμετάλλευση».

Μὲ τὰς ΗΠΑ καὶ τὴν Ε.Ε. νὰ ἐπιθυμοῦν τὴν ἐνεργειακὴν ἀπεξάρτησιν ἀπὸ τὴν Ρωσίαν, εὑρίσκουσαι ἀφορμὴν τὸν πόλεμον, τὸ ὁποῖον οἱ ἴδιοι προεκάλεσαν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχη ἀκυρώσει ὑπὸ ἀμερικανικάς πιέσεις ἤδη ἀπὸ τὸ 2015 ἐνεργειακὴν συμφωνίαν μὲ τὴν Ρωσίαν καὶ τώρα νὰ τῆς ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὰς ΗΠΑ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ διὰ τὴν διέλευσιν τῶν κοιτασμάτων τῆς Μεσογείου μέσῳ τῆς χώρας μας, διὰ νὰ μὴ προκληθῆ ἔντασις μὲ τὴν Τουρκίαν, μονόδρομος «τεχνηέντως» ἀναδεικνύεται ἡ ἐπίλυσις τοῦ ζητήματος τῆς ὑφαλοκρηπίδος τοῦ Αἰγαίου.

Ἡ εὐθύνη τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας

Τί σχέσιν ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος; Ὁ πρ. Ὑπουργὸς Ἀμύνης κ. Π. Καμμένος ἦτο ὁμιλητής τὴν 10ην Δεκεμβρίου 2019 εἰς τὴν Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα τοῦ Ἰνστιτούτου Γεωπολιτικῶν Μελετῶν (ΙΓΜΕΑ) εἰς τὸ Ἵδρυμα Σταῦ­ρος Νιάρχος, μὲ θέμα “Οἱ γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις στὸ ζωτικὸ χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ οἱ ἀλληλεπιδράσεις τους μὲ τὸ διεθνὲς περιβάλλον”. Ἐκεῖ μεταξὺ ἄλλων ἐδήλωσεν εἰς ὑψηλοὺς τόνους τὰ ἀκόλουθα:

«Δὲν θὰ μπορέσω νὰ πῶ αὐτὰ, τὰ ὁποῖα ἴσως θὰ ἔπρεπε ἢ ἴσως θὰ ἤθελα νὰ πῶ, γιατί δεσμεύομε ἀπὸ τὴν ἰδιότητα, τὴν ὁποία εἶχα πρὶν ἕνα χρόνο. Ἴσως κάποια στιγμὴ μπορέσω νὰ μιλήσω καὶ νὰ πῶ ἀκόμη περισσότερα. Θὰ πῶ ὅμως αὐτὰ ποὺ χρειάζονται, διότι θεωρῶ ὅτι βρισκόμαστε σὲ μία συγκυρία κρίσιμη γιὰ τὴν πατρίδα μας. Μία συγκυρία κρίσιμη γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας… Θὰ μιλήσω γιὰ τὴν γεωπολιτική, καὶ γι’ αὐτὰ ποὺ κάναμε καὶ γι’ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται…

Διατηρήσαμε τὴ συμμαχία μὲ τὴ Ρωσία. Κι ἐδῶ θὰ πῶ κάτι πάρα πολὺ σκληρό. Ἂν συμβῆ τὸ ὅ,τιδήποτε τοὺς ἑπόμενους μῆνες, φέρει ἀκέραια τὴν εὐθύνη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ τὴν ἄρση τῶν ἐγγυήσεων πού ἔχουμε ἀπὸ τὴ Ρωσία, γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς παράνομης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐγκλημάτησε καὶ οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐγκλημάτησαν, ὅταν κατὰ τὴν τελευταία Ἱερὰ Σύνοδο ἀναγνώρισαν τὴν παράνομη Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία πρῶτοι, πρὶν τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας. Παρότι τοὺς προειδοποίησα, καὶ προσωπικὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅτι ἂν ὑποκύψουν στὸν ἐκβιασμὸ νὰ ἀναγνωρισθῆ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρώτη, κάνοντας ἐχθρικὴ πράξη, ἡ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, αἴρονται οἱ ἐγγυήσεις τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν μὴ κατάληψη Ἑλληνικοῦ Νησιοῦ πού μᾶς εἶχαν δώσει στὶς συμφωνίες, τὶς ὁποῖ­ες εἴχαμε κάνει.

