Οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι τὸ πρόβλημα τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Λουθηρανούς

Share:

Ἐπραγματοποιήθη εἰς τὰ Τίρανα ἡ 1η Συνάντησις τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν 18ην Συνεδρίασιν τῆς Ὁλομελείας τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 3ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Οἱ Ὀρθόδοξοι ἐκπρόσωποι ἦσαν: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καθ. Δρ. Σασίμων Γεννάδιος (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο/Συμπρόεδρος), καὶ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Σίσκος, (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, Ἀρχειοφύλακας)Γραμματέας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δρ. Alexei Chehadeh (Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας), ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Καθ. Δρ. Γεώργιος Διον. Δράγας(Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων), ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. Δρ. Cosmin Pricop (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρ. Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Ἡσαΐας (Ἐκκλησία Κύπρου), ὁ Καθ. (ὁμοτ.) Δρ. Χρῆστος Βούλγαρης (Ἐκκλησία Ἑλλάδος), ὁ Καθ. Nathan Hoppe (Ἐκκλησία Ἀλβανίας), ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. Δρ. Vaclav Jezek (Ἐκκλησία Τσεχίας καὶ Σλοβακίας), καὶ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου (Ἐκκλησία Κύπρου/Σύμβουλος)…

Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς παρουσίασαν εἰσηγήσεις…:

Ἡ Καθ. Δρ. Jennifer Wasmuth, “Ἡ κατανόηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ ἔργο τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἀπὸ τὴν ἔναρξή της μέχρι σήμερα”, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, “Ὁ Ρόλος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸν Κόσμο: Γενικὲς Σκέψεις”, Μία Γενικὴ Προσέγγιση”, ὁ Αἰδεσιμολ. Δρ. Vaclav Jezek, “Ἡ κατανόηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ τὸν Λούθηρο”, ὁ Παν­οσιολ. Ἀρχιμ. Δρ. Alexei Chehadeh, “Τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Βάπτισμα καὶ στὴν Ἱερωσύνη”,

Οἱ συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω εἰσηγήσεις ὁδήγησαν στὴν ἀναγνώριση, ὅτι ὑπάρχει σὲ πολλὰ σημεῖα γενικὴ σύγκλιση μεταξὺ τῶν δύο παραδόσεων, ἰδιαίτερα δὲ ὡς πρὸς τὴν κατανόηση τῆς θέσεως καὶ τοῦ ρόλου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Διαπιστώθηκε ἐπίσης, ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἀνοικτὰ ἐρωτήματα διαφοροποιήσεως, τὰ ὁποῖα χρήζουν περαιτέρω συζητήσεων. Ἡ Ἐπιτροπὴ προετοίμασε ἕνα κοινὸ κείμενο, βασισμένο στὸ πλαίσιο τῶν συζητήσεων σχετικὰ μὲ τὸ ρόλο καὶ τὴν θέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἀποφάσισε ὅτι τὸ προσεχὲς θέμα τοῦ Διαλόγου θὰ εἶναι: “Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Κόσμος”».

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ πορευθῆ σωστὰ ἕνας διάλογος, ὅταν οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι ἀπροετοίμαστοι; Ὁ Σεβ. Σασίμων ἀναλύεται εἰς «Γενικὲς Σκέψεις» καὶ ἕτερος Ὀρθόδοξος ὁμιλεῖ διὰ τὴν πνευματολογίαν τοῦ Λουθήρου! Πάσχει ὅμως καὶ ἡ ἰδία ἡ ἀντιπροσωπία, ἀφοῦ ἄλλος εἶναι γνωστὸς διὰ τὰς πλουσίας συμπροσευχὰς μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἕτερος ἀπὸ πρωτοσέλιδα τῆς ἐφημερίδος «Μακελειό». Μὲ αὐτὰς τὰς προϋποθέσεις πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἡτοιμάσθη «κοινὸ κείμενο»; Νὰ στείλωμεν Ἁγιορείτας νὰ διεξ­άγουν τοὺς διαλόγους!

Previous Article

Διακόπτουμε το Μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε περίπτωση που μνημονεύσει αρχηγό σχισματικών

Next Article

Διὰ τὰς μὴ κανονικὰς «χειροτονίας»