Ἡ Ρωσία μπορεῖ νὰ ἔχη συνεργασία μὲ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ ἡ Ρωσία ἦταν ἕνας παράγων σταθερότητας πού μᾶς ἐγγυᾶτο ὅτι ὁ Ἐρντογάν κάποια στιγμὴ δὲν θὰ ἐφάρμοζε τὸ «Ἐριτμὲ Προγκραμὶ» μὲ κατάληψη ἑλληνικοῦ ἐδάφους καὶ παράλληλα ἀποστολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων, κατὰ 10.000, προσφύγων καὶ μεταναστῶν στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τοῦ Καστελλορίζου, τῆς Σύμης, τῆς Λήμνου, τῆς Μυτιλήνης καὶ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.

Ἡ ἀπόφαση, γιὰ νὰ κάνουν τοὺς ἀρεστοὺς στὸ Φανάρι καὶ τὸ νὰ ὑποκύψουν στὶς πιέσεις κάποιων ἀμερικανικῶν κύκλων, τὴ Ρωσία τὴν ἔβαλαν ἀπέναντί μας. Ἔχει λοιπὸν εὐθύνη ἀπόλυτη γιὰ ὅ,τι κι ἂν συμβῆ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, γιατί προειδοποιήθηκαν οἱ πάντες. Κι αὐτὸ ἤθελα νὰ τὸ βγάλω καὶ νὰ τὸ πῶ δημόσια, γιατί δὲν μπορῶ νὰ μὴ τὸ γνωρίζη ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, ὅσο βέβαια τὸν ἐνδιαφέρει…

Φοβοῦμαι πολὺ ὅτι μετὰ τὴν παράδοση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, ἔρχεται ἡ παράδοση τοῦ Αἰγαίου μὲ συνεκμετάλλευση καὶ ἡ παράδοση τῆς Κύπρου μὲ νέο σχέδιο Ἀνάν… σταματήσανε προγράμματα μὲ τὴ Ρωσία… ποὺ ἦταν ἀπαραίτητα…»

Ἡ ἀπάντησις τῆς Ἱ. Συνόδου ἦτο ἄμεσος, ἐπειδὴ συνεδρίαζε κατὰ τὰς ἡμέρας ἀπὸ 9ης Δεκεμβρίου ἕως καὶ 11ης τοῦ αὐτοῦ μηνός. Εἰς τὸ δελτίον τύπου χωρὶς νὰ κατονομάζη τὸν κ. Καμμένον ἐπανέλαβε κοινοτυπίας, δηλ. ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπεφάσισεν «ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα» βασιζομένη «στὴν Κανονικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση», ἐνῶ δὲν παρέλειψε νὰ ὑψώση τοὺς τόνους γράφουσα «οἱαδήποτε ἄλλη ἀντίθετη ἄποψη, διατύπωση καὶ ἀναφορὰ στὸ συγκεκριμένο θέμα εἶναι ἄκαιρη, ἄκριτη, καὶ προέρχεται ἐντελῶς «ἐκ τοῦ πονηροῦ»». Δὲν ἀπήντησεν ὅμως ἐπὶ τῆς οὐσίας: προειδοποιήθη ἢ ὄχι ἀπὸ τὸν κ. Καμμένον;

Βεβαίως, τότε, δὲν ἐδόθη σημασία εἰς τοὺς λόγους ἑνὸς πολιτικοῦ, τὸν ὁποῖον ἡ κοινὴ γνώμη εἶχεν ἤδη χαρακτηρίσει ὀρθῶς συνυπεύθυνον διὰ τὴν ἐθνικὴν μειοδοσίαν εἰς τὸν Σκοπιανόν. Σήμερα ὅμως μετὰ καὶ τὰς ἀποκαλύψεις τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2020 ἀπὸ τὸν τεθνεῶτα δημοσιογράφον κ. Γ. Τράγκα ὅτι «ἀσκοῦνται πιέσεις, γιὰ νὰ συναινέση ἡ Ἐκκλησία στὸ διαμοιρασμὸ τοῦ Αἰγαίου», ἀλλὰ καὶ τὰ γεγονότα τοῦ πολέμου, ὅπως ἐπίσης καὶ ὅσα Ὑπουργοὶ ἀναφέρουν διὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά, ἴσως μία ἀνασκόπησις αὐτῶν τῶν δηλώσεων, ἀπὸ ἕνα πρόσωπον ποὺ ἐνεπλάκη εἰς βάθος εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ κομίζει πληροφορίας, καὶ ὁ προβληματισμὸς διὰ τὸ τί πραγματικὰ συμβαίνει εἰς τὸ παρασκήνιον εἶναι ἀπαραίτητος.

Πρότυπόν μας οἱ παλαιοὶ Ἱεράρχαι

Ἡ πανδημία κατέδειξεν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εὑρίσκεται εἰς… πλήρη ἑτοιμότητα νὰ ἀποδεχθῆ μὲ ἀπόλυτον παθητικότητα τὴν πανωλεθρίαν εἰς ζητήματα, τά ὁποῖα ἅπτονται ἀπολύτως τοῦ ἐσωτερικοῦ της πυρῆνος, ἀποδεχομένη τὴν παῦσιν ἐκείνου, ὁ ὁποῖος τὴν συνιστᾶ, τὴν δίωξιν τῶν μελῶν της, τὴν ἀποδοχὴν ἐκτρωματικῶν διδασκαλιῶν… Εὐτυχῶς, παραμένουν ζωνταναὶ αἱ μνῆμαι προσφάτων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ὤρθωσαν ἀνάστημα μὴ ὑπολογίζοντες τὸν ἀντίπαλον, ἐφ’ ὅσον εἶχον μαζί τους τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὅπλον τὴν ἀνδρειωσύνην των. Ὑπενθυμίζομεν τὸ τέλος τῆς ἐλεγκτικῆς ἐπιστολῆς, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν ὁ μακαριστὸς Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος τὴν 19ην Ἀπριλίου 1978 πρὸς τὸν Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ κ. Τζ. Κάρτερ, ἡ ὁποία ἐπανεδημοσιεύθη ἀπὸ τὴν οἰκείαν Ἱ. Μητρόπολιν μερικοὺς μῆνας (τ. 63, Ἰούλιος – Σεπτέμβριος 2019) πρὶν τὰς δηλώσεις τοῦ κ. Καμμένου:

«Ἐξοχώτατε, λυποῦμαι, διότι εἰς τὴν ἐπιστολήν μου ἐχρησιμοποίησα γλῶσσαν, στερουμένην κομψότητος καὶ διπλωματικῆς ἐπιτηδεύσεως. Μὴ ὤν οὔτε πολιτικὸς οὔτε διπλωμάτης, ἀλλ’ Ἐπίσκοπος, ὑποχρεοῦμαι νὰ ὁμιλῶ τὴν ὠμὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ τῆς Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, τὴν γλῶσσαν, δηλονότι ἐκείνην, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ Σεῖς ἑκόντες ἄκοντες θὰ ὑποχρεωθῆτε νὰ δώσητε λόγον τῶν πράξεών Σας, ἐνώπιόν τοῦ Φρικτοῦ Κριτηρίου τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ».

Θαυμάσατε παρρησίαν, ὅταν σήμερα ἡ ΔΙΣ ὄχι μόνον δὲν τολμᾶ, ἀλλὰ εὐχαριστῆ Πρωθυπουργοὺς καὶ Ὑπουργοὺς, οἱ ὁποῖοι θεσμοθετοῦν ἀντίθετα πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου. Τί στάσιν θὰ λάβη, ἂν ὁ πόλεμος ἐπεκταθῆ εἰς τὰ Βαλκάνια ἢ ἂν τεθῆ ζήτημα εἰς τὸ Αἰγαῖον; Προφανῶς, ὅ,τι ἔπραξε καὶ μὲ τὸ Σκοπιανόν… Οἱ Ἕλληνες πάντοτε εἶχον τὴν Ἐκκλησίαν ὡς Κιβωτὸν καὶ πάντοτε ἀναμένουν ἀπὸ αὐτὴν νὰ ὁδηγῆ αὐτοὺς πρὸς τὴν δόξαν καὶ ὄχι εἰς συνθηκολόγησιν. Τὰ ἐγκλήματα ὅμως δὲν παραγράφονται οὔτε ἀπὸ τὴν ἱστορίαν οὔτε ἀπὸ τὰς οὐρανίους δέλτους! Διὰ τοῦτο τὸ «ξεσήκωμα τῶν πιστῶν» εἶναι ἀναπόφευκτον…

Previous Article

Ἡ ΔΙΣ φιμώνει τὸν ἱ. κλῆρον;

Next Article

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΟΣ